POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

124

82

206

skupaj

124

84

206

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • osvojijo osnovne pojme o obsegu farmacije kot vede,

 • si pridobijo znanja o delu v farmacevtskem laboratoriju, o inventarju in kemikalijah,

 • spoznajo osnovne laboratorijske tehnike,

 • spoznajo tehnike priprave, ločevanja in čiščenja zmesi,

 • spoznajo različne oblike zdravilnih pripravkov, njihovo uporabo in bistvene fizikalno-kemijske lastnosti,

 • seznanijo se z materiali, napravami in osnovnimi tehnološkimi postopki v proizvodnji zdravilnih pripravkov v laboratorijskem, polindustrijskem in industrijskem obsegu,

 • spoznajo pogoje dobre proizvodne prakse pri izdelavi zdravilnih pripravkov (GMP),

 • spoznajo farmacevtske strokovne izraze, ki se uporabljajo pri izdelavi zdravilnih pripravkov,

 • seznanijo se z možnostmi varovanja okolja pred različnimi odpadki in varstvom pri delu,

 • seznanijo se z literaturo in možnostmi nadaljnjega izobraževanja iz farmacevtske tehnologije.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Zdravila in razvoj oblikovanja zdravil

  Dijaki

  Dijaki

   

 • farmacevtska dejavnost

 • strokovna literatura

 • oblikovanje zdravil v lekarni, galenskem laboratoriju, industriji

 • recept in signiranje

 • inkompatibilnosti

 • GMP in razvoj novega zdravila

 • spoznajo prostore za izdelovanje zdravil, glavne značilnosti teh prostorov in razlike med njimi;

 • seznanijo se z literaturo, ki jo bodo uporabljali pri svojem delu;

 • pojasnijo pravila za pisanje receptov;

 • urijo se v uporabi strokovne literature;

 • naučijo se brati recepte in izdelovati zdravilne pripravke po recepturah;

 • pri reševanju strokovnih problemov uporabljajo strokovno literaturo;

 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji

  Rezultatov dela.

  Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

   

  Biofarmacevtski vidiki pri oblikovanju zdravil

   

   

   

 • biološka uporabnost

 • določanje biološke uporabnosti

 • seznanijo se z osnovami biofarmacije;

 • pridobijo sposobnost videnja pomena biofarmacevtskih parametrov;

 • Razvijajo čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

   

  Fizikalno-kemijske osnove oblikovanja zdravil

   

   

   

 • stanje materije

 • disperzni sistemi

 • definirajo fizikalno-kemijske osnove materije;

 • svoje znanje povezujejo z drugimi učnimi področji;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

  Farmacevtsko tehnološki postopki

   

   

   

 • tehtanje

 • vrste tehtnic

 • drobljenje snovi

 • sejanje snovi

 • mešanje in pretok trdnih snovi

 • dekantiranje, centrifugiranje

 • filtriranje

 • topnost snovi, topnostni produkt

 • metode čiščenja zmesi

 • ekstrakcija

 • razumejo osnovne tehnološke operacije v farmacevtski tehnologiji;

 • spoznajo pomen natančnega izvajanja tehnoloških postopkov;

 • usvojijo osnovne elemente strokovne doktrine;

 • Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

 • destilacija

 • prekristalizacija

 • sublimacija

 • mešanje raztopin

 • farmacevtske vode

 • priprava prečiščene vode

 • priprava vode za injekcije

 •      
   

 • izvedejo osnovne tehnološke operacije v farmacevtski tehnologiji;

 • spoznajo pomen natančnega izvajanja tehnoloških postopkov;

 • usvojijo osnovne elemente strokovne doktrine;

 • usvojijo osnovne laboratorijske veščine;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Vaje:

 • tehtanje na ročni in avtomatski recepturni tehtnici,

 • drobljenje in sejanje,

 • filtriranje,

 • dekantiranje in centritugiranje,

 • prekristalizacija,

 • destilacija zmesi etanola in vode,

 • sublimacija joda,

 • ekstrakcija po soxhletu,

 • priprava prečiščene vode,

 • priprava vode za injekcije.

 • Plini

   

   

   

 • arosoli

 • definirajo pršila kot obliko zdravila;

 • razvijajo sposobnost videnja posredne škodljivosti pripravkov na okolje;

 • Oblikujejo si ekološko osveščenost.

   

  Tekoče oblike zdravil

   

   

   

 • molekularne disperzije

 • prave raztopine

 • topnost in hitrost raztapljanja

 • topila v farmacevtski tehnologiji

 • zdravilne raztopine, aromatične vode

 • sirupi, kapljice

 • koloidne disperzije

 • lastnosti in razdelitev

 • molekularni koloidi

 • hidrogeli

 • micelarni koloidi

 • definirajo topnost snovi in raztapljanje v različnih vehiklih;

 • spoznajo različne zdravilne pripravke glede na topljence in topila;

 • ločijo disperzije glede na velikost delcev notranje in zunanje faze;

 • razložijo splošne zakonitosti koloidnih raztopin;

 • ločijo disperzije glede na velikost delcev notranje in zunanje faze;

 • definirajo emulzije kot disperzne sisteme;

 • pojasnijo njihovo izdelavo in stabilnost;

 • ločijo disperzije glede na velikost notranje faze v zunanji in glede na agregatno stanje;

 •  

   

 • sluzi

 • grobe disperzije

 • emulzije

 • emulgatorji

 • HLB število

 • določanje tipa emulzij

 • izdelava in stabilnost emulzij

 • suspenzije

 • izdelava in stabilnost suspenzij

 • spoznajo suspenzije kot disperzne sisteme, njihovo izdelavo in stabilnost;

 • ločijo suspenzije glede na velikost notranje faze v zunanji in glede na agregatno stanje;

 •    
   

 • definirajo topnost snovi in razložijo raztapljanje v različnih vehiklih;

 • razlikujejo različne zdravilne pripravke glede na topljence in topila;

 • ločijo disperzije glede na velikost delcev notranje in zunanje faze;

 • povezujejo znanja različnih učnih področij;

 • ugotovijo splošne zakonitosti koloidnih raztopin;

 • razložijo emulzije in suspenzije kot disperzne sisteme;

 • primerjajo njihovo izdelavo in stabilnost;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Vaje:

 • etanolna raztopina kafre,

 • vodna raztopina joda,

 • priprava aromatičnih vod,

 • oficinalne kapljice,

 • priprava sirupa,

 • koloidna raztopina želatine, geli želatine,

 • priprava sluzi škroba, arabskega gumija,

 • izdelava emulzij,

 • linimentum ammoniatum, linimentum calcis,

 • priprava suspenzije barijevega sulfata.

 • Poltrdne oblike zdravil

   

   

   

 • mila

 • vrste in izdelava mil

 • mazila

 • fizikalno-kemijske lastnosti mazil

 • mazilne podlage

 • vloga mazilnih podlag

 • vrste mazilnih podlag

 • geli ogljikovodikov

 • emulzijski geli

 • lipogeli

 • hidrogeli, geli polietilenglikolov

 • izdelava mazil in njihovo homogeniziranje

 • uporabijo znanje kemije;

 • spoznajo reakcijo saponifikacije;

 • svoje znanje povežejo z domačo izdelavo mil;

 • predstavijo mazila kot najpomembnejše dermatike;

 • ločijo med lokalnim in sistemskim delovanjem zdravila;

 • naštejejo vrste mazilnih podlag in njihove lastnosti;

 • razložijo izdelavo in stabilnost mazil;

 •    
   

 • razložijo reakcijo saponifikacije;

 • usvojeno znanje povežejo z domačo izdelavo mil;

 • ovrednotijo mazila kot najpomembnejše dermatike;

 • ločijo med lokalnim in sistemskim delovanjem zdravila;

 • uporabijo različne mazilne, podlage in opišejo njihove lastnosti;

 • pojasnijo izdelavo in stabilnost mazil;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Vaje:

 • izdelava natrijevega mila,

 • izdelava kalijevega mila,

 • izdelava borvazelina, izdelava unguentum simplex,

 • excipiens lanacoli, excipiens lanacoli aquosum,

 • izdelava borogala,

 • izdelava kreme za sončenje.

 • Trdne oblike zdravil

   

   

   

 • praški

 • opredelitev praškov, izdelava

 • vrste praškov

 • posipala, trituracije

 • definirajo praške kot obliko zdravila;

 • naštejejo vrste praškov in razložijo njihovo uporabo;

 • upoštevajo tehnološka načela pri izdelavi praškov;

 • razložijo uporabo posipal in trituratov;

 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

   

 • pilule, opredelitev, izdelava

 • granule, opredelitev in izdelava

 • pelete

 • medicinske kapsule, opredelitev, vrste, izdelava

 • mikrokapsule

 • opredelijo pilule kot obsoleten zdravilni pripravek;

 • opredelijo granule kot samostojen zdravilni pripravek;

 • opredelijo pelete, spoznajo različne vrste kapsul in jih ločijo med seboj, razlikujejo lastnosti in izdelavo posameznih vrst kapsul;

 • spoznajo mikrokapsule in razumejo njihov pomen pri sodobnem oblikovanju zdravil;

 • Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

   

 • tablete, opredelitev, vrste, izdelava tablet

 • pomožne snovi pri izdelavi tablet

 • zahteve za tablete, preizkušanje tablet

 • razložijo lastnosti in prednosti tablet;

 • razlikujejo vrste in oblike tablet;

 • naštejejo pomožna sredstva in razložijo njihov pomen;

 • razumejo postopke priprave tabletne mase in načine stiskanja tablet;

 • ovrednotijo zahteve za tablete;

 • Razvijajo čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • dražeji, opredelitev, prednosti, izdelava

 • težave pri izdelavi

 • naštejejo prednosti dražejev;

 • opišejo faze dražiranja;

 • razložijo težave pri izdelavi in kako se jim izognemo;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • filmske tablete, opredelitev, prednosti, izdelava

 • peroralne oblike s podaljšanim delovanjem

 • značilnosti, razdelitev

 • princip podaljšanega delovanja

 • ločijo med filmskimi tabletami in dražeji;

 • opredelijo prednosti filmskega oblaganja;

 • definirajo značilnosti in vrste peroralnih zdravil s podaljšanim delovanjem;

 • razložijo farmakokinetični in tehnološki koncept teh oblik;

 •  

 • . Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • svečke

 • opredelitev, prednosti rektalne aplikacije

 • podlage za svečke

 • izdelava, odmerjanje zdravilne učinkovine

 • definirajo svečke kot zdravilni pripravek;

 • opišejo tehnološke izvedbe retardiranja;

 • naštejejo prednosti rektalne aplikacije,

 • primerjajo različne načine izdelave svečk;

 • primerjajo različne podlage po lastnostih;

 • ugotavljajo prednosti in pomanjkljivosti svečk;

 •  

 • Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

 • vagitoriji, vaginalete

 • izdelava, uporaba

 • razumejo pomen pravilnega doziranja;

 • razložijo faktor izpodrivanja;

 • Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

   
   

 • izvedejo osnovne tehnološke operacije (drobljenje, sejanje, mešanje);

 • izdelajo deljene praške po recepturi;

 • izdelajo praške z uporabo triturata;

 • ločijo med deljenimi in nedeljenimi praški;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Vaje:

 • deljeni praški,

 • priprava triturata,

 • nedeljeni praški, posipala.

 •  

 • izdelajo pilule in bole;

 • seznanijo se z dozami za živali;

 •  

  Vaje:

 • pilule,

 • boli, veterinarske doze.

 •  

 • izdelajo granulat z vlažno granulacijo;

 • navedejo značilnosti šumečega granulata;

 •  

  Vaje:

 • izdelava granulata po vlažnem postopku

 • šumeči magnezijev citrat

 •  

 • izdelajo tablete;

 • opravijo sejalno analizo, določijo hitrost pretoka in nasipni kot;

 • preverijo videz, trdnost, obrabnost, povprečno maso tablet;

 • primerjajo svoje tablete z industrijsko izdelanimi;

 • ugotavljajo hitrost sproščanja učinkovine;

 • ogledajo si tabletiranje v industriji;

 • Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Vaje:

 • tabletiranje,

 • kontrola ustreznosti granulata in tablet.

 •  

 • izdelajo svečke na različne načine;

 • ločijo različne postopke med seboj;

 • svečke ovrednotijo : splošne preiskave po farmakopeji;

 •  

  Vaje:

 • izdelava svečk s stiskanjem,

 • izdelava svečk z vlivanjem.

 • kontrola svečk.

 • Sterilne oblike zdravil

   

   

   

 • sterilizacija, opredelitev, postopki

 • validacija

 • pirogeni, depirogenizacija

 • aseptični postopek : zahteve, prostor

 • razložijo pomen sterilizacije pri izdelavi sterilnih pripravkov;

 • primerjajo različne načine sterilizacije;

 • spoznajo pomen validacije;

 • spoznajo pomen depirogenizacije;

 • spoznajo aseptični postopek;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela v posebnih pogojih.

   

 • pripravki za oči

 • kapljice

 • mazila

 • raztopine za čiščenje in shranjevanje kontaktnih leč

 • definirajo pripravke za oči;

 • razložijo zahteve in pogoje za izdelavo teh pripravkov;

 • opišejo izdelavo teh pripravkov;

 •    

 • parenteralni zdravilni pripravki

 • načini aplikacije

 • razlikujejo načine aplikacije parenteralnih zdravilnih pripravkov;

 • razložijo vrste, značilnosti, izdelavo in uporabo teh pripravkov;

 •    

 • injekcije

 • infuzije, trdna sterilna zdravila

 • prilagoditev fiziološkim pogojem

 • seznanijo se s pojmom izotoničnosti, izohidričnosti;

 • naštejejo vrste topil in pomožnih snovi;

 •    

 • sestava parenteralnih zdravilnih pripravkov, ovojnina

 • izdelava in zahteve za parenteralne zdravilne pripravke

 • primerjajo različne vrste ovojnin;

 • razložijo zahteve za parenteralne zdravilne pripravke;

 •    
   

 • pripravijo vodo za injekcije;

 • pripravijo izotonično raztopino NaCl in jo polnijo v ampule, ampule zatalijo s plamenom;

 • izdelajo kapljice za oči in jih filtrirajo skozi membranske filtre;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela v posebnih pogojih.

  Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Vaje:

 • izotoničnost in izotonizacija,

 • sterilizacija in ampuliranje,

 • kapljice za oči.

 • Izvlečki iz drog

   

   

   

 • ekstrakcija, opredelitev

 • topila

 • postopki ekstrakcije

 • vrste izvlečkov iz drog

 • sušenje rastlinskih izvlečkov

 • razložijo pomen in postopke izdelave izvlečkov iz drog;

 • naštejejo topila za ekstrakcijo;

 • opredelijo vrste izvlečkov iz drog in razlike med njimi;

 • razložijo sušenje kot tehnološki postopek in ovrednotijo različne načine sušenja;

 • Izpopolnijo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   
   

 • pripravijo dekokt in tinkturo;

 • ločijo pripravka med seboj;

 • pripravijo tekoči ekstrakt;

 • uporabijo vakuumski uparjevalnik;

 • Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Vaje:

 • priprava dekokta in tinkture,

 • priprava tekočega ekstrakta.

 • Nove oblike zdravil

   

   

   

 • terapevtski sistemi

 • opredelitev, pripravki za sistemsko uporabo

 • ovrednotijo nekatere nove oblike zdravil in njihove značilnosti;

 • seznanijo se s pojmoma »terapevtski sistem»,

 •  

   

 • pripravki za lokalno uporabo

 • molekularno oblikovanje zdravil

 • »predučinkovina»;

 • seznanijo se z liposomi (kompleks učinkovina-nosilec);

 •    

  Kakovost in stabilnost zdravil

 • seznanijo se z možnimi spremembami zdravil;

 • nova znanja povežejo z že usvojenim znanjem;

 •    

  Ekološki vidiki pri izdelavi zdravil

   

   

   

 • zaščita zraka, vode, tal

 • škodljive snovi, odstranjevanje aktivnih odpadkov

 • opozorijo na možnosti onesnaževanja in razložijo ukrepe za preprečevanje onesnaževanja;

 • spoznajo načine odstranjevanja aktivnih odpadkov,

 • oblikujejo si odnos do okolja;

 • Razvijajo skrb za varovanje okolja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 3 (tri) delne pisne izpite in 1 delni pisni izpit iz vaj.

  Dijaki med šolskim letom opravijo 43 vaj.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • sterilne oblike zdravil

 • Mikrobiologija

 • mikroorganizmi;

 • zdravila in razvoj oblikovanja zdravil

 • Latinski jezik

 • besedilo: De recepto. Kratice v recepturi, glavni števniki (i-xx);

 • tekoče oblike zdravil, poltrdne oblike zdravil , trdne oblike zdravil

 • Farmacevtska kemija

 • zdravilne učinkovine, anorganske zdravilne učinkovine, organske zdravilne učinkovine;

 • kakovost in stabilnost zdravil

 • sterilne oblike zdravil

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • stabilnost zdravil;

 • biološke metode;

 • izvlečki iz drog

 • Farmakognozija

 • droge, kemizem naravnih spojin;

 • zdravila in razvoj oblikovanja zdravil

 • tekoče oblike zdravil

 • poltrdne oblike zdravil

 • trdne oblike zdravil

 • sterilne oblike zdravil

 • Delovna praksa

 • vloga galenskega laboratorija v lekarni, izdelava magistralnih zdravil;

 • tekoče oblike zdravil;

 • poltrdne oblike zdravil;

 • trdne oblike zdravil;

 • sterilizacija;