POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

FARMAKOGNOZIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

130

25

155

skupaj

130

25

155

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznavajo rastlinsko celico, tkiva, vegetativne in razmnoževalne organe rastlin,

 • razlikujejo umetne in naravne sisteme rastlin,

 • spoznavajo zdravilne rastline kot pripadnike botaničnih družin,

 • spoznajo droge in učinkovine v njih,

 • ugotavljajo, da lahko z zamenjavo drog pride do intoksikacije ali celo smrti,

 • si razvijajo pravilen odnos do naravnega okolja,

 • se seznanijo z naravnimi spojinami, njihovim pomenom in razširjenostjo v naravi,

 • si poglabljajo in razširjajo znanja o posameznih drogah s podajanjem kemizma in v določeni meri tudi farmakologije učinkovin,

 • si pridobijo znanje za realnejše vrednotenje drog v praksi,

 • pri vajah prepoznavajo droge in naravne spojine ter se naučijo metod za njihovo izoliranje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Osnove botanike

  Dijaki

  Dijaki

    

 • predstavitev predmeta

 • se seznanijo s predmetom;

 •    

 • vrste drog, gojenje zdravilnih rastlin, nabiranje, sušenje, shranjevanje

 • razumejo prednosti gojenih rastlin ,

 • ocenijo pomen pravilnega ravnanja z zdravilnimi rastlinami;

 • Zdravilnih rastlin in do dela z biološkim materialom.

   

 • rastlinska celica

 • zgradba celice

 • celični produkti

 • rastlinska tkiva

 • tvorna in trajna tkiva

 • primerjajo rastlinsko in živalsko celico;

 • razlikujejo celične produkte;

 • spoznajo različna tkiva in njihove naloge;

 • skicirajo različna tkiva;

 • spoznajo celične organe;

 •    

 • rastlinski organi

 • vegetativni organi

 • generativni organi

 • primerjajo njihovo zgradbo in naloge;

 • opredelijo cvet kot pomemben;

 • klasifikacijski organ;

 • Razvijajo čut za natančnost pri delu.

   

 • sistematika rastlin

 • umetni in naravni sistemi

 • prokarionta

 • eukarionta

 • razumejo pomen mednarodne nomenklature;

 • razlikujejo umetne in naravne sisteme,

 • razdelijo živa bitja v skupine;

 • spoznajo značilnosti teh skupin in načine njihovega razmnoževanja;

 •    
   

 • urijo se v delu z mikroskopom;

 • pripravijo preparat, mikroskopirajo;

 • skicirajo celico in kromoplaste;

 • opazujejo gibanje kloroplastov in različne oblike kristalov Ca-oksalata;

 • spoznavajo različne oblike škrobnih zrnc;

 • opazujejo vakuole, turgor in plazmolizo,

 • opazujejo zgradbo lista, dlake, listne reže;

 • opazujejo zgradbo stebla, opornega tkiva in žil;

 • opazujejo in skicirajo različne cvetove in socvetja;

 • Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaje:

 • rastlinska celica, kromoplasti

 • gibanje kloroplastov, kristali ca-oksalata

 • leukoplasti, rezervni škrob

 • vakuole, celični sok

 • list

 • steblo

 • cvet

 • Droge

   

   

   

 • droge alg, gliv in lišajev

 • droge praprotnic in golosemenk

 • droge iz podrazreda Magnoliidae

 • droge iz podrazreda Hamamelididae

 • droge iz podrazreda Rosidae

 • spoznajo značilnosti posameznih družin;

 • farmacevtsko najvažnejše rastline opredelijo s pomočjo učbenikov in herbarija;

 • opozorjeni so na previdnost pri nabiranju zdravilnih rastlin;

 • spoznajo posamezne droge;

 • Razvijajo čut za odgovornost.

  Pridobivajo si samozavest pri svetovanju uporabe zdravilnih rastlin.

   

 • droge iz podrazreda Dilleniidae

 • droge iz podrazreda Caryophyllidae

 • droge iz podrazreda Asteridae

 • droge iz podrazreda Liliidae

 • droge iz podrazreda Arecidae

 • razumejo delovanje in uporabo drog;

 • pojasnijo najpogostejše kombinacije drog;

 • na osnovi pridobljenega znanja sklepajo o delovanju čajnih mešanic;

 • Razvijajo kritičen odnos do uporabe zdravilnih rastlin.

   

  Kemizem naravnih spojin

   

   

   

 • pregled naravnih spojin

 • derivati izoprena

 • iridoidi

 • eterična olja

 • smole

 • balzami

 • grenčine

 • čreslovine

 • razvrstijo naravne spojine po kemizmu;

 • opredelijo derivate izoprena;

 • usvojijo kemizem, lastnosti;

 • pridobivanje in shranjevanje eteričnih olj;

 • poglobijo znanje o drogah z eteričnimi olji;

 • opredelijo lastnosti, kemizem in uporabo smol in balzamov;

 • spoznajo kemizem in delovanje grenčin;

 • poglobijo znanje o drogah z grenčinami;

 • razdelijo čreslovine po kemizmu;

 • razumejo njihovo uporabo;

 • poglobijo znanje o drogah s čreslovinami;

 •    

 • ogljikovi hidrati

 • monosaharidi (glukoza, fruktoza, med, polioli)

 • disaharidi (laktoza, saharoza)

 • polisaharidi (škrob, celuloza,glikogen, dekstrini, dekstrani)

 • mucilaginosa (sluzi alg in višjih rastlin, gumiji, pektini)

 • pomen ogljikovih hidratov v prehrani

 • ugotovijo uporabo monosaharidov v farmaciji;

 • oblikujejo kritičen odnos do preparatov iz medu;

 • opredelijo uporabo disaharidov v farmaciji;

 • opredelijo uporabo polisaharidov v farmaciji;

 • poglobijo znanje, pridobljeno pri FTE;

 • ugotovijo strukturne razlike, lastnosti in uporabo sluzi in gumijev,

 • poglobijo znanje o drogah s sluzmi in z gumiji;

 • razumejo pomen pravilne prehrane za človeka;

 • Razvijajo čut za varovanje svojega zdravja.

  Spremljajo novosti na svojem področju.

   

 • glikozidi

 • antrakinonski glikozidi

 • kardiotonični glikozidi

 • saponini

 • flavonoidi

 • kumarini

 • senevolni glikozidi

 • glikozidi s HCN, fenolni glikozidi

 • spoznajo strukturne značilnosti;

 • uporabo in mehanizem delovanja posameznih glikozidov;

 • ponovijo droge z glikozidi;

 • ocenijo smotrnost;

 • uporabe antrakinonskih odvajal;

 • ugotovijo pomen rastlinskih barvil;

 • Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

  Vaje:

 • določanje količine eteričnega olja v drogi, določanje čreslovin in antrakinonskih glikozidov,

 • določijo količino eteričnega olja v drogi (ocenijo kakovost),

 • ugotovijo prisotnost čreslovin in antrakinonskih glikozidov v drogi.

 • derivati aminokislin

 • aminokisline, peptidi

 • beljakovine

 • encimi

 • razumejo kemizem, nastajanje in razgradnjo najpomembejših beljakovin in sklepajo na njihov pomen v prehrani;

 • spoznajo zgradbo, delovanje, poimenovanje in razdelitev encimov;

 • razvrstijo farmakološke učinke;

 •    

 • alkaloidi (značilnosti, razdelitev, izolacija, protoalkaloidi, pravi alkaloidi, psevdoalkaloidi)

 • posameznih alkaloidov, terapevtsko uporabo, nevarnosti zastrupitve in zlorabe alkaloidov;

 • poglobijo znanje pridobljeno pri farmacevtski kemiji;

 •    

 • lipidi (steroidi, fosfolipidi)

 • razumejo kemizem, vlogo v organizmu in uporabo lipidov v farmaciji;

 •    

 • vitamini (splošen pomen, lipofilni in hidrofilni vitamini)

 • razumejo vlogo vitaminov v organizmu, nevarnosti hipo- in hipervitaminoz, naravne vire vitaminov in pomen v prehrani;

 • primerjajo vsebnost vitaminov v različnih pripravkih;

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 3 (tri) delne pisne izpite in 1 delni pisni izpit iz vaj.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • kemizem naravnih spojin

 • Somatologija

 • prebavila, obtočila, živčevje;

 • osnove botanike, droge

 • Latinski jezik

 • besedne vrste, sklon, spol, število.I.-a deklinacija, glavni števniki (I-XX).Besedilo: De speciebus;

 • III. konjugacija: - osnove na -i.De lichenis islandici viribus medicis;

 • kemizem naravnih spojin

 • Farmacevtska kemija

 • vitamini, ekspektoransi, antitusiki, antidiaroiki, laksansi, kardiotoniki, narkotični analgetiki, holinergiki;

 • kemizem naravnih spojin

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • instrumentalne metode, biološke metode;

 • droge

 • kemizem naravnih spojin

 • Farmacevtska tehnologija

 • izvlečki iz drog;

 • farmacevtsko-tehnološki postopki, tekoče oblike zdravil, trdne oblike zdravil, poltrdne oblike zdravil, izvlečki iz drog;