POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

KONTROLNE IN ANALIZNE METODE V FARMACIJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

98

47

145

skupaj

98

47

145

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • se seznanijo s sodobnimi analiznimi metodami za kontrolo in nadzor zdravil v proizvodnji in prometu,

 • pridobijo praktična znanja za delo v kontrolno-analiznih organizacijskih enotah v proizvodnji, združenih lekarniških organizacijah, galenskih laboratorijih, veletrgovinah, lekarnah in kontrolnih zavodih za zdravila,

 • naučijo se zbirati in urejati podatke za ugotavljanje kakovosti zdravil,

 • spoznajo sisteme vzorčenja končnih izdelkov,

 • seznanijo se z dokumentacijo v proizvodnji in prometu z zdravili,

 • spoznajo mikrobiološko čistost zdravilnih oblik, prostorov in opreme,

 • spoznajo osnove statistične analize,

 • spoznajo nekatere metode biološkega in mikrobiološkega preiskovanja različnih oblik zdravil,

 • spoznajo vplive na stabilnost zdravil,

 • seznanijo se z usodo zdravila v organizmu (LADME).


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dobra proizvodna praksa

  Dijaki

  Dijaki

   

 • predstavitev predmeta

 • pojem kakovosti

 • kakovost zdravil in procesov

 • kontrolne tehnologije

 • zakon o zdravilih

 • se seznanijo s predmetom;

 • se seznanijo z nekaterimi razlagami pojma kakovosti;

 • razumejo osnovne zahteve za kakovost zdravil;

 • spoznajo, kaj vse je potrebno zagotoviti za proizvodnjo kakovostnega zdravila;

 • razumejo pomen kontrole kakovosti;

 • se seznanijo nekaterimi splošnimi pojmi iz farmacevtske proizvodnje;

 • razlikujejo spoznane pojme med seboj;

 • primerjajo spoznane pojme med seboj;

 • spoznajo zakonske predpise s področja prometa z zdravili;

 • razumejo definicijo zdravila;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

  Statistične metode

   

   

   

 • statistična terminologija

 • zbiranje in urejanje podatkov, frekvenčna distribucija

 • grafično prikazovanje podatkov (histogram, poligon)

 • mere srednje vrednosti

 • mere variabilnosti

 • oblike in vrste distribucij

 • Gaussova (normalna) distribucija

 • statistična analiza

 • aritmetična sredina in standardni odklon

 • površina pod krivuljo Gaussove distribucije

 • razumejo osnovne statistične pojme, jih razlikujejo med seboj;

 • spoznajo načine zbiranja in urejanja podatkov, oblikujejo podatke v obliki tabele, oblikujejo podatke v obliki frekvenčne distribucije, odčitajo podatke iz tabele, razlikujejo med urejeno vrsto podatkov in frekvenčno distribucijo;

 • znajo prikazati rezultate v obliki diagrama, usvojijo branje diagramov;

 • uporabijo matematično predznanje za osnovno statistično obdelavo podatkov,

 • spoznajo osnovne mere srednje vrednosti in jih znajo izračunati, primerjajo osnovne mere srednje vrednosti med seboj, razlikujejo osnovne mere srednje vrednosti med seboj;

 • uporabijo matematično predznanje za osnovno statistično obdelavo podatkov, spoznajo osnovne mere variabilnosti in jih znajo izračunati, primerjajo osnovne mere variabilnosti med seboj, razlikujejo osnovne mere variabilnosti med seboj;

 • se seznanijo z najpogosteje uporabljanimi distribucijami, razlikujejo distribucije med seboj;

 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji

  Rezultatov dela.

  Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

   

 • podrobneje spoznajo normalno distribucijo, ugotovijo uporabnost površine pod krivuljo normalne distribucije;

 • se urijo v statistični obdelavi podatkov, uporabijo znanje na praktičnem primeru;

 •    

  Vzorčenje

   

   

   

 • pojem tveganja

 • sistemi vzorčenja

 • operativna karakteristična krivulja (OCC)

 • vzorčenje po načinu

 • vzorčenje po riziku

 • vzorčni plan za vzorčenje po atributih

 • vzorčenje po variablah

 • kriteriji za sprejem

 • vzorčni plan za vzorčenje po variablah

 • uporaba vzorčnih planov

 • razumejo vlogo vzorčenja pri kontroli izdelkov, pojasnijo vlogo tveganja pri kontroli z vzorčenjem;

 • se seznanijo z osnovnimi sistemi vzorčenja, ki so pri nas v uporabi, razumejo razlike v posameznih sistemih;

 • se seznanijo z OCC, narišejo OCC, spoznajo njen pomen pri odločanju o sprejemanju ali zavračanju serij;

 • razumejo vzorčenje po načinu (enkratno, dvakratno, večkratno), razlikujejo med različnimi načini, primerjajo njihovo uporabnost;

 • spoznajo vzorčenje glede na riziko (tveganje), s katerim sprejemamo ali zavračamo serije, razumejo sistem, ki temelji na AQL (sprejemljivi nivo kvalitete);

 • razumejo osnovni vzorčni plan za vzorčenje s pomočjo opisnih karakteristik, spoznajo osnovo tega plana, pojasnijo, kaj vsebuje, razumejo, kako odločimo o sprejemu ali zavrnitvi serije;

 • razumejo osnovni vzorčni plan za vzorčenje s pomočjo numeričnih karakteristik, spoznajo osnovo tega plana, pojasnijo, kaj vsebuje, razumejo, kako odločimo o sprejemu ali zavrnitvi serije;

 • se urijo v uporabi vzorčnih planov na osnovi predloženih podatkov, obvladajo uporabo vzorčnih planov;

 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si samozavest pri soodločanju o oceni kvalitete.

  Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

  Dokumentacija

   

   

   

 • preventivno spremljanje kakovosti

 • kontrolne karte

 • informacijski sistem

 • dokumentacija v lekarni

 • seznanijo se z osnovnimi načini spremljanja kakovosti, izpolnijo nekatere dokumente iz proizvodnje, razumejo pomen preventivnega spremljanja kakovosti;

 • razumejo razdelitev in uporabo kontrolnih kart, spoznajo nekaj konkretnih primerov kontrolnih kart;

 • seznanijo se z informiranjem delavcev o kakovosti njihovega dela;

 • spoznajo osnovno dokumentacijo, ki se izpolnjuje v lekarnah;

 • Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

   

  Kontrola farmacevtskih oblik

   

   

   

 • splošna navodila in definicije

 • koncentracije

 • merjenje in tehtanje

 • organoleptične metode, identifikacija

 • konstante

 • preiskovanje stopnje čistote

 • ugotavljanje razpadnosti, topnosti in sproščanja

 • preiskovanje stekla

 • obvezilni material

 • razumejo splošna navodila in definicije, ki jih bodo potrebovali pri razumevanju nove snovi;

 • usvojijo osnovne načine izražanja koncentracij, urijo se v preračunavanju koncentracij, uporabijo matematično predznanje;

 • razumejo pomen točnega merjenja in točnega tehtanja;

 • razumejo najpreprostejše metode analize;

 • razumejo pomen konstant pri oceni kakovosti izdelkov;

 • razumejo novo metodo analize, pojasnijo vlogo primerjalnih raztopin in pomen natančnega dela;

 • razlikujejo med preiskovanjem razpadnosti, topnosti in sproščanja, seznanijo se z ustrezno aparaturo, ugotavijo, kdaj preparat ustreza in kdaj ne, razumejo pomen preiskovanja sproščanja učinkovine iz oblikovanih zdravilnih pripravkov;

 • razlikujejo med različnimi načini preiskovanja kvalitete stekla, ugotovijo, kakšne kvalitete je steklo;

 • razlikujejo različne vrste obvezilnega materiala, naštejejo surovine, iz katerih pridobivamo obvezilne materiale, spoznajo načine preiskovanja obvezilnega materiala;

 • Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   
   

 • izvedejo najpreprostejšo analizo,

 • naučijo se vrednotiti preparate glede na dobljene vrednosti konstant,

 • izvedejo bolj kompleksno analizo,

 • naučijo se napisati izvid preparata,

 • urijo se v analizi različnih farmacevtskih surovin;

 • Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Razvijajo čut za varno delo in upoštevanje predpisov.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaje:

 • konstante (vrelišče, tališče, relativna gostota),

 • kemijska analiza trdne farmacevtske surovine,

 • kemijska analiza tekoče farmacevtske surovine.

 • Instrumentalne metode

   

   

   

 • volumetrija

 • nevtralizacijska titracija

 • oksidacijsko-redukcijska titracija

 • kompleksometrična titracija

 • obarjalna in nevodna titracija

 • določitev vode in dušika

 • gravimetrična analiza

 • usvojijo klasično kvantitativno analizno metodo, razumejo osnovne pojme iz volumetrije, razlikujejo različne metode volumetrije, narišejo titracijsko krivuljo, določijo končno točko, izberejo pravi indikator, urijo se v matematični obdelavi podatkov, iščejo nove primere;

 • razumejo metodo za določanje vode po Karl-Fischerju in metodo za določanje

 • dušika po Kjeldahlu, razlikujejo metodi med seboj;

 • usvojijo klasično kvantitativno analizno metodo, razumejo obarjalno gravimetrično analizo, razumejo pomen točnega tehtanja, sami iščejo nove primere, urijo se v matematični obdelavi podatkov;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

 • spektrofotometrija

 • usvojijo novo analizno metodo in aparaturo, razumejo bistvo nove metode, ugotovijo uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene, urijo se v matematični obdelavi podatkov;

 •    

 • plamenska fotometrija

 • usvojijo novo analizno metodo in aparaturo, razumejo bistvo nove metode, ugotovijo uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene;

 • Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

   

 • kolorimetrija

 • usvojijo novo analizno metodo in aparaturo, razumejo bistvo nove metode, ugotovijo uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene, razlikujejo različne vrste kolorimetrije;

 • Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

   

 • refraktometrija in polarimetrija

 • usvojijo novo analizno metodo in aparaturo, razumejo bistvo nove metode, ugotovijo uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene, razlikujejo refraktometrijo od polarimetrije;

 • Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

   

 • potenciometrija

 • usvojijo novo analizno metodo in aparaturo, razumejo bistvo nove metode, ugotovijo uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene, urijo se v matematični obdelavi podatkov;

 • Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

   

 • kromatografija

 • spoznajo najbolj uporabljano separacijsko metodo, razumejo uporabnost te metode za kvalitativne in kvantitativne namene, razumejo kromatografski sistem, razlikujejo med papirno, tenkoplastno, kolonsko, tekočinsko in plinsko kromatografijo;

 • Razvijajo čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

   

 • elektroforeza

 • usvojijo elektrokemijsko separacijsko metodo, razlikujejo različne vrste elektroforeze, ugotovijo uporabnost te metode;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

   

 • merjenje radioaktivnosti

 • seznanijo se z načini merjenja radioaktivnosti, razumejo princip merjenja s plinskimi števci;

 • Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   
   

 • izvedejo volumetrično analizo;

 • urijo se v titriranju;

 • naučijo se preiskovati različne farmacevtske pripravke;

 • urijo se v matematični obdelavi podatkov;

 • vrednotijo rezultate po literaturi;

 • izvedejo gravimetrično analizo;

 • uporabijo znanja iz filtriranja in tehtanja;

 • izvedejo spektrofotometrično;

 • Razvijajo senzibilen odnos do varovanja okolja.

  Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Vaje:

 • nevtralizacijska titracija,

 • oksidacijsko- redukcijska titracija,

 • obarjalna in kompleksometrična titracija,

 • nevodna titracija,

 • obarjalna gravimetrična analiza,

 •  

 • kolorimetrično, refraktometrično, polarimetrično in potenciometrično analizo;

 • rezultate podajo v obliki diagrama;

 • odčitajo rezultat iz diagrama;

 • izvedejo papirno, tenkoplastno in kolonsko kromatografijo;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Razvijajo čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

 • spektrofotometrija,

 • kolorimetrija,

 • refraktometrija in polarimetrija,

 • potenciometrična titracija,

 • kromatografija,

 • Mikrobiloške metode

   

   

   

 • gojišča

 • mikrobiološko določevanje antibiotikov

 • preiskovanje onečiščenja s penicilini

 • mikrobiološko določevanje vitaminov

 • preiskovanje sterilnosti

 • ugotavljanje števila klic v zdravilnih pripravkih, vodi in zraku

 • usvojijo specialno metodo mikrobiološke analize, ugotovijo njeno uporabo, razlikujejo različna gojišča, ugotovijo njihovo uporabo;

 • se seznanijo s specialno metodo analize antibiotikov, razumejo bistvo metode, poznajo postopek določevanja, razumejo pomen natančnega in aseptičnega dela;

 • usvojijo metodo za ugotavljanje penicilinov v pripravkih, ki nimajo protimikrobnega učinka, razumejo bistvo metode, razložijo postopek;

 • razumejo specialno metodo analize vitaminov, razumejo bistvo metode, razložijo postopek, razumejo pomen natančnega in aseptičnega dela;

 • naštejejo načine preiskovanja sterilnosti, razlikujejo med sterilnimi in nesterilnimi pripravki, razumejo pomen natančnega in aseptičnega dela;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom in do dela v posebnih pogojih.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

   

 • spoznajo načine ugotavljanja števila klic v različnih vzorcih, ločijo skupine zdravil glede na dovoljeno število klic na g ali ml preparata, ločijo med preiskovanjem velikih in majhnih delcev z mikroorganizmi v zraku;

 •    

  Biološke metode

   

   

   

 • biološki poskus

 • neškodljivost in toksičnost

 • ugotavljanje prisotnosti depresornih substanc

 • ugotavljanje prisotnosti pirogenih substanc, določevanje kardiotoničnih glikozidov

 • seznanijo se s specialno metodo analize in z njeno uporabo, razumejo pomen in posebnosti biološke kontrole, seznanijo se s pravili, ki veljajo pri bioloških poskusih, poznajo različne vrste bioloških določevanj;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom in do dela v posebnih pogojih.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

   

 • iritacijski testi

 • razumejo način preiskovanja neškodljivosti farmacevtskih pripravkov, razumejo ugotavljanje toksičnosti, spoznajo načine predkliničnega in kliničnega preiskovanja zdravilnih pripravkov;

 • razumejo bistvo odkrivanja prisotnosti substanc, ki znižujejo normalni krvni pritisk;

 • razumejo bistvo odkrivanja prisotnosti substanc, ki povišajo telesno temperaturo nad 38° C, ločijo med metodo »in vitro» ter »in vivo», razložijo bistvo določevanja kardiotoničnih glikozidov z metodo mejne efektivne doze;

 • obvladajo načine ugotavljanja alergijske občutljivosti kože na farmacevtske pripravke, razložijo načine odkrivanja občutljivosti organizma na infekcijske bolezni, ločijo ID-test od Prickovega testa;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

   

  Stabilnost zdravil

   

   

   

 • pojem stabilnosti

 • kemijska kinetika spreminjanja zdravilne substance

 • vpliv katalizatorjev

 • fizikalne spremembe zdravilne substance

 • strukturne spremembe zdravilne substance

 • seznanijo se z osnovnimi pojmi o stabilnosti zdravil;

 • razumejo kinetiko kemijske reakcije, zapišejo hitrost reakcije, razložijo najpreprostejše primere ireverzibilne in reverzibilne reakcije, razumejo zakon o delovanju mas, obvladajo kinetiko reakcij 0., 1. in 2. reda, seznanijo se s kinetiko kompleksnih reakcij, urijo se v matematični obdelavi podatkov;

 • razumejo vlogo katalizatorjev pri kemijski reakciji, naštejejo vrste katalize, spoznajo kinetiko kataliziranih reakcij;

 • naštejejo najpogostejše fizikalne spremembe zdravil, razumejo vzroke in posledice sprememb na učinek zdravila;

 • naštejejo najpogostejše strukturne spremembe zdravilne učinkovine, razumejo vzroke in posledice sprememb na učinek zdravila;

 • Razvijajo čut za odgovornost posameznika in skupine pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo čut za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov pri doseganju in ohranjanju kvalitete.

  Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

   

 • vpliv kisika, antioksidantov in stabilizatorjev

 • vpliv temperature

 • vpliv svetlobe

 • vpliv vlage

 • vpliv encimov

 • vpliv ovojnine

 • testi za ugotavljanje stabilnosti

 • naštejejo posledice delovanja kisika na učinkovino, razložijo vlogo antioksidantov in stabilizatorjev kot pomožnih substanc, naštejejo njihove lastnosti;

 • razložijo vpliv povišane temperature na spremembe v zdravilu, zapišejo matematično odvisnost hitrosti reakcije od temperature;

 • naštejejo možne vplive svetlobe na nezaščiten pripravek, razumejo vlogo UV-svetlobe pri spremembah učinkovine, seznanijo se z nekaterimi fotokemičnimi reakcijami;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   
   

 • razumejo vpliv vlažnega okolja na spremembe učinkovine, razložijo dvojni učinek vode, seznanijo se s hidrolizo, pojasnijo primer hidrolize acetilsalicilne kisline;

 • se seznanijo s kinetiko preproste encimske reakcije, razložijo vlogo encimov;

 • naštejejo možne vplive ovojnine na pripravek, spoznajo zahteve za farmacevtsko steklo in plastiko;

 • razlikujejo med orientacijskimi, pospešenimi in podaljšanimi testi stabilnosti, določijo uporabnost pripravkov, uporabijo znanja iz kemijske kinetike;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvijajo čut za varno delo, upoštevajo predpise.

   
   

 • sami ocenijo katalitični vpliv kovinskih ionov na hitrost oksidacije, urijo se v matematični obdelavi podatkov;

 • s pomočjo osvojenega znanja določijo uporabnost določenega preparata;

 • ogledajo si dejavnosti zavoda za farmacijo;

 • Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Razvijajo čut za inovativen in senzibilen odnos do tehnoloških novosti na svojem področju dela.

  Pridobivajo si sposobnosti za timsko delo in komuniciranje.

  Vaje:

 • vpliv kovinskih ionov na hitrost oksidacije,

 • pospešeni test stabilnosti.

  Ogled dejavnosti zavoda za farmacijo.

 •  

 • razumejo proces sproščanja učinkovine iz oblikovanih zdravilnih pripravkov, seznanijo se z modelom membrane, spoznajo načine prehoda snovi skozi membrane;

 • razumejo načine določanja koncentracije na mestu delovanja, razumejo pomen volumna porazdelitve, seznanijo se z enoprostorskim in dvoprostorskim modelom porazdelitve;

 • razložijo bistvo presnove zdravil, naštejejo organe, v katerih poteka večina presnovnih reakcij, seznanijo se z možnimi spremembami metabolizma, naštejejo organe, skozi katere poteka izločanje snovi iz organizma;

 • Razvijajo sposobnost za raziskovalen pristop k reševanju zahtevnejših problemov.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom.

  Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Vaje:

 • LADME,

 • sproščanje in absorpcija,

 • porazdelitev,

 • metabolizem in izločanje.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 3 (tri) delne pisne izpite in 3 (tri) delni pisni izpit iz vaj (matematični del).

  Dijaki med šolskim letom opravijo 16 vaj.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • LADME

 • Somatologija

 • zgradba telesa, prebavila, uropoetični sistem;

 • mikrobiološke metode

 • biološke metode

 • Mikrobiologija

 • mikroorganizmi, bakteriologija;

 • imunologija;

 • mikrobiološke metode

 • Zdravstvena vzgoja

 • komunalna higiena,

 • LADME

 • instrumentalne metode , kontrola farmacevtskih oblik

 • mikrobiološke metode

 • Farmacevtska tehnologija

 • biofarmacevtski vidiki pri oblikovanju zdravil;

 • farmacevtsko-tehnološki postopki;

 • sterilne oblike zdravil;

 • biološke metode

 • dobra proizvodna praksa

 • kontrola farmacevtskih oblik

 • Farmacevtska kemija

 • zdravila, ki delujejo na imunološke mehanizme;

 • zdravje, zdravilo, osnove farmacevtske etike, enotna klasifikacija zdravil;

 • anorganske zdravilne učinkovine;

 • dobra proizvodna praksa

 • kontrola farmacevtskih oblik, vzorčenje , instrumentalne metode

 • Delovna praksa

 • zakonski predpisi, ki regulirajo strokovno delo v lekarni;

 • vloga kontrolno analiznega laboratorija v lekarni;