POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

LATINSKI JEZIK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

42

 

42

skupaj

42

 

42

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • razvijajo zavest o povezanosti med jezikom in okoljem, predvsem zavest o funkcijski zvrstnosti jezika (latinski jezik kot jezik stroke);

 • razvijajo jezikovno samozavest, ki jo daje spoznavanje jezikovnih pojavov: dijaki se z uporabo metod komparacije in kontrastiranja (med maternim in modernimi tujimi na eni ter latinskim jezikom na drugi strani) navajajo na samostojno in ustvarjalno (deduktivno in induktivno) razmišljanje o jeziku;

 • krepijo razvoj logičnega in abstraktnega mišljenja nasploh,

 • razvijajo jezikovno zmožnost razumevanja preprostejših pisnih latinskih besedil s področja medicine in sorodnih strok kot tudi zmožnost tvorjenja preprostejših sporočil v latinskem jeziku, predvsem z medicinsko strokovno vsebino,

 • razvijajo tudi zmožnost prenosa jezikovnega znanja z latinskega na druge jezike, predvsem na leksikološki ravni (razumevanje tujk latinskega izvora),

 • s spoznavanjem misli antičnih mislecev, ki so prvi obravnavali človeka kot visoko in odločujočo vrednoto,  si oblikujejo moralne kvalitete in razvijajo humana etična načela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

   

  Formativni cilji

   

  Socializacijski cilji

   

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijaki Dijaki   

 • Lingua Latina-izvor, pomen

 • poselitev Apeninskega polotoka, razvoj latinskega jezika

 • pomen latinščine in grščine za evropsko civilizacijo

 • se seznanijo s pomenom rimske in grške civilizacije za evropski kulturni prostor;

 • pridobivajo zavest o prisotnosti antičnih spoznanj in pridobitev ter jezikov oziroma njihovih ostankov v današnjem svetu;

 • Se seznanjajo z vrednotami, predvsem moralnimi, ki jih je izoblikovala antika.

  Razvijajo moralne kvalitete in humana etična načela.

   

 • razvoj pisave (piktogrami, ideogrami, silabična pisava). Latinska abeceda, delitev glasov.

 • Izgovorjava, poudarek

 • poglobijo znanja o razvoju pisav s poudarkom na latinski abecedi;

 • se naučijo pravilno izgovarjati in poudarjati latinske besede;

 •  

   

 • besedne vrste, sklon, spol, število

 • I.-a deklinacija

 • poglobijo znanja o besednih vrstah in raznih slovničnih kategorijah;

 • seznanijo se s sistemom latinskih sklanjatev s poudarkom na prvi;

 • se naučijo sklanjati;

 • pridobljena znanja samostojno aplicirajo na konkretnih primerih;

 •  

   

 • pomožni glagol esse (prezent, infinitiv, imperativ)

 • besedilo: Non est medicina sine lingua Latina. Uvod v prevajanje

 • se seznanijo s pomožnim glagolom;

 • pridobljena znanja samostojno uporabijo pri prevajanju;

 • Krepijo sposobnosti logičnega mišljenja.

  Pridobivajo sposobnost abstraktnega mišljenja.

   

 • Exercitationes lectionis primae

 • analiza stavkov

 • utrjevanje sklanjatve in spregatve

 • aplicirajo znanja ob različnih slovničnih nalogah in prevajanju iz slovenščine v latinščino in obratno;

 • Pridobivajo sposobnost deduktivnega in induktivnega razmišljanja.

   

 • I. ali a konjugacija (prezent, infinitiv, imperativ)

 • besedilo: In schola. Analiza in prevod.

 • se seznanijo s sistemom latinskih konjugacij s poudarkom na prvi;

 • samostojno aplicirajo pridobljeno znanje na konkretnih nalogah;

 •  

   

 • tvorba medicinskih izrazov in zgodovina medicinske terminologije

 • Exercitationes lectionis secundae.

 • seznanijo se z začetki antičnega zdravilstva in medicinske terminologije ter z načini tvorbe medicinskih izrazov,  ki jih morajo biti dijaki sposobni samostojno uporabljati;

 •  

   

 • II. ali o deklinacija

 • delitev

 • samostalniki na -us

 • besedilo: Amici Gaiam visitant

 • Exercitationes

 • nadgradijo znanje o sklanjatvah;

 •  

   

 • II. -e konjugacija

 • nadgradijo znanje o spregatvah;

 •  

   

 • besedilo: In clinica

 • Exercitationes

 • samostojno uporabijo pridobljeno znanje ob prevajanju, pri katerem so opozorjeni na razlike med latinščino in slovenščino ter tujimi jeziki;

 •  

   

 • II. -o deklinacija: samostalniki na -er/r

 • poglobijo znanje o sklanjatvah;

 •  

   

 • besedilo: De oculis

 • Exercitationes

 • seznanijo se z latinskimi izrazi za dele očesa;

 • uporabijo znanje pri različnih nalogah;

 •  

   

 • II. -o deklinacija: samostalniki na -um

 • poglobijo znanje o sklanjatvah;

 •  

   

 • pasiv -tvorba, pretvarjanje aktivnih v pasivne stavke, uporaba

 • primerjava s slovenščino

 • besedilo: In pharmacopolio

 • Exercitationes

 • seznanijo se z dvema latinskima glagolskima načinoma, ki ju poznajo že iz slovenščine,

 • poglobijo znanje, pridobljeno pri pouku maternega jezika;

 • samostojno aplicirajo znanje;

 • seznanijo se z nekaterimi latinskimi izrazi za različne oblike zdravil;

 • Razvijajo si sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo si sposobnost induktivnega in deduktivnega razmišljanja.

   

 • posebnosti in izjeme glede spola samostalnikov I. in II. deklinacije

 • nadgradijo znanje o prvi in drugi sklanjatvi;

 •  

   

 • besedilo: Colloquium de schola

 • Exercitationes

 • uporabijo vse pridobljeno znanje;

 •  

   

 • IV. -u deklinacija: samostalniki na -us

 • uporabijo pridobljeno znanje o IV. Sklanjatvi;

 •  

   

 • besedilo: De cursu morbi. Exercitationes

 • uporabijo do sedaj pridobljeno znanje o samostalnikih IV. Sklanjatve;

 •  

   

 • IV. -u deklinacija: samostalniki na -u, izjeme in posebnosti v spolu in sklanjatvi

 • nadgradijo znanje o IV. sklanjatvi, seznanitvijo s samostalniki srednjega spola;

 •  

   

 • besedilo: Apud aviam

 • Exercitationes

 • uporabijo do sedaj pridobljeno znanje o samostalnikih  IV. sklanjatve;

 •  

   

 • V. -e deklinacija

 • poglobijo znanje o sklanjatvah,

 •  

   

 • IV. -i konjugacija

 • poglobijo znanje o spregatvah,

 •  

   

 • De medicina Romana

 • Exercitationes

 • razširijo znanje o antičnem zdravilstvu ob latinskem tekstu;

 •  

   

 • glavni števniki (I-XX)

 • besedilo: De speciebus

 • Exercitationes

 • osvežijo znanje o rimskih številkah in se seznanijo z latinskimi imeni;

 • seznanijo se s tvorbo botaničnih latinskih imen in njihovo uporabo;

 • S pridobljenim znanjem naraščata samozavest in zanesljivost pri delu.

   

 • glavni števniki (XX-C)

 • nadgradijo znanje o rimskih številkah;

 • jih samostojno uporabljajo v konkretnih primerih;

 •    

 • konjunktiv prezenta vseh štirih konjugacij

 • seznanijo se z glagolsko kategorijo naklona, tvorbo konjunktiva prezenta in njegovo uporabo;

 •    

 • besedilo: De recepto

 • kratice v recepturi

 • Exercitationes.

 • uporabijo pridobljena znanja;

 • morajo znati prebrati recept in definirati oziroma razvezati posamezne kratice v recepturi;

 •  

   

 • III. -mešana deklinacija:

 • -uvod, 1. razred vokalnega dela (neutra na -e, -al, -ar)

 • nadgradijo znanja o sklanjatvah,

 •  

   

 • besedilo: Epistula

 • Exercitationes

 • ob branju in prevajanju besedila samostojno uporabijo vse pridobljeno znanje;

 • Pridobivajo si sposobnost deduktivnega in induktivnega razmišljanja.

   

 • 2. razred vokalnega dela III. -mešane deklinacije

 • besedilo: In classe

 • Exercitationes

 • nadgradijo znanja o sklanjatvah;

 •  

   

 • III. -mešana deklinacija -grška deklinacija na -is.

 • nadgradijo znanja o sklanjatvah;

 • poglobijo zavest o povezanosti grške in rimske civilizacije;

 •  

   

 • III. -mešana konjugacija: 1. osnove na konzonant

 • besedilo: De Pelagonio

 • Exercitationes

 • nadgradijo znanja o spregatvah;

 • samostojno uporabijo pridobljena znanja;

 •  

   

 • pridevniki vokalnega dela III. mešane deklinacije

 • (-er, is, e; -is, e)

 • besedilo: De deo medicinae

 • Exercitationes

 • poglobijo pridobljeno znanje o adjektivih;

 • samostojno uporabijo pridobljena znanja;

 •  

   

 • 1. razred konzonantnega dela III. mešane deklinacije (osnove na l, n, r, s).

 • nadgradijo znanja o sklanjatvah;

 •  

   

 • konjunktiv prezenta 3. konjugacije.

 • poglobijo znanje o kategoriji naklona v glagolskih paradigmah;

 • znanje samostojno uporabljajo;

 •  

   

 • besedilo: Colloquium

 • Exercitationes

 • samostojno aplicirajo pridobljeno znanje;

 •  

   

 • 2. razred konzonantnega dela 3. mešane deklinacije (osnove na c, g, d, t, b, p)

 • De chirurgia

 • Exercitationes

 • nadgradijo znanja o sklanjatvah,

 • seznanijo se z antičnim pojmovanjem kirurgije in njenim mestom v antičnem zdravilstvu;

 •  

   

 • III. mešana konjugacija

 • - osnove na -u

 • De corpore humano

 • Exercitationes

 • poglobijo znanja o spregatvah,

 • seznanijo se z izrazi iz anatomije,

 • uporabljajo že znane izraze;

 •  

   

 • pregled III. mešane deklinacije, izjeme po spolu

 • De extremitatibus

 • De dentibus

 • Exercitationes

 • nadgradijo znanja o III. Sklanjatvi;

 • seznanijo se  z anatomskimi izrazi;

 • znanje samostojno uporabljajo;

 •  

   

 • III. konjugcija: - osnove na -i

 • De lichenis Islandici viribus medicis

 • Exercitationes

 • poglobijo znanja o III. spregatvi in znanja o tvorbi botaničnih imen;

 •  

   

 • Particip prezenta vseh konjugacij

 • De Hippocrate

 • poglobijo znanje o kategoriji glagolskega deležnika;

 • znanje samostojno uporabljajo;

 • razširijo znanje o antični medicini;

 • Pridobivajo si sposobnost deduktivnega in induktivnega razmišljanja.

   

 • A.Cornelius Celsus, De medicina

 • -De morsu serpentium

 • -De angina

 • -Qualis chirurgus esse debet

 • vse pridobljeno znanje uporabijo ob branju originalnih latinskih besedil;

 • poglobijo poznavanje strokovnih izrazov;

 •  

   


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 1 (enkrat) pisno ali z 2 (dvema) delnima pisnima izpitoma.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tvorba medicinskih izrazov in zgodovina medicinske terminologije

 • De corpore humano. De extremitatibus. De dentibus

 • Somatologija

 • zgradba telesa, okostje, mišičje, živčevje, izločala;

 • endokrini sistem, obtočila;

 • prebavila , dihala, reprodukcijski sistem;

 • zgradba telesa, okostje;

 • besedne vrste, sklon, spol, število.I.-a deklinacija, glavni števniki (I-XX).Besedilo: De speciebus. ,

 •  III. konjugacija: - osnove na -i.De lichenis islandici viribus medicis

 • Farmakognozija

 • osnove botanike, droge;

 • besedilo: De recepto. Kratice v recepturi, glavni števniki (I-XX)

 • Farmacevtska tehnologija

 • zdravila in razvoj oblikovanja zdravil;