POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

MIKROBIOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

44

12

56

skupaj

44

12

56

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo in razumejo pojme iz splošne mikrobiologije in imunologije,

 • spoznajo bakterijske povzročitelje nalezljivih bolezni in lastnosti medicinsko pomembnih gliv,virusov in parazitov,

 • znajo povezovati znanja iz epidemiologije z možnostmi zatiranja nalezljivih bolezni,

 • se usposobijo za aseptično delo,

 • osvojijo osnovne načine kultiviranja mikrobov in varno delo v mikrobiološkem laboratoriju,

 • se seznanijo s pomenom mikrobov za proizvodnjo zdravilnih učinkovin,

 • razvijajo odgovoren odnos do dela,

 • razvijajo delovne navade.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Mikroorganizmi

  Dijaki

  Dijaki

   

 • nahajališče mikroorganizmov

 • oblika, zgradba in velikost mikroorganizmov

 • zgradba bakterijske celice

 • sporulacija

 • uničevanje mikroorganizmov

 • sterilizacija

 • dezinfekcija

 • kemoterapija

 • gojišča

 • spoznajo vrste mikroorganizmov, njihovo razširjenost, vlogo v naravi, telesu, nevarnost okužbe;

 • spoznajo osnovne oblike bakterij, virusov in gliv;

 • opredelijo sestavne dele bakterijske celice in posebnosti v njeni zgradbi;

 • seznanijo se s sporogenimi bacili,načinom tvorbe spor in odpornostjo spor;

 • spoznajo različne načine uničevanja mikroorganizmov in pomembnost teh postopkov;

 • spoznajo fizikalne in kemijske metode sterilizacije;

 • presojajo zvezo med izbrano metodo sterilizacije in vrsto materiala;

 • spoznajo različne načine kontrole uspešnosti sterilizacije;

 • doumejo pomen dezinfekcije in dezinfekcijska sredstva;

 • se seznanijo s pogoji za uspešno razkuževanje ter z načini delovanja razkužil na mikrobe;

 • seznanijo se s kemoterapevtiki in antibiotiki ter spoznajo način njihovega delovanja in razvoj rezistence;

 • spoznajo pomen in zgradbo gojišč ter različne vrste gojišč;

 • usvojijo aseptično delo, njegov pomen in pogoje za uspešno kultiviranje;

 • Vzpostavljajo pravilen odnos do okolja in lastnega telesa.

  Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom.

  Si oblikujejo senzibilen odnos do zaščite človekovega zdravja.

  Razvijajo odnos do dela v posebnih pogojih.

  Razvijajo odnos do varovanja okolja in lastnega zdravja.

   

 • kultiviranje mikroorganizmov in gospodarsko pomembni mikroorganizmi

 • spoznajo uporabo mikrobov za pripravo biomase;

 • Razvijajo čut za odgovornost do sebe in do drugih.

   
   

 • dojamejo nevarnost laboratorijskih infekcij, kontaminacije okolja, varnostne ukrepe, aseptično delo;

 • spoznajo aseptičen prenos kužnin in kultur na različna gojišča z raznovrstnimi pripomočki ter različne načine inkubiranja gojišč;

 • pripravijo preparat in spoznajo sestavo svetlobnega mikroskopa;

 • spoznajo različne načine barvanja razmazov;

 • barvajo razmaz po Gramu;

 • Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Za natančno izpolnjevanje predpisanih postopkov.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultatov dela.

  Vaje:

 • navodila za varno delo, aseptična tehnika,

 • zasejevanje in inkubiranje gojišč,

 • priprava razmaza, mikroskop

 • barvanje razmaza, mikroskopiranje,

 • mikrobiološki nadzor okolja in rok,

 •  

 • seznanijo se z načini mikroskopiranja-mikroskopiranje z imerzijo;

 • spoznajo način odvzema brisa z ravnih površin, izpostavo gojišč, odvzem odtiskov prstov na gojišče;

 • spoznajo difuzijsko metodo z diski;

 • Razvijajo odnos do dela v posebnih pogojih, do dela z biološkim materialom.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Razvijajo odnos do varovanja okolja.

  Sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

  Pridobivajo si sposobnost za delo v skupini.

 • določanje občutljivosti bakterij za kemoterapevtike- antibiogram.

 • Imunologija

   

   

   

 • infekcija

 • infekcijske bolezni

 • antigeni

 • protitelesa

 • preobčutljivost

 • zatiranje nalezljivih bolezni

 • spoznajo področja imunologije;

 • spoznajo vrste infekcij, latentno infekcijo, klicenoštvo;

 • razumejo značilnosti infekcijskih bolezni, epidemije, pandemije, endemije;

 • spoznajo lastnosti antigenov in vrste mikrobnih antigenov;

 • seznanijo se z različnimi protitelesi, zgradbo protiteles, z reakcijami antigen-protitelo;

 • spoznajo metode za dokazovanje protiteles;

 • ločijo takojšnji in kasni tip preobčutljivosti, spremembe v telesu;

 • ločijo aktivno in pasivno imunizacijo, njun pomen, pripravo cepiv in imunskih serumov;

 • Razvijajo čut za varno delo, upoštevajo predpise, posebej so pozorni na preprečevanje prenosa okužbe.

  Razvijajo čut za odgovorno opravljanje nalog.

   

  Bakteriologija

   

   

   

 • stafilokoki

 • spoznajo smotre specialne mikrobiologije in klasifikacijo mikroorganizmov;

 • seznanijo se z razširjenostjo, patogenostjo in načinom širjenja patogenih stafilokokov, z epidemijami, z zastrupitvami z živili;

 • Razvijajo čut za varno delo, upoštevajo predpise, posebej so pozorni na preprečevanje okužbe.

   

 • streptokoki

 • seznanijo se z razširjenostjo, patogenostjo in načinom širjenja patogenih streptokokov, z epidemijami, z zastrupitvami z živili, poudarimo pa nevarnosti posledičnih bolezni in klicenoštva;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom.

   

 • črevesna flora: Escherichia coli, Proteus

 • spoznajo predstavnike črevesne flore in njihov pomen;

 • seznanijo se z razširjenostjo E. Coli;

 • spoznajo njen pomen kot indikatorja fekalnega onesnaženja, nevarnosti kontaminacije pitne vode in živil;

 • spoznajo razširjenost Proteusov, njihovo biokemično aktivnost, vlogo v naravi;

 • seznanijo se z infekcijami, ki jih te bakterije povzročajo;

 •    

 • Salmonella, Shigella

 • spoznajo njihovo razširjenost, vrste infekcij, širjenje in preprečevanje ter nevarnost klicenoštva;

 •    

 • Klebsiella, Pseudomonas

 • povežejo pogostnost kontaminacije farmacevtskih izdelkov s temi mikrobi, način njihovega širjenja, njihovo odpornost in nezahtevnost ter nevarnosti infekcij in njihovo preprečevanje;

 •    

 • bacil tuberkuloze

 • spoznajo povzročitelja tuberkuloze, vrste infekcij, obliko imunosti, preprečevanje širjenja bolezni in načine zdravljenja;

 •    

 • Klostridiji- Clostridium tetani

 • spoznajo lastnosti anaerobnih sporogenih bakterij in predstavnike;

 • spoznajo poti infekcije, oblike tetanusa, preprečevanje kontaminacije farmacevtskih izdelkov;

 •    

 • Treponema pallidum

 • spoznajo patogene spiralne bakterije, klinično sliko sifilisa, nevarnosti infekcije med nosečnostjo ter načine širjenja in preprečevanja okužbe;

 •    

  Virologija

   

   

   

 • virusi splošno ter virologija kot veda

 • razširijo znanje o zgradbi, obliki in velikosti virusov, načinu gojitve in diagnoze ter širjenja in preprečevanja virusnih infekcij;

 • Razvijajo čut za varno delo, upoštevajo predpise, posebej so pozorni na preprečevanje okužbe.

   

 • virus herpesa simpleksa

 • ločijo primarne in rekurentne infekcije, antigenske tipe ter širjenje in preprečevanje širjenja teh okužb;

 •    

 • virus varicella zoster

 • spoznajo vrste okužb ter njihovo širjenje;

 •    

 • virusi influenzae

 • spoznajo patogenast, antigenske tipe, nevarnost epidemij in pandemij in preprečevanje širjenja;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom.

   

 • virus rdečk

 • seznanijo se z vrstami infekcij, nevarnostjo kongenitalne infekcije in s preprečevanjem infekcij;

 •    

 • virus klopnega meningoencefalitisa

 • razumejo lastnosti virusa, klinično sliko bolezni, razširjenost virusa, način prenosa bolezni in preprečevanje bolezni;

 •    

 • virus stekline

 • spoznajo virus stekline, potek bolezni pri psih in ljudeh, način širjenja in preprečevanja;

 •    

 • virusi hepatitisa

 • opišejo klinično sliko bolezni, spoznajo razširjenost virusov A, B, C in E, epidemiološke značilnosti in profilakso;

 •    

 • HIV

 • spoznajo virus, ki povzroča AIDS, njegovo patogenost, načine širjenja in preprečevanja;

 •    

  Parazitologija

   

   

   

 • enocelični paraziti

 • razumejo vpliv parazita na gostitelja, vrste parazitov, razvojni krog parazitov, pojem vmesni in končni gostitelj;

 • seznanijo se z njihovimi splošnimi lastnostmi, s klasifikacijo, z oblikami in načini parazitiranja;

 • Razvijajo čut za varno delo, upoštevajo predpise, posebej so pozorni na preprečevanje okužbe.

   

 • trichomonas vaginalis

 • spoznajo parazita, obolenje, ki ga povzroča, način širjenja in preprečevanje okužbe;

 •    

 • entamoeba histolytica

 • razlikujejo vegetativne oblike in ciste, zvezo med klinično sliko bolezni in obliko parazita, epidemiologijo in profilakso;

 • Previdno ravnajo z biološkim materialom.

   

 • plasmodium

 • opredelijo shizogonijo in sporogonijo, vrste malarije, razširjenost bolezni, vektorja in načine preprečevanja bolezni;

 •    

 • večcelični paraziti

 • spoznajo skupine večceličnih parazitov, njihovo obliko, razvojni krog (splošno) in epidemiologijo;

 •    

 • metljaji

 • spoznajo njihove značilnosti, posamezne predstavnike, pomembne za človeka, bolezni, ki jih prenašajo, načine njihovega širjenja in preprečevanja;

 •    

 • trakulje

 • spoznajo oblikovne značilnosti , razvojni krog, vrste trakulj ter vrste obolenj ( človeka končnega gostitelja in človeka vmesnega gostitelja );

 •    

 • gliste

 • spoznajo splošne lastnosti, vrste parazitov, njihov razvoj, bolezni, ki jih povzročajo in njihovo širjenje in preprečevanje.

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 2 (dva) delna pisna izpita in 1 delni pisni izpit iz vaj.

  Dijaki opravijo 6 vaj.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • imunologija, bakteriologija, parazitologija , virologija

 • Zdravstvena vzgoja

 • osebna higiena , socialna medicina;

 • mikroorganizmi , bakteriologija

 • imunologija

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • mikrobiološke metode;

 • biološke metode;

 • mikroorganizmi (vaje)

 • Farmakognozija

 • osnove botanike (vaje);

 • mikroorganizmi

 • Farmacevtska tehnologija

 • sterilne oblike zdravil;

 • bakteriologija

 • virologija

 • parazitologija

 • antifungiki

 • mikroorganizmi

 • Farmacevtska kemija

 • zdravila, ki delujejo na infektivne in parazitarne bolezni;

 • antivirotiki;

 • anthelmintiki, antiprotozoiki

 • fungi;

 • organske zdravilne učinkovine;