POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

SOMATOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

27

 

27

skupaj

27

 

27

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • osvojijo strokovno terminologijo pri opisovanju položaja delov èlovekovega telesa, pri branju strokovne literature, pri branju strokovnih opisov bolezni in poškodb na delovnem mestu,

 • spoznavajo zgradbo človekovega telesa po organskih sistemih, njihovo makroskopsko in mikroskopsko zgradbo in delovanje, medsebojne povezave in pomen,

 • razumejo, da je človeško telo sestavljeno iz milijard celic, ki s svojo različnostjo v sestavi in delovanju, s specifično organiziranostjo in medsebojnimi povezavami tvorijo strukturno in funkcionalno celoto, ki se nenehno odziva na dražljaje iz okolja,

 • pridobijo fiziološka znanja za razumevanje delovanja zdravilnih učinkovin,

 • se zavejo pomena vsakodnevnega opazovanja svojega telesa,

 • se usposobijo za pravilno sklepanje o nepravilnostih in boleznih,

 • sprejmejo kodeks etike zdravstvenih delavcev in se po njem spontano ravnajo v vsakdanjem in poklicnem življenju,

 • se usposobijo za poslušanje drugih, da jim lahko s svojim znanjem svetujejo in pomagajo v težavah,

 • sprejmejo zdravje kot najvišjo vrednoto posameznika in družbe v celoti,

 • sprejmejo zdrav način življenja kot najboljšo pot do ohranitve zdravja,

 • se aktivno vključujejo v dejavnosti za ohranjanje zdravega okolja,

 • pri svojem poklicnem delu vedno ravnajo v korist človeka, ne glede na materialne učinke svojega ravnanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Zgradba telesa

  Dijaki

  Dijaki

   

 • celica

 • tkivo

 • organ

 • organski sistem

 • organizem

 • epitelijsko tkivo in žleze

 • vezivno tkivo

 • definirajo pojme celica, tkivo, organ, parenhim, stroma, organski sistem, organizem;

 • razvrstijo te pojme v logične zaporedne stopnje;

 • razložijo odnose med temi pojmi in jih povežejo v strukturo;

 • na sliki prepoznajo različne vrste krovnih tkiv;

 • kategorizirajo žleze;

 • s skico ponazorijo sestav tkiva in organa, s skico ponazorijo razvoj žlez;

 • Se zavejo prenatalne zaščite otroka.

   

  Okostje

   

   

   

 • splošna osteologija: kostno tkivo, kost, rast in razvoj kosti, zveze med kostmi

 • specialna osteologija: hrbtenica, prsni koš, ramenski obroč, medenica, okončine

 • razlikujejo kosti in dele okostja;

 • prepoznajo dele kosti na modelu, sliki;

 • z analiziranjem sestave kosti sklepajo o lastnostih in nalogah te kosti;

 • skicirajo zgradbo dolge in ploščate kosti;

 • sodelujejo v diskusiji o pomenu gibanja za zdravo okostje in telo;

 • definirajo gibe v sklepih;

 • s poskušanjem na sebi kategorizirajo sklepe glede na njihovo gibljivost in iz tega sklepajo o njihovi zgradbi;

 • definirajo nekatere poškodbe okostja in napravijo načrt prve pomoči pri njih;

 • se spontano odzivajo s popravljanjem drže pri sedenju med poukom;

 • načrtujejo in v diskusiji pretehtajo ukrepe prve pomoči pri nekaterih najpogostejših poškodbah okostja;

 • prostovoljno sodelujejo pri simulacijah prve pomoči;

 • So pripravljeni v domačem okolju spremeniti življenjske razmere v korist zdravju.

  Se zavejo pomena pravilne prve pomoči v procesu zdravljenja poškodovanca.

  Se zavejo velike odgovornosti dajalca pomoči.

  Sprejmejo prvo pomoč kot del obveznosti zdravstvenih delavcev (po kodeksu etike in po zakonu).

   

  Mišičje

   

   

   

 • splošna miologija: vrste mišic, njihove značilnosti in pomen, zgradba, makroskopski in mikroskopski sestav skeletnih mišic, mišični tonus in mišične kontrakcije, energetski procesi v mišičnih celicah, energetski izkoristek in izguba

 • prepoznajo vrsto mišice na skici, naštejejo in opišejo njihove dele;

 • razložijo razliko v delovanju različnih vrst mišic in to ponazorijo s primeri;

 • primerjajo biokemične procese v mišičnih celicah med njihovim mirovanjem in med delom;

 • Razvijajo sposobnost opazovanja telesa in prepoznavanja dogajanj v njem v mirovanju in med obremenitvijo.

   

 • specialna miologija: mišične skupine glave in vratu, prsnega koša, trebuha, medenice in okončin

 • ocenijo energetsko ekonomičnost pri različnih vrstah mišičnih kontrakcij;

 • pokažejo različne vrste mišičnega dela;

 • pri demonstraciji opazujejo in opisujejo spremembe na in v telesu med mišičnim delom (barva kože, znojenje, srčni utrip, dihanje);

 • izberejo tipične spremembe pri vsaki vrsti kontrakcij in jih kategorizirajo po pomenu;

 • spontano sodelujejo pri pouku s komentarji, opažanji, z navodili za pravilnejši potek demonstracije;

 •    

  Živčevje

   

   

   

 • somatsko živčevje: zgradba in lastnosti nevrona, princip delovanja somatskega živčevja, refleksi, zgradba in delovanje hrbtenjače, zgradba in delovanje možgan

 • vegetativno živčevje: princip delovanja, simpatik in parasimpatik

 • meninge in likvor

 • razlikujejo vrste živčevja po nalogah in pomenu za telo

 • opišejo pot sporočila od čutila do hrbtenjače, nižjih in višjih možganskih centrov in nazaj do efektornega organa

 • analizirajo odgovor telesa na dražljaj glede na mesto v centralnem živčevju, kjer se o odgovoru odloča

 • preskušajo kolenski refleks, refleks s svečo

 • opazujejo in opisujejo razlike v odgovarjanju na dražljaj

 • se zavejo pomena obrambnih refleksov;

 • Učijo se medsebojnega sodelovanja.

  Analizirajo probleme po skupinah in se tako naučijo poslušati drugega, dopuščati, da ima lahko drugi prav, sprejeti mnenje drugih, timskega dela.

   

  Prebavila

   

   

   

 • prebavna cev

 • prebavne žleze

 • prebava

 • vsrkavanje prebavljene hrane v kri in črevesni krvni obtok

 • jetra in jetrni krvni obtok

 • žolčni sistem

 • trebušna slinavka

 • defekacija

 • naštejejo dele prebavne cevi po vrsti in jih poimenujejo s strokovnimi nazivi;

 • opišejo bistvene posebnosti v zgradbi delov prebavne cevi;

 • razložijo delovanje delov prebavne cevi;

 • analizirajo vlogo in pomen delov prebavne cevi pri preskrbi telesa s hranilnimi snovmi;

 • skicirajo vsrkavanje hrane iz črevesja v kri;

 • skicirajo črevesni in jetrni krvni obtok;

 • opazujejo in opisujejo ustno votlino;

 • tipajo jetra in ocenjujejo njihov položaj, velikost, konsistenco;

 • sodelujejo v diskusiji o zdravi hrani;

 • izbirajo med različnimi preventivnimi ukrepi pri številnih psihosocialnih boleznih;

 • sodelujejo med seboj in spoznavajo pomen upoštevanja kodeksa etike zdravstvenih delavcev;

 • Sprejmejo norme za zdravo prehrano kot enega od pogojev za ohranitev zdravja.

  Se posredno, z medicinsko terminologijo in patologijo identificirajo s poklicem farmacevtski tehnik - zdravstveni delavec.

   

  Dihala

   

   

   

 • dihalne poti

 • pljuča

 • dijaki po vrsti naštejejo dele dihalnih poti in jih poimenujejo s strokovnimi imeni;

 • Zavejo se nevarnosti onesnaženega okolja, kajenja in

   

 •  

 • zunanje in notranje dihanje

 • pljučni krvni obtoki

 • pljučni volumni in vitalna kapaciteta pljuč

 • opišejo bistvene značilnosti v zgradbi in delovanju delov dihalnih poti;

 • načrtujejo ukrepe prve pomoči pri tujkih v različnih delih dihalnih poti;

 • ocenijo škodljivost dihanja skozi usta;

 • ponazorijo dele dihalnih poti s skico;

 • analizirajo ukrepe prve pomoči pri tujkih v različnih delih dihalnih poti;

 • merijo pljučno kapaciteto s spirometrom in ocenjujejo pozitivno zdravje drug drugemu;

 • opazujejo dihanje ob naporu in v mirovanju;

 • postavljajo vprašanja v zvezi s svojim zdravjem;

 • spontano, z zanimanjem in z veseljem sodelujejo pri pouku;

 • razvijajo ekološko zavest.

  So pozorni na pomen gibanja na svežem zraku.

  Razvijajo čut odgovornosti za svoje zdravje.

   

  Izločala

   

   

   

 • ledvice

 • ledvični krvni obtok

 • primarni in sekundarni urin

 • diureza

 • mikcija

 • prepoznajo ledvico in opišejo njeno zgradbo;

 • razložijo proizvodnjo urina;

 • ocenijo pomen ledvic v telesu;

 • načrtujejo postopek ocenjevanja ledvične funkcije;

 • skicirajo zgradbo ledvice in ledvični krvni obtok;

 • s skico demonstrirajo proizvodnjo urina;

 • na skici ponazorijo razvoj uroinfektov;

 • namenijo posebno pozornost različnim motnjam v delovanju sečil;

 • spontano postavljajo vprašanja v zvezi z zdravjem sečil;

 • Zavejo se pomena upoštevanja zdravnikovih navodil med zdravljenjem.

   

  Obtočila

   

   

   

 • krvna plazma

 • eritrociti

 • limfatični sistem

 • trombociti in koagulacija krvi

 • krvne grupe

 • srce – sestav

 • veliki krvni obtok

 • delovanje srca

 • krvni pritisk

 • krvno žilje

 • limfno žilje

 • prepoznajo, opišejo in razvrstijo krvne celice;

 • ponazorijo s primeri pomen posameznih vrst krvnih celic;

 • razložijo strjevanje krvi;

 • opišejo in razložijo delovanje srca, analizirajo posledice poapnenja žil;

 • ocenijo izmerjene vrednosti krvnega pritiska;

 • skicirajo srce in pretok krvi skozi srce;

 • naredijo step test;

 • merijo krvni pritisk in se naučijo pravilno uporabljati instrumente;

 • naučijo se šteti pulz, preštejejo pulz v mirovanju in po naporu ter ga ovrednotijo;

 • Medsebojno sodelujejo pri meritvah.

  Natančno upoštevajo navodila za izvedbo meritev, ker se zavedajo svoje odgovornosti.

   

   

 • ocenjujejo stopnjo pozitivnega zdravja;

 • prostovoljno sodelujejo pri demonstracijah;

 • se spontano zanimajo za problematiko in postavljajo ustrezna vprašanja;

 •    

  Endokrini sistem

   

   

   

 • hipofiza

 • ščitnica

 • nadledvični žlezi

 • spolne žleze

 • naštejejo, opišejo položaj in bistvene značilnosti zgradbe posameznih žlez;

 • razložijo delovanje posameznih hormonov;

 • navedejo medsebojne zveze endokrinih žlez in hierarhijo med njimi;

 • presodijo vlogo hormonov v telesu z vidika homeostaze;

 • skicirajo negativno povratno zvezo med hipofizo in drugimi endokrinimi žlezami;

 •    

  Reprodukcijski sistem

   

   

   

 • moški spolni organi

 • ženski spolni organi

 • menstruacijski ciklus

 • navedejo dele spolnih organov;

 • razložijo delovanje spolnih žlez;

 • ocenijo delovanje svojih spolnih organov;

 • načrtujejo zdravo spolno življenje;

 • narišejo krivuljo bazalne temperature;

 • sodelujejo v diskusiji;

 • Dijaki se zavejo odgovornosti v zvezi s svojim spolnim življenjem.

  So posebej pozorni na ohranjanje zdravja rodil.

  Dojamejo odgovornost za svoje bodoče potomce.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 2 (dva) delna pisna izpita.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prebavila

 • zgradba telesa, dihala, prebavila

 • Zdravstvena vzgoja

 • osebna higiena

 • socialna medicina

 • endokrini sistem

 • obtočila

 • prebavila

 • dihala

 • reprodukcijski sistem

 • Farmacevtska kemija

 • zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni

 • zdravila, ki delujejo na bolezni krvotvornih organov

 • zdravila proti boleznim srca in obtočil

 • zdravila proti boleznim prebavil

 • zdravila proti boleznim dihal

 • spolni hormoni

 • zgradba telesa

 • okostje

 • mišičje

 • živčevje

 • izločala

 • endokrini sistem

 • obtočila

 • prebavila

 • dihala

 • reprodukcijski sistem

 • Latinski jezik

 • tvorba medicinskih izrazov in zgodovina medicinske terminologije

 • De corpore humano. Exercitationes

 • De extremitatibus.De dentibus