POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: FARMACEVTSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA VZGOJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

22

 

22

skupaj

22

 

22

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • si zbudijo zanimanje za svoje zdravje,

 • začnejo opazovati sebe in druge,

 • se naučijo ločevati zdrave od bolnih,

 • se naučijo čimbolj zdravo živeti,

 • se motivirajo za ohranjanje in izboljšanje zdravja,

 • se usposobijo za svetovanje drugim.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Pomen zdravstvene vzgoje, higiene in socialne medicine

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pojem zdravstvene vzgoje

 • pojem higiene

 • se seznanijo z zdravstveno vzgojo, higieno in socialno medicino;

 • spoznajo njene cilje in pomen za življenje;

 • seznanijo se z definicijami zdravja in bolezni;

 • seznanijo se s higieno in njeno delitvijo, ločijo zdravo – bolno;

 • vzbujajo si zanimanje za zdravo življenje;

 • Si s pridobljenim znanjem večajo samozavest in zanesljivost pri delu.

   

  Osebna higiena

   

   

   

 • osnovni pojmi

 • epidemiologija

 • bolezni kože

 • kapljične infekcije

 • črevesne nalezljive bolezni

 • spoznajo pomen in naloge osebne higiene;

 • znajo skrbeti za svoje telo;

 • spoznajo nevarnosti na delovnem mestu;

 • znajo uporabljati preventivne ukrepe;

 • spoznajo pomen čistega, sterilnega, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije,

 • znajo te stvari vrednotiti v vsakdanjem življenju;

 • spoznajo osnovne pojme o okužbi in zaščiti pred njo;

 • spoznajo značilnosti najpogostejših obolenj, znajo ukrepati;

 • Razvijajo čut za odgovorno opravljanje nalog.

  Si pridobivajo ustrezen odnos do lastnega zdravja in zdravja drugih.

   

  Komunalna higiena

   

   

   

 • higiena zraka in vode

 • higiena zemlje

 • higiena družbenih objektov, odstranjevanje odpadkov

 • spoznajo pomen neoporečnega zraka, neoporečne vode, zemlje;

 • razumejo pomembnost vzdrževanja družbenih objektov;

 • naučijo se za to sami skrbeti;

 • spoznajo nevarnosti nenačrtnega;

 • odstranjevanja odpadkov,

 • spoznajo primerne načine uničevanja kužnih in drugih nevarnih odpadkov;

 • Razvijajo sposobnost prilagajanja novim situacijam.

   

  Socialna medicina

   

   

   

 • socialne bolezni:

 • bolezni ustne votline in zob

 • bolezni vida in sluha

 • bolezni srca in ožilja

 • sladkorna bolezen

 • spoznajo pomen socialne medicine;

 • seznanijo se z rizičnimi skupinami;

 • naučijo se vrednotiti pomen socialnih bolezni;

 • spoznajo nastanek in potek različnih bolezni;

 • ločijo med akutnim in kroničnim;

 • Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov s posebnim poudarkom na preprečevanju okužbe.

   

 • maligna obolenja

 • spolne bolezni (AIDS)

 • osnovni pojmi iz statistike

 • spoznajo značilnosti posameznih obolenj;

 • zavedo se pomembnosti zdravega življenja;

 • spoznajo pomen zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni;

 • naučijo se uporabiti osnovne statistične metode;

 • Razvijajo kritičen odnos do novosti s področja preprečevanja in zdravljenja najpogostejših obolenj.

  Razvijajo potrebo po posredovanju novih spoznanj sodelavcem in bolnikom.

   

  Mentalna higiena

   

   

   

 • odnosi med ljudmi in spoloma

 • sociološko patološki pojavi

 • kontracepcija

 • spoznajo pomen humanizacije odnosov med spoloma seznanijo se s problemi alkoholizma, narkomanije in samomorov;

 • spoznajo vzroke teh pojavov in vlogo medčloveških odnosov ter odnosa družbe in pomen dobrih medčloveških odnosov;

 • in zdravega načina življenja;

 • seznanijo se z načini in vrstami kontracepcije;

 • spoznajo vrednost  načrtovanja družine;

 • Razvijajo senzibilen odnos do dela z ljudmi.

  Razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in samostojnega odločanja.

  Razvijajo kritičen odnos do novosti s področja varovanja zdravja.

  Razvijajo kritičen odnos do varne spolnosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • pisno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osebna higiena , socialna medicina

 • Mikrobiologija

 • imunologija;

 • bakteriologija;

 • parazitologija;

 • virologija;

 • osebna higiena

 • socialna medicina

 • Somatologija

 • prebavila;

 • prebavila;

 • zgradba telesa;

 • dihala;

 • mentalna higiena

 • Farmakognozija

 • droge (papaveraceae, cannabinaceae);

 • socialna medicina

 • Kontrolne in analizne metode v farmaciji

 • statistične metode;

 • mentalna higiena

 • osebna higiena, socialna medicina

 • Farmacevtska kemija

 • zdravila, ki delujejo na endokrine bolezni;

 • zdravila proti boleznim genitourinarnega sistema;

 • antivirotiki;