POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

DIGITALNA TIPOGRAFIJA IN REPRODUKCIJA

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Tipografija

Reprodukcija

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

60

60

60

240

Skupaj

60

60

60

60

240


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

DIGITALNA TIPOGRAFIJA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Črka

Dijak

Dijak

 
 • pozna razvoj in tipologijo pisave
 • obvlada tipografski merilni sistem
 • spozna nastanek pisave
 • opiše glavne dele črk
 • razlikuje med posameznimi črkovnimi slogi in pozna njihove značilnosti
 • pozna funkcijo in uporabo inicialke
 • pozna funkcijo velikosti črk in uporabo
 • pozna in razlikuje tipografska merilna sistema

Razvija strokovnost.

Pridobiva natančnost pri meritvah.

Navaja se na strpnost pri delu.

Projektno delo.

Risanje skic.

Merjenje s tipometrom.

Projektno delo.

Osnove stavljenja

     
 • pozna osnove oblikovanja besedil
 • izbere optimalne presledke med črkami, besedami in vrsticami
 • obnovi pravila za delitev besed
 • oceni pravilno poudarjanje besedila v različnih tiskovinah
 • spozna pravilo za določanje umikov, oblikuje različne primere
 • razlikuje med uporabo različnih naslonil v besedilu
 • razloži uporabo in stavljenje kratic
 • pozna vrste števil in obvlada njihovo stavljenje v različnih tiskovinah

Zaveda se potrebe po strokovnem znanju.

Pridobiva občutek za pravilno razporejanje elementov na papirju.

Usposablja se za odgovorno delo.

Projektno delo.

Osnove oblikovanja v sistemih stavljenja

     
 • pozna formate papirja
 • zna razporediti prostor in oblikovati elemente za izdelavo strani
 • spozna formate papirja in razmerja med njimi
 • sposoben je pravilno razporediti prostor
 • izdela skico strani po svoji ideji z upoštevanjem pravil
 • izdela zrcalo za stran z vsemi potrebnimi oznakami

Pridobiva občutek za pravilno razporejanje elementov na papirju.

Razvija strpnost pri delu.

Pridobiva sposobnost iskanja svojih idej.

Projektno delo.

Izračunavanje formatov papirja.

Risanje zrcala za izdelavo strani.

Rokopis

     
 • pozna korekturo
 • razume in uporabi oznake in navodila za oblikovanje strani
 • obnovi korekturna znamenja in njihovo uporabo
 • opravi korekturo besedila

Zaveda se pomembnosti natančnega dela.

Zaveda se odgovornosti pri delu.

Opravi korekturo besedila.

Montaža

     
 • razume pravila za izdelavo montaže
 • nariše skico in načrt za montažo
 • prikaže načine razporejanja strani
 • pozna oblike označevanja montaž in njihov namen

Navaja se na varčen odnos do uporabe materialov.

Pridobiva ročne spretnosti.

Izdelava montažne strani.

Tabelarični stavek

     
 • pozna stavljenje in lomljenje tabel
 • opiše dele tabele in uporabo črt
 • ponazori stavljenje besedila v tabeli, lomljenje tabele in vgradnjo tabele v besedilo

Razvija strokovnost.

Projektno delo.

Risanje tabel.

Sporočilna grafika

     
 • pozna izdelavo, uporabo grafov in diagramov
 • obrazloži namen in uporabo grafov in diagramov

Pozna pomen načrtovanja dela.

Zave se potrebe po natančnem delu.

Razvija ustvarjalnost.

Projektno delo.

Izdelava grafov in diagramov.

Računalniška grafika

     
 • razume osnove računalniške grafike
 • razlikuje med bitno in vektorsko grafiko
 • sposoben je predstave o ločljivosti in razlikuje med vrstami ločljivosti
 • opiše barvne modele
 • našteje formate grafičnih datotek in razloži, kako se pretvarjajo različni formati datotek
 • definira načine stiskanja podatkov
 • pove, kako pripravimo datoteko za tiskanje
 • pozna računalniške programe za oblikovanje besedila
 • našteje in opiše vhodne in izhodne enote

Razvija strokovnost.

Projektno delo.

Vaje na računalniški opremi.

Knjiga

     
 • zna oblikovati knjigo
 • nariše zrcalo strani
 • spozna: vrste paginacij, opomb in marginalij ter njihovo uporabo
 • nauči se pravil za oblikovanje poglavij
 • pozna dele naslovne pole in pravila za njihovo oblikovanje
 • pozna pravila za oblikovanje pesmi in dramskega stavka
 • sposoben je oblikovati zunanjo in notranjo opremo knjige v skladu z vsebino

Pridobiva strokovnost.

Razvija občutek za oblikovanje.

Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

Usposablja se za odgovorno delo.

Projektno delo.

Vaje na računalniku.

Revija in časopis

     
 • pozna pravila za oblikovanje različnih vrst revij in časopisov
 • pozna različne vrste revij in njihov namen
 • oblikuje ovitek revije
 • oblikuje članke v reviji
 • sposoben je smiselno razporediti članke v reviji
 • oblikuje naslovno stran časopisa
 • opiše pravila za oblikovanje časopisnih strani
 • razloži pravila za prelom besedila in je sposoben smiselno razporediti članke
 • zaveda se pomembnosti oglasov in pozna pravila za njihovo oblikovanje

Pridobiva strokovnost.

Razvija občutek za oblikovanje.

Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

Usposablja se za odgovorno delo.

Projektno delo.

Risanje skic.

Slovar, leksikon in enciklopedija

     
 • pozna uporabo in oblikovanje slovarjev, leksikonov in enciklopedij
 • pozna stališča oblikovanja
 • razloži pravila za oblikovanje

Pridobiva strokovnost.

Razvija občutek za oblikovanje.

Zaveda se pomembnosti oblikovanja besedila.

Usposablja se za odgovorno delo.

Projektno delo.

Risanje skic.

Akcidenčne tiskovine

     
 • pozna oblikovanje oglasa, vizitke, vabila, dokumentne tiskovine, prospekta, kataloga, plakata, jedilnika in vinske karte, računa, pisemske glave, sporeda, vstopnice, izkaznice, koledarja
 • prepozna akcidenčne tiskovine in njihove lastnosti
 • pozna pravila za njihovo oblikovanje
 • nariše in oblikuje skice za posamezne primere
 • primerja med seboj posameze primere
 • razume pomembnost oblikovanja

Zaveda se pomembnosti grafičnega oblikovanja.

Usposablja se za ustvarjalno delo.

Razvija sposobnost komuniciranja.

Risanje skic.

Vaje na računalniku.

Standardizacija in načrtovanje kakovosti

     
 • zna opisati standardizacijo in razume njen pomen
 • razume pomen poenotenja oziroma standardizacijo delovnih procesov
 • pozna elemente načrtovanja kakovosti
 • pozna razloge za uvedbo standardizacije
 • našteje vrste standardov glede na področje uporabe
 • pozna vrste kontrol kakovosti in osnovne izvedbene metode kontrole kakovosti
 • pozna pomembnost statistične analize in prikaz statistično obdelanih podatkov
 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka ali procesa
 • razume strošek kakovosti kot dobiček

Razvija sposobnost za timsko delo.

Zaveda se pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliva na poslovne rezultate podjetja.

 

Osnove priprave dela

     
 • pozna in razume postopek dela pri tehnološki pripravi izdelka za proces tiska
 • pozna faze dela v pripravi, tisku in dodelavi
 • pojasni pomen tehnološke priprave dela
 • našteje faze dela v tehnolški pripravi in določi materiale, ki so potrebni za izdelavo določenega izdelka
 • našteje in opiše področja dela v tiskarni

Pozna potrebo po načrtnem delu.

Zaveda se povezanosti grafičnih strok in njihovega medsebojnega sodelovanja.

Povezuje znanja, ki jih je pridobil pri strokovnih predmetih.

Čuti potrebo po komuniciranju.

Obisk celotnega dela proizvodnje v tiskarni.

 

DIGITALNA REPRODUKCIJA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Naloga in vloga reprografije v grafičnem procesu

Dijak

Dijak

 
 • pozna vlogo reprografije v tiskarskem procesu
 • pozna grafičini proces od predloge do končne tiskovine
 • prepozna pomen reprografije v pripravi

Razvija stokovnost.

Risanje sheme.

Organigram tiskarne.

Naravoslovne osnove reprografije

     
 • pozna fotometrijo
 • pozna svetlobne vire v reprografiji
 • razume koloriometrijo
 • obvlada denzitometrijo
 • pozna senzitometrijo in fotokemijo
 • pozna kemijske procese redukcije
 • razume vrstni red kemijskih reakcij v fotokemiji
 • določi vse kemizme v procesu
 • obnovi znanja o svetlobi in delovanje fotocelice
 • obvlada načelo meritve svetlobe
 • spozna kelvinmeter, kolorimeter, različne denzitometre in senzitometer
 • izvede meritve
 • zna beležiti rezultate meritev
 • obnovi pojme o, i, t, T, D, G in gama
 • razume prikaz meritev v računalniškem programu
 • seznani se s fotokemijskimi reakcijami
 • razume dogajanja v kemičnem procesu
 • razlikuje med različnimi razvijalci glede na fotomaterial

Razvija strokovnost in natančnost, varčnost in skrbnost, zanesljivost in ekološko zavest.

Uporaba luksmetra.

Ogled:

 • različnih izvorov svetlobe,
 • barvih katalogov,
 • prospekta,
 • razvijalnega avtomata.
 • uporaba denzitometra.

Fotomehanični reprografski procesi

     
 • pozna predloge
 • pozna foto- in reprooptiko
 • pozna reprodukcijske fotomateriale
 • med seboj razlikuje predloge
 • pozna kvaliteto in opremo predlog
 • spozna vnašanje in izdelavo imaginarnih predlog
 • obnovi zakonitosti optike in fotooptike
 • prepozna objektive v reprografiji
 • pozna sestavo fotomaterialov
 • pozna formate fotomaterialov
 • pozna reprografske fotomateriale in specialne fotomateriale

Usvaja natančnost, strokovnost, osebno odgovornost, sposobnost komuniciranja.

Razvija skrbnost.

Usvaja zanesljivost.

Projektno delo.

Vzorci predlog.

Primeri objektivov.

Vzorci fotomaterialov.

Oprema in postopki

     
 • pozna klasično opremo reprografije
 • pozna elektronsko digitalne aparate in naprave
 • pozna možne poti in načine za izdelavo tiskovne forme
 • spozna reprokamero, povečevalnik, kontaktni aparat, retušersko opremo in kontaktne kopirne aparate
 • razlikuje med analognimi in digitalnimi reprografskimi procesi
 • prepozna valjčne in ploskovne skenerje
 • loči med različnimi računalniki in OS
 • pozna različne osvetljevaljne enote: CTF, CTP, CTPt
 • pozna možne poti izdelave tiskovnih form z uporabo različnih aparatov in naprav

Razvija strokovnost, skrbnost, osebno odgovornost, ustvarjalnost, varčnost …

Prikaz prospektov.

Ekskurzija v tiskarno.

Reprodukcijske tehnike 1

     
 • pozna fotomehansko črtno reprodukcijo in digitalno črtno reprodukcijo
 • pozna možnosti retuše črtne reprodukcije
 • pozna večtonsko fotomehansko reprodukcijo
 • pozna razliko med večtonsko fotomehansko in digitalno reprodukcijo
 • razume možnosti tonskih korektur v fotomehanski in digitalni večtonski reprodukciji
 • pozna tehniko črtne reprodukcije in njeno kvaliteto
 • razlikuje med kvalitetno in slabo črtno reprodukcijo
 • definira računalniške popravke
 • prepozna razliko med večtonsko in črtno reprodukcijo
 • razlikuje med tonalitetami, svetlobami, srednjimi toni in teminami
 • pozna razliko med ploskovno in točkovno reprodukcijo
 • spozna pomena gostote točk, ki sestavljajo sliko
 • pozna tonsko spreminjanje gama reprodukcije
 • razlikuje med pojmi maskiranje, tonsko maskiranje in svetlobne konice

Razvija natančnost in strokovnost, zanesljivost in osebno odgovornost, ustvarjalnost in skrbnost.

Prikaz:

 • različnih črtnih reprodukcij na filmu,
 • črtnih reprodukcij z napakami in retuširanje,
 • večtonskih reprodukcij na filmu,
 • vzorčnih primerov.

Reprodukcijske tehnike 2

     
 • spozna rastrsko reprodukcijo, njen namen in pomen
 • spozna fotomehanični način rastriranja
 • obvlada ponazoritvene možnosti rastriranja
 • razume pomen prenosa tonskih vrednosti s predloge v RTV
 • pozna elektronsko digitalni način črtanja tonskih vrednosti
 • razume spreminjanje tonskih vrednosti v računalniškem programu
 • pozna proces digitaliziranih signalov, ko se spremenijo v RTV
 • pozna različne možnosti in oblike simuliranja z različnimi efekti
 • pozna namen in pomen simuliranja tonskih vrednosti
 • prepozna pripomočke za fotomehanični način rastriranja
 • pozna prenos tonskih vrednosti v rastrske
 • razlikuje med različnimi prenosi TV predloge v RTV reprodukcijo
 • pozna princip črno-belega skeniranja
 • pozna način spreminjanja tonskih vrednosti in vpliv na RTV
 • spozna nastajanje rastrske pike na računalniških tiskalnikih in filmskih osvetljevalnih enotah
 • prepozna različne tiskovine z različnimi oblikami tiskovnih elementov

Razvija strokovnost, natančnost, inovativnost …

Prikaz:

 • nastanka gigantografije,
 • vzorcev rastrov,
 • Rtv % (rastrska tonska vrednost),
 • prospekti delovanja črno-belega skenerja,
 • prospekti, vzorci.

Trikromatska reprodukcija

     
 • pozna osnove barvne metrike
 • pozna barvne modele
 • pozna barvne sisteme
 • razume fotomehansko selekcijo barv z barvnimi premiki in retušo
 • pozna digitalno selekcijo barv - skeniranje - barvno korekturo ob čitanju predloge in njeno tonsko korekturo
 • pozna možno obdelavo digitalnih signalov, slik v kombinaciji slika-slika (fotomontaža), slika-besedilo, in izdelavo končnega videza ter oblike tiskovine na tiskarski poli
 • pozna fizikalne zakonitosti barvnega prostora in njihovo številčno določanje
 • nauči se uporabnosti posameznega barvnega modela
 • nauči se uporabe barvnih kart in barvnih skal
 • prepozna klasično izdelavo barvnih izvlečkov, njihovo maskiranje in retušo
 • pozna možnosti digitalnega skeniranja in možne spremembe svetlosti in barvitosti ob selekcioniranju
 • nauči se, kako se združujejo slike, kako slike in besedilo, kako se izdelajo strani tiskovine, kako se izdela končni videz tiskovine in kako se pripravi izdelek za izhod oziroma materializacijo

Razvija strokovnost, ustvarjalnost, zanesljivost, skrbnost, natančnost in osebno odgovornost.

Prikaz:

 • barvnega prostora,
 • prehajanja med barvnimi modeli,
 • vzorci barvnih katalogov skal,
 • vzorci barvnih izvlečkov,
 • ekskurzija v reprocenter,
 • prospekti: ctf, ctp, ctp, ctp.

Poizkusni odtisi

     
 • pozna različne poskusne odtise (klasične, fotokemične, fotoelektronske, računalniško tiskalniške)
 • spozna videz poskusnih odtisov, njihov pomen in uporabna korekturna znamenja po normah DIN
 • razloži način izdelave in njihovo medsebojno kvalitativno primerjavo

Razvija strokovnost, varčnost, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost.

Primer:

 • poskusnih odtisov korekturnih znamenj,
 • dveh kvalitativno različnih poskusnih odtisov.

Kopirne tehnike

     
 • pozna osnovna načela kopiranja in napake, ki nastanejo pri tem
 • razume izdelavo tiskovnih form za vse tehnike tiska s tiskovno formo kot osnovo
 • obvlada kontrolo kakovostnih tiskovnih form
 • pozna kopirne postopke in možna odstopanja v kvaliteti zaradi različnih dejavnikov
 • spozna postopke izdelave tiskovne forme na osnovi fotokemičnih postopkov
 • spozna postopke in pripomočke, ki omogočajo hitro kontrolo kvalitetne izdelave tiskovnih form

Razvija strokovnost, natančnost varnost, varčnost …

Prospekti.

Primeri tiskovnih form.

Primeri kontrolnih elementov.

Digitalni reprografski procesi, standardna programska oprema, sistemska oprema in telekomunikacija

     
 • pozna možnosti sprejema digitiliziranih podatkov v računalniški sistem
 • pozna proces njihove modulacije in materializacije na različnih delovnih postajah
 • pozna končne izhodne možnosti iz računalniškega sistema: CTP, CTF, CTPt, CTGm in CTPrint
 • pozna različne načine vnosa digitaliziranih slikovnih podatkov v računalnik
 • nauči se pošiljanja slikovnih signalov znotraj računalniškega sistema in njihovo pošiljanje med sistemi
 • pozna pomembne parametre za pravilno materializacijo slik na različnih izhodnih enotah

Razvija natančnost, strokovnost in inovativnost.

Ekskurzija v reprostudie.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • črka

Slovenščina

Grafično oblikovanje

 • nastanek pisave
 • risanje črke
 • osnove stavljenja

Slovenščina

 • slovenski pravopis
 • rokopis
 • montaža
 • stavljenje, oblikovanje in prelom

Praktični pouk

 • korektura
 • izdelava montaže
 • oblikovanje različnih tiskovin
 • montaža

Osnove grafičnih procesov

 • izdelava montaže
 • računalniška grafika

Informatika

Multimedijsko oblikovanje

 • obdelava podatkov
 • materiali v reprodukciji

Kemija

Praktični pouk

 • fotoaktivne snovi in njihova obdelava
 • materiali za poskusni tisk
 • material za izdelavo tiskovnih form
 • delovna sredstva in oprema v digitalni reprodukciji

Praktični pouk

 • vrste tehnologije in opreme za izvedbo nalog digitalne reprodukcije
 • računalniška orodja

Informatika

Praktični pouk

 • možnosti, ki jih nudijo posamezna programska orodja
 • projektiranje

Matematika

 • izračun odstotka velikosti reprodukcije
 • izvedba kalkulacije
 • strokovni jezik

Tuji jezik (angleški, nemški)

 • strokovna terminologija