POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

90

30

120

skupaj

90

30

120


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI


INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Osnove oblikovanja

Dijak

Dijak

 
 • pozna zbirko kvalitetnih oblikovalskih izdelkov (od začetkov likovne umetnosti do najmodernejših, nagrajenih in argumentiranih stvaritev)
 • pozna temeljne psihološke in filozofske smernice grafičnega oblikovanja
 • loči dobre oblikovalske izdelke od slabih in pridobi veliko širine in svobode za svoje delo
 • povezuje miselne in vizualne (slušne …) vsebine

Usvaja strokovnost.

Razvija poklicno odgovornost.

Prikaz likovnih dosežkov na CD ROM.

Izdelava grafičnih elementov.

Osnovni oblikovalski elementi

     
 • pozna oblikovalsko izraznost točke, črte, ploskve, prostora
 • pozna črkovne sloge in njihov pomen
 • pozna različne pisave in išče enotnost vsebine in oblike
 • obvlada povezovanje črke in slike
 • zna uporabiti različne oblikovalske pristope: perspektivo, stilizacijo, abstrakcijo, simboliko itd.
 • pozna lastnosti posameznih osnovnih likovnih izraznih sredstev
 • razlikuje pisave ne samo po obliki, ampak tudi po vsebini
 • razvija prilagodljivost in natančnost pri uporabi različnih medijev
 • razvija spretnost povezovanja miselnih in likovnih vsebin

Razvija prostorsko predstavo, natančnost, sposobnost povezovanja in vživljanja, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost.

 

Kompozicija

     
 • pozna centralno, diagonalno, simetrično, nesimetrično kompozicijo in jo uporablja z zanimivimi teksti (pregovori)
 • pozna zlati rez, njegovo zgodovinsko ozadje in ga uporablja v razporeditvah besedila in slik
 • pozna variacije v kompoziciji
 • obvlada kombinacijo besedila z grafičnimi in slikovnimi elementi
 • oblikuje kompozicijo, ki je za dano vsebino najbolj primerna
 • obvlada dinamiko slike
 • razvija dramatičnost vzdušja na sliki in pridobiva prostorsko predstavo
 • razvija senzibilnost za menjavo razpoloženja

Razvija natančnost, zanesljivost, ustvarjalnost, inovativnost in pristnejši kontakt z materijo.

Usvaja strokovnost in natančnost.

Prostoročno risanje.

Delo z računalnikom:

variacije v kompoziciji,

izvirnost v kompoziciji.

Barve

Dijak

Dijak

 
 • razume barvno telo
 • pozna in se nauči uporabljati barve, ki so v skladu z vsebino
 • pozna posebnosti barvnih spremenljivk (valer, dominanta …)
 • pozna barvne prostorske plane in ključe
 • pozna posebnosti barv v posameznih medijih
 • zna uporabiti oblikovalska pravila za digitalne medije
 • uporablja in utemeljuje barvne kombinacije
 • usklajuje oblikovanje glede na ciljne skupine
 • usklajuje tiskovne elemente in barve
 • oblikuje barvno telo
 • razvija široko mavrico informacij in senzibilnosti
 • razume vpliv barve na razpoloženje
 • pozna barvno preprostost in izrazitost
 • razvija smisel za prodiranje v globino domnev
 • nauči se pozorno spremljati barvne odtenke v posameznem mediju

Usvaja strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost.

Usvaja natančnost.

Vaje na računalniku omogočajo preizkušanje večjega števila raznih barvnih kombinacij in razpoloženj.

TIPOGRAFSKO OBLIKOVANJE

     
 • pozna osnovne smernice kvalitetne tipografije (globlji pomen praznega prostora)
 • zna uporabiti danemu besedilu primerno obliko
 • razvija miselne sposobnosti za ponazoritev bistva

Usvaja strokovnost in sposobnost vživljanja.

Razvija varčnost.

Računalnik omogoča večje število študij in variacij na dano temo.

 • pozna črko kot osnovni gradnik in nosilec vsebine (debelina, velikost, slog …)
 • razlikuje vsebinsko nadgradnjo posameznih oblik

Razvija natančnost.

 
 • pozna osnovne zakonitost oblikovanja posameznih vsebin (pregovori, citati, pesmi, dokumentacija )
 • nauči se poiskati ustrezne likovne elemente, ki bodo obogatili vsebino

Razvija skrbnost in ustvarjalnost.

Delo z računalnikom.

 • ve, kaj je pomembno pri oblikovanju naslovnice (kristaliničnost)
 • poudari bistvo in s tem poveča razumljivost zapletenih besedil

Usvaja preprostost in vztrajnost.

 
 • pozna bistvo pri oblikovanju razumljive in pregledne tehnične dokumentacije
 • ponazori svoja pričakovanja

Razvija inovativnost.

 
 • razume pomen likovnih zakonitosti pri razvijanju svojih vizij in idej
 • izbere ključne in minimalne likovne elemente za ponazoritev vsebine
 • oblikuje koledar

Razvija sposobnost komuniciranja.

 
 • obvlada osnovne zakonitosti zaščitnega znaka in celostne podobe
 • zna prenesti likovne kvalitete v trodimenzionalni prostor (oblikovanje embalaže)
 • sposoben je povezovati znanje in ga nadgraditi z lastno ustvarjalnostjo
 • sposoben je širokopotezno povezati znanje iz različnih smeri
 • obvlada velike dimenzije

Razvija ustvarjalnost, strokovnost, inovativnost in sposobnost komuniciranja, sposobnost dela v skupini in spoštovanje do vizualnega uporabnika.

Izdelava uporabne celostne podobe na računalniku.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

Potreben je nadzor pri delu z računalnikom, ocenjuje se sposobnost uporabe računalnika v praksi.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • bistvo oblikovanja
 • barve
 • oblikovanje besedila

Psihologija

Fizika

Praktični pouk

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • simbolika oblike in barve
 • vpliv barve na človeka
 • tipografija
 • zaščitni znak

 

SPREMEMBE H KATALOGU ZNANJA za poklicni tečaj:

 1. Vsebine »tehnično risanje« ter »osnove pisanja in tiskanja« (v poglavju OSNOVNI OBLIKOVALSKI ELEMENTI) so združene. S tem znanjem kandidat zna uporabiti različne oblikovalske pristope.

 2. Vsebine »pozna ritem v kompoziciji«, »pozna stopnjevanje v kompoziciji« in »pozna izvirnost v kompozicij« (v poglavju KOMPOZICIJA) so združene v razdelku »pozna variacije v kompoziciji«.

 3. Vsebine, ki se nanašajo na simbolni pomen barve, v poglavju BARVA, dijaki spoznajo pri predmetu psihologija.

 4. Vsebine »pozna osnovne zakonitosti preloma (mikrostruktura)« so izločene, ker jih dijaki spoznajo pri pouku digitalne tipografije in reprodukcije in pri praktičnem pouku.