POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

OSNOVE GRAFIČNIH PROCESOV

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

40

20

60

skupaj

40

20

60


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

4. OPERATIVNI CILJI


INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Komuniciranje ali sporazumevanje

Dijak

Dijak

Dijak

 • pozna sredstva za zvočno, vizualno in kombinirano komuniciranje
 • pozna razvoj in pomen različnih komunikacijskih sredstev
 • pozna posamezne predstavnike za zvočno komuniciranje: jezik, neposredni govor, telefonijo (analogno, digitalno in mobilno) in radio
 • pozna posamezne predstavnike za vizualno komuniciranje
 • pozna sredstva za kombinirano komuniciranje
 • razlikuje pomen posameznih komunikacijskih predstavnikov in pozna najnovejše tehnike komuniciranja

Zaveda se inovativnosti, prednosti in zanesljivosti posameznih komunikacijskih sredstev.

Usvaja strokovnost in terminologijo.

Zave se pomembnosti novih tehnologij.

Ogleda si in spozna vsakdanja komunikacijska sredstva.

Naravoslovne zakonitosti

     

Barve in toni, barvni učinki in občutki

     
 • razume zaznavanje barv in tonov
 • razume aditivno in subtraktivno mešanje barvnih dražljajev
 • poznajo optično mešanje barvnih valenc
 • pozna vlogo in pomen barvnih kart in barvnih atlasov
 • loči med barvnim dražljajem, učinkom in vtisom, razume metamerizem, zna razložiti videnje posamezne barve pri različni svetlobi
 • razloži aditivno in subtraktivno mešanje in razloži njegovo uporabo v praksi
 • razlikuje med pokritnimi in transparentnimi barvami
 • razloži, pod kakšnimi pogoji nastane optično mešanje
 • definira nastanek novih barvnih dražljajev na osnovi optičnega mešanja in ga povezuje s praktičnimi primeri
 • uporablja barvne karte, barvne atlase in barvne zbirke

Usvaja strokovnost in pridobiva občutek za opazovanje.

Zaveda se potrebe po strokovnem znanju.

Pozna potrebo po uporabi barvnih kart.

Praktično simulira aditivno mešanje z različnimi izvori svetlobe in na računalniških monitorjih; pripravi svoje izdelke za optično mešanje.

Izbiranje in opisovanje barv s pomočjo katalogov.

Barvna metrika

     
 • pozna različne tiskarske tehnologije
 • pozna različne analogne tiskarske tehnike

 • opiše razliko med kopirno in tiskarsko tehniko; loči med posameznimi tiskarskimi tehnikami; pozna razliko med tiskovnimi in prostimi površinami; pozna obliko in lastnosti posameznih tiskovnih elementov; zna razložiti lastnosti hidrofilnosti in oleofobnosti
 

Ogled tiskovnih form različnih tiskarskih tehnik.

 • pozna digitalno tiskarsko tehniko
 • pozna amplitudno in frekvenčno rastriranje

 

 

 

 

 • razloži osnovo kopirne in digitalne tehnologije
 • opiše raster; pozna razliko med klasičnim in frekvenčno moduliranim rastrom; pozna namen jezika PostScript; razloži prednosti, ki jih ponuja frekvenčno moduliran raster; pozna osnove modeliranja tonskih vrednosti pri klasičnem in frekvenčno moduliranem rastru

Pozna prednosti novih tehnologij.

Zaveda se potrebe po strokovnem znanju.

 
 • pozna pomen različnih fotonaprav v različnih tehnikah
 • pozna tiskarske tehnike
 • razdeli posamezne tiskarske tehnike in opiše njihove osnovne značilnosti
 • pozna pomen fotonaprav v tisku
 • zna sistematično razdeliti tiskarske tehnike in razlikovati med njihovimi tiskovnimi značilnostmi; primerja posamezne tehnike
 • opiše tehnike: visokega tiska, globokega tiska, ploskega tiska, propustnega tiska, kapljičnega tiska, laserskega tiska, digitalnega tiska

Usvaja inovativnost, razvija ekološko zavest.

Ogled tiskovnih form in njihovih odtisov.

Barvni tisk

     
 • pozna:
  • fotomehanično tehnologijo
  • elektronsko tehnologijo
  • trikromatski globoki tisk
  • trikromatsko načelo simuliranja in črno barvo
 • razloži selektivno absorpcijo na primarnih tiskarskih barvah
 • pojasni pojem ostrine in ločevanja detajlov
 • opiše vlogo črne barve pri trikromatskem načelu simuliranja

Razvija natančnost in inovativnost, zave se potrebe po strokovnem znanju.

Pregled različnih vzorcev.

Tiskarske tehnike

     
 • pozna delovne operacije:
  • tiskovni tlak
  • ravno – ravno
  • ravno – okroglo
  • okroglo – okroglo
 • pojasni (podrobneje) posamezne tehnike tiska; zna sistematično razdeliti tiskarske tehnike in tiskarske stroje v posamezne skupine; razložiti posamezne značilnosti tiskarskih strojev in tiskovne lastnosti

Razvija natančnost in strokovnost.

Navaja se na strpnost pri delu.

Razvija natančnost in inovativnost.

Ogled posameznih strojev.

Pregled različnih vzorcev.

 • razume značilnosti tiskarskih strojev in odtisov

 

 

 • razloži funkcijo tiskovnega tlaka, prednosti in slabosti posameznih tiskovnih geometrij
 • razume pojem črkovna črta
 • opiše značilnosti posameznih strojev in odtisov
   

Grafični procesi v dodelavi

     
 • pozna posamezne tehnološke procese v dodelavi
 • razume posamezne tehnološke procese pri dodelavi in oplemenitenju
 • loči, prepozna, razlikuje osnovne grafične proizvode in njihove značilnosti: plakati, razglednice, etikete, časopisi, prospekti, obrazci, koledarji, revije, brošure, knjige, embalaža
 • pojasni posamezne tehnološke procese pri dodelavi in oplemenitenju
 • razloži in loči značilnosti tehnoloških procesov in jih zna razčleniti na tehnološke operacije glede na izdelek
 • ponazori osnovne operacije v razstavljanju, oblikovanju in sestavljanju
 • seznani se s pojmi, kot so: izrezovalna forma, izrezovalne linije, izrezovalni stroji
 • izbere vrste zgiba

Usvaja strokovnost; razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Pozna prednost novih tehnologij; zave se potrebe po strokovnem znanju.

Pregled različnih vzorcev in posameznih tehnik, ogled knjigoveznice.

Pregled različnih vzorcev.

Pregled različnih vzorcev in posameznih tehnik, ogled knjigoveznice.

Standardni formati

     
 • razume bistvo standardiziranih formatov
 • razlikuje vrste formatov, zlati rez

Usvaja strokovnost.

Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Pregled različnih vzorcev standardnih formatov.

Risanje zlatega reza.

 

VAJE IZ TISKA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Osnovne značilnosti mokrega ploskega tiska – ofsetnega tiska

Dijak

Dijak

 
 • pozna mehanizem nabarvanja v mokrem ploskem tisku
 • pozna temeljne delovne operacije in njihovo zaporedje
 • pozna lastnosti tiskovnih in netiskovnih površin na tiskovni formi
 • razlikuje tiskovne in netiskovne površine
 • razume razloge za vlaženje
 • pozna razliko med mokrim in suhim ploskim tiskom
 • opazuje demonstracijo priprave tiskarskega stroja in tiskanja enostavne enobarvne tiskovine

Razvija delovnost, natančnost, estetski čut in motiviranost za pridobivanje praktičnih znanj s področja ofsetnega tiska.

Usvaja strokovne pojme in strokovni jezik.

Pridobi občutek lastne odgovornosti za varnost pri delu in odgovornost za varnost pri delu drugih učencev v skupini.

Vaja: priprava osnovnih delovnih operacij.

Demonstracija delovnih operacij na tiskarskem stroju.

Tiskovni materiali

     
 • pozna gramaturo
 • pozna različne tiskovne materiale
 • pozna osnovna merilna orodja
 • zna našteti osnovne lastnosti tiskovnih materialov

 

 

 

 

 

 • razlikuje osnovne lastnosti tiskovnih materialov
 • razlikuje tiskovne materiale na papirje, kartone in lepenke
 • primerja druge tiskovne materiale, na katere tiskamo
 • pozna tiskovne materiale za tisk v različnih tiskarskih tehnikah in jih zna razdeliti
 • nauči se meriti z merilnimi orodji osnovne lastnosti tiskovnih materialov

Razvija vztrajnost in natančnost pri merjenju.

Pridobi občutek za pravilno ravnanje z merilnimi orodji.

Razvija pripadnost delovni skupini.

Zave se pomembnosti in smiselnosti izmerjenih rezultatov.

Vaja: meritve naslednjih lastnosti tiskovnih materialov: format, masa, debelina, površinska masa, prostorninska masa, vlažnost.

Tiskarski stroji

     
 • pozna vlagalni sistem
 • pozna izlagalni sistem
 • pozna tiskovni člen
 • pozna barvni sistem
 • pozna vlažilni sistem
 • prepozna sestavne dele tiskarskega stroja
 • na tiskarskem stroju prepozna vlagalni, izlagalni in tiskovni člen
 • prepozna dele vlagalnega in izlagalnega sistema
 • opiše vlogo tiskovnega, gumijevega in ploščnega valja
 • na tiskarskem stroju prepozna tiskovni, gumijev in ploščni valj
 • nauči se poimenovati valje v barvnem in vlažilnem sistemu
 • razloži, zakaj potuje tiskovni material med tiskovnim in gumijevim valjem

Usvaja strokovno terminologijo.

Oblikuje primeren poklicni odnos do tiskarskih strojev.

Ogled oddelka ofsetnega tiska – tiskarne.

Tiskarske barve in mešanje tiskarske barve po priloženi predlogi

     
 • pozna razliko med pojmoma barva kot svetloba in barva kot snov
 • zna poimenovati osnovne barve za mešanje
 • zna analizirati in oceniti barvne predloge
 • obnovi zbirke (kataloge)
 • razlikuje osnovne, skalne in posebne nianse tiskarskih barv
 • zna odpirati pločevinke s tiskarsko barvo
 • nauči se mešanja tiskarske barve z lopatico
 • sposoben je korigirati nianso tiskarske barve
 • nauči se raztenjevanja tiskarske barve na tiskovni material
 • navaja se na vizualno vrednotenje dobljenih barvnih nians in pripravljenost za korekcije, če ugotovi neskladnost barvnih nians

Razvija natančnost in doslednost pri mešanju tiskarskih barv.

Zave se pomena čistoče na delovnem mestu.

Razvija delovno odgovornost.

Zave se pripadnosti delovni skupini.

Vaja: mešanje 10 barvnih vzorcev iz hks barvne zbirke in raztenjevanje na priložen tiskovni material.

 

VAJE IZ DODELAVE

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Materiali in delovna sredstva

Dijak

Dijak

Dijak

 • pozna primarne in sekundarne knjigoveške materiale
 • pozna načine štetja papirja
 • pozna orodja in stroje v ročni knjigoveznici
 • pozna osnovna pravila za varno delo z orodji in stroji
 • primerja materiale med seboj in jih razvršča glede na namen in pogostost uporabe
 • izbere ustrezn material za specifični izdelek
 • preveri smer teka vlaken
 • spozna tehnike štetja papirja
 • pozna knjigoveška orodja in obvlada delo z njimi
 • seznani se s predpisi o VPD in jih upošteva pri rokovanju z delovnimi sredstvi

Zaveda se strokovnosti pri izbiri ustreznega materiala.

Razvije čut za varčno uporabo materialov.

Pozna pomen predhodnega načrtovanja dela pred izbiro materiala.

Naredi kvalifikacijo materialov.

Na različne načine preverja smer teka vlaken.

Kartotečna škatla

     
 • zna izbrati material za škatlo
 • pozna tehnološke postopke za izdelavo škatle
 • zna izdelati škatlo
 • izbere ustrezen material; nareže potreben material na lepenčnih škarjah
 • pripravi si lepilo za sestavo škatle
 • zlepi sestavne dele iz lepenke in škatlo prevleče s prevlečnim materialom

Razvija občutek za ustvarjalnost.

Zave se pomena varčevanja z materialom.

Razvije občutek za natančnost in ustvarjalnost.

Naredi kartotečno škatlo.

Brošura

     
 • pozna razliko med mehko in trdo vezano knjigo
 • razlikuje trdo in mehko vezano knjigo
 • razloži osnovne faze dela pri ročni izdelavi brošure
 • pripravi si papir, lepilo in karton

Razvija občutek za natančnost.

Zaveda se odgovornosti pri rokovanju z orodji in stroji.

Izdela knjižni blok, ki je v hrbtu polepljen z lepilom.

 • zna našteti tehnološke operacije za ročno izdelavo brošure; obvlada izdelavo knjižnega bloka; zna opisati postopek šivanja z žico
 • izdela KB
 • opazuje šivanje kartonskih platnic s KB na šivalnem stroju z žico
 • opazuje obrez KB na rezalnem stroju

Razvija občutek za varčevanje z materiali.

Na lepenčnih škarjah nareže kartonske platnice na točen format.

Mapa

     
 • zna izbrati in narezati ustrezen material za mapo
 • pozna postopek izdelave
 • izbere ustrezen material
 • nareže material na lepenčnih škarjah
 • sestavi dele mape s pomočjo lepila v celoto
 • razvija ročne spretnosti pri izdelavi vogalov

Razvija čut za natančnost, čistost, ustvarjalnost …

Zaveda se pomembnosti varstva pri delu.

Izdela mapo, prevlečeno v celo platno.

Embalažerstvo

     
 • pozna izsekovalno orodje in materiale, iz katerih je narejeno
 • pozna njegov namen
 • razume postopek izdelave izsekovalnega orodja
 • zna narisati načrt za plašč škatle
 • opiše izsekovalno orodje in pozna tehnološki postopek, po katerem je orodje narejeno
 • na podlagi modela razloži pomen izsekovalnega orodja
 • opazuje postopek izdelave izsekovalnega orodja
 • izbere vse potrebne parametre za načrt in nariše plašč za škatlo

Razvija občutek za natančnost.

Zaveda se pomena vztrajnosti.

Izdela načrt za izdelavo izsekovalnega orodja za plašč škatle.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI


Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • zvočno sporazumevanje

Fizika

 • valovanje in zvok
 • vizualno ali videokomuniciranje

Slovenski jezik

 • razvoj jezika
 • kombinirano komuniciranje

Informatika

 • informatika
 • barve in toni

Fizika

Grafično oblikovanje

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • svetloba
 • barvni krog
 • barvno mešanje
 • barvna metrika

Fotografija in videotehnika

 • barvni prostori
 • črno-bela reprodukcija barv

Fotografija in videotehnika

Digitalna tipografija in reprodukcija

Praktični pouk

 • fotografija
 • barvno mešanje
 • rastriranje
 • trikromatska reprodukcija barv

Informatika

Praktični pouk

 • računalniški zasloni
 • tiskarski stroji
 • barvni tisk
 • tiskarske tehnike, stroji in rotacije
 • grafični procesi v dodelavi

Praktični pouk

Osnove grafičnih procesov – vaje

 • barvni tisk
 • tiskarske tehnike
 • tehnološki procesi v dodelavi
 • standardni formati
 • medijska tipografija in reprografija
 • izdelava stavka
 • reprotehnična modulacija
 • izdelava tiskovne forme

Digitalna tipografija in reprodukcija

Praktični pouk

 • formati papirja
 • predloge
 • tipografski merilni sistem
 • rastriranje
 • prelom