POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

210

210

skupaj

 

210

210


* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

Vsebine multimedijskega oblikovanja:

4. OPERATIVNI CILJI

DIGITALNA TIPOGRAFIJA

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 
 • pozna pravila za varno delo
 • seznani se z opremo in materiali v učilnici

Pozna potrebo po varnem in odgovornem delu.

Oblikuje pozitiven odnos do šolske opreme.

Ogled učilnice in orodja v njej.

 • obvlada tipografski merilni sistem
 • opiše merski sistem, ki se uporablja v grafiki
 • s tipometrom izmeri velikosti črk in medvrstični razmik

Zave se potrebe po natačnem delu pri meritvah.

Meritev s tipometrom.

 • zna izdelati zrcalo in montažo
 • nariše eno- in večstolpno zrcalo po podatkih
 • nariše montažni načrt in izdela montažo
 • opravi korekturo in popravke
   
 • pozna korekturo
 • spozna pomen korekturnih znakov
 • opravi korekturo besedila

Pridobiva občutek za natančno delo.

Opravi korekturo svojega izdelka.

 • pozna delo s programskim orodjem, ki je namenjeno risanju (CorelDraw)
 • pozna programsko okno, orodja za delo in menije
 • nastavi stran
 • uporabi posamezna orodja
 • spremeni lastnosti že narisanih objektov
 • nariše nove objekte
 • uporabi različne efekte
 • izpiše izdelano stran

Razvija občutek za ustvarjalnost pri izdelavi novih objektov.

Delo z računalnikom: uporaba tiskalnika.

 • pozna program za oblikovanje besedila (CorelDraw)
 • pozna črke po velikosti in obliki
 • po predlogi napiše in oblikuje besedilo

Navaja se na delovnost.

Delo z računalnikom: izdelava korekture.

 • pozna delo z programskim orodjem, ki je namenjeno oblikovanju besedila (QuarkXPress)
 • pozna uporabnost programskega orodja
 • spozna osnovno programsko okno, menije, orodja
 • napiše in oblikuje besedilo
 • izdela nov stil besedila
 • izdela večstolpni stavek
 • poveže med seboj več besedilnih okvirjev
 • razvrsti več različnih elementov
 • naredi slikovni okvir in vnese sliko
 • izdela vzorčno stran
 • pripravi dokument za tiskanje in ga natisne

Razvija strokovnost.

Usposobi se za natančno delo.

Delo z računalnikom: uporaba tiskalnika.

 • pozna akcidenčne tiskovine (vizitka, pisemska glava, račun, dobavnica, naročilnica, kuverta, oglas, plakat, vabilo, spored, vstopnica, izkaznica, diploma, katalog, jedilni list, koledar) in razlikuje med njimi
 • za eno tiskovino:
  • izdela osnutek za tiskovino
  • izbere format
  • izbere črke in mešanje pisave
  • uporabi dve ali več barv
  • oblikuje tiskovino
  • po potrebi uporabi programsko orodje za risanje
  • natisne izdelan dokument
  • opravi korekturo

Zave se pomembnosti oblikovanja.

Navaja se na natančno delo.

Delo z računalnikom:

 • risanje osnutkov,
 • izdelava korekture,
 • uporaba tiskalnika.
 • pozna oblikovanje razčlenjenega besedila
 • prikaže izdelavo izpikčanih vrst
 • izdela kazalo
 • po predlogi izdela primer matematičnega, fizikalnega in kemijskega stavka

Razvija poklicno in osebno odgovornost za delo.

Delo z računalnikom: delo po predlogi.

 • pozna tabelarični stavek
 • izbere črke in črte
 • določi velikost črk
 • uravna besedilo po višini
 • oblikuje knjižno tabelo
 • izdela obrazec in formular
 • izdela tabelarično preglednico

Oblikuje pozitiven odnos do dela.

Zaveda se pomena natančnosti in zanesljivosti pri delu.

Delo z računalnikom.

 • zna oblikovati knjigo
 • določi format knjige in stavka
 • nariše zrcalo in lego strani
 • oblikuje naslovno polo, predgovor, kazalo, uvod, naslove poglavij in podpoglavij, inicialke, začetne in končne strani samostojnih poglavij, paginacijo, opombe in marginalije
 • besedilo prelomi po straneh

Pridobiva željo po lastnem oblikovanju.

Oblikuje pozitiven odnos do dela.

Je motiviran za delo.

Pridobiva delavnost.

Delo z računalnikom:

 • risanje načrta,
 • izdelava korekture,
 • uporaba tiskalnika.
 • pozna oblikovnje časopisa in revije
 • izbere format za časopis ali revijo
 • določi širino stolpcev in njihovo širino
 • nariše zrcalo
 • oblikuje glavo
 • izdela osnovne strani
 • oblikuje paginacijo
 • določi in izdela osnovne stile besedila

Pridobiva željo po lastnem oblikovanju.

Pridobiva delovnost.

Razvija strokovnost.

Delo z računalnikom:

 • risanje načrta,
 • izdelava korekture,
 • uporaba tiskalnika.

Projektno delo

     
 • izdela načrt za reševanje problema
 • obnovi določena znanja
 • povezuje različna strokovna področja
 • samostojno rešuje nove naloge

Razvija čut za samostojno delo.

Razvija čut za ustvarjalnost.

Razvija čut za raziskovalno delo.

Razvija strokovno in poklicno odgovornost.

Delo poteka pod vodstvom mentorja.

Pripravi pisno poročilo.


DIGITALNE REPRODUKCIJE

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Predloge

Dijak

Dijak

 
 • pozna predloge po vsebini in obliki
 • zna razvrstiti predloge glede na različne kontrastne obsege in reprodukcijske sposobnosti
 • nauči se opremiti predlogo za predajo v proizvodni proces
 • prepozna različne vrste predlog, jih med seboj primerja in razvršča po obliki in vsebini, pozna različne nosilce, ki se uporabljajo za predloge
 • nauči se ceniti predlogo in določiti njeno reprodukcijsko zmožnost za kvalitetno reprodukcijo; razlikuje predloge po različnem kontrastnem obsegu in jih rangira po stopnjah
 • nauči se izračunavati različne velikosti reprodukcije v %, diagonali, grafično, š:v=š1:v1, in uporabljati različna merila za izmero velikosti, izriše različne izreze, ki se zajamejo na predlogi, zaščiti predlogo pred mehanskimi poškodbami

Razvija natančnost, osebno odgovornost, delovno odgovornost in estetski čut.

Ročno izdela različne vrste predlog, poišče objekte, ki so primerni za predloge.

Fotomateriali in kemična obdelava fotomaterialov

     
 • pozna različne vrste fotomaterialov in njihovo delitev
 • zna pravilno rokovati s fotomaterialom in ga optimalno izkoriščati
 • pozna različne fotomateriale, jih prepoznava in primerja med seboj; sposoben je prepoznati svetločutne sloje od nosilca, ogleda si originalno embalažo in pozna načine odpiranja in hranjenja fotomaterialov
 • razlikuje med različnimi formati v polah in zvitkih; prepozna splošne podatke, ki so navedeni na embalaži; pregleda navodila proizvajalcev in upošteva njihova priporočila za optimalno uporabo; izdela pregledno tabelo za formate v polah in zvitkih
 • nauči se pravega delovnega pristopa pri rabi materiala; uporabi pravilno barvo delovne svetlobe in določeno jakost svetlobnega telesa; vadi optimalno izkoriščanje fotomateriala glede na velikost reprodukcije; izvede vlaganje fotomateriala v različne naprave in aparate

Zaveda se strokovnosti pri izboru materiala.

Razvija varčen in skrben odnos do fotomateriala, goji poklicno odgovornost.

Ogled sestave fotomateriala na mikroskopu.

 • pozna kemične pripravke, ki so potrebni za postopek obdelave
 • zna krmiliti napravo za kemično obdelavo
 • pozna kontrolo kvalitete in medobratovalno vzdrževanje
 • zna nastaviti pravilna razmerja med posameznimi kemičnimi substancami in pozna pravila varnega ravnanja ter hranjenja kemičnih preparatov; izdela navodilo za uporabo kemičnih pripravkov po priloženi deklaraciji proizvajalca
 • pozna napravo za kemično obdelavo fotomaterialov; izbriše tehnično skico; analizira krmilni sistem; izvede zagon in ustavitev naprave; meri časovni termin prehoda fotomateriala skozi napravo; izvede test kvalitete s pomočjo testnega klina
 • razume pomen ponovljivosti dobljenih rezultatov; primerja dobljene rezultate in skrbi, da se regeneracijski postopek pravilno odvija

Pozna pomembnost operacije v celotnem postopku.

Prebuja ekološko zavest in razvija sposobnosti, ki so potrebne za timsko delo.

Izdelava recepture po navodilih, risanje tehnične skice aparata.

Organizacija dela na sistemu grafične priprave

     
 • pozna vlogo vseh sklopov in podsistemov, ki so povezani v zaključeno celoto
 • pozna splošne zakonitosti in postopke na posameznih delovnih mestih, ki so potrebni za nemoteno opravljanje delovnih operacij
 • pozna naloge posameznih delovnih enot in njihovo funkcijo pri celotnem sistemu digitalne obdelave
 • vhodne enote za vnos ali konverzijo besedil
 • skenerji (bobnasti, ploskovni)
 • barvna reprofotografija in korektura
 • prelom in oblikovanje strani
 • elektronska montaža/impositioning
 • mrežna povezava in OPI
 • izhodne enote za papir, film ali tiskovno formo
 • zapisovanje datotek na različne prenosne pomnilnike
 • opiše postopek dela na sistemu in posameznih delovnih mestih; ima predstavo o prenosu in hranjenju datotek na posameznih orodjih, pravilno jih prerazporeja, nauči se pisati delovno poročilo in meriti porabljen čas

Razvija občutek odgovornosti, strokovnosti in pozna pomen in povezanost različnih delovnih operacij.

Izdelava poročila o sestavi sistema.

Skeniranje

     
 • pozna bobnasti in ploskovni skener
 • spozna razlike med bobnastim in ploskim skenerjem

Zave se pomembnosti pravilne izvedbe delovne operacije glede na končni rezultat.

Izdelava opisa izvedbe delovne operacije skeniranja.

 • zna skenirati različne predloge
 • izpelje postopek skeniranja, izbere predvideni direktorij za zapis slike in opravi prenos datoteke na drugo sistemsko enoto
   

Orodja za korigiranje in preoblikovanje slikovnih podatkov

     
 • pozna programska orodja za korekturo in premodulacijo slikovnih datotek
 • zna uporabljati dane možnosti orodja in doseči želeni rezultat
 • predvidi vsebinske in operacijske možnosti, ki jih ponuja orodje; nauči se uporabljati menije z ukazi; pregleda ponujeno vrsto palet; spozna različne slikovne formate; opiše način hranjenja podatkov
 • izdeluje in spreminja reprodukcijo po velikosti, z dodajanjem in odvzemanjem izvede spremembo vsebin na slikovnem objektu, oceni in po potrebi izvede tonsko korekturo
 • nauči se razumeti pomen barvnih modelov in izvajati korekturo barvnih vrednosti
 • z danimi orodji preoblikuje določene dele slike in jih povezuje v nove celote, ki tvorijo fotomontažo in novo zaključeno sliko
 • pozna ponujeno možnost za dosego različnih vizualnih efektov, ki jih lahko uporabi pri izvedbi
 • sposoben je presojati o napačno opredeljeni izvedbi in samostojno odločati o ponovitvi izvedbe

Pozna pomen strokovnosti in natančnosti.

Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev za dosego rezultata.

Razvija ustvarjalnost.

Izdelava opisa izvedbe delovnih operacij in evidence porabljenega časa.

Po izdelavi poskusnega odtisa primerja kvaliteto izdelave in jo po potrebi ponovno korigira.

Elektronska montaža

     
 • pozna programska orodja za elektronsko montažo in oblikovanje strani PostScript
 • zna izdelati elektronsko montažo po vnaprej določeni shemi
 • razloži osnovne funkcije računalnika; izdela opise menijev LinoMontage, funkcij in pogovornih oken
 • uporablja orodje in ponazarja različne izdelave montaž
 • nauči se oblikovati nove registre; razlikuje in oblikuje posamezne strani PostScript; razume pomen optimalnega izkoristka fotomateriala
 • razvija sposobnost za oblikovanje in vrivanje vrinjene sheme
 • izvede tiskanje poizkusnega izvoda
 • opravi kontrolo in oceni pozicijsko ter vsebinsko razporeditev
 • izvede osvetlitev na izhodni enoti

Razvija strokovnost in natančnost.

Zaveda se povezanosti med različnimi operacijami in njihovega vpliva na končni rezultat.

Izdelava opisa operacij, izvedba montaže, poskusna kopija, končni izdelek, film ali tiskovna forma.

Izhodne enote

     
 • pozna osvetlitvene enote za film ali tiskovno formo
 • pozna način in vrsto priprave datotek
 • opiše vlogo strežnika (ripa), izpelje proces osvetlitve, določi kemično obdelavo fotomateriala in izvede kontrolo izdelka

Razvija željo po iskanju optimalnih rešitev za dosego rezultata.

Pri iskanju optimalnih rešitev razvija ustvarjalnost.

S predhodnimi fazami sistema vzpostavlja komunikacijo in delovno korelacijo.

Primerjanje izdelka ali odtisa in ugotavljanje nivoja kvalitete.

Tiskovne forme

     
 • pozna izdelavo tiskovne forme za ploski tisk
 • pozna izdelavo tiskovne forme za propustni tisk, globoki in visoki tisk
 • pozna kopirni aparat in razvijalni avtomat za izdelavo tiskovnih form
 • obnovi zgradbo tiskovne forme
 • razlikuje forme glede na format in debelino
 • uporabi kontrolne elemente za kontrolo kvalitete
 • opazuje izdelavo tiskovne forme za ploski tisk
 • opazuje način izdelave tiskovnih form za propustni, globoki in visoki tisk, razlikuje med različnimi nosilci in svetločutnimi sloji, opiše kopirne postopke in kemično obdelavo

Razvije sposobnosti vizualne ocenitve izdelka.

Pozna pomembnost pravilnih odločitev v prejšnji stopnji proizvodnega procesa.

Zaveda se osebne odgovornosti ob morebitnem slabem rezultatu v tisku.

Izdelava tiskovnih form, ogled namestitve tiskovnih form v posamezne tiskarske stroje.

Poskusni tisk

     
 • pozna različne načine izdelave poskusnih odtisov (klasični, digitalni, fotomehanični)
 • spozna klasični poskusni tisk, opazuje izdelavo montaže in tiskovne forme, v tisku si ogleda izvedbo tiska, dobljene odtise primerja in oceni glede na original, ob neustrezni kvaliteti izvede korekturo in ponovitev procesa
 • spozna napravo za laminiranje, osvetljevanje in razvijanje ter pripadajoči reprodukcijski material za izdelavo poskusnega odtisa, pregleda tehnično dokumentacijo, pregleda in nastavi delovanje aparatov, izvede celotne operacije za C, M, Y, K barvo, dobljeni izdelek pregleda in oceni njegovo ustreznost za predajo v proizvodni proces

Razvije sposobnosti vizualne ocenitve izdelka.

Pozna pomembnost pravilnih odločitev v prejšnji stopnji proizvodnega procesa.

Zaveda se osebne odgovornosti.

Primerjanje odtisov, izdelava poročila o medsebojni primerjavi.

 
 • uporabi barvni sublimacijski tiskalnik, pregleda navodila za uporabo, izvede kontrolo nastavitvenih parametrov, pozna tiskovni material in navitje CMYK roloja, izvede tiskanje in primerja dobljene rezultate
 • spozna razlike med različnimi izvedbami poskusnega odtisa, primerja prednosti in slabosti posameznega načina
   

Digitalni tisk

     
 • zna pripraviti datoteko za tiskanje na digitalnem tiskarskem stroju
 • pozna osnovne zakonitosti dela na digitalnem stroju
 • nauči se pravilne priprave digitaliziranih slikovnih in tekstovnih podatkov in jih optimalno pripravi za hitrejši pretok na digitalnem tiskarskem stroju,
 • obdelane in pripravljene podatke po prenosnem mediju posreduje do digitalnega tiska
 • poišče zgradbo digitalnega tiskarskega stroja, pozna načelo delovanja in nastajanja digitalne tiskovne forme
 • opiše možnosti tiska na različne vrste tiskovnih materialov in pozna različne vrste tiskarskih barv
 • opazuje transportni sistem za vodenje tiskovnega materiala skozi tiskarski stroj, pregleda in oceni dobljeno tiskovino

Razvije vizualne sposobnosti ocenitve izdelka.

Pozna pomembnost pravilnih odločitev v prejšnji stopnji proizvodnega procesa, krepi delovno odgovornost in strokovnost.

Pripravo datoteke izvede v prostorih šolske ustanove, digitalni tisk pa je demonstrativno izveden zunaj ustanove.

 

MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Učenje iz primerov

Dijak

Dijak

 
 • zna izbrati primer multimedije, ki zadeva njegovo nalogo
 • zna razgraditi in pozna zgradbo multimedije
 • pregleda več primerov multimedije za različna področja, na katerih se uporablja večpredstavnost
 • analitično spremlja in si beleži posamezne organizacijsko-vsebinske, strojne in programske elemente konkretnega izdelka multimedije
 • po ogledu multimedije izdela organigram strukture in navigacije ter seznam uporabljenih večpredstavnostnih tehnologij
 • zna oceniti izdelek in predlaga morebitne izboljšave

Zaveda se strokovnosti in razvija kritično obravnavo.

Zaveda se pomena obvladovanja različnih znanj.

Ogled posameznih primerov multimedije na različnih medijih, kot so internet, zgoščenke …

Izdelava sistematičnih zapiskov ob analizi posameznega ogleda.

Izbira strojne opreme

     
 • prepoznava strojno opremo za multimedijo
 • nauči se izbirati strojno opremo pri načrtovanju za izdelavo multimedije

Razvija natačnost in strokovnost.

Razvija inovativnost.

Praktično delo s strojno opremo.

 • pozna strojno opremo za potrebno izdelavo in prikaz multimedije
 • zna rokovati z izbrano strojno opremo
 • izdela seznam potrebne strojne opreme za določeno nalogo
 • spozna, kako praktično uporabljati in namestiti izbrano strojno opremo
 • pozna standarde in jih zna ločiti tudi pri praktičnem delu s posameznimi enotami strojne opreme
 

Namestitev in nastavitev posameznih enot.

Izbira programske opreme

     
 • pozna tehnologije za prikaz multimedije
 • pozna programska orodja za izdelavo posameznih večpredstavnostnih gradnikov in programska orodja za integreacijo teh gradnikov v večpredstavnost
 • pozna razliko med posameznimi tehnologijami in rešitvami pri prikazu multimedije
 • izdela seznam potrebne programske opreme za prikaz in izdelavo multimedije
 • nauči se povezovati posamezne gradnike multimedije in pri tem upošteva obstoječe standarde

Razvija natačnost in strokovnost.

Razvija inovativnost.

Praktično delo z multimedijskim računalnikom, spoznavanje programske opreme za prikaz in delo z različnimi tehnologijami in standardi.

Ogled studia za večpredstavnost.

Načrtovanje multimedije

     
 • pozna organizacijo dela v zvezi z izdelavo multimedije
 • zna izdelati seznam nalog
 • zna časovno opredeliti čas izdelave večpredstavnostnega izdelka
 • zna izdelati organigram multimedije
 • spozna seznam postopkov za izdelavo multimedije ob upoštevanju predložene vsebinske in oblikovne zasnove
 • izdela časovni načrt za izdelavo večpredstavnostnega izdelka
 • izdela strukturo multimedije in načrtuje navigacijo
 • preveri predloženo oblikovno zasnovo z obstoječimi možnostmi in predlaga rešitve

Zave se odgovornosti.

Usvaja sposobnost komuniciranja.

Razvija inovativnost in kreativnost.

Simulacija konkretne naloge za izdelavo večpredstavnostne predstavitve podjetja ali kraja.

Načrtovanje konkretne naloge, ki jo bo dijak po načrtu izdelal do konca.

Izdelava idejne skice multimedije.

Predstavitev idejne zasnove naročniku.

Komunikacija (sestanek) z naročnikom (usklajevanje).

Vhodni formati in prevzem materialov

     
 • zna prevzeti materiale v digitalni obliki in določiti format
 • zna prevzeti ostale materiale in jih pripraviti za digitalizacijo
 • zna dokumentirati prevzem
 • spozna, kako prevzemati materiale glede na njihov izvor in razpoložljiva sredstva za izdelavo multimedije
 • pregleda prejete materiale in jih uredi
 • spozna, kako pripraviti materiale in opredeliti način zajema podatkov
 • spozna, kako dokumentirati prevzem podatkov

Razvija natančnost.

Razvija sposobnost komuniciranja in tolerantnost.

Vaja na večpredstavnostnem računalniku, prevzem z različnih nosilcev informacij, pregled materialov, dokumentiranje prevzema in urejanje materialov.

Pregled popolnosti materialov.

Obdelava posameznih gradnikov multimedije (besedilo)

     
 • pozna obdelavo besedila
 • zna uporabiti OCR (digitalizacija besedila)
 • pozna standardne formate besedil
 • pozna programska orodja za obdelavo besedil v smislu priprave besedila za multimedijo
 • uporablja predpisane standarde
 • pripravi besedilo za vgraditev v multimedijo

Razvija strokovnost in natančnost.

Upošteva varčnost in skrbnost.

Razvija ustvarjalnost.

Vaja: prevzem besedila na papirju in v digitalni obliki, obdelava besedila, kontrola in pretvarjanje v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo.

Obdelava posameznih gradnikov multimedije (zvok)

     
 • zna digitalizirati zvok
 • prepozna različne formate zvočnega zapisa
 • pozna različne formate zvočnega zapisa
 • pozna programsko orodje za obdelavo zvoka v smislu priprave zvoka za multimedijo
 • uporablja predpisane standarde
 • pripravi in obdela zvočni zapis za nadaljnjo vgraditev v multimedijo
 • upošteva specifičnosti priprave zvoka za različne medije: računalnik, zgoščenke, internet, zgoščenke DVD …
 • upošteva načelo varčnosti

Razvija strokovnost in natančnost.

Upošteva varčnost in skrbnost.

Razvija ustvarjalnost.

Ogled profesionalnega avdiostudia.

Vaja: prevzem zvočne opreme (glasba in govor) z digitalnega in analognega nosilca, obdelava zvočnega zapisa: krajšanje, dodajanje efektov, pretvarjanje in priprava za ustrezne medije.

Kontroliranje kakovosti zvoka in nivojev.

Obdelava posameznih gradnikov multimedije (video)

     
 • zna obdelovati video
 • zna sprejeti video na različnih nosilcih
 • prepozna različne nosilce videa in njihove formate
 • zna izbrati ustrezno opremo za predvajanje videa in digitalizacijo
 • nauči se uporabe programskega orodja za obdelavo videa
 • uporabi programska orodja za pretvarjanje videa
 • uporablja predpisane standarde
 • pripravi in obdela videomaterial za nadaljnjo vgraditev v multimedijo

Razvija strokovnost in natančnost.

Upošteva varčnost in skrbnost.

Razvija ustvarjalnost.

Obisk videostudia.

Vaja:

 • prevzem videomateriala na analognih in digitalnih nosilcih,
 
 • upošteva specifičnosti priprave videa za elektronske medije: računalnik, zgoščenke, internet, zgoščenke DVD in upošteva načelo varčnosti pri uporabi računalniškega pomnilnika
 
 • obdelava videomateriala,
 • kontrola in pretvarjanje v ustrezen format za nadaljnjo obdelavo,
 • kontroliranje kakovosti prikaza videomateriala.

Obdelava posameznih gradnikov multimedije (računalniška animacija)

     
 • zna sprejeti in integrirati animacijo
 • določi vhodni format animacije, ki je primeren za integracijo multimedije

Razvija strokovnost in natančnost.

Upošteva varčnost in skrbnost.

Prevzem in ogled animacije v različnih formatih.

Integracija multimedije za izdelavo zgoščenke

     
 • pozna posamezne gradnike multimedije in jih zna združiti v multimedijski izdelek za zgoščenko
 • zna upoštevati oblikovne in vsebinske predloge
 • zna spremljati razvoj izdelka po posameznih fazah izdelave in preverjati kvaliteto
 • spozna se s programskim orodjem za »authoring«
 • nauči se spremljati razvoj izdelka v vseh fazah nastajanja
 • preverja kvaliteto izdelka in sproti testira izdelek
 • pri izdelavi upošteva predloženo vsebinsko in oblikovno zasnovo

Razvija strokovnost, skrbnost, natančnost …

Zaveda se odgovornosti.

Izdelava multimedijske zgoščenke z integracijo vseh osnovnih gradnikov, pripravljenih v prejšnjih fazah.

Sprotno preverjanje delovanja.

Integracija multimedije za izdelavo spletnih strani

     
 • pozna posamezne gradnike multimedije in jih zna združiti v spletno stran
 • pozna programske jezike v spletnih sestavkih (npr. HTML in JAVA)
 • zna upoštevati oblikovne in vsebinske predloge za izdelavo spletnih strani
 • zna spremljati razvoj izdelka po posameznih fazah izdelave in preverjati kvaliteto
 • zna spremljati najnovejše tehnologije na svetovnem spletu
 • spozna se s programskim orodjem za izdelavo spletnih strani
 • nauči se spremljati razvoj izdelka v vseh fazah nastajanja
 • preverja kvaliteto izdelka in sproti preverja izdelek
 • pri izdelavi upošteva predloženo vsebinsko in oblikovno zasnovo

Razvija strokovnost, skrbnost in natančnost.

Zaveda se odgovornosti.

Zaveda se pomena zanesljivosti.

Izdelava spletne strani z osnovnimi gradniki multimedije, pripravljenimi v prejšnjih fazah.

Sprotno preverjanje delovanja.

Preskušanje, predstavitev izdelka in odpravljanje napak

     
 • zna načrtovati preskušanje vseh faz (preskusiti narejeni izdelek, predstaviti narejeni izdelek, poiskati vzroke za napake in jih odpraviti)
 • izdelek preskusi sam in v skupini ter dokumetira vse nepravilnosti
 • popravi vse napake
 • predstavi izdelek naročniku
 • dokumentira vse pripombe naročnika in preveri možnosti upoštevanja pripomb glede na načrtovanje izdelka, predvideni in porabljeni čas za izdelavo izdelka
 • preda izdelek naročniku

Zaveda se odgovornosti.

Razvija sposobnost komuniciranja.

Pridobiva inovativnost.

Zaveda se pomena zanesljivosti.

Vaja:

 • iz testiranja izdelka na računalniku, samostojno in v skupini,
 • dokumentiranje napak,
 • odpravljanje napak,
 • simulacija sestanka z naročnikom - predaja izdelka.

Izdelava dokumentacije

     
 • zna zbrati in urediti dokumentacijo
 • zbere dokumentacijo, nastalo ob načrtovanju izdelka, predaji materialov in izdelavi ter testiranju in predaji izdelka

Razvija skrbnost in zanesljivost.

Izdela mapo z dokumentacijo.

Distribucija

     
 • zna izdelati zgoščenko
 • zna objaviti spletni sestavek
 • izdela zgoščenko z večpredstavnostnim izdelkom
 • objavi spletni sestavek na spletnem strežniku
 • preskusi delovanje spletne strani na spletnem strežniku

Razvija strokovnost.

Zaveda se pomena zanesljivosti in skrbnosti.

Izdelava zgoščenke.

Objava spletne strani na spletnem strežniku.

5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanja

 • varno delo

Varstvo pri delu

 • varno delo z računalnikom
 • tipografski merilni sistem

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • črka
 • izdelava montaže

Osnove grafičnih procesov

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • montaža
 • korektura

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • rokopis
 • operacijski sistem

Informatika

 • okolje windows
 • oblikovanje zaščitnega znaka

Grafično oblikovanje

 • risanje zaščitnega znaka
 • oblikovanje različnih tiskovin
 • materiali v reprodukciji
 • delovna sredstva in oprema v digitalni reprodukciji

Digitalna tipografija in reprodukcija

 • stavljenje, oblikovanje in prelom
 • fotoaktivne snovi in njihova obdelava, materiali za poskusni tisk, materiali za izdelavo tiskovnih form
 • vrste tehnologije in opreme za izvedbo nalog digitalne reprodukcije
 • računalniška orodja

Digitalna tipografija in reprodukcija

Informatika

 • možnosti, ki jih nudijo posamezna programska orodja
 • projektiranje

Matematika

 • izračun odstotka velikosti reprodukcije, izvedba kalkulacije
 • strokovni jezik

Angleški jezik

Nemški jezik

 • strokovna terminologija
 • obdelava posameznih gradnikov (slikovni material)
 • obdelava posameznih gradnikov (video)

Fotografija in videotehnika

Informatika

 • produkcija
 • postprodukcija
 • računalniška montaža videa
 • multimedija
 • obdelava posameznih gradnikov (besedilo)

Informatika

 • oblikovanje besedila
 • obdelava posameznih gradnikov (besedilo)
 • obdelava posameznih gradnikov (slikovni material)

Grafično oblikovanje

 • povezovanje črke-slike
 • kompozicija, ritem, stopnjevanje, barve