POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 67.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 26. 6. 2003

1. IME PREDMETA

EKONOMIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

19 *

56

skupaj

56

19

56

* Vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet ekonomika je podpora ostalim strokovnim predmetom in podlaga za razumevanje poslovne prakse. Dijake seznanja s temeljnimi ekonomskimi pojmi in odnosi ter jih usmerja v razmišljanja o ekonomskih, socialnih, političnih in ostalih značilnostih ravnanja gospodarskih subjektov. Pri tem bodo dijaki spoznavali ekonomsko terminologijo in načela ekonomske teorije, bili sposobni analizirati konkretne ekonomske probleme, ki nastopijo pri poslovnem odločanju in bodo na podlagi pridobljenega znanja bolje razumevali ekonomsko dogajanje v logističnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in v svetu.

4. OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijaki

Dijak

 

 • zna opredeliti ekonomiko kot vedo in pomen gospodarjenja, redkost dobrin in izbiranje
 • spozna ekonomske cilje in temeljna ekonomska vprašanja
 • spoznajo nove ekonomske pojme in kategorije ter načela ekonomske teorije;
 • Se zave pomena varčevanja z redkimi dobrinami in nujnost reševanja problema primernega zadovoljevanja človekovih potreb.
 • spozna produkcijski proces, pojem ekonomske potrebe in vse štiri faze reprodukcijskega procesa – produkcijo, razdelitev, menjavo in potrošnjo
 • spoznajo relacije v tržnem gospodarstvu po štirih fazah reprodukcije;
 • razumejo nujnost zadovoljevanja potreb in koristnost dobrin ter pomen racionalnega gospodarjenja z njimi;
 • Razvija odnos do dobrin in varčnost.
 •  

 • se seznani z organizacijsko strukturo gospodarstva – vrstami podjetij po lastništvu in po naši zakonodaji.
 • spoznajo organizacijsko strukturo gospodarstva in vrste podjetij ter primerja značilnosti posameznih organizacijskih oblik podjetij;
 • Razvija ustvarjalnost in strokovnost.
 •  

 • spoznajo prvine produkcijskega procesa – delovna sredstva, predmete dela, delo in storitve ter vlogo kapitala pri gospodarskem razvoju.
 • razumejo pomen produkcije kot faze produkcijskega procesa in potrebnih produkcijskih faktorjev;
 • znajo razložiti vlogo kapitala v produkciji in vpliv kapitala na gospodarski razvoj;
 • Osvaja sposobnost komuniciranja, ustvarjalnost in strokovnost.
 •  

 • spoznajo premoženje podjetja in razlikujejo stalna in gibljiva sredstva
 • razumejo pomen amortizacije in znajo razložiti trošenje osnovnih sredstev.
 • spoznajo premoženje podjetja in bistvo stalnih in gibljivih sredstev;
 • seznanijo se z amortiziranjem sredstev in pomenom amortizacijskih sredstev kot sredstev obnovitvenih investicij;
 • Razvija strokovnost, natančnost, ustvarjalnost.
 • * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • spoznajo posamezne vrste stroškov (fiksne stroške, variabilne stroške, skupne stroške)
 • spoznajo posebnosti transportnih stroškov ter njihovo dinamiko.
 • spoznajo stroške in pomembnost pri poslovnem odločanju v logističnih in ostalih podjetjih;
 • Razvija ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost komuniciranja in se zave osebne odgovornosti pri odločanju.
 • * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • spoznajo kazalce uspešnosti: rentabilnost (donosnost), ekonomičnost (gospodarnost), produktivnost in plačilno sposobnost.
 • znajo razložiti pomen posameznih kriterijev za ugotavljanje uspešnosti poslovanja;
 • Razvija natančnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.
 • * Dijaki povezujejo znanja s praktičnim poukom – glej katalog znanj za praktični pouk.

 • spoznajo tržno strukturo, pojem in dejavnike povpraševanja in ponudbe
 • razumejo pomen elastičnosti povpraševanja in ponudbe,
 • se seznanijo s posebnostmi na omejenih trgih;spoznajo transportni trg in posebnosti transportnega trga.
 • spoznajo delovanje tržnih zakonitosti ter razumejo spremembe, ki se dogajajo na trgih ob različnih obsegih povpraševanja in ponudbe;
 • razumejo in znajo razložiti elastičnost,
 • spoznajo značilnosti nepopolne konkurence;
 • znajo povezati značilnosti transportnega trga z ostalimi trgi in poznajo njegove posebnosti;
 • Razvija ustvarjalnost, strokovnost sposobnost komuniciranja.
 • se seznanijo s pomenom razdelitve kot faze produkcijskega procesa in vrstami dohodkov: mezdo ali plačo, dobičkom, rentami in obrestno mero.
 • se seznanijo s pomenom faze razdelitve in posameznimi vrstami dohodka, ki pripadajo posamezniku v produkcijskem procesu ter razumejo njihov pomen za reprodukcijo;
 • Se zave pomena posameznika v produkciji in razvija strokovnost in sposobnost komuniciranja.
 •  

 • spoznajo fazo potrošnje in delitev osebne in javne porabe
 • spoznajo fazo potrošnje in njen pomen ter bistvo javne porabe in njeno financiranje preko državnega proračuna;
 • Se zave pomena varčnosti in skrbnosti pri zadovoljevanju človekovih potreb in potreb družbe.
 •  

 • se seznanijo s področji in metodami proučevanja ekonomike narodnega gospodarstva in spoznajo bistvo ekonomskih zakonitosti
 • spoznajo ekonomske pojme in kategorije ter načela ekonomske teorije;
 • Razvija strokovnost.
 •  

 • spoznajo dejavnike potencialnega produkta ter sedanjo raven razvitosti Slovenije in njene nadaljnje možnosti razvoja
 • spoznajo dejavnike dejanskega in potencialnega produkta in njihov vpliv na velikost produkta v Sloveniji;
 • seznanijo se z razvitostjo in možnostmi razvoja Slovenije;
 • Razvija strokovnost in nacionalno pripadnost, ter se zave pomembnosti gospodarskega razvoja.
 •  

 • se seznani z metodami merjenja bruto domačega proizvoda in problemi, ki nastajajo pri merjenju BDP
 • spozna uporabo BDP
 • spoznajo metode merjenja BDP ter probleme, ki se pri tem pojavijo;
 • spoznajo pomen posamezne vrste uporabe BDP
 • Osvaja strokovnost, natančnost, zanesljivost.
 •  

 • spozna dejavnike ekonomskega sistema in osnovne pojme ekonomske politike (ekonomski subjekti in ekonomski interesi, cilji ekonomske politike, nosilci ekonomske politike, instrumenti ekonomske politike)
 • spoznajo pojme družbenoekonomskega sistema in ekonomskega sistema ter ekonomske politike;
 • seznanijo se z ekonomskimi subjekti, cilji in nosilci ekonomske politike in razumejo pomen instrumentov ekonomske politike za vodenje in usmerjanje gospodarstva k postavljenim ekonomskim ciljem;
 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost, se zave pomena odgovornosti pri sprejemanju posameznih ukrepov ekonomske politike.
 •  

 • spoznajo pojem fiskalne politike, denarne politike, vlogo politike deviznega tečaja, pomen carin.
 • spoznajo bistvo delovanja fiskalne politike, denarne politike; pomen uravnoteženega deviznega tečaja, bistvo carin in necarinskih instrumentov.
 • Razvija strokovnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.
 •  

 • spoznajo načela makrologistične politike in se informativno seznanijo z elementi in ukrepi makrologistične politike Slovenije.
 • se seznanijo s pojmom makrologistike in razumejo njen pomen za gospodarstvo; zgolj informativno spoznajo posamezne elemente in ukrepe makrologistične politike v Sloveniji.
 • Razvija strokovnost.
 •  

 • spoznajo dejavnike povpraševanja in ponudbe logističnih storitev in njihove posebnosti.
 • spoznajo dejavnike povpraševanja in ponudbe po logističnih storitvah in posebnosti ponudbe .
 • Razvija strokovnost.
 •  

 • spoznajo stroške makrologistike in tarife.
 • spoznajo bistvo posameznih stroškov logistike
 • razumejo in znajo razložiti, kako se oblikujejo cene v posameznih prometnih podsistemih;
 • Se zave pomena varčnosti pri poslovanju, razvija strokovnost in sposobnost komuniciranja.
 •  

  5. SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  Za kandidate je potrjena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  V oceni za predmet ekonomika se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Potrebno je kvalitetno osnovno predznanje iz matematike. Vsebine predmeta ekonomika so povezane s tehnologijo prometa, praktičnim poukom in špedicijo.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  3. letnik

   

   

 • premoženje podjetja – osnovna sredstva, amortizacija
 • premoženje podjetja – gibljiva sredstva
 • stroški poslovanja
 • kazalci uspešnosti poslovanja
 • povpraševanje in ponudba
 • Praktični pouk -

 • izračunavanje amortizacije
 • izdelava amortizacijskega načrta za konkretno osnovno sredstvo
 • izračunavanje koeficientov in časa obračanja gibljivih sredstev
 • seznanitev z grafi, risanje grafov in izračunavanje stroškov
 • izračunavanje uspešnosti poslovanja na konkretnih primerih poslovanja podjetij in ocena poslovanja
 • pomen poznavanja koeficientov elastičnosti in njihovo izračunavanje
 • stroški poslovanja in posebnosti transportnih stroškov
 • kazalci uspešnosti poslovanja
 • Tehnologija

 • poznavanje analize dela voznega parka ter njegove časovne in delovne izkoriščenosti
 • poznavanje analize dela voznega parka ter njegove časovne in delovne izkoriščenosti
 • načela makrologistične politike
 • dejavniki povpraševanja in ponudbe logističnih storitev in posebnosti ponudbe
 • Tehnologija

 • poznavanje strokovnih terminov (transport, promet, logistika, ..)
 • poznavanje pomena in značilnosti prometnih podsistemov
 • stroški makrologistike
 • Tehnologija

 • poznavanje značilnosti transportnih sredstev in transportne infrastrukture v vseh prometnih podsistemih
 • poznavanje značilnosti transportnih sredstev in transportne infrastrukture v vseh prometnih podsistemih
 • tarife - oblikovanje cen v transportu
 • Tehnologija

 • poznavanje javnega prevoza potnikov
 • tarife - oblikovanje cen v transportu
 • Špedicija

 • tarifno poslovanje