POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 67.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 20. 6. 2003

1. IME PREDMETA

TEHNIKA IN VARNOST

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

168

70 *

168

Skupaj

168

70

168

 

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

4. OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijaka\u

Dijak

Dijak

Tehnično risanje – strojni elementi

 • seznaniti s pomenom tehničnega risanja za tehnične poklice ,
 • pojasniti pomen in uporabo standardov, predstaviti pomen slovenskih standardov in prikazati možnosti zajemanja podatkov v standardih
 • posebej poudariti pomen Interneta in iskanja vsebin standardov s pomočjo interneta
 • spozna pomen tehniškega risanja za tehnični poklic
 • razume uporabo tehnične dokumentacije
 • razume pomen standardov, ve kako poiskati ustrezen standard, ve kakšni podatki so zajeti v standardih
 • razlikuje med posameznimi vrstami tehnične dokumentacije in standardi
 • Razvija čut za red pri opravljanju dela.

  Praktični pouk: iskanje standardov preko interneta.

 • seznaniti z vrstami tehničnih risb
 • standardiziranimi formate za risanje
 • seznaniti z glavo risbe in kosovnico
 • predstaviti vrste črt in črtne skupine
 • seznaniti jih s pisavo na tehniških risbah
 • razlikuje posamezne vrste tehniških risb
 • zna določiti standardni format
 • zna postaviti risalni list v pravilni položaj
 • zna narisati in uporabiti glavo risbe in kosovnico
 • zna zložiti format A3, ostale pa s pomočjo priročnika
 • razume pomen podatkov zapisanih v glavi ali kosovnici
 • zna pravilno uporabljati in narisati vrste črt, razume njihov pomen in pomen črtnih skupin
 • Razvija čut za estetski videz svojega izdelka, razvija natančnost, skrbnost in vztrajnost.

  Osvaja sposobnost tehničnega komuniciranja.

  Vaja: riše ploskovna telesa in enostavne geometrijske konstrukcije, piše v tehniški pisavi.

 • seznaniti z načini prikazovanja teles
 • prikazati razliko med posameznimi vrstami projiciranja
 • predstaviti osnove opisne geometrije, posebno prikazati Mongeovo projekcijo
 • razume razliko med posameznimi načini projiciranja
 • zna narisati telo v izometrični in Mongeovi projekciji
 • pridobiva prostorsko orientacijo
 • Razvija natančnost, vztrajnost in inovativnost.

  Vaje: riše enostavne predmete v različnih projekcijah.

 • spoznati merjenje, merila in kotiranje na tehniški risbi
 • predstaviti različne načine kotiranja likov, s poudarkom na vzporednem in zaporednem kotiranju dolžin
 • prikazati tudi kotiranje lokov, radijev, premerov
 • razume razliko med vzporednim in zaporednim kotiranjem, ter ju zna uporabljati
 • zna kotirati tudi loke in radije
 • obvlada uporabo meril na risbi
 • Razvija natančnost, zanesljivost, skrbnost, vztrajnost, skrb za estetski videz izdelka.

  Vaje: kotira enostavne like.

 • spoznati šrafiranje in uporabo šrafiranja na tehniški risbi
 • seznaniti z risanjem teles v prerezu, prikažemo kotiranje prerezane ploskve.
 • razume uporabo šrafiranja
 • zna uporabljati šrafiranje
 • razume uporabo prikazovanja teles v prerezu
 • zna prikazovati enostavna telesa v prerezu
 • Razvija čut za natančnost, osvaja sposobnost grafičnega komuniciranja.

  Vaje: riše enostavna telesa v prerezu, šrafirajo.

 • seznaniti s tolerancami
 • spoznati pomen toleranc izdelave za moderno proizvodnjo
 • prikazati označevanje toleranc po ISO sistemu in kotiranje toleriranih mer po ISO
 • predstaviti definicijo hrapavosti površin in označevanje kvalitete površin
 • razume uporabo in pomen toleranc
 • zna zapisovati in uporabljati tolerance na risbi
 • razume označevanje površin na risbi predmeta
 • Razvija natančnost, zanesljivost, tolerantnost.

  Vaje: kotiranje toleriranih mer, zapisovanje ujemov na risbi.

 • znati brati enostavne tehniške risbe.
 • zna odčitati merilo, material, kakovost površine in ugotoviti ali je izdelek skladen z risbo
 • zna izdelati delavniško in enostavno sestavno risbo
 • Razvija strokovnost na področju grafične komunikacije.

  Praktični pouk: izdela delavniško in sestavno risbo.

 • seznaniti s širokimi možnostmi uporabe računalnika v tehniškem risanju
 • prikazati potek izdelave tehniške risbe s pomočjo računalnika
 • predstaviti povezavo tehniške risbe in ostale delovne dokumentacije tehnologija, nabava, komerciala, skladiščenje, prevoz)
 • zna navesti prednosti uporabe računalnika pri pripravi tehnične in druge dokumentacije
 • razume pomen računalniško informacijskih znanj in se zave potrebe po osvajanju takšnega znanja
 • Se zave pomena uporabe računalnika pri opravljanju delovnih nalog.

  Razvija natančnost, strokovnost in ustvarjalnost.

  Vaja: prikaz izdelave tehniške risbe s pomočjo računalnika.

 • poznati pojem trdnosti gradiv, dopustno napetost, porušno napetost, varnost,
 • pojasniti razliko med normalnimi in tangencialnimi napetostmi
 • razume trdnost gradiva
 • pozna razliko med dovoljeno in porušno napetostjo, pozna in razume pomen vpeljave varnosti v izračun konstrukcij
 • razume zvezo med deformacijo in napetostjo v gradivu
 • razume pomen dovoljenih napetosti v gradivu
 • razume medsebojno povezavo zunanjih in notranjih sil
 • Pridobi natančnost in razvija strokovnost.

  Vaja: izračun povezave med varnostjo, dovoljeno in zrušilno napetostjo.

 • predstaviti natezne, tlačne, strižne, uklonske, upogibne in torzijske napetosti ter ploščinski tlak
 • prikazati vrste obremenitev in poudariti razliko med njimi, predvsem s stališča dovoljenih napetosti v gradivu
 • prepozna posamezne napetosti v gradivu, jih zna izračunati
 • razume razliko med statično in dinamično obremenitvijo ter zazna nevarnosti prevelikega obremenjevanja v primeru dinamičnih obremenitev
 • Razvija sposobnost ocenjevanja nosilnosti posameznih transportnih naprav z vidika napetosti, ki se pod vplivom obremenitev pojavijo v gradivu naprave.

  Vaja: izračun napetosti v različnih enostavnih obremenilnih primerih.

 • predstaviti vijačne zveze
 • prikazati in opisati elemente vijačne zveze
 • predstaviti lastnosti vijačnih zvez
 • seznaniti z različnimi vrstami navojev in vijakov,
 • pojasniti zavarovanje vijačnih zvez proti odvitju
 • pokazati način risanja navojev in označevanje metrskega navoja
 • pozna elemente vijačne zveze
 • pozna in razume njihovo uporabo v najrazličnejših strojih in napravah, predvsem razume pomen zavarovanja vijačnih zvez pred odvitjem
 • zna na tehniški risbi narisati navoj in označiti ter prebrati metrski navoj
 • Razvija strokovnost, se zave pomena varovanja vijačnih zvez pred odvitjem, kot elementom varnosti v prometu.

  Vaja: uporaba tabel pri določanju oznak navojev, risanje in označevanje navoja na delavniški risbi.

 • predstaviti vzmeti in njihovo uporabo predvsem v prevoznih sredstvih
 • pojasniti togost oziroma karakteristiko vzmeti
 • prikazati različne vrste in oblike vzmeti
 • zna navesti uporabo vzmeti,
 • pozna razliko med trdo in mehko vzmetjo
 • pozna vpliv togosti vzmeti na nihanje vozila
 • Dojame pomembnost vzmetenja vozila na varnost vožnje.

   

 • predstavimo os in gred, poudariti razliko med njima
 • prikažemo in v kratkem opišemo različne oblike gredi s poudarkom na njihovi uporabi v prevoznih sredstvih
 • pojasnimo deformacije gredi in kritično število vrtljajev
 • zna definirati razliko med osjo in gredjo
 • zna opisati deformacije gredi in kritično število vrtljajev gredi
 • pozna ukrepe za odpravo kritičnega števila vrtljajev gredi
 • Se zave pomena pravilne obremenitve prevoznega sredstva na deformacije gredi in vpliv na življenjsko dobo gredi.

   

 • predstaviti vrste in naloge ležajev
 • pojasniti razliko v konstrukciji in lastnostih ležajev
 • predstaviti sestavne dele ležajev
 • pojasniti vrste trenj pri drsnih ležajih.
 • zna pojasniti vlogo in uporabo ležajev v strojih in napravah
 • razlikuje med kotalnimi in drsnimi ležaji
 • zna v osnovi opisati njihovo zgradbo
 • razume pomembnost mazanja ležajev
 • pozna posledico nepravilnih obremenitev gredi na delovanje in življenjsko dobo ležajev
 • Se zave pomembnosti ležajev v strojegradnji, pozna vpliv pravilne vgradnje, vzdrževanja in uporabe ležajev na varno delovane strojev in udobno delovanje vozil.

  Vaja: uporaba tabel za iskanje posameznih vrst ležajev.

 • predstaviti vrste grednih vezi in sklopk in pojasniti razliko med njimi.
 • predstaviti uporabo kardanske gredne vezi in torne sklopke
 • pozna razliko med sklopkami in grednimi vezmi
 • zna razložiti delovanje kardanske gredne vezi in torne sklopke
 • Se zave pomembnosti sklopk in grednih vezi za delovanje strojev in prevoznih sredstev, pozna pravilno rokovanje.

   

 • predstaviti jermenska, verižna, torna in zobniška gonila, njihove prednosti in slabosti
 • razložiti prestavno razmerje gonila, razliko med stopenjskim in brezstopenjskim prestavnim razmerjem
 • zna definirati prestavno razmerje
 • pozna sestavo posameznih vrst gonil in njihove osnovne lastnosti
 • zna navesti uporabo posameznih vrst gonil v prevoznih sredstvih
 • zna razložiti razliko med klinastim in ploščatim jermenom
 • pozna razliko med bremensko in vlečno verigo
 • Se zave pomembnosti in nepogrešljivosti posameznih gonil v zgradbi prevoznih sredstev.

   

 • predstaviti posebnosti tehniškega risanja v elektrotehniki,
 • prikazati elektrotehnične grafične simbole in pojasniti njihovo uporabo
 • prikazati risanje električnih instalacij
 • pozna pomen in uporabo električnih simbolov
 • prepozna nekaj grafičnih simbolov,
 • zna opisati shemo enostavne električne instalacije
 • Razvija strokovnost in natančnost, sposobnost komuniciranja in ustvarjalnost.

  Vaja: rišejo osnovne grafične simbole.

 • pojasniti razliko med enosmernim in izmeničnim električnim tokom,
 • predstaviti enofazni in trifazni električni sistem ter pojem daljnovoda, kratkega stika in varovalke

 • spozna in razume nekaj osnovnih lastnosti elektrotehniškega sistema
 • razume pojem kratkega stika in pomen varovalke
 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost in sposobnost komuniciranja.

   

  Varstvo pri delu

 • Seznaniti:
 • z razvojem VPD
 • s pravno ureditvijo VPD,
 • z mednarodni pravni viri
 • z izvršilni predpisi in
 • s kolektivno pogodbo
 • spoznajo vrste pravnih virov, ki definirajo varstvo pri delu v Republiki Sloveniji.
 • Razvija čut za varno delo.

   

 • spoznati temeljna načela splošnega VPD in temeljni pomen socialne varnosti.
 • spoznajo priporočila za varno obnašanje pri delu. 
 •  

   

 • seznaniti z organizacijo VPD:
 • predstavimo službe za VPD
 • naloge pooblaščenega strokovnega delavca za VPD
 • poznati pomen inšpekcije za delo in pooblaščenih organizacij za VPD
 • spoznajo organizacijsko strukturo službe za VPD
 • Razvija organizacijsko miselnost.

 • seznaniti z izobraževanjem in vzgojo za varno delo
 • spoznajo pomen izobraževanja na področju VPD in varnostne propagande
 •  

 • seznaniti s preventivnim tehničnim varstvom in pomenom varnega oblikovanja delovnih procesov in delovnih prostorov
 • spoznajo ergonomski pristop k oblikovanju dela
 • spoznajo delovne prostore, spoznajo vzroke za ergonomsko urejene prostore, pode, stene, okna, vrata ipd.
 •  

  Izdelava seminarske naloge.

 • spoznati sistem socialne varnosti in še posebej vrste socialnih zavarovanj v Republiki Sloveniji,
 • spoznati pravice iz zdravstvenega varstva in denarna nadomestila in povračila
 • spoznajo zakonsko podlago na kateri je upravičen do denarnega nadomestila iz sistema socialnih zavarovanj.
 • Zave se pomena zdravstvene odgovornosti.

  Zbiranje novosti.

 • poznati problematiko nesreč in poškodb pri delu
 • spoznati človeške pomanjkljivosti kot vzrok poškodb in obolenj pri delu
 • spoznati materialne pomanjkljivosti kot vzrok poškodb in obolenj pri delu in
 • spoznajo, kaj štejemo za nesrečo, nezgodo in poškodbo pri delu.
 • Dobi občutek za nevarnosti pri delu.

  Spremljajo trenutno stanje.

 • poznati nevarne učinke električnega toka na človeka,
 • poznati ravnanje in ukrepanje v primeru udara električnega toka,
 • p oznati osnovno preventivna zaščito pred udarom električnega toka
 • spoznajo lastne napake pri ravnanju z električnimi aparati in napake, ki jih ne moremo predvideti
 •  

   

 • seznaniti s pomenom požarne varnosti
 • poznati vzroke za požar,
 • poznati pogoje za vžig
 • poznati vrste požarov,
 • poznati vrste sredstev in naprav za gašenje požara,
 • poznati vrste ukrepov za varstvo pred požari.
 • spoznajo najbolj pogoste vzroke za nastanek požara in postopke v primeru gašenja različnih specifičnih snovi
 • Se zave nevarnosti požara in potrebnih ukrepov zoper njega.

   

 • poznati ukrepanje in obveščanje ob požaru,
 • p oznati naprave za javljanje požara.
 • seznaniti z osnovnimi varstveni ukrepi pri delu z delovnimi pripravami in napravami, ter predstaviti vrste varovalnih naprav
 • spoznajo različne nevarnosti pri delu oziroma pri različnih delih v lahki in težki industriji
 •  

   

 • seznaniti s periodičnimi pregledi in preizkusi sredstev za delo.
 • Razvija odnos do dela z napravami.

   

 • seznanimo z os. zaščitnimi sredstvi, sredstvi in opremo za varovanje oči, obraza, sluha in dihalnih organov, ter z sredstvi in opremo za varovanje pred ioniziranim sevanjem
 • seznanimo jih z nevarnostjo dela na višini in dela v globini
 • spoznajo obveznost uporabe vseh varovalnih sredstev, ki jih ima na voljo
 • Razvija čut za osebno varnost.

   

 • spoznajo skrb za varno delovno okolje.
 • seznaniti s prvinami delovnega okolja:
 • toplotno udobje,
 • hrup,
 • vibracije,
 • zaprašenost,
 • ionizirajoče sevanje,
 • škodljivosti plinov in par,
 • eksplozivnost,
 • biološke škodljivosti,
 • vlažnost inosvetljenost.
 • spoznajo velik pomen kvalitetnega okolja za delavca in ljudi nasploh
 • spoznajo pomen mikroklime na počutje delavca
 • spoznajo vpliv posameznih škodljivosti delovnega okolja na okvaro zdravja.
 • Dojema nevarnosti pri delu zaradi kvalitete delovnega okolja.

   

 • seznaniti z osnovami zdravstvenega varstva delavcev:
 • zagotavljanje zdravja na delovnem mestu,
 • delovna sposobnost človeka,
 • vrste zdravstvenih pregledov.
 • spoznajo pomen zdravstvenega varstva delavcev ter spoznajo vrste, namen in pomen zdravstvenih pregledov
 •  

 • seznaniti s poklicnimi boleznimi:
 • vzroki,
 • ravnanje ob poklicni bolezni,
 • navesti in na kratko opisati nekatere poklicne bolezni – predvsem bolezni povzročene s hrupom, pnevmokonioze, obolenja mišic,sklepov,ožilja in živcev, kožne bolezni, posledice sevanj na tkiva in organizem.
 • spoznajo nastanek in negativni razvoj večine poklicnih bolezni.
 • Se zavedajo nevarnosti.

 • seznaniti z notranjim transportom in prevozom nevarnih snovi, z delitvijo transportnih naprav in njenimi karakteristikami
 • varstvo pri delu in viličarji ter transportni trakovi
 • spoznajo osnovne zakonitosti varnega dela transportnih naprav notranjega transporta
 • Spoznava transport.

 • z vidika VPD predstavimo sodobno oblikovanje:
 • transportnih poti,
 • signalnih naprav in napisov
 • skladiščenja,
 • nakladanja in razkladanja
 • spoznajo zakonitosti organiziranja varnega notranjega transporta
 •  

 • predstavimo pravila transporta nevarnih snovi, klasifikacijo nevarnih snovi, temeljne predpise in konvencije, ki opredeljujejo prevoz nevarnega blaga
 • spoznajo zakone, odredbe in način organiziranja transporta nevarnega blaga
 •  

 • predstavimo osnovne dejavnike varnosti v prometu ( ločimo cestni in železniški promet ):
 • človek,
 • vozilo,
 • transportna pot in okolje
 • spoznajo psihologijo človeka in dejavnike, ki vplivajo na njegovo psihično stanje
 •  

  Mehanika gibanja, signalizacija v prometu, organizacija prometa

 • seznaniti z osnovami mehanike gibanja prevoznih sredstev (upori vožnje, zavorna sila, zavorna pot, vlečna sila)
 • zna definirati pojme in jih izračunati (upori vožnje, zavorna sila,zavorna pot, vlečna sila)
 • Si pridobi predstavo o silah, ki se pojavljajo pri gibanju.

 • seznaniti s pojmom stabilnosti prevoznih sredstev
 • zna definirati pojem stabilnosti
 • Se zave pomembnosti stabilnosti prevoznega sredstva za varno vožnjo.

 • predstaviti obnašanje prevoznega sredstva pri vožnji skozi horizontalno krivino
 • zna določiti največjo hitrost prevoznega sredstva pri vožnji skozi horizontalno krivino
 • Dojame vpliv hitrosti pri vožnji skozi horizontalno krivino.

 • seznaniti s pojmom signalizacije v prometu
 • zna definirati pojem signalizacija
 • Razvije odnos do upoštevanja signalizacije v prometu.

 • predstaviti osnove signalizacije v železniškem prometu
 • zna definirati osnove signalizacije v železniškem prometu
 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

 • predstaviti osnove signalizacije v pomorskem prometu
 • zna definirati osnove signalizacije v pomorskem prometu
 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

 • predstaviti osnove signalizacije v letalskem prometu
 • zna definirati osnove signalizacije v letalskem prometu
 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

 • predstaviti osnove signalizacije v cestnem prometu
 • zna definirati osnove signalizacije v cestnem prometu
 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

 • predstaviti osnove signalizacije v notranjem transportu
 • zna definirati osnove signalizacije v notranjem transportu
 • Dojame pomembnost uvedbe signalizacije v prometu.

 • seznaniti s pojmom tehnika organizacije prometa
 • zna opredeliti tehniko organizacije prometa
 • Pridobi predstavo o tehniki organizacije prometa

 • predstaviti delo postaj
 • zna navesti osnovne službe in opisati njihovo delo
 • Pridobi predstavo o delovanju postaj

 • seznaniti s prometno-tehnološkimi predpisi
 • zna definirati osnovne prometno-tehnološke predpise
 • Dojame pomen uvedbe prometno tehnoloških predpisov

 • seznaniti z organizacijo dela luk in pristanišč
 • zna navesti osnovne službe in opisati njihovo delo
 • Si pridobi predstavo o delovanju luk in pristanišč.

  Si pridobi predstavo o delovanju letališča.

 • seznaniti z organizacijo dela letališč
 • zna navesti osnovne službe in opisati njihovo delo
 • Dojame pomembnost organizacije v postopku dela.

 • seznaniti z organizacijo dela pri sprejemu in odpravi prevoznih sredstev
 • zna opisati postopek dela pri sprejemu in odpravi prevoznih sredstev
 • Dojame pomembnost pravilne izbire tehničnih pripomočkov.

 • seznaniti s tehničnimi pripomočki za sprejem in odpravo prevoznih sredstev
 • zna opisati tehnične pripomočke za sprejem in odpravo prevoznih sredstev
 • Si pridobi predstavo o delovanju operativnih in nadzornih služb.

 • predstaviti delo operativnih in nadzornih služb
 • zna opisati osnovne službe in njihovo delo
 •  

 • predstaviti delo notranje kontrole v železniškem, cestnem in vodnem prometu
 • seznaniti z delom kontrole v zračnem prometu
 • zna opisati delo notranje kontrole v železniškem, cestnem in vodnem prometu
 • Si pridobi predstavo o delovanju notranje kontrole.

  Si pridobi predstavo o delovanju kontrole v zračnem prometu.

 • seznaniti s pojmom promet v izrednih razmerah
 • zna opisati delovanje kontrole v zračnem prometu
 • Dojame pomen prometa v izrednih razmerah.

 • seznaniti z organizacijo izvajanja prometa v izrednih razmerah
 • zna definirati promet v izrednih razmerah
 • zna opisati organizacijo izvajanja prometa v izrednih razmerah
 • Dojame pomen pravilne organizacije izvajanja prometa v izrednih razmerah.

  Projektiranje tras, elementi trase, spremljevalni objekti

 • predstaviti posebnosti tehniškega risanja v gradbeni stroki
 • spozna in razume posebnosti tehniškega risanja v gradbeništvu
 • Razvija natančnost, strokovnost, vztrajnost in sposobnost komuniciranja.

 • predstaviti oblike zemeljskih del na trasi ceste ali železnice
 • spozna in loči oblike zemeljskih del na trasi
 • prikazati in pojasniti analize, ki jih moramo opraviti pred začetkom del na trasi, posebej pojasniti tlorisni potek trase v situacijskem načrtu v katerem prikažemo ugotavljanje merila risbe in oblike terena ob trasi
 • loči in razume posamezno vrsto predhodne analize
 • dojame pomen takšnih analiz na kvaliteto in ceno gradnje trase
 • znajo prebrati situacijski načrt trase
 • Razvija natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja.

 • predstaviti osnovne tehnične parametre za določanje elementov cest
 • zna definirati osnovne tehnične parametre za določanje cest
 • Pridobi predstavo o povezavi med osnovnimi tehničnimi parametri.

 • seznaniti z elementi ceste v tlorisu (potek trase, vrste krivin, prehodnice, prehodne rampe, ...)
 • zna izračunati osnovne zakoličbene elemente simetrične krivine in je seznanjen z vrstami sestavljenih krivin
 • Pridobi predstavo o oblikovanju ceste v tlorisu.

 • seznaniti z elementi vzdolžnega profila ceste, niveleta, ničelna črta
 • zna konstruirati vzdolžni profil ceste
 • Si pridobi predstavo o poteku ceste v vzdolžni smeri.

 • seznaniti z elementi prečnega profila ceste
 • zna konstruirati prečni profil ceste in prenesti določene parametre v situacijo ceste
 • Si pridobi predstavo o poteku ceste v prečni smeri.

 • seznaniti z osnovami projektiranja cestnih križišč (splošni pojmi, prečni in vzdolžni nagib ceste v križišču, preglednost križišč,zaokrožitve robnikov, oprema križišča, akvaplaninig) in železniških križišč
 • zna definirati osnovne pojme potrebne za projektiranje cestnih in železniških križišč
 • Si pridobi predstavo o pravilnem pristopu k projektiranju križišč.

 • seznaniti s pojmom prometa v mirovanju in načini izvedbe parkirnih mest
 • zna definirati osnovne pojme potrebne za projektiranje parkirnih prostorov
 • Dojame pomembnost uporabe predpisanih parametrov pri projektiranju mirujočega prometa.

 • seznaniti s posebnostmi pri izvedbi luk in pristajalnih stez
 • je seznanjen s posebnostmi pri izvedbi luk in pristajalnih stez
 • Dojame pomembnost pristajalnih objektov.

 • seznaniti s pojmom prometna obremenitev, mu predstaviti način pridobivanja podatkov, obdelave teh podatkov in prikaza rezultatov
 • zna šteti promet, obdelati števne podatke in jih prikazati
 • Pridobi predstavo o prometni obremenitvi.

 • predstaviti osnovne gradbene objekte, ki se pojavljajo ob in na trasi, kot sestavni deli moderno grajenih tras (nadvozi, podvozi, tuneli in predori, nadhodi, galerije, drenaže, portali, zaklonišča)
 • pojasniti funkcionalni in varnostni pomen teh objektov
 • spozna in loči osnovne gradbene objekte na trasi
 • razume in zna pojasniti njihov funkcionalni in varnostni pomen za varno razvijanje prometa na trasi
 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost, ter sposobnost komuniciranja.

 • predstaviti prezračevanje in razsvetljevanje tunelov, posebej poudarimo varnostni vidik, prikažemo vpliv osvetljevanja cest na varnost v prometu
 • pojasniti vpliv pravilnega oblikovanja objektov na in ob trasi, kakor tudi same trase, na varnost prometa in psihološko delovanje na voznika
 • pozna načine in namen prezračevanja in razsvetljevanja tunelov
 • zna pojasniti posamezne načine prezračevanja in zna pojasniti razloge za pravilno osvetlitev tunelov
 • razume pomen pravilnega oblikovanja trase na psiho voznika
 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost.

 • predstaviti ograje ob cestah, kot del opreme cest, pojasnimo njihove značilnosti in namen uporabe, predstaviti spremljevalne objekte na in ob trasi ceste in železnice
 • pozna in loči posamezne vrste ograj
 • zna razložiti njihov pomen in uporabo ter zna navesti nekaj spremljevalnih objektov trase, ter opisati njihovo uporabo
 • Razvija strokovnost, delovno odgovornost in sposobnost komunikacije.

 • predstaviti varnostno opremo cest in železnic ter pojasnimo njihovo uporabo in pomen
 • pozna in loči najpomembnejše dele varnostne opreme ter zna opredeliti njihovo uporabo in pomen
 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje, poročila o vajah),
 • ustno.
 • V oceni za predmet tehnika in varnost se upošteva tudi ocena, pridobljena pri praktičnem pouku.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Vsebine predmeta tehnika in varnost se povezujejo z ustreznimi vsebinami naslednjih strokovnih predmetov: tehnologija prometa, poznavanje blaga, transportna sredstva in praktični pouk.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

   

   

 • zdravstveno varstvo
 • zaščitna sredstva
 • varstvo pri delu (zakonodaja)
 •  

   

 • standardi tehniškega risanja
 •  

   

 • spoznavanje orodij
 • prva pomoč
 • požarna varnost
 • poklicne bolezni
 • organizacija vpd
 • nesreče pri delu in poškodbe
 • Poznavanje blaga

  Fizika

 • lastnosti materialov
 • lastnosti blaga
 • ravnanje z blagom
 • izobraževanje in vzgoja za varno delo
 • Umetnost

 • odgovornost
 • delovno okolje
 • Kemija

  Fizika

   

 • osnove zdravstvenega varstva
 • poklicne bolezni
 • higijenski pogoji dela
 • osnove prve pomoči
 •  

   

 • standardi tehničnega risanja
 • risanje projekcij, šrafur, prerezov in pravila kotiranja
 •  

   

 • notranji transport
 • transportno tehnološki razvoj
 • transport nevarnih snovi
 • faktorji varnosti v cestnem prometu
 • tolerance in hrapavost površin
 • Tehnologija prometa

  Transportna sredstva

 • prevoz blaga
 • lastnosti prevoznih sredstev
 • razstavljive zveze strojnih elementov
 • nerazstavljive zveze strojnih elementov
 • ležaji in vzmeti
 • Transportna sredstva

 • sestavni deli
 • delavniške risbe
 •  

   

 • barve v prometu
 • Tehnologija prometa

 • značilnosti prometa
 • mehanika gibanja prevoznih sredstev
 • Fizika

  Tehnologija prometa

 • mehanika, gibanje
 • signalizacija v prometu
 • tehnika organizacije prometa
 • sprejem in odprema prevoznih sredstev
 • kontrola prometa
 • promet v izrednih razmerah
 • Tehnologija prometa

 • značilnosti prometa
 • parametri elementov cest
 • elementi ceste v tlorisu
 • prečni in vzdolžni profil ceste
 • križišča
 • mirujoči promet
 • projektiranje luk in pristanišč
 • projektiranje letališč
 • Tehnologija prometa

 • značilnosti prometa
 • prometna obremenitev
 • Ekonomika

 • ekonomičnost prometnega sistema
 •