B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK PROMETNI TEHNIK /PT

PREDMETI

SKUPNO število ur v programu
B – Strokovno-teoretični predmeti

Geografija *

28

Poznavanje blaga

56

Ekonomika

56

Tehnologija prometa

224

Transportna sredstva

112

Tehnika in varnost

168

Špedicija

56

Skupaj B

700

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

196

 

Č– Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa**

76

 

Število ur pouka (B + C)

896

Število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

272

Skupno število ur izobraževanja (B+C+Č)

972

 

Število tednov pouka

28

Število tednov delovne prakse

2

Skupno število tednov izobraževanja

30

* Geografija za program prometni tehnik

** Delovno prakso lahko dijaki pravijo po delih in v več različnih podjetjih.

Delitev dijakov v skupine

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Praktični pouk (vsebine: poznavanje blaga)

učitelj

28

do 17

Praktični pouk (vsebine:ekonomika)

učitelj

28

do 17

Praktični pouk (vsebine: tehnologija prometa)

učitelj

56

do 17

Praktični pouk (vsebine: tehnika in varnost)

učitelj

56

do 17

Praktični pouk (vsebin: špedicija)

učitelj

28

do 17

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Poznavanje blaga

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali prometa

Ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, poslovanja, organizacije dela oziroma menedžmenta

Tehnologija prometa

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa

Transportna sredstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa ali strojništva

Tehnika in varnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa ali strojništva ali gradbeništva (iz gradbeništva samo za 2. letnik)

Špedicija

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa, ekonomije, poslovanja ali organizacije dela oziroma menedžmenta

Praktični pouk (za vsebine):

učitelj

 

poznavanja blaga višješolska ali visokošolska izobrazba iz kemije ali prometa
ekonomike višješolska ali visokošolska izobrazba iz ekonomije, poslovanja, organizacije dela ali menedžmenta
tehnologije prometa višješolska ali visokošolska izobrazba iz prometa
tehnike in varnosti višješolska ali visokošolska izobrazba iz prometa ali strojništva ali gradbeništva (iz gradbeništva samo za 2. letnik)
špedicije višješolska ali visokošolska izobrazba iz prometa, ekonomije, poslovanja ali organizacije dela oziroma menedžmenta