A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: prometni tehnik / prometna tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto (poklicni tečaj)

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Geografija

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Poznavanje blaga

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Ekonomika

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Tehnologija prometa

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Transportna sredstva

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Tehnika in varnost

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Špedicija

vaje, 2 delna pisna izpita ali ustni izpit ob zaključku

Praktični pouk

ustno, vaje

Pogoj za opravljanje izpita iz posameznega predmeta so opravljene vaje. Za dokončanje izobraževanja je potrebno opraviti vse izpite, izdelati pisna poročila in dokazati 80% udeležbo pri praktičnem izobraževanju in vajah ter opraviti poklicno maturo. Poklicna matura obsega obvezni in izbirni del.

Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: