POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

DELOVNA PRAKSA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

96

96

skupaj

 

96

96

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • dopolnijo praktična znanja, pridobljena pri praktičnem pouku v šoli,

 • dopolnijo teoretična znanja, pridobljena pri pouku strokovnoteoretičnih predmetov, predvsem na področju organizacije dela in tehnologije konfekcije,

 • ustvarjalno povezujejo teoretično znanje s praktičnim delom,

 • se navajajo na ustvarjalno uporabo pridobljenega znanja v vseh fazah konfekcijske proizvodnje,

 • spoznavajo industrijsko izdelavo oblačil v vseh njenih fazah.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

  Priprava dela

  Dijak

  Dijak

   

  Modelarnica in šablonerija

   

   

    

 • prevzem proizvodnih nalogov

 • konstrukcija modela

 • razmnoževanje kroja

 • izdelava šablon in pripomočkov za proizvodnjo

 • poglobi predhodna znanja iz konstrukcije oblačil;

 • se usposobi za izdelavo in uporabo šablon in pripomočkov za proizvodnjo;

 • se seznani s principi izdelovanja krojev in razmnoževanja krojev;

 • Razvije čut za odgovorno delo in strokovno reševanje delovnih nalog.

  Pridobi sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja.

   

  Tehnična priprava dela

   

   

   

 • organiziranost in delitev dela

 • načrtovanje in spremljanje proizvodnje

 • izdelava normativov porabe

 • norme in normiranje

 • izdelava operacijskih listov

 • seznanitev z ostalo dokumentacijo

 • se usposobi za izdelavo in uporabo tehnološke dokumentacije;

 • seznani se z normiranjem in izdelavo operacijskih in tehnoloških listov;

 • Pridobi sposobnost organiziranja delovnih procesov in delovnih skupin.

  Pridobi čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Vaje: poskusno normiranje.

  Tehnološki procesi izdelave oblačil

   

   

   

  Krojenje

   

   

   

 • računalniška izdelava krojnih slik

 • organizacija dela v prikrojevalnici

 • kontrola tkanin in prevzem blaga

 • polaganje tkanin in krojne slike

 • krojenje in številčenje

 • predaja polizdelkov v šivalnico

 • pridobi dodatna znanja iz računalniške izdelave krojnih slik;

 • spozna vse faze tehnološkega procesa krojenja , stroje in naprave za krojenje;

 • se posebej seznani z avtomatskim krojenjem, fiksiranjem in številčenjem;

 • zna izbrati primerno medvlogo;

 • se seznani s spremljajočo dokumentacijo;

 • Pridobi sposobnosti, potrebne za skupinsko delo in medsebojno komuniciranje.

  Razvije občutljiv in inovativen odnos do tehničnih novosti na svojem delovnem področju.

  Razvije sposobnost raziskovanja in reševanja konkretnih ter zahtevnejših problemov.

   

  Šivanje

   

   

   

 • organizacija dela v šivalnici

 • prevzem polizdelkov in delitev dela

 • tehnološki proces

 • proizvodni ciklus

 • predaja polizdelkov v likalnico

 • uporabi pridobljena teoretična znanja ob konkretnih praktičnih nalogah;

 • nadgradi znanje pri izdelavi oblačilnih predmetov;

 • spozna industrijsko izdelavo oblačil v vseh njenih fazah;

 • spozna prednosti in uporabo sodobne strojne opreme pred klasično;

 • se seznani z organizacijo dela in spremljajočo dokumentacijo;

 • Razvije sposobnosti za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov za posamezna delovna področja.

  Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob napakah, okvarah oziroma Prekinitvah delovnega procesa.

   

  Dodelava

   

   

   

 • organizacija dela v likalnici

 • prevzem polizdelkov iz šivalnice

 • postopek likanja

 • postopek adjustiranja

 • zna določiti in izbrati primerno temperaturo na likalnih napravah;

 • seznani se s postopkom likanja glede na model.;

 • spozna strojno opremo v likalnici in namen uporabe;

 • spremlja dokumentacijo;

 • Pridobi si ustrezen odnos do dela z likalnimi napravami.

  Razvije ustvarjalen in smotrn odnos do reševanja delovnih nalog.

  Zna pravilno reagirati tudi v konfliknih situacijah v delovni skupni.

   

  Kontrola kakovosti

   

   

   

 • medfazna kontrola

 • končna kontrola

 • predaja končnega izdelka v skladišče

 • spozna kontrolo kakovosti v vseh fazah tehnološkega procesa izdelave oblačil;

 • zna samostojno kontrolirati izdelek ter prepozna napake;

 • seznani se s transportom v proizvodnji;

 • Pridobi sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob napakah.

  Razvije ustvarjalen in smotrn odnos do reševanja delovnih nalog.

   

  Skladiščenje

   

   

   

 • organizacija dela v skladišču

 • prevzem gotovih izdelkov iz likalnice

 • spozna načine skladiščenja v konfekcijski industriji;

 • se seznani se z uporabo spremljajoče dokumentacije;

 • Razvije čut odgovornosti do dela in do končnih izdelkov.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje s seminarsko nalogo s področja:

 • organizacije dela (ergonomija in psihologija dela, tehnološka dokumentacija),

 • tekstilne tehnologije (transport ali postavitev delovnih strojev).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • modelarnica in šablonerija

 • Oblikovanje in konstrukcija oblačil

 • konstrukcija krojev za oblačila;

 • modelarnica in šablonerija

 • tehnična priprava dela

 • šivanje

 • Organizacija dela

 • temeljni pojmi gospod. in gospodarjenja;ergonomsko oblikovano delovno mesto, organizacijske oblike oblikovanje in spremljanje delovne dokumentacije sestavni elementi izdelovalnega časa in norme;

 • krojenje

 • šivanje

 • kontrola kakovosti

 • dodelava

 • Tehnologija konfekcije

 • priprava dela za krojenje

 • faze krojenja;

 • računalniško podprto šivanje in integrirana delovna mesta

 • likanje :krila, hlač, bluze,ženske jakne, moške srajce

 • kakovost;

 • krojenje

 • šivanje

 • Praktični pouk

 • krojenje:krila, hlač, bluze, jakne;

 • šivanje:krila, hlač, bluze, jakne;


 • 7. POSEBNOSTI ZA IZVEDBO

  Delovna praksa se izvaja v podjetjih z ustreznimi kadri in tehnološko opremo. Podjetje kadrovsko in tehnološko zagotovi uresničitev vsebin iz kataloga znanj.