POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

ORGANIZACIJA DELA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

20

90

skupaj

70

20

90

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo temeljne pojme gospodarjenja,

 • spoznajo organizacijske oblike s poudarkom na organizaciji dela v konfekcijski industriji,

 • spoznajo posebne psihološke vidike dela,

 • primerjajo in izbirajo metode za določanje proizvodnih časov,

 • naučijo se razumevati rezultate merjenja,

 • naučijo se uporabljati kronometer,

 • spoznajo pravila za ergonomsko oblikovanje delovnega procesa,

 • naučijo se oblikovati in uporabljati tehnično-tehnološko dokumentacijo,

 • rešujejo tehnične probleme ob upoštevanju ekonomskih, varnostnih in organizacijskih

 • vidikov dela,

 • navajajo se na ustvarjalno uporabo znanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

  Temeljni pojmi gospodarstva in gospodarjenja

  Dijak

  Dijak

   

 • prvine proizvodnega procesa: delo, delovna sredstva, predmeti dela

 • kazalci gospodarjenja: proizvodnost, gospodarnost, donosnost

 • podjetje, funkcija podjetja

 • prepozna in opiše prvine proizvodnega procesa, katerih poznavanje potrebuje pri praktičnem pouku in kasnejšem opravljanju svojega poklica v proizvodnji;

 • izračuna kazalce gospodarjenja: proizvodnost, gospodarnost in donosnost in jih zna uporabiti za presojo upravičenosti novih naložb, metod dela in proizvodnih programov v industriji;

 • Pridobi sposobnost samostojnega reševanja tehničnih problemov ob upoštevanju ekonomskih, varnostnih in organizacijskih vidikov dela.

   

  Organizacijske oblike

   

   

   

 • tipi proizvodnje

 • sistemi vodenja

 • organizacija dela v konfekcijski proizvodnji: verižni, fazni, kombinirani sistem del, nadaljevanje dela

 • opiše in primerja posamezne tipe proizvodnje in sisteme vodenja za potrebe vodenja delovnih skupin ali delov proizvodnje;

 • podrobneje se seznani z organizacijskimi oblikami v konfekcijski proizvodnji, jih analizira ter dognanja uporabi pri pripravi tehnoloških procesov, načrtovanju in terminiranju proizvodnje;

 • Razvije pozitivno stališče do uvedbe različnih novosti in izboljšav na svojem delovnem področju.

   

  Industrijska psihologija

   

   

   

 • osnovne značilnosti dela; fiziološki in psihični procesi pri delu: delovni učinek, utrujenost, počitek

 • posebni psihološki vidiki dela: motivacija, odnosi v delovni skupini, vodenje skupine, komunikacija, fluktuacija na  delovnem mestu, absentizem, psihološki dejavniki ob nesrečah pri delu

 • prepozna ter zna razložiti vpliv različnih dejavnikov na delovni učinek za potrebe tehnološke priprave dela (normiranje, organizacija dela) in vodenja proizvodnih enot;

 • zna opredeliti psihološke vidike dela, kot so motivacija, odnosi v delovni skupini, vodenje skupine, komunikacija, fluktuacija, absentizem, psihološki dejavniki ob nesrečah pri delu ter presoditi njihov vpliv na uspešnost poslovanja in humanizacijo dela;

 • izboljša svoje socialne in komunikacijske spretnosti, ki jih lahko uporablja pri svojem poklicu. Te so: delo v skupini z aktivnim deležem pri organizaciji in vodenju skupine, sodelovanje z ljudmi iz drugih strok, razumevanje procesov v skupini, reševanje konfliktnih situacij, aktivno sodelovanje na sestankih in strokovnih razpravah;

 • Razvije pozitiven odnos do uvajanja ukrepov, ki pripomorejo k humanizaciji dela.

  Razume dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja.

   

  Ergonomsko oblikovanje dela in delovnih mest

   

   

   

 • ergonomija

 • antropometrično oblikovanje delovnih mest s poudarkom na konfekcijski industriji (delovno mesto šivilje, likalca, delovno mesto za številčenje krojnih delov, delovno mesto za fiksiranje medvlog na osnovni material)

 • fiziološko oblikovanje delovnih mest: razsvetljava, temperatura, relativna zračna vlažnost, hrup, prah v delovnem okolju

 • psihološko oblikovanje delovnih mest: prijetnost delovnega okolja

 • razume vpliv ergonomije na humano organizirano delo za potrebe priprave proizvodnje;

 • usposobi se za izbiro optimalnih metod dela in oblikovanje delovnih mest v proizvodnji, ki temeljijo na antropometričnih, fizioloških, psiholoških in organizacijskih vidikih ergonomije;

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Razvije občutek osebne odgovornosti za kakovostno in strokovno delo.

  Pridobi sposobnost presojanja upravičenosti uvedbe določenih načinov dela v konfekcijski proizvodnji.

   

  Študij dela in časa

   

   

   

 • vsebina študija dela in časa

 • vloga študija dela in časa v sodobnem podjetništvu

 • oceni pomen študija dela in časa v sodobnem podjetništvu ter zna uporabiti njegove vsebine na svojem poklicnem področju;

 • Pridobi sposobnost smotrnega in učinkovitega ukrepanja pri reševanju različnih problemov.

   

  Sestavni elementi izdelovalnega časa in norme

   

   

   

 • pojem norme in normiranja; načini določanja norme

 • pregled proizvodnih časov: tehnološki, pripravljalno-zaključni, pomožni in dodatni čas

 • določanje izdelovalnega časa: metode določanja, oprema za snemanje

 • primerja različne načine določanja norm in se usposobi za presojo ustreznosti njihove uporabe v različnih tipih proizvodnje;

 • prepoznava proizvodne čase (tehnološki, pripravljalni, zaključni, pomožni, dodatni) za potrebe planiranja, krmiljenja, kontrole in nagrajevanja;

 • usposobi se za določanje in vrednotenje izdelovalnih časov z različnimi metodami za potrebe tehnološke priprave dela;

 • zna uporabljati kronometer za normiranje, snemanje izdelovalnih časov in časovnih izgub pri delu;

 • Razvije lastnosti, potrebne za delo v skupini, kot so potrpežljivost, solidarnost, soodgovornost.

   

  Metode določanja zastojev in časovnih izgub pri delu

   

   

   

 • slika delovnega dne (SDD)

 • metoda trenutnih opazovanj (MTO)

 • določanje zastojev in izgub časa po REFA

 • usposobi se za določanje proizvodnih časov in ugotavljanje časovnih izgub v proizvodnji z navedenimi metodami;

 • sklepa na osnovi podatkov (številke, meritve) za potrebe analiziranja obstoječega stanja in načrtuje različne rešitve;

 •    

  Oblikovanje in spremljanje delovne dokumentacije

   

   

   

 • operativna priprava dela

 • tehnološka priprava dela

 • vrste delovne dokumentacije

 • načrtovanje, terminiranje in spremljanje proizvodnje

 • prepozna funkcijo operativne in tehnološke priprave dela kot temelj za razumevanje organiziranosti dela v industriji;

 • usposobi se za uporabo in oblikovanje delovne dokumentacije za potrebe priprave dela in spremljanja proizvodnje;

 • usposobi se za planiranje potreb in terminiranje proizvodnje;

 •    

  Plan tehnoloških operacij za različne oblačilne predmete (operacijski list)

   

   

   

 • izdelava operacijskih listov za različne oblačilne predmete

 • zna oblikovati in uporabiti plan tehnoloških operacij za proizvodnjo različnih izdelkov v konfekcijski industriji;

 •    

  Plan tehnološkega procesa za različne oblačilne predmete (tehnološki list)

   

   

   

 • delovni tempo

 • časovno usklajevanje dela

 • usklajevanje dela glede na delovna sredstva

 • prostorsko usklajevanje dela

 • rekapitulacija delavcev, delovnih sredstev in izdelovalnih časov

 • izdelava tehnoloških listov za različne oblačilne predmete

 •      

  Delo z več stroji

   

   

   

 • izračun karakterističnih velikosti: izkoristek delavca, izkoristek stroja, urna proizvodnja, število enakih strojev, ki jim še lahko streže en delavec

 • grafični prikaz dela z več stroji   5 ur

 • izračuna izkoristek delavca in stroja, urno proizvodnjo, število enakih strojev, ki jih lahko upravlja en delavec, in delavčev prosti čas pri upravljanju več strojev; vse to zna ponazoriti z grafičnim prikazom in uporabiti pri izdelavi različnih analiz ali uvajanju novih tehnologij v proizvodnji;

 •    

  Poenostavljanje dela - racionalizacija

   

   

   

 • namen in cilji racionalizacije

 • metode za preučevanje dela skupine delavcev

 • analiza toka materiala, vrednostna analiza

 • razume pomen racionalizacije proizvodnje, jo vrednoti z ekonomskimi kazalci in rezultate uporabi pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja;

 • usposobi se za uporabo nekaterih analiz (analiza toka materiala, vrednostna analiza) za spremljanje in načrtovanje proizvodnje ter proizvodnih programov;

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 1 (enkrat) pisno ali z 2 (dvema) delnima pisnima izpitoma.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • organizacijske oblike

 • ergonomsko oblikovanje dela in delovnih mest;plan tehnoloških operacij za različna oblačila;plan tehnološkega procesa za različna oblačila

 • Tehnologija konfekcije

 • delovna sredstva: navadni šivalni stroj, specialni, polavtomatski, avtomatski, agregati in roboti;

 • načini konfekcioniranja posameznih materialov;

 • preseki šivov;

 • ergonomsko oblikovanje dela in delovnih mest;plan tehnoloških operacij za različna oblačila;plan tehnološkega procesa za različna oblačila

 • Praktični pouk

 • uvajanje na stroj;

 • izdelava posameznih oblačil;

 • organizacijske oblike;ergonomsko oblikovanje dela in delovnih mest

 • plan tehnoloških operacij za različna oblačila; plan tehnološkega procesa za različna oblačila; industrijska psihologija

 • metode določanja zastojev in časovnih izgub

 • oblikovanje in spremljanje delovne dokumentacije

 • Delovna praksa

 • priprava dela;

 • tehnična priprava dela;

 • tehnološki procesi izdelave oblačil;