POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

448

448

skupaj

 

448

448

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo in usvojijo industrijsko izdelavo oblačilnih izdelkov,

 • pridobijo spretnosti in navade pri uporabi strojev, naprav in orodij v oblačilni industriji,

 • se naučijo pravilno izbrati in prilagoditi način izdelave vrsti materiala,

 • znajo uporabljati sredstva za varno delo,

 • pridobijo znanja za spremljanje dela in ugotavljanje kakovosti, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo le-teh,

 • povežejo teoretično znanje s praktičnim delom in se pri tem naučijo ustvarjalno uporabiti pridobljeno znanje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

  Uvajanje na stroj

  Dijak

  Dijak

   

 • spoznavanje delovnega mesta

 • šivalni stroj

 • ročni šivi

 • strojni šivi

 • robljenje in načini robljenja

 • sestavljanje karo materiala

 • se usposobi za delo na stroju;

 • spozna delovanje šivalnega stroja;

 • zna uporabiti predpise za varno delo na šivalnem stroju;

 • zna nastaviti pravilno napetost spodnjega in zgornjega sukanca;

 • spozna ročne vbode in jih zna povezati v šiv;

 • strojne šive zna pravilno uporabiti;

 • zna uporabiti različne načine robljenja;

 • zna natančno ujeti vzorec karo materiala;

 • Si ob znanju pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

  Razvije čut za samostojno, odgovorno in strokovno delo.

  Vaje:

 • izdelava vajenice z ročnimi vbodi: navaden vbod, vbod za spenjanje, zadnji vbod, križni vbod

 • sestavljanje trakov z različnimi strojnimi šivi - 2x navaden šiv za sestavljanje tkanine - 2x angleški šiv - 2x francoski šiv

 • strojno robljenje - 1 vajenica

 • sestavljanje trakov s karo vzorcem.

 • Žensko krilo

   

   

   

 • elementi za izdelavo krila:

 • izdelava všitkov

 • izdelava razporov (navaden in prekriti razpor)

 • izdelava gub (enostranska in votla guba)

 • všivanje zadrge (navadna in prekrita zadrga)

 • prišivanje pasu in izdelava podaljška

 • izdelava obesnih vrvic

 • izdelava podloge in všivanje podloge v krilo

 • krojenje in šivanje krila brez podloge

 • krojenje in šivanje krila s podlogo

 • krojenje in šivanje krila iz karo materiala

 • se usposobi za delo na specialnih strojih in napravah za krojenje in likanje;

 • spozna posamezne elemente krila in jih zna izdelati;

 • zna izbrati primerno osnovno tkanino, podlogo in lepljivo medvlogo za določen model krila;

 • pri krojenju krila zna pravilno položiti krojne dele na tkanino glede na njen vzorec;

 • pozna pravilno zaporedje delovnih operacij in jih zna uporabiti pri izdelavi izdelka;

 • nadgrajuje znanje o šivih;

 • Pridobi si sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah, še posebej ob delovnih nesrečah.

  Pridobi čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Vaje:

 • vajenice za izdelavo krila:

 • izdelava všitkov - 2x

 • izdelava razporov - 2x

 • izdelava gub - 1x

 • všivanje zadrge - 2x

 • vajenica za izdelavo zadnjega dela krila brez podloge

 • -vajenica za izdelavo zadnjega dela krila s podlogo.

  Izdelki:

 • krojenje in izdelava krila brez podloge,

 • krojenje in izdelava krila s podlogo,

 •      

 • krojenje in izdelava krila iz karo materiala.

 • Ženske hlače

   

   

   

 • elementi za izdelavo ženskih hlač:

 • izdelava žepov

 • vstavljanje zadrge

 • izdelava pasnih prepon

 • prišivanje in izdelava pasu

 • všiti žepi

 • krojenje in šivanje bermuda hlač

 • krojenje in šivanje ženskih klasičnih hlač

 • spozna različne vrste žepov in jih zna izdelati;

 • usvoji všivanje zadrge v hlače, izdelavo pasnih prepon in prišivanje pasu na hlače;

 • zna izbrati primerno tkanino, žepovino in lepljivo medvlogo za izdelavo hlač;

 • utrdi znanje o polaganju kroja na tkanino in krojenju;

 • navaja se na racionalno porabo materiala;

 • pozna vrstni red delovnih operacij izdelave ženskih hlač in ga zna uporabiti v praksi;

 • v izdelek zna vnesti trenutne modne trende;

 • Pridobi ustrezen odnos do dela s strojno opremo in napravami.

  Razvije čut za varno delo ob upoštevanju tehnoloških predpisov.

  Vaje:

 • izdelava vajenice za prednji del ženskih hlač: izdelava žepov, všivanje zadrge, izdelava prepon in prišivanje pasu - 2x,

 • izdelava raznih všitih žepov:

 • 1.z enim obrobnikom - 2x,

 • 2.z dvema obrobnikoma - 2x,

 • krojenje in šivanje bermuda hlač,

 • krojenje in izdelava ženskih klasičnih hlač.

 • Ženska bluza

   

   

   

 • elementi za izdelavo ženske bluze:

 • izdelava rokavnih razporov

 • (navadni, paspulirani, srajčni)

 • izdelava zapestnikov (navadni, zapestnik s polkrožno obliko, srajčni)

 • izdelava ovratnikov ( navadni srajčni ovratnik, deljeni srajčni ovratnik, stoječi ovratnik, ovratnik po obliki)

 • izdelava letvic

 • spozna in usvoji izdelavo posameznih elementov za žensko bluzo;

 • zna prilagoditi osnovno tkanino in lepljivo medvlogo modelu bluze;

 • zna razlikovati med klasično in športno žensko bluzo;

 • zna vnašati modne zahteve v izdelek;

 • pozna vrstni red delovnih operacij in ga upošteva pri izdelavi bluze;

 • zna uporabljati sredstva za varno delo;

 • poglablja znanje na področju izdelave ženske bluze;

 •  

  Vaje:

 • izdelava vajenice za rokavne raspore - 3x,

 • izdelava zapesnikov in prišivanje zapesnikov na rokav - 3x,

 • izdelava različnih vrst ovratnikov in prišivanje ovratnikov na vratni izrez - 3x,

 • vajenice za izdelavo letvice - 2x.

 • krojenje in šivanje ženske bluze s srajčnim ovratnikom

 • krojenje in šivanje športne bluze z letvico

 • krojenje ženske bluze po izbiri

 •    

  Izdelki:

 • krojenje in šivanje otroške bluzice,

 • krojenje in šivanje ženske bluze.

 • Ženska jakna

   

    

   

 • izdelava fazona ovratnika

 • krojenje in šivanje nepodložene športne jakne

 • krojenje in šivanje podložene jakne s fazona ovratnikom

 • pridobi in poglobi nova znanja pri izdelavi všitih žepov in fazona ovratnika;

 • usvoji različne načine izdelave rokavnih razporov;

 • spozna in usvoji izdelavo različnih oblik poklopcev s šablonami;

 • izbere primerno osnovno tkanino, lepljivo medvlogo in podlogo;

 • navaja se na pravilno in natančno fiksiranje lepljive medvloge na osnovno tkanino;

 • usvoji vrstni red delovnih operacij in jih zna uresničiti pri delu;

 • ponavlja in poglablja že pridobljena znanja na  področju izdelave ženske konfekcije;

 •  

  Vaje:

 • izdelava fazone - 2x,

 • izdelava vajenice za všite žepe s poklopci,

 • izdelava vajenice za rokavni razpor in prišivanje podloge na razpor.

  Izdelki:

 • krojenje in šivanje ženske jakne brez fazone,

 • krojenje in šivanje ženske jakne s fazono.

 • Moška srajca

 • nadgradi že pridobljeno znanje;

 • usvoji izdelavo posameznih elementov za moško srajco (razpor, letvica, našivanje žepov);

 • zna razlikovati moško srajco in žensko bluzo;

 • zna izbrati primerno tkanino za moško srajco, pri čemer ne sme zanemarjati modnih tokov;

 • samostojno zna ukrojiti in izdelati moško srajco s pomočjo vrstnega zaporedja delovnih operacij;

 •  

  Vaje:

 • izdelava vajenice za izdelavo srajčnega rokavnega razpora - 1x,

 • izdelava letvice za moško srajco,

 • izdelava vajenic za našivanje žepov različnih oblik.

  Izdelki:.

 • Krojenje in izdelava moške srajce - 1x.

 • Moške hlače

   

   

   

 • izdelava razpora za moške hlače

 • izdelava žepov in pasu

 • krojenje in izdelava moških hlač

 • spozna nove pojme v izdelavi moških oblačil: pasna podloga, zaponke za pas;

 • pri izdelavi izdelka uporabi teoretično znanje;

 • seznani se z delovanjem avtomatskega stroja za zatrjevanje in z napravo za spajanje zadrg;

 • seznani se s sodobnimi načini izdelave moških hlač in jih tudi uporabi pri izdelavi;

 • usvoji posamezne operacije dela in jih zna povezati v končni izdelek;

 • navaja se na samostojno krojenje in izdelavo moških hlač;

 •  

  Vaje:

 • vajenica za izdelava prednjega dela moških hlač - 2x.

  Izdelki:

 • krojenje in izdelava moških hlač - 1x.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • pisno (dnevnik praktičnega dela, kroji),

 • ustno (zagovor).

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvajanje na stroj

 • izdelava:

 • žensko krilo, ženske hlače, ženska bluza, ženska obleka, ženska jakna, moška srajca, moške hlače

 • Tehnologija konfekcije

 • priprava dela za krojenje;

 • načini konfekcioniranja posameznih materialov;

 • faze krojenja;

 • šivalni stroj;

 • fiksiranje, likanje;

 • presek šivov;

 • šivalni sukanec;

 • žensko krilo, ženske hlače, ženska bluza, ženska obleka, ženska jakna, moška srajca, moške hlače

 • Oblikovanje in konstrukcija oblačil

  Organizacija dela

  Tekstilna tehnologija

 • funkcija oblačil in njihovo oblikovanje;

 • konstrukcija krojev za ženska oblačila;

 • industrijska psihologija;

 • poznavanje in lastnosti tkanin;