POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

45

150

skupaj

105

45

150

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki spoznajo in usvojijo:

 • delitev dela v konfekcijski industriji,

 • osnovne principe delovanja strojev in naprav za krojenje, šivanje, likanje, fiksiranje, adjustiranje, pakiranje,

 • načine pretoka materiala,

 • uporabo hidravlike, pnevmatike in senzorske tehnike v oblačilni industriji,

 • integrirana, avtomatizirana in robotizirana delovna mesta in raučunalniško podprto proizvodnjo,

 • racionalne načine izdelave oblačilnih in drugih konfekcijskih izdelkov iz različnih tekstilnih materialov,

 • nastavitve strojev in naprav za kakovostno delo,

 • okolju prijaznejše načine dela,

 • ustvarjalno uporabo pridobljenega znanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi
   

  Dijak

  Dijak

   

  Značilnosti dela v oblačilni industriji in razvojne tendence

 • spozna organizacijo in delitev dela v konfekcijski proizvodnji in jo zna v praksi uporabiti;

 • Ob znanju si pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

   

  Priprava dela za krojenje

   

   

   

 • modeli in izdelava kolekcije

 • klasični način priprave dela: konstruiranje osnovnega kroja, gradiranje, izdelava krojnih slik, izkoristek materiala

 • računalniško podprta priprava dela

 • pridobi znanja iz izdelave kolekcije in modelov, zato da zna izdelati kolekcijo;

 • spozna klasično podprt način priprave za fazo krojenja in ga zna uporabiti v praksi;

 • spozna računalniško podprt način priprave za fazo krojenja in ga zna uporabiti v praksi;

 • Razvije čut za odgovorno delo in strokovno reševanje delovnih nalog.

  Razvije pozitiven odnos do uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov.

   

  Faza krojenja

   

   

    

 • opredelitev delovnih operacij v fazi krojenja

 • polaganje: ročno polavtomatsko, avtomatsko; delovni nalog

 • krojilni aparati, stroji za krojenje: tračne žage, sekalnice, avtomatsko in polavtomatsko krojenje

 • aparati za označevanje sestavnih oznak

 • spozna delovne operacije v fazi krojenja in jih zna v praksi pravilno uporabiti;

 • spozna načine polaganja za pravilno uporabo v praksi;

 • zna razlikovati stroje in delovne naprave za grobo in fino krojenje zaradi pravilne izbire naprav za krojenje;

 • spozna naprave za označevanje sestavnih oznak zaradi pravilne izbire le-teh pri praktičnem delu;

 • spozna načela varnega dela s potrebnimi napravami v fazi krojenja zaradi pravilnega ravnanja z njimi;

 • Razvije inovativen odnos do tehničnih novosti na delovnem področju.

  Razvije ustrezen odnos do dela z napravami za krojenje.

   

  4. Računalniško podprta proizvodnja (CIM, CAD, CAM, CAE, CAQ, PPS)

 • spozna računalniško podprte sisteme spremljanja in vodenja konfekcijske proizvodnje,da bo znal z njimi rokovati;

 • Razvije sposobnost kritičnega mišljenja in vrednotenja.

   

  Navadni šivalni stroj

   

   

    

 • elementi za oblikovanje šiva, prenosi gibanj, pogonski mehanizmi, vzdrževanje strojev

 • napake pri šivanju, vzroki in odprava

 • spozna delovanje navadnih šivalnih strojev z vsemi njihovimi funkcijami, zato da bo lažje upravljal z njimi;

 • pridobi znanja o elementih za oblikovanje vboda, jih zna ločevati in pravilno uporabiti;

 • seznani se z vzroki napak pri šivanju in načini odpravljanja le-teh z namenom, da jih zna v praksi odpraviti;

 • Razvije sposobnosti, potrebne za skupinsko delo in ustvarjalno medsebojno komuniciranje.

  Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

   

  Specialni šivalni stroj

   

   

    

 • splošne značilnosti stroja

 • stroj s kombiniranim transportom, dvo- in večigelni stroj za verižne, ometične, pokrivne, slepe in cik-cak šive

 • zna opisati specialne šivalne stroje, da jih bo znal v praksi pravilno ločevati in uporabiti;

 • spozna specialne šivalne stroje za različne vrste šivov, da jih bo v praksi znal uporabiti;

 • pridobi znanja o varnem delu s šivalnimi stroji, da bo znal z njimi rokovati;

 • Razvije skrb in sposobnosti za varno delo z delovnimi sredstvi ob upoštevanju tehničnih predpisov za varno delo.

   

  Polavtomatski in avtomatski stroji

   

   

   

 • polavtomatski stroji za izdelavo gumbnic in prišivanje gumbov

 • avtomatski stroji za šivanje in vezenje    8 ur

 • spozna specifične naloge avtomatskih in polavtomatskih strojev, da jih bo znal ločevati in pravilno uporabiti;

 • zaradi tehnološkega razvoja spozna pomen in smisel avtomatiziranega dela;

 • Pridobi čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

   

  Agregati in roboti

 • spozna delovne naloge agregatov in robotov, da jih bo znal v praksi pravilno ločevati in uporabiti;

 • Razvije pozitiven odnos do uvajanja novosti.

   

  Računalniško podprto šivanje in integrirana delovna mesta

 • spozna in zna opisati najsodobnejše načine šivanja z računalniško podprtim sistemom dela zaradi pravilne uporabe;

 • Razvije inovativni odnos do tehničnih novosti na delovnem področju.

   

  Senzorji

 • zaradi pravilne uporabe pridobi znanja o pomenu in funkciji senzorjev;

 • Uporaba senzorjev izboljša kvaliteto produkta in poveča produktivnost.

   

  Faza likanja

   

   

    

 • načini pridobivanja pare

 • naprave za ročno likanje

 • hidravlične in pnevmatske, mehanične, polavtomatske ter avtomatske stiskalnice za medfazno in končno likanje

 • avtomatizacija v procesu likanja

 • vrste oblog na likalnih kalupih in njihova funkcija

 • spozna pomen likanja (suhega in mokrega) tekstilnih materialov zaradi pravilne izbire likanja;

 • pridobi znanja o načinih pridobivanja pare, da bo znal v praksi pravilno postopati;

 • spozna naprave za ročno in strojno likanje, da bo znal v praksi z njimi pravilno ravnati;

 • pridobi in zna uporabiti znanja o varnem delu z likalnimi napravami;

 • zna opredeliti pomen in funkcijo oblog na likalnih kalupih zaradi pravilne uporabe v praksi;

 • Razvije ustrezen odnos do dela z napravami za likanje.

   

  Fiksiranje

   

   

    

 • dejavniki fiksiranja

 • termoplasti, vrste, lastnosti in načini uporabe medvlog

 • stiskalnice za fiksiranje

 • avtomatizacija v procesu fiksiranja

 • spozna pomen in funkcijo fiksiranja zaradi uporabe v praksi;

 • spozna vrste medvlog, da jih bo znal v praksi ločevati in pravilno uporabiti;

 • spozna delovne naprave za fiksiranje in pravila za delo z njimi, da bo znal z njimi pravilno ravnati;

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

   

  Notranji transport

   

   

    

 • vrste transporta in transportna sredstva

 • spozna vrste transporta v proizvodnem procesu, da jih bo znal v praksi pravilno uporabiti;

 • pridobi in zna uporabiti znanja o varnem delu s transportnimi sredstvi;

 • Razvije ustrezen odnos do dela s transportnimi sredstvi.

   

  Načini konfekcioniranja posameznih materialov

   

   

   

 • pravila za konfekcioniranje, šivalni problemi

 • spozna različne pristope h konfekcioniranju raznih materialov zaradi pravilne uporabe;

 • zna izbrati in v praksi uporabiti ustrezen način konfekcioniranja;

 • Razvije čut za odgovorno delo in strokovno reševanje delovnih nalog.

   

  Šivalni sukanec

 • spozna pomen kakovostnega šivalnega sukanca zaradi pravilne izbire le-tega;

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

   

  Preseki šivov

 • spozna oblike presekov šivov in jih zna opredeliti, opisati in uporabiti v praksi;

 • Zna samostojno narisati preseke šivov zaradi boljše predstave;

 •    

  Kakovost

   

   

   

 • celovito obvladovanje kakovosti

 • ISO-standardi, EKOTEX-standardi

 • spozna pomen kakovosti v konfekcijski industriji zaradi kvalitetne proizvodnje;

 • zna ločevati ISO-standarde od EKOTEX- standardov zaradi uporabe v praksi;

 • Skrb za kakovost je eden izmed temeljnih pogojev uspešnosti podjetja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 1 (enkrat) pisno ali z 2 (dvema) delnima pisnima izpitoma.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • priprava dela

 • faza krojenja

 • računalniško podprta proizvodnja za krojenje

 • navadni šivalni stroj

 • specialni šivalni stroj

 • polavtomatski in avtomatski šivalni stroji

 • agregati in roboti

 • računalniško podprto šivanje in integrirana delovna mesta

 • senzorji

 • faza likanja

 • fiksiranje

 • kakovost

 • Delovna praksa

 • priprava dela;

 • tehnična priprava dela;

 • tehnološki proces izdelave oblačila;

 • šivanje;

 • dodelava;

 • kontrola kakovosti;

 • faza krojenja

 • priprava dela za krojenje

 • Oblikovanje in konstrukcija oblačil

 • označevanje oblačil;

 • gradiranje;

 • navadni šivalni stroj

 • specialni šivalni stroj

 • polavtomatski in avtomatski šivalni stroji

 • agregati in roboti

 • šivalni sukanci

 • načini konfekcioniranja posameznih materialov

 • Praktični pouk

 • uvajanje na šivalni stroj;

 • pri vseh vsebinah;

 • značilnosti dela v oblačilni industriji

 • krojilnica, šivalnica, likalnica

 • Organizacija dela

 • organizacijske oblike;

 • ergonomsko oblikovanje dela in delovnih mest;

 • načini konfekcioniranja posameznih vrst materialov

 • Tekstilna tehnologija

 • poznavanje in lastnosti tkanin;

 • tehnološki postopek pletenja;

 • tehnološki proces izdelave vlaknovin;