POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

TEKSTILNE SUROVINE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

20

90

skupaj

70

20

90

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,

 • si pridobijo osnovno teoretično znanje o tekstilnih surovinah in znajo pojasniti njihove lastnosti ter uporabnost,

 • primerjajo lastnosti in uporabnost različnih vlaken,

 • se naučijo prepoznati najpomembnejše tekstilne surovine,

 • spoznajo najpomembnejše metode za prepoznavanje in ločevanje vlaken,

 • se seznanijo s statističnim ovrednotenjem rezultatov,

 • razvijajo čut za natančno in odgovorno delo,

 • se usposobijo za samostojno reševanje problemov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi

  Uvod

  Dijak

  Dijak

   

 • osnovni pojmi

 • razdelitev

 • struktura vlaken

 • usvoji temeljno strokovno terminologijo;

 • razlikuje vlakna po izvoru in kemični zgradbi;

 • pojasni strukturo vlaken in njen vpliv na lastnosti;

 • Razvije čut za natančno in odgovorno delo

   

  Rastlinska vlakna

   

   

   

 • kemična zgradba in lastnosti celuloze, mikrostrukture

 • pridobivanje, lastnosti ter uporaba bombažnih in lanenih vlaken

 • lastnosti in uporaba konoplje, jute, ramije, sisala, manile in kokosovih vlakenr

 • razloži kemično zgradbo celuloze;

 • opiše postopke pridobivanja rastlinskih vlaken;

 • razloži in primerja lastnosti ter uporabo vlaken;

 • prepozna posamezna rastlinska vlakna;

 • Usposobi se za samostojno reševanje problemov

   

  Živalska vlakna

   

   

    

 • kemična zgradba beljakovin (keratin, fibroin), mikrostruktura

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba volnenih vlaken

 • lastnosti in uporaba živalskih dlak

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba svilenih vlaken

 • razloži kemično zgradbo beljakovin;

 • opiše postopke pridobivanja živalskih vlaken;

 • pojasni in primerja lastnosti ter uporabo vlaken;

 • prepozna posamezna živalska vlakna;

 • Pridobi sposobnost ustvarjalne uporabe znanja

   

  Izdelava kemičnih vlaken

   

   

    

 • kemično predenje vlaken

 • preoblikovanje

 • teksturiranje

 • našteje in opiše načine izdelave kemičnih vlaken;

 • primerja načine izdelave;

 • pojasni vpliv postopkov izdelave na lastnosti vlaken;

 • razloži pomen teksturiranja;

 • našteje in opiše postopke teksturiranja;

 • Razvije pravilen odnos do varovanja okolja

   

  Kemična vlakna iz naravnih polimerov

   

   

    

 • pridobivanje celuloze

 • pridobivanje vlaken po viskoznem postopku

 • lastnosti in uporaba viskoznih ter modalnih vlaken

 • bakrova vlakna

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba 2,5-acetatnih in triacetatnih vlaken

 • kemična beljakovinska vlakna  7 ur

 • pojasni potek izdelave viskoznih vlaken;

 • opiše lastnosti, jih primerja in opredeli uporabo viskoznih, modalnih in bakrovih vlaken;

 • primerja pridobivanje, lastnosti in uporabo  2,5-acetatnih in triacetatnih vlaken;

 • spozna pomen in uporabo regeneriranih beljakovinskih vlaken;

 • Usposobi se za delo z mikroskopom in aparati za preskušanje vlaken.

   

  Sintetična vlakna

   

   

    

 • pridobivanje polimerov

 • pridobivanje, lastnosti in uporaba poliamidnih, poliestrnih, poliakrilnitritnih, propilenskih in poliuretanskih vlaken

 • mikrovlakna in modificirana vlakna         15 ur

 • zna opisati postopke pridobivanja polimerov za sintetična vlakna;

 • razloži potek izdelave posameznih sintetičnih vlaken;

 • pojasni lastnosti in uporabo vlaken;

 • prepozna sintetična vlakna;

 • primerja lastnosti naravnih in sintetičnih  vlaken;

 • Razvije pozitiven odnos do uvajanja novosti.

   

  Anorganska vlakna

   

   

   

 • azbest

 • steklene in kovinske niti

 • našteje in razdeli anorganska vlakna;

 • opiše postopke pridobivanja vlaken;

 • pojasni lastnosti in uporabo vlaken;

 • prepozna anorganska vlakna;

 • Razvije delovne navade, ki so potrebne za skupinsko delo.

   

  Spoznavanje in ločevanje vlaken

   

   

   

 • načini ugotavljanja surovinske sestave vlaken

 • osnove matematične statistike

 • vlažnost tekstilij

 • določanje lastnosti vlaken (finost, dolžina, trdnost, raztezek)

 • našteje in opiše metode za prepoznavanje in ločevanje vlaken;

 • prepozna in loči najpomembnejša tekstilna vlakna;

 • določi vlažnost tekstilij;

 • usvoji osnove statistične matematike;

 • statistično obdela rezultate meritev;

 • našteje ter opiše metode in aparate za določanje lastnosti vlaken;

 • usposobi se za določanje kakovosti vlaken;

 • Razvije sposobnost prenašanja   teoretičnega znanja na konkretne naloge.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 1 (enkrat) pisno ali z 2 (dvema) delnima pisnima izpitoma.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod, živalska vlakna

 • izdelava kemičnih vlaken, kemična vlakna iz naravnih polimerov, sintetična vlakna

 • anorganska vlakna

 • Tekstilna tehnologija

 • razdelitev in pomen tekstilnih tehnologij;

 • spoznavanje, ločevanje vlaken

 • Tekstilna tehnologija

 • tehnološki postopki izdelave;

 • uvod, živalska vlakna, izdelava kemičnih vlaken, kemična vlakna iz naravnih polimerov, sintetična vlakna

 • anorganska vlakna

 • Delovna praksa

 • krojenje;

 • šivanje;