POKLICNI TEČAJ

Izobraževalni program: TEKSTILNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 1.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 28. 3 1996

1. IME PREDMETA

TEKSTILNA TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

45

15

60

skupaj

45

15

60

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

 • spoznajo razdelitev in pomen tekstilnih tehnologij,

 • spoznajo klasične tekstilne tehnologije, njihovo izvedbo in uporabnost,

 • spoznajo sodobne tehnološke postopke in njihove prednosti,

 • se naučijo prepoznati najpomembnejše vrste prej, tkanin, pletenin in vlaknovin,

 • se seznanijo z najpomembnejšimi metodami za preizkušanje tekstilij in obvladajo delo z aparati za preizkušanje,

 • se navajajo na samostojno, natančno in sistematično delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

  Vsebine in informativni cilji

  Formativni cilji Socializacijski cilji Posebnosti v izvedbi
   

  Dijak

  Dijak

   

  Razdelitev in pomen tekstilnih tehnologij

 • razdeli tekstilno tehnologijo;

 • razloži razvoj in pomen tekstilnih tehnologij;

 • Se usposobi za samostojno, natančno in sistematično delo.

   

  Tehnološki postopki predenja

       

 • predenje bombažnih in volnenih vlaken

 • predenje ostalih vlaken

 • sukanje, številčenje prej in sukancev

 • razdelitev in lastnosti prej

 • določanje lastnosti prej (titer, vitje, trdnost, raztezek, enakomernost, odpornost proti drgnjenju)

 • našteje in opiše osnovne postopke predenja;

 • pojasni razlike med posameznimi tehnološkimi postopki;

 • prepozna različne preje in izdela zbirko prej;

 • definira lastnosti prej;

 • zna uporabiti aparate za ugotavljanje lastnosti prej;

 • Razvije pozitiven odnos do uvajanja sodobnih tehnoloških postopkov.

   

  Tehnološki postopki tkanja

   

   

    

 • priprava osnove in votka

 • nastanek tkanine na statvah

 • mehanizmi tkalskega stroja

 • zna opisati postopke za pripravo osnove in votka;

 • pojasni delovanje tkalskega stroja in opiše naloge posameznih strojnih delov;

 • razloži princip nastanka tkanine in delovanje posameznih mehanizmov;

 • Pridobi ustrezen odnos do varovanja okolja.

   

  Vezave in dekompozicija tkanin

   

   

   

 • osnovni pojmi vezav

 • temeljne vezave (platno, keper, atlas)

 • izpeljane vezave

 • dekompozicija tkanin

 • definira osnovne pojme vezav;

 • nariše in prepozna najpomembnejše vezave;

 • usvoji temeljne pojme dekompozicije;

 • zna analizirati tkanino;

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

   

  Tehnološki postopki plemenitenja tekstilij

   

   

   

 • predobdelava tekstilij

 • barvanje in tiskanje

 • mehansko, kemično apretiranje

 • našteje in opiše postopke plemenitenja tekstilij;

 • pojasni vpliv plemenitilnih postopkov na videz in otip tekstilije;

 • Pridobi sposobnost določanja kakovosti tekstilij.

   

  Poznavanje in lastnosti tkanin

   

   

   

 • poimenovanje, razdelitev in značilnost tkanin

 • tkanine za spodnje perilo

 • tkanine za lažja oblačila

 • prepozna posamezne tkanine;

 • izbere ustrezno tkanino za določen izdelek;

 • izdela zbirko tkanin;

 • prepozna in razloži oznake za vzdrževanje tekstilij;

 • Razvije sposobnosti, ki so potrebne za skupinsko delo in sodelovanje.

   

 • tkanine za gornja oblačila

 • žamet, pliš

 • podloge in medvloge

 • tkanine za kuhinjsko in posteljno perilo, dekorativne tkanine

 • pozamenterija

 • standardi za kakovost

 • označevanje tekstilij

 • določanje lastnosti ploskih tekstilij

 • definira lastnosti tkanin;

 • zna pravilno uporabiti naprave za določanje lastnosti tkanin;

 • določi lastnosti posameznih tkanin;

 • Razvije ustrezen odnos do dela z aparati za preskušanje tekstilij.

   

  Tehnološki postopki pletenja

   

   

   

 • priprava za pletenje

 • pletenje in pletilniki

 • lastnosti in uporaba kulirnih in snutkovnih pletenin

 • razloži nastanek pletenine in pojasni delovanje pletilnih strojev;

 • prepozna pomembnejše vrste pletenin;

 • izdela zbirko pletenin;

 • Razvije sposobnosti za skupinsko oblikovanje izdelka.

   

  Tehnološki postopki izdelave vlaknovin

   

   

   

 • lastnosti, uporaba in postopki izdelave

 • našteje in opiše postopke izdelave vlaknovin;

 • primerja lastnosti in uporabo različnih vlaknovin;

 • izdela zbirko vlaknovin;

 • Razvije čut za estetsko oblikovanje in kakovostno izdelavo zbirke vlaknovin.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Znanje se preverja in ocenjuje:

 • 1 (enkrat) pisno ali z 2 (dvema) delnima pisnima izpitoma.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • razdelitev in pomen tekstilne tehnologije tehnološki postopki predenja

 • tehnološki postopki tkanja

 • vezave in dekompozicija tkanin

 • tehnološki postopki plemenitenja tekstilij

 • poznavanje in lastnosti tkanin

 • tehnološki postopki pletenja

 • tehnološki postopki izdelave vlaknovin

 • Tekstilne surovine

 • uvod, živalska vlakna, izdelava kemičnih vlaken, kemična vlakna iz naravnih polimerov, sintetična vlakna, anorganska vlakna;

 • spoznavanje in ločevanje vlaken;

 • tehnološki postopki predenja

 • poznavanje in lastnosti tkanin

 • tehnološki postopki pletenja

 • Tehnologija konfekcije

 • šivalni sukanci;

 • fiksiranje;

 • načini konfekcioniranja posameznih materialov;

 • poznavanje in lastnosti tkanin

 • tehnološki postopki pletenja

 • tehnološki postopki izdelave vlaknovin

 • Praktični pouk

 • žensko krilo;

 • ženske hlače;

 • ženska bluza;

 • ženska obleka;

 • ženska jakna;

 • moška srajca;

 • moške hlače;

 • poznavanje in lastnosti tkanin

 • tehnološki postopki izdelave

 • Delovna praksa

 • priprava dela;

 • krojenje;

 • šivanje;

 • dodelava;

 • skladiščenje;