A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TEKSTILNI TEHNIK poklicni tečaj

Naziv strokovne izobrazbe: konfekcijski tehnik/konfekcijska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno leto

Cilji izobraževalnega programa:

Izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in osnovno teoretično znanje o tekstilnih surovinah,
 • spoznajo najpomembnejše metode za prepoznavanje in ločevanje vlaken,
 • spoznajo najpomembnejše tekstilije,
 • spoznajo klasične tekstilne tehnologije, njihovo izvedbo in uporabnost,
 • poznajo sodobne tehnološke postopke in osnovne metode za preizkušanje tekstilij,
 • spoznajo temeljne pojme o gospodarjenju in organiziranju, zlasti o organizaciji dela v konfekcijski industriji,
 • spoznajo osnovne principe delovanja strojev in naprav v konfekcijski industriji,
 • znajo reševati tehnične probleme ob upoštevanju ekonomskih, varnostnih, psiholoških in organizacijskih vidikov dela,
 • obvladajo racionalne načine izdelovanja oblačilnih in drugih konfekcijskih izdelkov različnih tekstilnih materialov ter okolju prijaznejše načine dela,
 • spoznajo pravila za ergonomsko oblikovanje delovnega procesa,
 • se naučijo oblikovati in uporabljati tehnično-tehnološko dokumentacijo,
 • poznajo funkcijo oblačil, barve ter barvne učinke in si razvijejo čut za estetiko,
 • si razvijajo sposobnost doživljanja, razumevanja, kritičnega mišljenja in vrednotenja modnih tendenc,
 • spoznajo vpliv razmerij človeškega telesa na konstrukcijo oblačil in vrste mer,
 • znajo izračunati mere za konstrukcijo določenih oblačil in zanje izdelati kroje,
 • znajo povečati in zmanjšati kroje za določena oblačila,
 • znajo prilagoditi način izdelovanja oblačil vrsti materiala,
 • spoznajo industrijsko izdelovanja oblačilnih izdelkov,
 • si pridobijo znanje za spremljanje dela in ugotavljanje kakovosti, za odkrivanje in odpravljanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo,
 • znajo ustvarjalno povezati teoretično znanje s praktičnim delom.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Tekstilne surovine

  vaje, ustni izpit

  Tekstilna tehnologija

  ustni izpit

  Organizacija dela

  ustni izpit

  Tehnologija konfekcije

  ustni izpit

  Oblikovanje in konstrukcija oblačil

  risbe, izdelki

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik, izdelek in zagovor

  Pogoji, ki jih morajo dijaki izpolnjevati za opravljanje izpita iz posameznega predmeta, so uspešno opravljene vaje.

  Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse izpite, dokazati najmanj 80 % udeležbo pri delovni praksi, o njej izdelati pisno poročilo ter poklicno maturo.

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tuji jezik I. ali matematika (po izbiri dijaka).

  Izbirni del:

 • tehnologija konfekcije,
 • praktični del izpita in zagovor.