A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1. Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMSKE IN   HOTELSKE STORITVE
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: gastronom  hotelir/ gastronomka hotelirka

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam ( v nadaljevanju : dijaki),da:                                                                                                                          

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Predmeti oz moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. Storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Naravoslovje

x

 

 

 

P6

Družboslovje

x

 

 

 

P7

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Osnove v gostinstvu

 

 

x

 

M2

Komuniciranje in poslovanje

 

 

x

 

M3

Priprava posameznih skupin jedi

 

 

x

 

M4

Priprava rednih obrokov

 

 

x

 

M5

Priprava izrednih obrokov

 

 

x

 

M6

Postrežba pijač

 

 

x

 

M7

Postrežba rednih obrokov

 

 

x

 

M8

Postrežba izrednih obrokov

 

 

x

 

M9

Eko turizem

 

 

x

 

M10

Kultura bivanja

 

 

x

 

M11

Tekstilije

 

 

x

 

M12

Slovenske narodne jedi

 

 

x

 

M13

Delikatesna kuhinja

 

 

x

 

M14

Peka pic

 

 

x

 

M15

Peka peciva

 

 

x

 

M16

Priprava jedi pred gostom

 

 

x

 

M17

Mešane pijače

 

 

x

 

M18

Slovenska vina

 

 

x

 

M19

Dekoracije

 

 

x

 

M20

Kreativnost

 

 

x

 

M21

Oskrba na domu

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in strokovnih  modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti  s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Zaključni izpit obsega:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij  po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Pomočnik/ pomočnica kuharja  

Nacionalno poklicno kvalifikacijo  pomočnik/ pomočnica kuharja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz  strokovnih modulov:

 Oznaka

 Strokovni moduli

  Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Osnove v gostinstvu

Strokovni modul v celoti

16

M3

Priprava posameznih skupin jedi

 Strokovni modul v celoti

6

 

Skupaj

 

22

7.2 Pomočnik/ pomočnica natakarja   

Nacionalno poklicno kvalifikacije  pomočnik/ pomočnica natakarja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz naslednjega  strokovnega modula:

 Oznaka

 Strokovni moduli

 Vsebinski sklopi

Št. kreditnih točk

M1

Osnove v gostinstvu

Strokovni modul v celoti

16

M6

Postrežba pijač

Strokovni modul v celoti

4

 

Skupaj

 

20