B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GOSPODAR NA  PODEŽELJU /SPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno število ur

Št.evilo kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

66*

3

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

Skupaj A

 

985

51

B – Strokovni moduli

     M1

Osnove podjetništva in prodaja

obvezno

98

5

 M2

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

obvezno

98

5

 M3

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

obvezno

66

4

 M4

Osnove upravljanja s stroji in napravami

obvezno

98

5

 M5

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

obvezno

98

5

 M6

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

obvezno

312

16

 M7

Pridelava krme

izbirno

132

7

 M8

Naprava trajnega nasada

izbirno

132

7

M9

Pridelava sadja

izbirno

98

5

M10

Pridelava poljščin

izbirno

98

5

M11

Reja živali

izbirno

98

5

M12

Pridelava in predelava grozdja

izbirno

98

5

M13

Oskrba konj in učenje jahanja

izbirno

98

5

M14

Upravljanje kmetijske mehanizacije

izbirno

98

5

M15

Osnove gozdarstva

izbirno

98

5

M16

Pridobivanje bioplina

izbirno

98

5

M17

Biološke čistilne naprave in kompostarne

izbirno

98

5

M18

Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru

izbirno

98

5

M19

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

izbirno

98

5

M20

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

izbirno

98

5

Skupaj B

 

1098

57

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

600

24

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

912

36

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

160

6

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

584

28

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2667

136

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1512

60

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2827

142

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

3739

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

 

2

Skupaj kreditinih točk

 

 

180

 

Število tednov pouka

 

82

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

5

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

111

 

Pojasnilo ka predmetniku:
* Neintegrirani del naravoslovja. Za celotni katalog znanja je predvideno 132 ur.
Dijak izbere skupaj tri izbirne strokovne modulre; in sicer po en  izbirni strokovni modul  izmed:  M7 do M8,  M9 do M12 in M9 do M20.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega usposabljanja z delom lahko poveča:

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih, na šolskih posestvih, mojstrskih kmetijah in v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
Praktično usposablja z delom se izvaja na kmetijah na podlagi kolektivne učne pogodbe; na podlagi individualne učne pogodbe pa le na učnih kmetijah ali mojstrskih kmetijah, ki jih določi pristojna zbornica.

3. ZNANJE IZVAJALCEV

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike,
kmetijstva ali hortikulture

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba  iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

IKT in osnove poslovnega komuniciranja

 

 

 

 

učitelj vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj 375 ur

učitelj vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: informacijsko komunikacijska tehnologija

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: osnove poslovnega komuniciranja

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali  organizacije dela

Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska strokovna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali kemije ali srednješolska izobrazba

Osnove podjetništva in prodaja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

Osnove upravljanja s stroji in napravami

učitelj

visokošolska izobrazba kmetijstva, vrtnarstva, zootehnike, hortikulture, kmetijskega strojništva, gozdarstva
ali visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali  fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike, živilstva, gozdarstva, kmetijske mehanizacije ali kmetijskega strojništva

učitelj traktorske vožnje

srednješolska ali  višješolska  izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

   učitelj

visokošolska izobrazba iz  kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, hortikulture ali
visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike za integrirane sklope naravoslovja

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, živilstva, gozdarstva ali kemije

Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

 

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, strojništva, zootehnike ali  veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz  kmetijstva, kmetijskega strojništva,  zootehnike ali veterine

učitelj traktorske vožnje

srednješolska ali  višješolska  izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Pridelava krme

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali  zootehnike

Naprava trajnega nasada

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali hortikulture

Pridelava sadja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva,  vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva,  hortikulture ali vrtnarstva

Pridelava poljščin

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Reja živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali  veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine

Oskrba konj in učenje jahanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, športne vzgoje, zootehnike ali  veterine

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, športne vzgoje, zootehnike ali veterine  

Pridelava in predelava grozdja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska  izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

Upravljanje kmetijske mehanizacije

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali kmetijskega  strojništva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali kmetijskega strojništva

Osnove gozdarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva ali kmetijstva

učitelj praktičnega pouka

Srednješolska ali višješolska izobrazba iz gozdarstva ali  kmetijstva

Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, vrtnarstva ali hortikulture

učitelj praktičnega pouka

Srednješolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva

Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, vrtnarstva, hortikulture ali krajinske arhitekture

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, hortikulture ali vrtnarstva

Pridobivanje bioplina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  biologije, kemije, fizike
kmetijstva, hortikulture, zootehnike ali živilstva

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali hortikulture

Biološke čistilne naprave in kompostarne

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva,  hortikulture, zootehnike, veterine, živilstva, biologije, kemije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, živilstva, biologije, kemije ali fizike

Upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture, gozdarstva, živilstvabiologije, kemije ali fizike 

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, vrtnarstva, hortikulture, gozdarstva, živilstva,  biologije, kemije ali fizike