B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: NARAVOVARSTVENI TEHNIK / SSI

Oznaka

Programske enote

obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

383

19

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Umetnost

obvezno

68

3

P5

Zgodovina

obvezno

102

5

P6

Geografija

izbirno

68

3

P7

Sociologija

izbirno

68

3

P8

Psihologija

izbirno

68

3

P9

Fizika

obvezno

68

3

P10

Kemija

obvezno

170

9

P11

Biologija

obvezno

170

9

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2341

112

B – Strokovni moduli

M 1

Informatika in poslovno komuniciranje

obvezno

102

5

M 2

Podjetništvo in trženje

obvezno

102

5

M 3

Trajnostni razvoj

obvezno

102

5

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

obvezno

102

5

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

obvezno

220

12

M 6

Varstvo naravnih vrednot

obvezno

220

12

M 7

Ekološke analize in monitoring

obvezno

220

12

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

obvezno

173

9

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

izbirno

70

4

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

izbirno

98

5

M11

Pridobivanje biodizla

izbirno

98

5

M12

Pridobivanje bioplina

izbirno

98

5

M13

Pridobivanje lesne biomase

izbirno

98

5

M14

Vodenje v naravi

izbirno

168

9

Skupaj B

 

1409

74

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

12

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

352

14

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

574

24

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4324

210

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

872

35

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4676

224

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4980

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

  11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni predmeti: šola oziroma dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere izmed ponujenih 6 strokovnih modulov M9 do M14 v obsegu 9 KT.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajata šola in delodajalec. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih na podlagi kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P3

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P4

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti, umetnostne zgodovine

P5

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P6

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P7

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja

P12

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M 1

Informatika in
poslovno komuniciranje

učitelj vsebinskega sklopa informatika

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike
ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike, hortikulture ali gozdarstva
ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu najmanj
375 ur

učitelj vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologija, ekonomije ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa: Informatika

višješolska ali visokošolska izobrazba iz vrtnarstva, hortikulture, kmetijstva, zootehnike,  živilstva,  gozdarstva, računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba katerekoli smeri in končan študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike v obsegu 375 ur

učitelj praktičnega pouka vsebinskega sklopa poslovno komuniciranje

visokošolska izobrazba psihologije, pedagogike, sociologije, ekonomije ali organizacije dela

M 2

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, psihologije, pedagogike, sociologije, živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture ali gozdarstva

učitelj praktičnega pouk

višješolska ali visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, vrtnarstva, gozdarstva ali  ekonomije

M 3

Trajnostni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, gozdarstva, etnologije, biologije, kemije, geografije ali fizike

učitelj praktičnega pouka

višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva, zootehnike,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, kemije, biologije, geografije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba iz živilstva ali kemije ali srednješolska izobrazba

M 4

Naravovarstvena zakonodaja in etika

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, komunale,  okolja, geografije, biologije, kemije, prava, sociologije, psihologije

učitelj praktičnega pouka
učitelj

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, komunale, okolja ali kemije

visokošolska izobrazba s področja geografije, prava, sociologije, psihologije

M 5

Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacie

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, geografije, biologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja

visokošolska izobrazba s področja geografije, biologije

M 6

Varstvo naravnih vrednot

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, geografije, biologije ali kemije

učitelj praktičnega pouka
učitelj

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja ali kemije

visokošolska izobrazba s področja geografije, biologije

M 7

Ekološke analize in monitoring

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, okolja, geografije biologije, kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, okolja, kemije

 

visokošolska izobrazba s področja geografije, biologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, hortikulture, vrtnarstva, živilstva, kemije ali biologije

M 8

Gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, biologije ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja

visokošolska izobrazba s področja biologije ali elektroenergetike

M9

Tehnologije obnovljivih virov energije in vplivi na okolje

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, okolja, biologije ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, komunale, vodarstva, strojništva, gradbeništva

visokošolska izobrazba s področja biologije ali elektroenergetike

M10

Predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, biologije, kemije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva, kemije

visokošolska izobrazba s področja biologije

M11

Pridobivanje biodizla

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, biologije, kemije, strojništva ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva, kemije

visokošolska izobrazba s področja biologije, strojništva ali elektroenergetike

M12

Pridobivanje bioplina

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva, živilstva, biologije, kemije, strojništva ali elektroenergetike

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, živilstva, gozdarstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva, kemije

visokošolska izobrazba s področja biologije, strojništva ali elektroenergetike

M13

Pridobivanje lesne biomase

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva, kmetijske mehanizacije,  hortikulture, gozdarstva,  biologije

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja, komunale, strojništva, gradbeništva

visokošolska izobrazba s področja biologije

M14

Vodenje v naravi

učitelj

visokošolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva,  biologije, okolja

učitelj praktičnega pouka

višješolska izobrazba s področja kmetijstva,  hortikulture, gozdarstva, okolja

visokošolska izobrazba s področja biologije