B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA/ PTI / 2009

Oznaka

Programske enote

Obvezno / izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

Obvezno

276

13

P2

Matematika

Obvezno

206

10

P3

Tuji jezik I

Obvezno

276

13

P4

Tuji jezik II

Obvezno

68

4

P5

Umetnost

Obvezno

30

2

P6

Zgodovina

Obvezno

40

2

P7

Geografija

Obvezno

40

2

P8

Psihologija  

Obvezno

40

2

P9

Fizika

Obvezno

80

4

P10

Kemija

Obvezno

40

2

P11

Športna vzgoja

Obvezno

150

7

Skupaj A

 

1246

61

B – Strokovni moduli

M1

Varovanje premoženja in oseb

Obvezno

295

15

M2

Tehnično varovanje

Obvezno

105

5

M3

Varnost in zdravje pri delu

Obvezno

68

3

M4

Varstvo pred požari

Obvezno

80

4

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

Izbirno

136

6

M6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

Izbirno

136

6

M7

Varnostna tehnika

Izbirno

136

6

M8

Kriminalistika in kriminologija

Izbirno

68

3

M9

Javna zbiranja

Izbirno

68

3

M10

Prevoz denarja in dragocenosti

Izbirno

68

3

M11

Varovanje v logistiki

Izbirno

68

3

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Izbirno

68

3

M13

Intervencije

Izbirno

68

3

Skupaj B

 

820

39

Od tega :C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

240

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

76

3

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti kurikulum

 

Odprti kurikulum

 

220

9

 

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2286

109

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

316

13

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2382

113

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2458

116

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

69

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

2

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

74

 

Pojasnilo k predmetniku:

Informatika je integrirana v modulih M2, M6 in M12
Izbirni moduli: M5 do M13
Šola ali dijak mora obvezno izbrati vsaj enega izmed modulov od M5 do M7.
Kdor izbere modul M6 mora obvezno izbrati tudi modul M13, ker se modula vsebinsko dopolnjujeta.
Šola ali dijak izbere izmed izbirnih modulov tako, da dijak zbere minimalno 12 KT.

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih.

3. ZNANJE  IZVAJALCEV 

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz  slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Tuji jezik II

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P5

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine

P6

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

P7

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

P8

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

P9

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike 

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

P10

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

P11

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Varovanje premoženja in oseb

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, psihologije, ekonomije, uprave, sociologije ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M2

Tehnično varovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali fizike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali fizike

M3

Varnost in zdravje pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike medicine ali zdravstva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, varstva pri delu, biologije, kemije strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike, fizike, medicine ali zdravstva

M4

Varstvo pred požari

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, kemije, fizike, varstva pri delu, geografije strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa ali logistike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstva pri delu, varstvoslovja, kemije, fizike, , strojništva, elektrotehnike, gradbeništva, prometa, logistike ali geografije

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja, ekonomije ali komunikologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja, ekonomije ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, strojništva, fizike, elektrotehnike, organizacije, obramboslovja, prava, računalništva ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev
 

M7

Varnostna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba  iz elektrotehnike, strojništva, fizike ali računalništva

učitelj praktičnega pouka

visokošolska ali višješolska  izobrazba iz elektrotehnike, strojništva, računalništva ali fizike

M8

Kriminalistika in kriminologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, psihologije, sociologije ali prava

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, psihologije, sociologije, prava ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M9

Javna zbiranja

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja,  psihologije, prava, sociologije, uprave ali obramboslovja

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja,  psihologije, sociologije, prava, uprave, obramboslovja ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev

M10

Prevoz denarja in dragocenosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prometa, ekonomije, logistike, obramboslovja, prava, organizacije ali uprave

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz obramboslovja ali varstvoslovja, visokošolska ali višješolska izobrazba iz prava, organizacije, uprave, prometa ali logistike višješolska izobrazba s področja notranjih zadev ali srednješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M11

Varovanje v logistiki

učitelj

visokošolska izobrazba iz prometa, matematike, fizike, računalništva varstvoslovja, logistike, ekonomije, obramboslovja, organizacije ali kemije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja ali obramboslovja, visokošolska ali  višješolska izobrazba iz prometa, logistike, ekonomije, organizacije ali kemije ali srednješolska izobrazba iz prometa ali logistike

M12

Varovanje informacijskih sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva, matematike, fizike, informatike ali organizacije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz računalništva, matematike, fizike, informatike, organizacije ali varstvoslovja

M13

Intervencije

učitelj

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, obramboslovja, komunikologije, psihologije ali sociologije

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz varstvoslovja, prava, obramboslovja, komunikologije, psihologije sociologije ali višješolska izobrazba s področja notranjih zadev