A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1 Ime izobraževalnega programa: TEHNIK VAROVANJA
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: tehnik varovanja / tehnica varovanja

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1 Izobraževanje traja dve leti
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti
in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuji jezik II

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Psihologija

x

 

 

 

P9

Fizika

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične naloge

M1

Varovanje premoženja in oseb

 

 

x

 

M2

Tehnično varovanje

 

 

x

 

M3

Varnost in zdravje pri delu

 

 

x

 

M4

Varstvo pred požari

 

 

x

 

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

 

 

x

 

M6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

 

 

x

 

M7

Varnostna tehnika

 

 

x

 

M8

Kriminalistika in kriminologija

 

 

x

 

M9

Javna zbiranja

 

 

x

 

M10

Prevoz denarja in dragocenosti

 

 

x

 

M11

Varovanje v logistiki

 

 

x

 

M12

Varovanje informacijskih sistemov

 

 

x

 

M 13

Intervencije

 

 

x

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1  Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, so opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivne ocene pri:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

V postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ga ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, se pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1 Varnostnik nadzornik/Varnostnica nadzornica

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Varovanje premoženja in oseb

Strokovni modul v celoti

M2

Tehnično varovanje

Strokovni modul v celoti

M3

Varnost in zdravje pri delu

Strokovni modul v celoti

M4

Varstvo pred požari

Strokovni modul v celoti

M5

Nadzorovanje storitev varovanja

Strokovni modul v celoti

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Strokovni modul v celoti

7.2 Operater/Operaterka varnostno nadzornega centra

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Varovanje premoženja in oseb

Strokovni modul v celoti

M 2

Tehnično varovanje

Strokovni modul v celoti

M 3

Varnost in zdravje pri delu

Strokovni modul v celoti

M 4

Varstvo pred požari

Strokovni modul v celoti

M 6

Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

Strokovni modul v celoti

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Strokovni modul v celoti

M13

Intervencije

Strokovni modul v celoti

7.3 Varnostni tehnik/Varnostna tehnica

lahko upošteva naslednje module, ter vsebinske sklope:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

M1

Varovanje premoženja in oseb

Strokovni modul v celoti

M2

Tehnično varovanje

Strokovni modul v celoti

M3

Varnost in zdravje pri delu

Strokovni modul v celoti

M4

Varstvo pred požari

Strokovni modul v celoti

M7

Varnostna tehnika

Strokovni modul v celoti

M12

Varovanje informacijskih sistemov

Strokovni modul v celoti

M13

Intervencije

Strokovni modul v celoti