SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

OBLIKOVNE SPREMEMBE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

Poklicne kompetence

VSEBINSKI SKLOP: OBLIKOVNE SPREMEMBE

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

OBL 1

 • Oblikuje in preoblikuje nohte

Osnovni nivo

OBL 2

 • Preoblikuje lase

Rutinski nivo

OBL 3

 • Oblikuje pričesko

Napredni nivo

OBL 4

 • Izdela in preoblikuje lasničarske izdelke

Napredni nivo


Operativni cilji

OBL 1: Preoblikuje nohte

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • opraviti dezinfekcijo na umitih rokah,
 • natančno pregledati, analizirati in ugotovi kakovost nohta,
 • prepoznati najpogostejše napake nohtne ploščice in bolezni nohtnega ležišča,
 • krajšati in oblikovati noht,
 • izbrati ustrezno šablono in jo namestiti,
 • izbrati velikost in obliko konice ter jo nalepiti,
 • krajšati plastično konico z upoštevanjem modnih smernic,
 • izbrati gel za modeliranje glede na dolžino, ukrivljenost, širino, obliko, elastičnost, fleksibilnost konice,
 • modelirati z gelom s pomočjo šablone ali rez nje.

Dijak:

 • pozna kontraindikacije za izdelavo umetnih nohtov,
 • pozna stranske učinke in posledice umetnih nohtov,
 • pozna in upošteva sistemske bolezni ( npr. revmo) kot kontraindikacijo za umetne nohte,
 • pozna sanitarno-higienske predpise in varstvo pri delu,
 • zna stranki svetovati nego po namestitvi umetnih nohtov,
 • pozna različne tehnike modeliranja nohtov,
 • pozna statiko nohta in zna določiti stresno točko na nohtu.

Dijak je zmožen:

 • predvideti porabo časa in materiala,
 • utemeljiti vrste in strukturo stroškov lastnega dela in materialov, ki jih uporablja,
 • razumeti in izvajati sodobne načine trženja, reklame…
 • prepoznati konkurenco in njene dobre strani,
 • voditi evidenco strank, strokovno voditi kartoteko in vnašati pomembne podatke,
 • voditi protokol dela,
 • zagotavljati in odgovarjati za kvaliteto dela,
 • skrbeti za uporabo kakovostnega materiala,
 • upoštevati etični kodeks v osebnih storitvah,
 • svetovati strankam v skladu s poslovnim bontonom,
 • poslovno komunicirati ,
 • delati v timu in pojasniti osnovna načela timskega dela,
 • ustrezno zaščititi sebe in stranko.
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevati sanitarno-higienske predpise,
 • načrtovati poklicno kariero manikerja.
OBL 2 - Preoblikuje lase

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • oceniti kvaliteto in kvantiteto las,
 • oceniti kvaliteto lasišča,
 • pripraviti lase in lasišče na nadaljnje postopke,
 • izvesti test kože pred kemijskimi postopki,
 • upoštevati higiensko-varnostne predpise pri preoblikovanju las,
 • upoštevati fiziologijo las, lasišča glede na postopke preoblikovanja,
 • prepoznati bolezenske spremembe las, lasišča,
 • predvideti posledice ob nepravilnem izboru in uporabi preparatov in tehnik dela.,
 • svetovati in izvesti storitev glede na celostno podobo stranke, skladno s fizikalno-kemijskimi zakonitostmi in glede na fizikalno-kemijske vplive na lase in kožo,
 • svetovati uporabo ustreznih preparatov po kemijski obdelavi las,
 • izvesti tehnike oblikovanja mokrih las – vodna ondulacija,
 • izvesti tehnike oblikovanja suhih las,
 • izvesti trajnejše preoblikovanje las s pomočjo kemijskih preparatov – trajna ondulacija,
 • izbrati ustrezne preparate,
 • pripraviti mešanice preparatov skladno z laboratorijskimi pravili za varno delo,
 • predvideti posledice ob nepravilnem izboru in uporabi, preparatov,
 • pripraviti načrt izvedbe storitve in ga predstaviti stranki,
 • izvesti storitev glede na oblikovne zakonitosti in tehnične možnosti,
 • upoštevati izraznost kot rezultat okolja in tradicije,
 • slediti modnim smernicam,
 • slediti razvoju kozmetične industrije,
 • tehnične, tehnološke in oblikovne zakonitosti združiti v izrazno podobo končne oblike.

Dijak:

 • pozna sestavo preparatov za preoblikovanje las,
 • zna izbrati in uporabiti pripomočke, naprave in orodja ter preparate za preoblikovanje las,
 • pozna elemente oblikovanja mokrih in suhih las,
 • pozna opozorilne znake, znake za nevarnost,
 • pripravi preparate/mešanice skladno z navodili proizvajalca in kemijskimi zakonitostmi,
 • smiselno in varno uporabljati naprave, pripomočke in pribor,
 • upoštevati snovne in energetske spremembe,
 • uporabljati izdelke sodobne kozmetične industrije.

Dijak je zmožen:

 • pojasni biokemijsko strukturo las,
 • razložiti zvezo med biokemijsko strukturo las in procesi preoblikovanja las,
 • razumeti zvezo med presnovo in rastjo lasu, kože, nohtov,
 • presoditi smiselnost uporabe določenih preparatov,
 • izbrati ustrezno orodje in pripomočke,
 • izbrati ustrezne naprave,
 • smiselno uporabiti tehnike dela, da doseže spremembo oblike,
 • presoditi upravičenost uporabe preparatov glede na njihovo kemijsko sestavo,
 • prepoznati smiselnost izbora in uporabe preparatov glede na vrsto ciljnega postopka,
 • pojasniti varovalne dejavnike za ohranjanje zdravja in prepoznati bolezenske znake,
 • utemeljiti pomen sestave preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • razumeti delovanje preparatov in vpliv na človeka,
 • biti odgovoren za ohranjanje zdravja,
 • razumeti in zaznavati ekološke probleme,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevati načela varstva naravne dediščine v Sloveniji,
 • pojasniti delovanje vladnih organizacij za varstvo okolja v R Sloveniji,
 • razumeti pomen varovanja okolja na delovnem mestu,
 • utemeljiti povezanost med izčrpavanjem naravnih virov in onesnežavanjem okolja,
 • povezati svoje storitve s fizikalnimi dejavniki okolja, ki škodujejo zdravju,
 • razložiti pomen pravilnega ravnanja s posebnimi odpadki,
 • upoštevati osnove za pametnejše, okolju prijaznejše odločanje v izbiranju ponujenih možnosti v poklicu,
 • prepoznati egocentrične, antropocentrične in ekocentrične vrednote pri presojanju in odločanju,
 • smiselno oceniti stroške poslovanja,
 • smiselno uporabiti sodobne tehnologije,
 • uporabiti osnovne postopke priprave in obdelave računalniških informacij, vezanih na stroko.
OBL 3 Oblikuje pričesko

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • oceniti kakovost lasišča ter kakovost in kvantiteto las,
 • pripraviti stranko, lase in lasišče glede na nadaljnje postopke ,
 • pripraviti načrt izvedbe storitve in ga predstaviti stranki,
 • izbrati in uporabiti pripomočke, naprave in orodja za oblikovanje pričeske,
 • izvajati tehnike oblikovanja mokrih in suhih las,
 • smiselno uporabljati lasničarske izdelke,
 • tehnične, tehnološke in oblikovne zakonitosti združiti v izrazno podobo končne oblike,
 • svetovati storitev glede na celostno podobo stranke, svetovati in uporabiti ustrezne preparate po oblikovanju,
 • svetovati in izvesti storitev glede na celostno podobo stranke,
 • izvesti storitev glede na tehnične možnosti,
 • izvesti storitev glede na oblikovne zakonitosti,
 • upoštevati izraznost kot rezultat okolja in tradicije,
 • slediti modnim smernicam,
 • predvideti posledice ob nepravilnem izboru in uporabi preparatov in tehnik dela.

Dijak:

 • prepozna bolezenske spremembe in posebnosti lasišča in rasti las,
 • zna izbrati vrsto ogrinjal, zaščite stranke ter ustrezne pripomočke, naprave in orodja,
 • zna izbrati ustrezne preparate za pripravo nadaljnjih postopkov,
 • zna primerno predstaviti postopke izvedbe in končno pričesko stranki,
 • pozna različne vrste in obvladuje različne tehnike oblikovanja pričeske,
 • pozna likovno teorijo za frizerje, da lahko ustvarjalno in verbalno analizira pričeske,
 • spozna vse stile oblikovanja in raziskuje možnosti za oblikovanje pričesk,
 • loči pričeske glede na namen: vsakdanja, športna, poslovna, cocktail, večerna, tekmovalna, ekstravagantna,
 • zna kreirati pričeske glede na obliko glave, obliko obraznega dela ( obrvi, oči, nos, usta), obliko telesa,
 • upošteva medsebojne barvne kombinacije in modne trende,
 • pozna za frizerstvo ključne umetnostnozgodovinske smeri, gibanja,
 • pozna izrazite stilne posebnosti posameznih obdobij skozi zgodovino,
 • upošteva izraznost kot rezultat okolja in tradicije,
 • pozna konstrukcijsko in harmonično skladnost ( kanone) človeškega telesa, predvsem glave, glede na družbene potrebe in trende družbe,
 • s primerjanjem spozna anatomske in geometrijske značilnosti glave, obraza, telesa,
 • pozna barvne zakonitosti in njihovo uporabo za dosego določenih stilskih oziroma trendovskih učinkov,
 • spozna filozofske, estetske in moralno etične probleme, ki zadevajo frizerstvo,
 • pozna razlike med dvema skrajnima idealoma,
 • pozna elemente oblikovanja suhih las,
 • pozna sestavo preparatov za utrjevanje in oblikovanje las,
 • sledi modnim smernicam,
 • sledi razvoju kozmetične industrije.

Dijak je zmožen:

 • pojasniti umetnost kot področje različnih zvrsti,
 • vrednotiti dosežke in razviti pozitiven odnos do opravljene storitve,
 • razumeti vplive okolja in tradicije na psihofizične razlike med ljudmi,
 • biti strpen do drugih in drugačnih,
 • vrednotiti dosežke in razviti pozitivni odnos do storitev, nastalih v različnih časih in okoljih,
 • uporabiti osnovne postopke priprave in obdelave računalniških informacij, vezanih na stroko,
 • razviti občutek in kriterije za estetsko in izvirno,
 • razložiti soodvisnost med izražanjem in ustvarjanjem,
 • upoštevati in praktično preverjati prvine in načela likovnega jezika,
 • razviti občutek in kriterije za estetsko in izvirno,
 • bogatiti emocionalne, moralne, socialne in estetske sposobnosti,
 • spoznati umetnostni razvoj s področja frizerstva in ključna umetniška dela,
 • pojasniti pomen usklajenosti forme, funkcije in strukture,
 • utemeljiti vlogo estetskih, vizualnih komunikacij v lastnem in širšem okolju.
 • upoštevati higiensko-varnostne predpise pri oblikovanju pričeske,
 • upoštevati zgradbo in fiziologijo las in lasišča glede na postopke oblikovanja,
 • ob konkretnih primerih ugotavljati, pojasniti in vrednotiti vplive likovnih smeri na razvoj oblike pričesk,
 • razvijati tehniko risanja do te mere, da bo sposoben narediti osnovno kreacijo kot podlago za oblikovanje pričeske,
 • razvijati metode ustvarjalnega mišljenja ob samem delu z opazovanjem, s primerjanjem, z opredeljevanjem po posameznih zgodovinskih obdobjih,
 • zaznavati in primerjati nepermanentnost estetskih, moralno etičnih norm,
 • razpravljati o razvoju pričesk skozi zgodovino, o permanentnem prehajanju iz arhaičnega stila v klasični stil in naprej preko razgibanega stila do ekstravagantnega stila,
 • primerjati zgodovinske lepotne ideale z današnjim.
OBL 4 Izdela in preoblikuje lasničarske izdelke

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • oceniti kakovost in kvantiteto odstriženih/sintetičnih las,
 • pripraviti material za izdelavo lasničarskega izdelka,
 • pripraviti izmere za lasničarski izdelek,
 • izdelati šablono,
 • oceniti kvaliteto monture,
 • pripraviti lase in lasišče glede na nadaljnje postopke,
 • izbrati ustrezno orodje in pripomočke,
 • izbrati ustrezne naprave,
 • smiselno uporabiti tehnike dela, da doseže spremembo oblike,
 • izvajati tehnike izdelave in preoblikovanja lasničarskih izdelkov,
 • svetovati uporabo ustreznih preparatov po oblikovanju.
  Dijak:
 • zna izbrati in uporabiti pripomočke, naprave in orodja za oblikovanje lasničarskih izdelkov,
 • zna izbrati ustrezen preparat glede na oblikovanje lasničarskih izdelkov,
 • zna oceniti kakovost in kvantiteto odstriženih/sintetičnih las,
 • upošteva fiziologijo las in monture glede na postopke,
 • pozna vrste in tehnike česanja,
 • pozna sestavo preparatov za utrjevanje in preoblikovanje lasničarskih izdelkov,
 • pozna elemente izdelave in preoblikovanja lasničarskih izdelkov,
 • upošteva higiensko-varnostne predpise pri izdelavi in oblikovanju lasničarskih izdelkov,
 • predvidi posledice ob nepravilnem izboru in uporabi preparatov in tehnik dela.

Dijak je zmožen:

 • pojasniti biokemijsko strukturo las,
 • pojasniti zvezo med biokemijsko strukturo las in procesi oblikovanja lasničarskih izdelkov,
 • presoditi smiselnost uporabe preparatov,
 • presoditi upravičenost uporabe preparatov glede na njihovo kemijsko sestavo,
 • oceniti smiselnost izbora in uporabe preparatov glede na vrsto ciljnega postopka,
 • pojasniti sestavo preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • razložiti in zaznati ekološke probleme,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • uporabljati sodobno tehnologijo,
 • uporabiti osnovne postopke priprave in obdelave računalniških informacij, vezanih na stroko,
 • načrtovati poklicno kariero lasničarja.