SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER

KATALOG ZNANJA

Ime vsebinskega sklopa

SKUPNA POGLAVJA FRIZERSTVA

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

KOMPETENCE

VSEBINSKI SKLOP: SKUPNA POGLAVJA FRIZERSTVA

OZNAKA

KOMPETENCE

NIVO OSVAJANJA KOMPETENC

SPF 1

Pripravi sebe, delovno mesto, sprejme, svetuje in pripravi stranko

Osnovni nivo

SPF 2

Pozna, vzdržuje in skladišči naprave, pripomočke, orodja in preparate.

Osnovni nivo

SPF 3

Analizira stanje in kakovost las, lasišča, kože in nohtov

Rutinski nivo

Operativni cilji

SPF1- Pripravi sebe, delovno mesto, sprejme, svetuje in pripravi stranko

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • pripraviti delovno mesto,
 • se ustrezno urediti,
 • naročati in obveščati stranke,
 • sprejeti in se posvetovati s stranko o želeni storitvi,
 • izbrati in ustrezno zaščititi stranko glede na izvedbo storitve,
 • stranki pojasniti in strokovno utemeljiti izbor storitve, izdelkov in preparatov ter pripomočkov,
 • organizirati in časovno ustrezno načrtovati delo,
 • predvideti čas posamezne storitve,
 • predvideti in izbrati količino preparatov in drugega materiala glede na storitev,
 • predstaviti slikovne informacije (uporabno pri določeni stranki),
 • pripraviti in obdelati računalniške informacije (vezano na stroko),
 • kontrolirati kakovost, učinkovitost ter ekonomičnost opravljenega dela,
 • komunicirati s stranko, sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • sodelovati v timu,
 • spremljati strokovne novosti,
 • pripraviti kalkulacijo storitve,
 • izpolnjevati in voditi kartoteko o opravljenih storitvah.

Dijak:

 • pozna zakonske odredbe za frizersko dejavnost,
 • pozna in upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • pozna načela poslovnega komuniciranja,
 • razume pomen sodelovanja v timu,
 • pozna in upošteva pravice stranke,
 • zna izračunati kalkulacije frizerskih stortiev ter voditi razne evidence,
 • pozna in uporablja osnovne in specialne vrste programske opreme,
 • pozna in uporablja sodobno specialno in informacijsko tehnologijo,
 • pozna bioritem človeka in njegove zakonitosti,
 • pozna elemente organizacije dela (z upoštevanjem strank in zaposlenih),
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih storitev in količinske normative za uporabo preparatov,
 • zna izračunati minimalne in optimalne stroške,
 • pozna elemente kakovosti ter tehnike evalvacije in samoevalvacije dela,
 • spremlja svetovne modne smernice.

.

Dijak je zmožen:

 • upoštevati psihološke in sociološke vidike zdravja,
 • upoštevati osebno higieno in higieno okolja ter estetiko, za ohranjanje psihofizičnega zdravja,
 • spoznati načine in sredstva za higieno telesa, obleke in obutve,
 • odgovorno skrbeti za svoje zdravje, zdravje strank in sodelavcev,
 • zagotavljati zdravo in varno delo,
 • predvideti možne nezgode na delovnem mestu in se usposobiti za nudenje osnov prve pomoči,
 • predvideti možne poklicne bolezni in okvare ( hrbtenica, stopala, krčne žile, alergije, vid, sluh.),
 • razvijati svojo osebnost,
 • se ravnati skladno z delovno disciplino,
 • prevzeti osebno odgovornost za svoje strokovno delo,
 • delati skrbno, natančno in zanesljivo,
 • sprejeti odločitve,
 • tolerirati in imeti pozitiven, spoštljiv odnos do ljudi, upoštevati

stranko kot osebnost,

 • biti pošten in etičen do strank,
 • razumeti potrebe in želje strank,
 • biti strpen do potreb drugih in drugačnih,
 • biti podjeten, dinamičen, iniciativen, samostojen,
 • obvladovati čustveno izražanje,
 • obvladovati pritiske (časovne omejitve, tveganje, negotovost),
 • razumeti pomen sposobnosti, znanja in motivacije za delo,
 • upoštevati ekonomiko, organizacijo in strategije za delo,
 • predvideti začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve,
 • načrtovati svoje delo in se uskladiti v timu,
 • timsko delati in si prizadevati za dobro počutje v delovnem okolju,
 • vstopiti na trg,
 • delati strokovno, hitro, učinkovito in ekonomično,
 • smiselno oceniti stroške poslovanja,
 • vrednotenotiti opravljeno delo,
 • delati z viri in podatki ter se pripravljati za vseživljensko učenje,
 • kritično zavrniti stereotipe, ki se vežejo na poklic frizerja.

.

SPF 2 –Pozna, vzdržuje in skladišči naprave, pripomočke, orodja in preparate

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • razlikovati materiale, opremo, pripomočke, preparate in ustrezno izbrati za posamezno storitev,
 • naročati material, opremo, pripomočke, preparate po kriterijih ekologije,
 • izbrati in uporabljati ekološko manj oporečne preparate in vire energije,
 • vzdrževati in skladiščiti pripomočke in orodja skladno z navodili proizvajalca,
 • čistiti, umiti, dezinficirati, sterilizirati pripomočke, naprave, orodja,
 • izvesti dezinfekcijo/sterilizacijo,
 • shranjevati preparate v skladu z navodili proizvajalca in varnostnimi predpisi,
 • varno uporabljati pripomočke, orodja in naprave,
 • pripraviti mešanice preparatov skladno z navodili proizvajalca in kemijskimi zakonitostmi ter skladno z laboratorijskimi pravili za varno delo,

Dijak:

 • pozna glavne dele, sestavine, materiale, delovanje ter funkcijo in prednosti sodobnih naprav, pripomočkov in orodij,
 • pozna opozorilne znake, znake za nevarnost,
 • pozna pomen oznak na električnih napravah,
 • pozna pravne podlage za zdravo in varno delo,
 • pozna tehnike dezinfekcije/sterilizacije,
 • pozna preparate,
 • pozna osnovno kemijsko sestavo in značilnosti preparatov,
 • pozna osnove o značilnostih in lastnostih spojin, ki so osnova preparatov,
 • razume povezanost med sestavo preparatov in učinkom preparatov,
 • loči ekološko manj oporečne preparate od drugih,
 • loči med naravnimi in sintetičnimi preparati,
 • pozna kriterije manjše ekološke oporečnosti,
 • pozna kemijske značilnosti ter zakonitosti mešanja,
 • zna pripraviti ustrezne raztopine za kemijske spremembe na laseh,
 • pozna osnovne kemijske zakonitosti zato, da lahko predvidi delovanje preparatov,
 • zna razložiti posledice ob nepravilnem vzdrževanju in uporabi naprav, pripomočkov, orodij in preparatov,
 • upošteva snovne in energetske spremembe.

Dijak je zmožen:

 • razlikovati med ekološko bolj in manj oporečnimi sredstvi in njihovimi vplivi na okolje,
 • prepoznati sestavo in delovanje naprav, preparatov v povezavi s tveganji pri njihovi uporabi,
 • aktivno sodelovati pri zagotavljanju osebne varnosti, zdravega in varnega dela,
 • upoštevati varovalne dejavnike za ohranjanje zdravja,
 • upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu,
 • razumeti in zaznati ekološke probleme,
 • prepoznati ekonomske, ekološke ter zdravstvene posledice ob neupoštevanju normativov ter navodil proizvajalca,
 • upoštevati snovne in energetske spremembe,
 • pripraviti mešanice preparatov,
 • stalno skrbeti za dezinficiranje in steriliziranje pri delu ,
 • varovati okolje na delovnem mestu,
 • upoštevati poklicno ogroženost v frizerskem poklicu,
 • analizirati , sintetizirati in povezovati znanja z izvedbo storitev,
 • povezati svoje storitve s fizikalnimi dejavniki okolja, ki škodujejo zdravju,
 • pojasniti strokovno odgovornost svojega dela za zdravje, fizični izgled in počutje strank,
 • prepoznati naprave in različne vrste pribora in pripomočkov ter njihovo funkcijo,
 • razlikovati različne zlitine, snovi in materiale ter njihove značilnosti za vzdrževanje,
 • varno ravnati z rezilnimi orodji.
 • kritično oceniti navodila proizvajalcev in samokritično oceniti rezultate svojega dela.
 • ravnati podjetno, vstopiti na trg in prepoznati proizvajalce, poiskati promotorje, demonstratorje za nove tehnike/proizvode.
 • se stalno strokovno spopolnjevati in se pripraviti na vseživljenjsko učenje.
 • pravilno ravnati s posebnimi odpadki,
 • upoštevati načela varstva naravne dediščine v Sloveniji,
 • razložitii delovanje vladnih organizacij za varstvo okolja v R Sloveniji,
 • poznati povezanost med izčrpavanjem naravnih virov in onesnežavanjem okolja,
 • upoštevati osnove za ustreznejše, okolju prijaznejše odločanje v izbiranju ponujenih možnosti v poklicu,
 • prepoznati egocentrične, antropocentrične in ekocentrične vrednote pri presojanju in odločanju.

SPF 3 - Analizira stanje in kakovost las, lasišča, kože in nohtov

Cilji

Cilji ključnih kvalifikacij

Dijak je zmožen:

 • analizirati morfološke in anatomske značilnosti obraza,
 • analizirati stanje, kakovost in posebnosti las, kože ter nohtov,
 • prepoznati anomalije las in lasišča,
 • pojasniti stranki fiziološke osnove ob težavah z lasmi, kožo in nohti,
 • izbrati ustrezne preparate glede na anatomijo in fiziologijo lasu, kože in nohta,
 • izbrati ustrezne preparate glede na strankine posebnosti (jemanje zdravil, hormonske spremembe, alergije),
 • predvideti posledice ob nepravilnem izboru in uporabi preparatov in tehnik dela.,
 • izvesti test kože pred uporabo preparatov,
 • izvesti predpisane ukrepe za preprečevanje okužb (umije, čisti, dezinficira, sterilizira pripomočke),
 • svetovati in izvesti storitev glede na bolezenske spremembe las, lasišča, kože, nohtov,
 • svetovati in izvesti storitev skladno s fiziološkimi in anatomskimi zakonitostmi človeškega telesa, glede na fizikalno-kemijske zakonitosti in vplive na las, kožo in nohte,
 • svetovati strankam pri izboru izdelkov za nego doma.

Dijak:

 • pozna anatomijo, fiziologijo in delovanje človeškega telesa
 • pozna zgradbo (vzdolžno,prečno) in lastnosti lasu, lasišča, kože in nohtov,
 • pozna stalne dele lasu/dlake (folikel, mišica naježevalk, papila),
 • pozna naloge, oblike in tipe las/dlak ter nastanek in rast las/dlak,
 • loči vrste mišic,
 • pozna razloge in opredeli škodljive vplive za nastanek bolezni in poškodb na laseh, koži, nohtih,
 • pozna vse možne načine okužbe v frizerstvu,
 • prepozna bolezni kože, nohtov in las,
 • prepozna anomalije in spremembe las, lasišča, kože ter nohtov,
 • prepozna povzročitelje bolezni kože, nohtov, las in anomalije las,
 • stranki s sumljivimi spremembami kože, las in nohtov svetuje obisk pri dermatologu,
 • pozna varovalne dejavnike za ohranjanje zdravja in prepozna bolezenske znake,
 • zna povezati znanja anatomije/fiziologije z ustreznim izborom preparatov,
 • pozna značilnosti kože in loči njeno občutljivost na različnih delih telesa,
 • razume in zna razložiti dogajanja v laseh, koži in nohtih v času delovanja preparatov ter drugih fizikalnih vplivov.

Dijak je zmožen:

 • razumeti povezanost anatomije in fiziologije z delovanjem človeškega telesa,
 • precizno oceniti stanje, kakovost las, kože in nohtov ter prepoznati bolezenske znake,
 • razložiti mehanizem imunskega odziva in pojasniti pojem alergije,
 • razumeti zdravje kot rezultat telesnega, duševnega in socialnega ravnovesja,
 • primerjati zdravje in bolezen ter predvideti pravice in dolžnosti do svojega zdravja,
 • primerjati vplive različnih aktivnosti in razvad na zdravje,
 • skrbeti za uživanje zdrave in pestre prehrane ter se gibati na svežem zraku (pozna sestavo in hranilne vrednosti živil),
 • dojeti povezanost in medsebojne vplive telesnih, duševnih in družbenih razsežnosti zdravja,
 • uporabljati specialno tehnologijo in pripomočke ter sodobno strokovno programsko opremo,
 • pojasniti poklicno ogroženost v frizerstvu,
 • preprečevati razvoj alergij pri strankah,
 • primerno tolerantno komunicirati o zdravstvenih posebnostih s stranko
 • sprejeti odločitve po posvetovanju v timu,
 • na osnovi strokovnega znanja oceniti lastno vrednost in si dvigniti samospoštovanje,
 • dojeti potrebo po stalnem strokovnem spopolnjevanju ter spremljanju novosti znanstvenih dosežkov in odkritij,
 • načrtovati poklicno kariero.