OBRAZLOŽITEV IN IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

FRIZER

Prenovljen izobraževalni program Frizer je nastal na podlagi poklicnih standardov maniker/ manikerka, visažist/ visažistka ter frizer/ frizerka in v skladu z novimi Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja ( 2001) in bo postopoma nadomeščal dosedanja izobraževalna programa: Frizer (Ur. l. RS, št. 75/04) in Frizer ds (Ur. l. RS št. 69/98).

Pospešen razvoj frizerske in kozmetične industrije z novimi preparati, tehnologijami in aparaturami močno vpliva na nove trende in na razvoj frizerske stroke v celoti. Zaradi vsega tega pa se kažejo potrebe po obsežnejšem in zahtevnejšem strokovnem znanju frizerjev na področju varovanja okolja, zdravja, kemije, biologije, estetike in psihologije. Vedno bolj ozaveščeni in zahtevni uporabniki osebnih storitev pričakujemo od frizerjev poleg mojstrskih spretnosti tudi nadstandardna strokovna znanja že na začetku njihove kariere.

Izobraževalni program je modularno zgrajen in omogoča pridobitev:

 

Programske rešitve v izobraževalnem programu Frizer

Pri pripravi izobraževalnega programa so bili postavljeni naslednji cilji:

Povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja v problemsko strukturiranem izobraževalnem programu je uresničen skozi koncept kompetenc ( poklicnih in ključnih, ki jih razvijamo s ključnimi kvalifikacijami). V izobraževalni program so vgrajeni nacionalni standardi ključnih kvalifikacij za slovenščino, matematiko, tuji jezik in šport kot samostojne programske enote (predmeti) v najmanj minimalnem standardu, kot ga določajo navedena Izhodišča.
Povezovanje vsebin omenjenih predmetov s strokovnimi vsebinami in praktičnim usposabljanjem pa je prepuščeno šoli - s skupnim timskim načrtovanjem pouka vseh učiteljev, ki poučujejo v programu.

Uresničevanje ciljev nacionalnega standarda ključnih kvalifikacij s področja naravoslovja, družboslovja in umetnosti, ki jih ni možno povezati s cilji strokovnega izobraževanja, se izvede v samostojnih programskih enotah v splošnem delu predmetnika.
Cilji ostalih ključnih kvalifikacij so vgrajeni v strokovne vsebinske sklope ali se kot način in metoda dela uresničujejo skozi celoten program: kompetenca učiti se učiti, socialne spretnosti, razvoj sporazumevalne zmožnosti (ustne komunikacije in bralne pismenosti). Cilji ključnih kvalifikacij informacijsko-komunikacijska pismenost, socialne spretnosti, podjetništvo ter varstvo in zdravje pri delu so vgrajeni v vse strokovne vsebinske sklope. Graditev kariere kot ključno kvalifikacijo je mogoče razviti v okviru interesnih dejavnosti ali odprtega kurikuluma. V okviru interesnih dejavnosti se poveča število ur, namenjenih športnim dnevom, na 60 ur.
Najmanjša strukturna enota za dosego poklicnih kompetenc je vsebinski sklop, ki v smislu koncentričnih krogov omogoča pridobivanje poklicne kompetence in postopno graditev le te na več ravneh. Vsebinski sklopi so vsebinsko-didaktični sklopi ciljev, ki izhajajo iz kompleksnih delovnih nalog, so didaktično utemeljeni in vodijo do poklicnih kompetenc. V okviru vsebinskih sklopov se povezuje praktično izobraževanje, strokovna teorija in nacionalne ključne kvalifikacije v luči delovnih in poslovnih procesov in upoštevanja potreb strank. Upoštevani so vsi pomembni elementi, ki določajo področje frizerske dejavnosti: tehnološki, ekonomski, okoljevarstveni in zdravstveni. Vsebinski sklopi vključujejo cilje informiranja, načrtovanja, odločanja, izvedbe in kontrole.
Posebna pozornost je posvečena »teoretizaciji« praktičnega izobraževanja, da bi dosegli ustrezno razmerje med teoretičnim in praktičnim vidikom usposobljenosti.
Stopnje kompetenc: glede na temeljne kriterije, kot so kompleksnost in zahtevnost delovnih poklicnih situacij in stopnje avtonomnosti ter odgovornosti, ki jo zahtevajo, je izobraževalni program strukturiran tako, da omogoča postopno graditev poklicnih kompetenc v smislu koncentričnih krogov skozi vsa tri leta izobraževanja:


Katalogi znanja so načrtovani učno ciljno, v ciljih so zapisane spretnosti, znanja, veščine in kompetence, ki se kot učni dosežki preverijo z uresničitvijo cilja znotraj sklopa in ob koncu izobraževanja; v drugi koloni so opredeljeni cilji nacionalnih ključnih kvalifikacij, ki jih uresničujemo povezano.
Nov didaktični koncept predpostavlja pouk oziroma pedagoški proces, ki:


Izobraževalni program zahteva pripravo izvedbenega kurikuluma na šoli. Učitelji skupaj pripravijo letne aktivnosti, skupaj načrtujejo vsebino za uresničitev ciljev in jo izvajajo hkrati. Določijo način preverjanja in ocenjevanja doseženih ciljev. Za dosego cilja je na šoli oblikovana programska projektna skupina za pripravo in izvedbo.
V izobraževalnem programu Frizer je 606 ur namenjenih odprtemu kurikulumu in uresničevanju ciljev na regionalni in lokalni ravni. Šola bo v sodelovanju s socialnimi partnerji definirala cilje tega dela kurikuluma, v katerem bodo dijaki razvijali tako praktične veščine, poglabljali in širili znanje strokovne teorije in razvijali ključne kompetence.

Uresničevanje ciljev ključne kvalifikacije naravoslovje

Učni sklopi iz kataloga znanj naravoslovje, ki se povezujejo s strokovno-teoretičnimi predmeti v programu Frizer:

Integrirani učni sklopi

Vsebinski sklopi

Snov

Skupna poglavja frizerstva

Raztopine

Skupna poglavja frizerstva

Organske kisikove in dušikove spojine

Skupna poglavja frizerstva

Polimeri

Skupna poglavja frizerstva

Zgradba in delovanje kože

Skupna poglavja frizerstva

Osebna higiena in higiena okolja

Skupna poglavja frizerstva

Bionika

Skupna poglavja frizerstva

Za uresničitev integriranih učnih sklopov je predvidenih 66 ur.

Integracija ciljev splošnega izobraževanja v strokovno-teoretično izobraževanje mora biti izpeljana tako, da nastane nova dopolnjena in zaključena celota. To pomeni, da se morajo cilji splošnega izobraževanja smiselno nadgrajevati in dopolnjevati s cilji strokovno-teoretičnega izobraževanja. Zato je nujno, da učitelj strokovno-teoretičnega predmeta pri integraciji skupaj z učiteljem naravoslovja sodeluje pri načrtovanju in izvajanju integriranih vsebinskih sklopov. Integrirane vsebinske sklope morata oba učitelja načrtovati in izvajati timsko, enako velja tudi za proces vrednotenja in ocenjevanja doseženega znanja. Oba učitelja morata pri integraciji upoštevati vse cilje, ki so zapisani v obeh katalogih znanj, in jih operacionalizirati tako, da se cilji in načrtovane dejavnosti smiselno dopolnjujejo. V primeru, da se določeni cilji predlaganega učnega sklopa smiselno ne dopolnjujejo s cilji strokovnega predmeta, se realizirajo v okviru samostojnega predmeta naravoslovje v A delu.

Število ur: 132 ur. Od tega je 66 ur izvedenih samostojno, preostale pa potekajo s strokovno-teoretičnim predmetom.

Organizacija praktičnega pouka in praktičnega izobraževanja v delovnemprocesu (praktično usposabljanje z delom)

Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PIDP) omogoča doseganje ciljev, ki ji šola ne more uresničiti, zlasti poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih potencialov ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela. Nosilca izobraževanja sta podjetje in šola, ki skupaj s šolsko delavnico oziroma medpodjetniškim centrom izvajata izobraževalni program. Dijak v delovnem procesu pri delodajalcu poleg praktičnega znanja in spretnosti pridobi tiste spretnosti, ki jih v šolskih delavnicah ni moč pridobiti, zlasti:socializacijo v delovnem okolju,dinamiko realnega delovnega procesa in skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Dijakom je zagotovljeno 655 ur praktičnega pouka v šolskih delavnicah in najmanj 24 PIDP, ki poteka na podlagi sklenjene individualne učne pogodbe med delodajalcem in dijakom ali kolektivne učne pogodbe med delodajalcem in šolo.

V pogodbi stranki se dogovorita glede:

Šolsko leto traja v 1. in 2. letniku 38 tednov, v 3. letniku pa 35 tednov. Če opravi dijak 53 tednov PIDP, opravlja dodatne tedne po končanem pouku.

Z individualno učno pogodbo se lahko določi tako, da se:

Če se upošteva največje možno število vseh tednov, potem praktično izobraževanje v delovnem procesu lahko obsega skupaj 7 + 7 + 19 + 19,6 = 52,6 tedna.