SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER

ZAKLJUČNI IZPIT

IZDELEK Z ZAGOVOROM

VSEBINA

1. Ime izpitne enote

2. Izpitni cilji

3. Izpeljava izpita

4. Poklicne kompetence

5. Ocenjevanje

6. Primeri izdelkov oziroma storitev

1. Ime izpitne enote

IZDELEK oziroma STORITEV IN ZAGOVOR

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo splošne in  poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih vsebinskih sklopih

v katerih se povezujejo cilji strokovne teorije, praktičnega izobraževanja in ključnih kompetenc.

Na izpitu kandidat izkaže naslednje poklicne in splošne kompetence:

3. Izpeljava izpita

Izdelava izdelka oziroma opravljanju storitve se izvaja po projektni metodi dela. Delo se lahko izvaja individualno ali skupinsko.

Izdelava izdelka oziroma opravljanju storitve vsebuje elemente: 

Strokovni zagovor:

Strokovni zagovor poteka na temo izdelanega izdelka oziroma opravljene storitve. Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma storitev, ki jo je opravil. Neposredno pred strokovnim zagovorom ni predvidenega časa za pripravo kandidata.

4. Poklicne kompetence

Izdelek oziroma storitev:

Tisk in dodelava enostavnih grafičnih izdelkov, pri čemer kandidat tiska v eni od naslednjih tiskarskih tehnik:

Elementi:

Poklicne kompetence:

5. Ocenjevanje

MERILA OCENJEVANJA

Dijak mora biti ocenjen iz vseh področij ocenjevanja.

Merila ocenjevanja in število točk se prilagodijo izdelku oziroma storitvi.

področje ocenjevanja merila ocenjevanja število točk
1
načrtovanje
Poznavanje in razumevanje projekta 10
Smisel za organizacijo
Priprava delovnih sredstev in materiala
  2
izvedba
Urejenost delovnega prostora 60
Uporaba merilnih orodij
Izvedba delovnih in tehnoloških operacij
Natančnost
Varčnost
Samostojnost
Reševanje zadreg
Kakovost tiska in grafične dodelave, ter funkcionalna uporaba grafičnega izdelka
3
dokumentacija
Vodenje dokumentacije 5
  4
strokovni zagovor
Uporaba strokovnega jezika 25
Predstavitev; nastop
Strokovni zagovor izdelanega izdelka oziroma opravljene storitve
SKUPAJ 100

 

Predlog pretvorbe točk v oceno

številčna ocena število točk
odlično (5) 88 - 100
prav dobro (4) 75 - 87
dobro (3) 62 - 74
zadostno (2) 50 - 61

 6. Primeri izdelkov oziroma storitev

a) Naslov:
Enobarva revija, šivana z žico skozi vezni del (končna velikost izdelka A5)

b) Elementi:

c) Opis izdelka oziroma storitve:

1. faza

2. faza

3. faza

4. faza

5. faza

6. faza

7. faza

d) Poklicne kompetence, ki jih mora dijak izkazati:

e) Zagovor:
Dijak pri predstavitvi izdelka oziroma storitve predstavi temo kot celoto in podrobneje še svoj del teme.

f) ocenjevanje:

Področja ocenjevanja Maksimalno število točk Doseženo število točk
NAČRTOVANJE    
Poznavanje in razumevanje projekta 3  
Smisel za organizacijo 2
Priprava delovnih sredstev in materiala 5
IZVEDBA    
Urejenost delovnega prostora 5  
Uporaba merilnih orodij 5
Izvedba delovnih in tehnoloških operacij 25
Natančnost 5
Varčnost 3
Samostojnost 5
Reševanje zadreg 2
Kakovost tiska in grafične dodelave, ter funkcionalna uporaba grafičnega izdelka 10
VODENJE DOKUMENTACIJE    
Vodenje dokumentacije 5  
STROKOVNI POGOVOR    
Predstavitev izdelka, uporaba strokovnega jezika 10  
Zagovor 15
SKUPAJ 100  
PRETVORBA TOČK V OCENO