SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

PRIPRAVA DELOVNIH PROCESOV

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: PRIPRAVA DELOVNIH PROCESOV

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

 

 

PDP1

Branje delovnega naloga

OSNOVNA RAVEN

 

 

PDP2

Priprava različnih materialov za delo

 

RUTINSKA RAVEN

 

PDP3

Priprava in pregled različnih predlog in datotek

 

RUTINSKA RAVEN

 

PDP4

Priprava ali izdelava specialnih orodij

 

RUTINSKA RAVEN

 

4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

PDP1 – Branje delovnega naloga

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prebrati delovni nalog;
 • preveriti skladnost dokumentov (delovni nalog, tehnološki postopek, kontrolni postopek);
 • pripraviti proces (pregledati ustreznost napotkov, skic, dodatnih navodil, vzorcev …);
 • preveriti proces (količino materialov, orodja, kakovost …);
 • vpisati v delovni nalog ugotovitve, parametre in datum ter se podpisati.

Dijak je zmožen:

 • razumeti napotke, podane z delovnim nalogom;
 • preveriti skladnost napotkov in izvedbo procesa.

 

 

Poklicna kompetenca

PDP2 – Priprava različnih materialov za delo

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • preveriti skladnost materiala z zahtevo delovnega naloga;
 • izbrati metodo vrednotenja;
 • izbrati ustrezno merilno orodje;
 • nastaviti in umeriti merilno orodje;
 • izmeriti in ovrednotiti določeno lastnost;
 • analizirati potrebne lastnosti in ugotoviti skladnost z zahtevo delovnega naloga;
 • ob neskladnosti obvestiti nadrejenega;
 • po navodilih pripraviti material za proces;
 • seznaniti se s škodljivostjo različnih materialov za zdravje in okolje.

Dijak je zmožen:

 • razlikovati materiale po posameznih lastnostih;
 • ugotoviti ustreznost materiala zahtevi;
 • spremljati medsebojni vpliv materialov v procesu;
 • preprečiti izvajanje procesa z neustreznimi materiali;
 • z materiali ravnati skladno z navodili o varovanju in zdravju okolja;
 • seznaniti se z varovanjem okolja na delovnem mestu;
 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v maternem in tujem jeziku.

Poklicna kompetenca

PDP3 – Priprava in pregled različnih predlog in datotek

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razvrstiti predloge po vsebini in obliki (črtne, večtonske enobarvne, večtonske večbarvne, refleksne, transparentne, digitalne) ;
 • prevzeti digitalno predlogo in oceniti reprodukcijsko zmogljivost ;
 • oceniti ločljivost in njeno primernost za nadaljnjo reprodukcijo ;
 • poznati različne vhodne formate (cdr, qxd, tiff, jpeg, gif, indd ...);
 • poznati lastnosti različnih formatov grafičnih datotek;
 • znati prevzeti, pregledati in preučiti različne vhodne formate
 • in jih ustrezno medsebojno pretvarjati;
 • znati oblikovati izhodne formate datotek (PDF) za različne tiskarske tehnike;
 • poznati standard za prenos podatkov JDF .

Dijak je zmožen:

 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter čistost grafičnega izdelka;
 • obvladati sp osobnost komuniciranja;
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti;
 • razvijati prilagodljivost in natančnost pri uporabi različnih medijev;
 • prep oznati pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • razlikovati računalniško strojno in programsko opremo;
 • poznati zahteve za varno delo z računalniško tehnologijo;
 • prepoznati razliko med sporočilom, informacijo in dokumentom;
 • določiti vire informacij;
 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v maternem in tujem jeziku;
 • spoznati primernost posameznih oblik predstavitve informacij za kakovostno in informacijsko bogato predstavitev oziroma sporočilo.

Poklicna kompetenca

PDP4 – Priprava ali izdelava specialnih orodij

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • prevzeti formatno kopirno predlogo in oceniti njeno uporabnost ;
 • poznati svetločutne kopirne sloje;
 • poznati analogne in digitalne ofsetne plošče;
 • izdelati tiskovno formo za različne tiskarske tehnike;
 • upodobiti tiskovno formo;
 • pripraviti protiorodje;
 • pripraviti enostavna orodja za dodelavo in oplemenitenje izdelka.

 

Dijak je zmožen:

 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev;
 • usvojiti natančnost;
 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v maternem in tujem jeziku;
 • razvijati poklicno odgovornost;
 • preprečiti izvajanje procesa z neustreznimi materiali;
 • z materiali ravnati skladno z navodili o varovanju in zdravju okolja;
 • seznani se z varovanjem okolja na delovnem mestu;
 • našteti škodljive dejavnike in nevarnosti, ki jim je izpostavljen pri delovni praksi ali v razredu, v delovnih okoljih na svojem poklicnem področju, doma in na cesti;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja.