SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

GRAFIČNI PROCESI

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: GRAFIČNI PROCESI

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

 

 

GP1

Osnovni postopki grafičnega procesa

OSNOVNA RAVEN

 

 

GP2

Barve in tiskarske barve

 

 

NAPREDNA RAVEN

GP3

Grafična priprava v grafičnem procesu

 

RUTINSKA RAVEN

 

GP4

Osnovni elementi tiska in dodelave

OSNOVNA RAVEN

 

 


4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

GP1 – Osnovni postopki grafičnega procesa

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razložiti osnovne delovne postopke priprave, tiska in dodelave;
 • načrtovati, pripravljati in ustrezno grafično-teoretično prikazati potek izdelave grafičnih izdelkov od zamisli do naročnika;
 • razumeti možnost tiska in dodelave različnih vrst in oblik materialov;
 • razložiti namen in uporabnost različnih grafičnih izdelkov.

 

Dijak je zmožen:

 • pojasniti značilnosti delovnih operacij – tisk, rezanje, zgibanje, znašanje, žlebljenje, lepljenje, spenjanje, luknanje, šivanje;
 • določiti pravilno zaporedje postopkov za izdelavo grafičnega izdelka – plakat, razglednica, etiketa, časopis, prospekt, obrazec, koledar, revija, brošura, knjiga, zloženka, specialni izdelki;
 • spoznati lastne sposobnosti – dobre in šibke strani svojih zmožnosti in znanja;
 • opredeliti slikovno predstavitev informacije;
 • poznati uporabo in značilnosti zvočne predstavitve informacije;
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti;
 • poznati uspešne načine iskanja zaposlitve in odkrivanja zaposlitvenih možnosti;
 • poznati vire informacij o prostih delovnih mestih in jih znati uporabljati.

Poklicna kompetenca

GP2 – Barve in tiskarske barve

CILJI CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • presoditi izbiro ustreznega materiala za določen izdelek;
 • določiti uporabnost tiskarske barve;
 • oceniti barvno sestavo nekega vzorca in opisati izdelavo barvne recepture;
 • uporabljati katalog barv;
 • razlikovati pojem barva kot snov in barva kot svetloba;
 • opisovati barvo (svetlost, barvitost, nasičenost, kromatičnost);
 • razumeti aditivno mešanje barvnih dražljajev;
 • razumeti subtraktivno mešanje barvnih dražljajev;
 • razumeti optično mešanje barvnih dražljajev;
 • poznati osnove barvne metrike CIE;
 • poznati barvne zbirke (Pantone, HKS ...);
 • razlikovati pojme: barvni sistem in barvni prostor;
 • razlikovati tiskarske barve (osnovne, procesne, kovinske, posebne);
 • pripraviti tiskarsko barvo po recepturi ali vzorcu za določeno tiskarsko tehniko;
 • meriti z denzitometrom;
 • meriti s spektrofotometrom;
 • izmeriti osnovne optične značilnosti barve na odtisu.

Dijak je zmožen:

 • razvijati široko mavrico informacij in senzibilnosti;
 • razumeti vpliv barve na razpoloženje;
 • naučiti se pozorno spremljati barvne odtenke v posameznem mediju;
 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost in kreativnost;
 • uporabljati pravila iz varstva pri delu, razvijati široko mavrico informacij in senzibilnosti;
 • razumeti vpliv barve na razpoloženje;
 • naučiti se pozorno spremljati barvne odtenke v posameznem mediju;
 • poznati pomen barv: barve v različnih kulturah in uporabo barv pri likovni simbolizaciji čustev;
 • razumeti vpliv barve na razpoloženje;
 • razumeti pomen načrtovanega dela in se navajati na vrednotenje dobljenih rezultatov;
 • razvijati prilagodljivost in natančnost pri uporabi različnih medijev;
 • razvijati prostorsko predstavo, sposobnost povezovanja in vživljanja, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost;
 • razvijati kreativnost in kritičnost.

Poklicna kompetenca

GP3 – Grafična priprava v grafičnem procesu

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati vlogo in pomen grafične priprave v grafičnem procesu;
 • uporabljati sisteme in orodja v digitalni grafični pripravi ;
 • uporabljati računalnik ;
 • prepoznati različne spominske enote (CD, USB …) ;
 • uporabljati vhodne enote;
 • uporabljati izhodne naprave (trikromatski zaslon, tiskalnik, osvetljevalnike z rastrskim računalnikom, analogne in digitalne tiskarske stroje);
 • poznati programsko opremo za delo v digitalni grafični pripravi.

Dijak je zmožen:

 • prepoznati pomen informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • razlikovati računalniško strojno in programsko opremo;
 • poznati zahteve za varno delo z računalniško tehnologijo;
 • prepoznati razliko med sporočilom, informacijo in dokumentom;
 • določiti vire informacij;
 • spoznati primernost posameznih oblik predstavitve informacij za kakovostno in informacijsko bogato predstavitev oziroma sporočilo;
 • razvijati ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov;
 • razvijati sposobnost organiziranja in načrtovanja;
 • spoznati podjetniški proces od zamisli do izvedbe.

Poklicna kompetenca

GP4 – Osnovni elementi tiska in dodelave

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • opisati in skicirati osnovne značilnosti analognih in digitalnih tiskarskih tehnik;
 • prepoznati vrste in osnovne principe tiskovnih geometrij;
 • poznati osnovne sestavne dele grafičnih izdelkov;
 • prepoznati in razloži vrste in namen oznak tiskarske in knjigoveške pole;
 • razvrstiti posamezne vrste potiskane kartonske embalaže;
 • razvrstiti embalažo iz valovitega kartona;
 • uporabljati strokovno izrazje.

Dijak je zmožen:

 • ločevati različne tehnike tiska;
 • uporabljati različne tehnike tiska za različne grafične izdelke;
 • poimenovati sestavne dele grafičnih izdelkov in polizdelkov;
 • upoštevati standarde, metode in sisteme za komunikacijo v grafični proizvodnji;
 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost, kreativnost in kritičnost;
 • razvijati poklicno odgovornost;
 • poiskati ustrezno literaturo, ki jo bo potreboval pri svojem delu.