SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

TISK

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: TISK

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

OSNOVNA RAVEN

RUTINSKA RAVEN

NAPREDNA RAVEN

Poklicne kompetence

 

 

 

T1

Priprava, tisk in vzdrževanje ofsetnega tiskarskega stroja

 

RUTINSKA RAVEN

 

T2

Priprava, tisk in vzdrževanje digitaliziranega ofsetnega tiskarskega stroja

 

RUTINSKA RAVEN

 

T3

Priprava, tisk in vzdrževanje digitalnega tiskarskega stroja

 

RUTINSKA RAVEN

 

T4

Priprava, tisk in vzdrževanje sitotiskarskega stroja

 

RUTINSKA RAVEN

 

4. Operativni cilji  

Poklicna kompetenca

T1 – Priprava, tisk in vzdrževanje ofsetnega tiskarskega stroja

CILJI CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
 • Dijak je zmožen:
 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • narezati tiskovni material in pripraviti pomožnega;
 • pripraviti vlažilno raztopino in izmeriti njene osnovne značilnosti;
 • nastaviti vlagalni sistem, tiskovni člen in izlagalni sistem;
 • na tiskarskem stroju nastaviti optimalno tiskarsko prehodnost tiskovnega materiala;
 • nastaviti obliko in skladje barv;
 • uporabljati merilna orodja za vrednotenje tiskovne kakovosti (denzitometer, spektrofotometer);
 • natisniti zahtevano naklado in voditi tiskanje;
 • očistiti in vzdrževati tiskarski stroj ter ga vzpostaviti v prvotno stanje;
 • odpremiti tiskovino;
 • izpolniti poročilo o delu.
 • Dijak je zmožen:
 • poznati značilnosti zmesi in raztopin;
 • našteti škodljive dejavnike in izvore nevarnosti, ki jim je izpostavljen v delovnem okolju na svojem poklicnem področju;
 • upoštevati osnovne zakone in določila o varnosti in zdravju pri delu;
 • odgovorno ravnati pri varovanju okolja, zagotavljanju lastne varnosti in varnosti delovnega mesta;
 • uporabljati navodila za uporabo tiskarskega stroja;
 • predvidevati potek dela in iskati najbolj racionalne rešitve;
 • sprejemati odgovornost za opravljeno delo;
 • spoznavati pravila in razvijati sposobnost za delo v skupini;
 • opisati normative časa za izvedbo posameznih nalog;
 • zagotoviti kakovost tiskovine;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za opravljene naloge.

Poklicna kompetenca

T2 – Priprava, tisk in vzdrževanje digitaliziranega ofsetnega tiskarskega stroja

CILJI CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
 • Dijak je zmožen:
 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • narezati tiskovni material in pripraviti pomožnega;
 • pregledati datoteke za tisk;
 • nastaviti tiskovne parametre;
 • pripraviti datoteke za tisk;
 • zamenjati stare tiskovne forme z upodobitvenim materialom;
 • upodobiti tiskovne forme;
 • zmešati tiskarsko barvo po recepturi ali vzorcu;
 • nastaviti vlagalni sistem, tiskovni člen in izlagalni sistem;
 • na tiskarskem stroju nastaviti optimalno tiskarsko prehodnost tiskovnega materiala;
 • izdelati poskusni odtis;
 • uporabljati merilna orodja za vrednotenje tiskovne kakovosti in vodenje tiska (denzitometer, spektrofotometer);
 • natisniti zahtevano naklado in voditi tiskanje;
 • odpremiti tiskovino;
 • vzdrževati digitalizirani ofsetni tiskarski stroj;
 • izpolniti poročilo o delu.
 • Dijak je zmožen:
 • našteti škodljive dejavnike in izvore nevarnosti, ki jim je izpostavljen v delovnem okolju na svojem poklicnem področju;
 • upoštevati osnovne zakone in določila o varnosti in zdravju pri delu;
 • odgovorno ravnati pri varovanju okolja, zagotavljanju lastne varnosti in varnosti delovnega mesta;
 • uporabljati navodila za uporabo tiskarskega stroja;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • dosledno se držati poteka dela;
 • sprejemati odgovornost za opravljeno delo;
 • spoznavati pravila in razvijati sposobnost za delo v skupini;
 • opisati normative časa za izvedbo posameznih nalog;
 • zagotoviti kakovost tiskovine;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za opravljene naloge.

Poklicna kompetenca

T3 – Priprava, tisk in vzdrževanje digitalnega tiskarskega stroja

CILJI CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
 • Dijak je zmožen:
 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • narezati tiskovni material in pripraviti pomožnega;
 • pregledati datoteke za tisk;
 • nastaviti tiskovne parametre za tisk;
 • pripraviti datoteke za tisk;
 • nastaviti vlagalni sistem, tiskovni člen in izlagalni sistem;
 • na tiskarskem stroju nastaviti optimalno tiskarsko prehodnost tiskovnega materiala;
 • izdelati poskusni odtis;
 • uporabljati merilna orodja za vrednotenje tiskovne kakovosti (denzitometer, spektrofotometer);
 • natisniti zahtevano naklado in voditi tiskanje;
 • odpremiti tiskovino;
 • izpolniti poročilo o delu.
 • Dijak je zmožen:
 • našteti škodljive dejavnike in izvore nevarnosti, ki jim je izpostavljen v delovnem okolju na svojem poklicnem področju;
 • upoštevati osnovne zakone in določila o varnosti in zdravju pri delu;
 • odgovorno ravnati pri varovanju okolja, zagotavljanju lastne varnosti in varnosti delovnega mesta;
 • uporabljati navodila za uporabo tiskarskega stroja;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • dosledno se držati poteka dela;
 • sprejemati odgovornost za opravljeno delo;
 • spoznavati pravila in razvijati sposobnost za delo v skupini;
 • opisati normative časa za izvedbo posameznih nalog;
 • zagotoviti kakovost tiskovine;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za opravljene naloge.

Poklicna kompetenca

T4 – Priprava, tisk in vzdrževanje sitotiskarskega stroja

CILJI CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ
 • Dijak je zmožen:
 • prevzeti delovni nalog in navodila za delo;
 • narezati tiskovni material in pripraviti pomožnega;
 • pregledati formatne kopirne predloge;
 • izbrati ustrezno sito;
 • izdelati tiskovno formo po neposredni ali posredni metodi;
 • prilagoditi tiskarsko barvo potrebam v tisku;
 • na tiskarskem stroju nastaviti optimalno tiskarsko prehodnost;
 • nastaviti obliko in skladje barv;
 • uporabljati merilna orodja za vrednotenje tiskovne kakovosti (fotometer, denzitometer, spektrofotometer);
 • nastaviti sušilno napravo;
 • natisniti zahtevano naklado in voditi tiskanje;
 • dodelati tiskovino (izsekati, nasekati, žlebiti …);
 • očistiti sito in delovna sredstva;
 • vzdrževati sitotiskarski stroj;
 • odpremiti tiskovino;
 • izpolniti poročilo o delu.
 • Dijak je zmožen:
 • poznati značilnosti zmesi in raztopin;
 • našteti škodljive dejavnike in izvore nevarnosti, ki jim je izpostavljen v delovnem okolju na svojem poklicnem področju;
 • vestno in odgovorno ravnati s kemikalijami in jih ustrezno ločevati;
 • odgovorno ravnati pri varovanju okolja, zagotavljanju lastne varnosti in varnosti delovnega mesta;
 • upoštevati osnovne zakone in določila o varnosti in zdravju pri delu;
 • uporabljati navodila za uporabo tiskarskega stroja in pomožnih naprav;
 • upoštevati navodila za uporabo tiskarskega stroja;
 • sprejemati odgovornost za opravljeno delo;
 • spoznavati pravila in razvijati sposobnost za delo v skupini;
 • opisati normative časa za izvedbo posameznih nalog;
 • zagotoviti kakovost tiskovine;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za opravljene naloge;
 • vrednotiti rezultate meritev in jih analizirati.