SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER

KATALOG ZNANJA

1. Ime vsebinskega sklopa

UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Katalog znanja je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 80. seji 11.1.2005

2. Usmerjevalni cilji

Dijak bo zmožen:

3. Poklicne kompetence

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOP: UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE

RAVEN PRIDOBIVANJA KOMPETENCE

Poklicne kompetence

 

 

 

UGO1

Oblikovanje teksta s poznavanjem osnovnih zakonitosti pisav in grafičnega oblikovanja.

OSNOVNA RAVEN

 

 

UGO2

Opredelitev pojma umetnost ter oblikovanje in risanje likovne kompozicije z uporabo osnovnih oblikotvornih likovnih elementov.

OSNOVNA RAVEN

 

 

UGO3

Razumevanje barvnega nauka in barvnega mešanja ter določanje najprimernejšega svetlostnega tona, ki ustreza barvni predlogi, in primernega rastra (točkovni, črtni) k črno-beli slikovni predlogi (barvno in tonsko slikanje).

 

RUTINSKA RAVEN

 

UGO4

Gradnja likovne kompozicije z razumevanjem in uporabo kompozicijskih načel likovnega reda in likovnih spremenljivk.

 

RUTINSKA RAVEN

 

4. Operativni cilji

Poklicna kompetenca

UGO1 – Oblikovanje teksta s poznavanjem osnovnih zakonitosti pisav in grafičnega oblikovanja

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razlikovati pisave po obliki in vsebini;
 • razločevati različne pisave in črkovne sloge ter njihov pomen;
 • poznati osnovne smernice kvalitetne tipografije (globlji pomen praznega prostora …);
 • poznati posebnosti pisanja in tiskanja;
 • poznati črko kot osnovni gradnik in nosilec vsebine (debelina, velikost, slog …) ;
 • oblikovati in narisati črko po lastni izbiri in določiti pravilna razmerja te črke;
 • narisati različno velike mreže, jih poljubno deformirati in kasneje uporabiti pri deformaciji osnovne črke;
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti.

Dijak je zmožen:

 • na podlagi razpoložljivih virov pridobiti podatke o ravnanju z delovnimi sredstvi;
 • upoštevati osnove zakona o varnosti in zdravju pri delu ter druge pravne akte, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • uzavestiti psihološke in sociološke vidike zdravja;
 • delati z viri in podatki ter pri tem uporabljati informacijsko tehnologijo (sposobnost za učinkovito iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje ter uporabo virov in podatkov);
 • razvijati poklicno odgovornost;
 • razumeti pomen načrtovanega dela in se navajati na vrednotenje dobljenih rezultatov;
 • načrtovati, pripravljati in zagotavljati ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti;
 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost, kreativnost in kritičnost;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka;
 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost, kreativnost in kritičnost;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka.

 

Poklicna kompetenca

UGO2 Opredelitev pojma umetnost ter oblikovanje in risanje likovne kompozicije z uporabo osnovnih oblikotvornih likovnih elementov

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razumeti vlogo umetnosti v človekovem življenju in njene družbene funkcije;
 • razlikovati oblike in zvrsti umetnosti;
 • odkrivati umetniške funkcije v lastnem poklicu;
 • poznati oblikovalsko izraznost in lastnosti osnovnih likovnih izraznih sredstev: točke, črte, ploskve, oblike in prostora;
 • znati uporabiti različne oblikovalske pristope: perspektivo, stilizacijo, abstrakcijo, simboliko itd.;
 • spoznati kiparske in slikarske materiale in orodja;
 • razumeti osnovne pojme prostorskega oblikovanja;
 • graditi navidezni prostor z uporabo perspektive in drugih globinskih vodil;
 • postavljati dane likovne elemente v urejeno kompozicijo;
 • doseči enotnost likovne kompozicije;
 • razvijati spretnost povezovanja miselnih in likovnih vsebin;
 • razvijati prostorsko predstavo, sposobnost povezovanja in vživljanja, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost;
 • graditi ravnovesje v kompoziciji;
 • graditi dominanto v kompoziciji;
 • usvajiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja in inovativnost;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka;
 • narisati risbo z upoštevanjem načela perspektive, pravila proporcev in značilnosti osnovnih risarskih tehnik;
 • narisati risbo z upoštevanjem načela kompozicije in po neposredenem opazovanju.

Dijak je zmožen:

 • pisno in ustno komunicirati in sodelovati v pogovoru;
 • upoštevati časovne normative na podlagi delovnega naloga;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev v maternem in tujem jeziku;
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti izide dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • razvijati prostorsko predstavo, sposobnost povezovanja in vživljanja, skrbnost, natančnost in ustvarjalnost;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka.


Poklicna kompetenca

UGO3 – Razumevanje barvnega nauka in barvnega mešanja ter določanje najprimernejšega svetlostnega tona, ki usreza barvni predlogi, in primernega rastra (točkovni, črtni) k črno-beli slikovni predlogi (barvno in tonsko slikanje)

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • razumeti barvni nauk (barvni krog, barvno telo, barvne dimenzije, barvni kontrasti in harmonija);
 • poznati posebnosti barvnih spremenljivk (valer, dominanta …);
 • razumeti vpliv barve na razpoloženje ter poznati barvno preprostost in izrazitost;
 • uporabljati in utemeljevati barvne kombinacije;
 • razložiti pomen vsebine likovnega dela s poudarkom na motiviki s poklicnega področja (simbolika barv in oblik);
 • poznati barvne prostorske plane in ključe;
 • poznati posebnosti barv v posameznih medijih;
 • razumeti vpliv barve na razpoloženje;
 • poznati barvno preprostost in izrazitost;
 • ločevati različne tonske vrednosti in jih omejiti;
 • na osnovi predloge izbrati najprimernejši način tonskega prenosa (raster – pika, črta; senčenje – modelacija);
 • razvijati občutek za svetlo–temni kontrast, s pomočjo katerega gradi iluzijo tridimenzionalnega prostora.;
 • glede na predlogo določiti najprimernejši tonski prenos;
 • graditi nove tonske vrednosti iz danih materialov;
 • usklajevati tiskovne elemente in barve;
 • poznati in se naučiti uporabljati barve, ki so v skladu z vsebino;
 • uporabljati in utemeljevati barvne kombinacije;
 • razvijati natančnost in čistost grafičnega izdelka;
 • usvojiti strokovnost, ustvarjalnost, poklicno odgovornost, sposobnost komuniciranja, inovativnost, kreativnost in kritičnost;
 • razumeti pomen načrtovanega dela in navajati se na vrednotenje dobljenih rezultatov;
 • razvijati natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka.

 

Dijak je zmožen:

 • pojasniti snovne spremembe;
 • voditi dokumentacijo in evidenco ter ju arhivirati;
 • opraviti tehnološke in tehnične meritve po proizvajalčevih navodilih;
 • upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak;
 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti rezultate dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • razvijati organizacijske sposobnosti;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve;
 • organizirati lastno delo, tako da bi ga opravil s čim manj stroški;
 • uporabljati metode in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa;
 • kritično presojati in odgovorno ravnati na svojem delovnem področju;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka;
 • razvijati kreativnost in kritičnost;
 • razvijati široko mavrico informacij in senzibilnosti;
 • razvijati kreativnost in kritičnost.

 Poklicna kompetenca

UGO4 – Gradnja likovne kompozicije z razumevanjem in uporabo kompozicijskih načel likovnega reda in likovnih spremenljivk

CILJI

CILJI KLJUČNIH KVALIFIKACIJ

Dijak je zmožen:

 • poznati variacije v kompoziciji;
 • uporabljati in utemeljevati barvne kombinacije;
 • poznati posamezna sredstva ekonomske propagande (oglas, prospekt, plakat, letak, katalog, koledar);
 • določiti in uporabiti najprimernejše likovne spremenljivke in najprimernejša načela likovnega reda;
 • razumeti pomen načrtovanega dela in se navajati na vrednotenje dobljenih rezultatov;
 • razvijati natančnost, estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka.

Dijak je zmožen:

 • načrtovati in pripraviti potek dela, nadzorovati in oceniti izide dela;
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve;
 • delati v skupini in dosegati konsenz;
 • komunicirati in reševati probleme;
 • sprejemati odgovornost za načrtovane naloge;
 • predvidevati začrtano dejavnost in iskati racionalne rešitve, upoštevati zakonodajo s področja varovanja naravne dediščine, biodiverzitete, varstva živih bitij, njihovih ekosistemov in varovanja okolja, zdravja in s tem povezane mednarodne dogovore in konvencije;
 • uporabljati tehnična, delovna ter druga navodila in predpise proizvajalcev;
 • oceniti nevarnosti in dejavno sodelovati pri zagotavljanju zdravega in varnega dela;
 • uporabiti pravne podlage za zdravo in varno delo;
 • uporabljati informacijsko tehnologijo za iskanje, zbiranje, obdelavo, prenašanje in uporabo podatkov;
 • uporabljati informacijske tehnologije pri odkrivanju in evidentiranju napak.;
 • usvojiti natančnost in estetski čut ter občutek za čistost grafičnega izdelka;
 • razvijati kreativnost in kritičnost.