B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: GRAFIČNI OPERATER (GLU, GJM)

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

351

12

P2

Matematika

obvezno

351

12

P3 

Tuji jezik

obvezno

234

9

P4

Naravoslovje

obvezno

165

6

P5 

Družboslovje

obvezno

165

6

P6 

Športna vzgoja

obvezno

234

7

Skupaj A

 

1500

52

B – Strokovni moduli

M1

Umetnost in grafično oblikovanje*

obvezno

165

5

M2

Tisk

obvezno

636

23

M3

Grafična dodelava

obvezno

555

20

M4

Grafični procesi

izbirno

132

2

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

izbirno

132

2

M6

Priprava delovnih procesov

izbirno

99

2

M7

Grafična priprava za tisk

izbirno

99

2

Skupaj B

 

1587

52

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

873

27

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

912

37

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

224                                                             

7

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

657

30

Skupaj pouka (A+B+E)

 

3744

134

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

1785

64

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

3968

141

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

4880

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

117

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

24

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

7

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

148

 

Pojasnila k predmetniku:
* V strokovni modul umetnost in grafično oblikovanje je v celoti integrirana umetnost.
Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul od M4 ali M5 in en modul od M6 ali M7.
Cilji in vsebine družboslovja in naravoslovja se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka.  Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.
Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

2. DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE OPTIMALNEGA RAZVOJA

Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.

Navodila za izvajanje
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegove potenciale ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih usposobljeni specializirani učitelji.

3. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjeniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah.

4. ZNANJE IZVAJALCEV

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Izvajalec

Znanje

P1

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine

P2

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

P3

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

P4

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba biologije, kemije ali fizike

laborant

srednješolska izobrazba s 315 urami biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega predmetnega področja

P5

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije, zgodovine ali sociologije

P6

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

M1

Umetnost in grafično oblikovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz likovne pedagogike, slikarstva ali oblikovanja vizualnih komunikacij

M2

Tisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

M3

Grafična dodelava

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

M4

Grafični procesi

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M5

Od odtisa do grafičnega izdelka

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

M6

Priprava delovnih procesov

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

M7

Grafična priprava za tisk

učitelj

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz grafične tehnike ali višješolska ali srednješolska izobrazba iz grafike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti defektološko dokvalifikacijo in znanje znakovnega jezika.