SPLOŠNI DEL

Izobraževalni  program: GRAFIČNI OPERATER (glu, GJM; izobraževalni program je prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovno motnjo)

Naziv poklicne izobrazbe: grafični operater/ grafična operaterka

Posebni pogoji za vključitev v program: v prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom se lahko vpiše, kdor ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob koncu izobraževanja:

     
Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja


Vsebinski sklopi

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Umetnost in grafično oblikovanje

ustno, pisno, projektno delo, storitev, izdelek in delovna poročila

Grafični  procesi

Priprava delovnih procesov

Tisk

Preverjanje in ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izpeljejo učitelji, ki   uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.
Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov s posebnimi potrebami se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka  (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je  posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov letnika,  opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik izobraževanja s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti ter  obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in zaključni izpit.

Vsebina zaključnega  izpita

Dijaki imajo pravico delati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.

Dodatne dejavnosti
Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega dijaka so individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušne, govorne in jezikovne rehabilitacije.

MODULI

Izobraževalni program omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

Tiskar za ploski tisk

Nacionalno poklicno kvalifikacijo tiskar/ tiskarka za ploski tisk si pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

OZNAKA KOMPETENCE RAVEN POKLICNIH KOMPETENC

UGO

UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE

UGO1

Oblikovanje teksta s poznavanjem osnovnih zakonitosti pisav in grafičnega oblikovanja.

Osnovna raven

UGO2

Opredelitev pojma umetnost ter oblikovanje in risanje likovne kompozicije z uporabo osnovnih oblikotvornih likovnih elementov.

Osnovna raven

UGO3

Razumevanje barvnega nauka in barvnega mešanja ter določanje najprimernejšega svetlostnega tona, ki ustreza barvni predlogi, in primernega  rastra (točkovni, črtni) k črno-beli slikovni predlogi (barvno in tonsko slikanje).

Rutinska raven

UGO4

Gradnja likovne kompozicije z razumevanjem in uporabo kompozicijskih načel likovnega reda in likovnih spremenljivk.

Rutinska raven

GP

GRAFIČNI PROCESI

GP1

Osnovni postopki grafičnega procesa

Osnovna raven

GP2

Barve in tiskarske barve

Napredna raven

GP3

Grafična priprava v grafičnem procesu

Rutinska raven

GP4

Osnovni elementi tiska in dodelave

Osnovna raven

PDP

PRIPRAVA DELOVNIH PROCESOV

PDP1

Branje delovnega naloga

Osnovna raven

PDP2

Priprava materialov za delo

Rutinska raven

PDP3

Priprava in pregled različnih predlog in datotek

Rutinska raven

PDP4

Priprava ali izdelava specialnih orodij

Rutinska raven

T

TISK

T1

Priprava, tisk in vzdrževanje ofsetnega tiskarskega stroja

Rutinska raven

T2

Priprava, tisk in vzdrževanje digitaliziranega ofsetnega tiskarskega stroja

Rutinska raven

T3

Priprava, tisk in vzdrževanje digitalnega tiskarskega stroja

Rutinska raven

Tiskar za propustni tisk

Nacionalno poklicno kvalifikacijo tiskar/tiskarka za propustni tisk si pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

OZNAKA KOMPETENCE RAVEN POKLICNIH KOMPETENC
UGO UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE      
UGO1 Oblikovanje teksta s poznavanjem osnovnih zakonitosti pisav in grafičnega oblikovanja. Osnovna raven    
UGO2 Opredelitev pojma umetnost ter oblikovanje in risanje likovne kompozicije z uporabo osnovnih oblikotvornih likovnih elementov. Osnovna raven    
UGO3 Razumevanje barvnega nauka in barvnega mešanja ter določanje najprimernejšega svetlostnega tona, ki ustreza barvni predlogi, in primernega rastra (točkovni, črtni) k črno-beli slikovni predlogi (barvno in tonsko slikanje).   Rutinska raven  
UGO4 Gradnja likovne kompozicije z razumevanjem in uporabo kompozicijskih načel likovnega reda in likovnih spremenljivk.   Rutinska raven  
GP GRAFIČNI PROCESI      

GP1

Osnovni postopki grafičnega procesa

Osnovna raven

GP2

Barve in tiskarske barve

Napredna raven

GP3

Grafična priprava v grafičnem procesu

Rutinska raven

GP4

Osnovni elementi tiska in dodelave

Osnovna raven

PDP

PRIPRAVA DELOVNIH PROCESOV

PDP1

Branje delovnega naloga

Osnovna raven

PDP2

Priprava materialov za delo

Rutinska raven

PDP3

Priprava in pregled različnih predlog in datotek

Rutinska raven

PDP4

Priprava ali izdelava specialnih orodij

Rutinska raven

T

TISK

T1

Priprava, tisk in vzdrževanje sitotiskarskega stroja

Rutinska raven

Knjigovez

Nacionalno poklicno kvalifikacijo knjigovez/ knjigovezka si pridobi, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

OZNAKA KOMPETENCE RAVEN POKLICNIH KOMPETENC

UGO

UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE

UGO1

Oblikovanje teksta s poznavanjem osnovnih zakonitosti pisav in grafičnega oblikovanja.

Osnovna raven

UGO2

Opredelitev pojma umetnost ter oblikovanje in risanje likovne kompozicije z uporabo osnovnih oblikotvornih likovnih elementov.

Osnovna raven

UGO3

Razumevanje barvnega nauka in barvnega mešanja ter določanje najprimernejšega svetlostnega tona, ki ustreza barvni predlogi, in primernega rastra (točkovni, črtni) k črno-beli slikovni predlogi (barvno in tonsko slikanje).

Rutinska raven

UGO4

Gradnja likovne kompozicije z razumevanjem in uporabo kompozicijskih načel likovnega reda in likovnih spremenljivk.

Rutinska raven

GP

GRAFIČNI PROCESI

GP1

Osnovni postopki grafičnega procesa

Osnovna raven

GP2

Barve in tiskarske barve

Napredna raven

GP4

Osnovni elementi tiska in dodelave

Osnovna raven

PDP

PRIPRAVA DELOVNIH PROCESOV

PDP1

Branje delovnega naloga

Osnovna raven

PDP2

Priprava materialov za delo

Rutinska raven

GD

GRAFIČNA DODELAVA

GD2

Izvajanje ročnega in strojnega zgibanja ter znašanja glede na zahteve izdelka

Rutinska raven

GD3

Izdelovanje različnih vrst revij in brošur z uporabo strojev ali naprav

Rutinska raven

GD5

Dela, povezana z odpremo izdelkov (naslavljanje, kuvertiranje in embaliranje)

Osnovna raven

Kartonažer

Nacionalno poklicno kvalifikacijo si pridobi kartonažer/ kartonažerka, kdor je uspešno ocenjen iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa:

OZNAKA KOMPETENCE RAVEN POKLICNIH KOMPETENC
UGO UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE      
UGO1 Oblikovanje teksta s poznavanjem osnovnih zakonitosti pisav in grafičnega oblikovanja. Osnovna raven    
UGO2 Opredelitev pojma umetnost ter oblikovanje in risanje likovne kompozicije z uporabo osnovnih oblikotvornih likovnih elementov. Osnovna raven    
UGO3 Razumevanje barvnega nauka in barvnega mešanja ter določanje najprimernejšega svetlostnega tona, ki ustreza barvni predlogi, in primernega rastra (točkovni, črtni) k črno-beli slikovni predlogi (barvno in tonsko slikanje).   Rutinska raven  
UGO4 Gradnja likovne kompozicije z razumevanjem in uporabo kompozicijskih načel likovnega reda in likovnih spremenljivk.   Rutinska raven  
GP GRAFIČNI PROCESI      

GP1

Osnovni postopki grafičnega procesa

Osnovna raven

GP3

Barve in tiskarske barve

 

Napredna raven

GP4

Osnovni elementi tiska in dodelave

Osnovna raven

PD

PRIPRAVA DELOVNIH PROCESOV

PDP1

Branje delovnega naloga

Osnovna raven

PDP2

Priprava materialov za delo

Rutinska raven

GD

GRAFIČNA DODELAVA

GD1

Izvajanje tehnoloških operacij po zahtevanih kriterijih (razrez, obrez, luknjanje, perforiranje, žlebljenje, lepljenje, vroči tisk)

Osnovna raven

GD4

Izdelovanje kartonažerskih izdelkov (merkantil, rezana in izsekana embalaža)

Rutinska raven