B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: MIZAR (GLU, GLM) /SPI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

               

351

Matematika

               

351

Tuji jezik

               

234

Športna vzgoja

               

234

Umetnost

               

33

Naravoslovje

               

165

Družboslovje

               

165

Skupaj A

15

495

14

462

12

396

10

180

1533

 

B - Strokovni vsebinski sklopi*

Osnove lesarstva

               

198

Obdelava lesa

               

429

Obdelava lesnih plošč

               

231

Stavbno pohištvo

               

234

Bivalno pohištvo

               

252

Snovanje izdelka

               

210

Skupaj B

12

396

13

429

15

495

13

234

1554

od tega za:

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

198

 

330

 

396

 

216

1140

 

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

  114   114  

114

  570

912

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

64

 

32

224

 

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

 

165

 

165

 

165

 

162

657

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

 

1056

 

1056

 

1056

 

576

3744

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

312

 

444

 

510

 

786

2052

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1120

 

1120

 

1120

 

608

3968

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1234

 

1234

 

1234

 

1178

4880

 

Št. tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

33

 

19

118

Št. tednov praktičnega usposabljanja z delom

  3   3  

3

  15

24

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

2

 

1

7

Skupno št. tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

35

149

* V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij slovenščine, matematike, tujega jezika, naravoslovja, družboslovja, umetnosti, učenja učenja, zdravja in varnosti pri delu, informacijsko-komunikacijskega opismenjevanja, podjetništva, okoljske vzgoje ter načrtovanja in vodenja kariere.           

2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program izvaja šola in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih se izvaja na podlagi sklenjene kolektivne ali individualne učne pogodbe.

3. VSEBINSKI SKLOPI

V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

Oznaka

Kompetence

Nivo osvajanja kompetenc

Osnove lesarstva

LES1

Prepoznavanje domačih lesnih vrst, razvrščanje v kakovostne razrede, prepoznavanje lesnih plošč

 

Rutinska raven

 

LES2

Merjenje žagarskih proizvodov, merjenje vlage v lesu, priprava žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanje parametrov pri tehničnem sušenju lesa

Osnovna raven

 

 

LES3

Varno delo v mizarski delavnici

 

 

Napredna raven

LES4

Varovanje zdravja in okolja

 

Rutinska raven

 

LES5

Skiciranje enostavnih mizarskih izdelkov oz. njihovih detajlov, opremljanje načrtov z osnovnimi podatki

 

Rutinska raven

 

Obdelava lesa

OLE1

Uporaba ročnega orodja

 

 

Napredna raven

OLE2

Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih

 

Rutinska raven

 

OLE3

Skobljanje lesa na skobeljnih strojih

 

Rutinska raven

 

OLE4

Strojno vrtanje in dolbenje lesa

Osnovna raven

 

 

OLE5

Rezkanje lesa na rezkalnih strojih

 

Rutinska raven

 

OLE6

Struženje lesa

Osnovna raven

 

 

OLE7

Brušenje lesa na brusilnih strojih

 

Rutinska raven

 

Obdelava lesnih plošč

OLP1

Izbiranje lesnih plošč glede na namen uporabe

 

Rutinska raven

 

OLP2

Obdelava robov

 

Rutinska raven

 

OLP3

Izbira furnirja, sestavljanje furnirja, furniranje plošč

 

Rutinska raven

 

OLP4

Izdelava izdelka iz lesnih plošč

 

Rutinska raven

 

Stavbno pohištvo

STP1

Konstruiranje oken

Osnovna raven

 

 

STP2

Izdelava oken

 

Rutinska raven 

 

STP3

Konstruiranje vrat

Osnovna raven 

 

 

STP4

Izdelava vrat

 

Rutinska raven 

 

Bivalno pohištvo

BIP1

Konstruiranje bivalnega pohištva

Osnovna raven

 

 

BIP2

Izdelava bivalnega pohištva

 

Rutinska raven 

 

Snovanje izdelka

SNI1

Oblikovanje izdelka

Osnovna raven

 

 

SNI2

Izdelava konstrukcijske dokumentacije izdelka, tehnične dokumentacije izdelka, predkalkulacije izdelka

Osnovna raven 

 

 

SNI3

Izdelava izdelka

 

 

Napredna raven

4. ZNANJE, KI GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBIMSKEGA SKLOPA

Predmet oz. vsebinski sklop

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali lesarstva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Osnove lesarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

Obdelava lesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

Obdelava lesnih plošč

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

Stavbno pohištvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

Bivalno pohištvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

Snovanje izdelka

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

učitelj praktičnega pouka

višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva in srednja poklicna izobrazba s področja izdelave mizarskih izdelkov in stavbnega pohištva

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti ustrezno specialno defektološko kvalifikacijo in znanje slovenskega znakovnega jezika.