A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: MIZAR (glu, GJM;  izobraževalni program je prilagojen za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovno motnjo)

Naziv poklicne izobrazbe: mizar/ mizarka

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: v prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom se lahko vpiše, kdor ima ustrezno odločbo o usmeritvi.

Cilji izobraževalnega progama

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Vsebinski sklopi 

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Osnove lesarstva

ustno, pisno ali projektno delo, izdelek in delovna poročila

Obdelava lesa

Obdelava lesnih plošč

Stavbno pohištvo

Bivalno pohištvo

Snovanje izdelka

Ocenjevanje vsebinskih sklopov skupaj pripravijo in izvedejo učitelji, ki uresničujejo cilje vsebinskega sklopa.
Preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov s posebnimi potrebami se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka  (bodisi pisno bodisi ustno oziroma v slovenskem znakovnem jeziku), kar je  posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh  predmetov in vsebinskih sklopov letnika, opravili interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega  usposabljanja z delom pri delodajalcu oziroma  napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo dijaki uspešno dokončati zaključni letnik s pozitivnimi ocenami iz vseh predmetov in vsebinskih sklopov, opraviti vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu ter zaključni izpit.

Vsebina zaključnega   izpita

Dijaki imajo pravico delati zaključni izpit pod posebnimi pogoji.

Dodatne dejavnosti

Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega dijaka so individualna specialno pedagoška pomoč na področju slušne, govorne in jezikovne rehabilitacije.

MODULI

Izobraževalni program omogoča pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Nacionalno poklicno kvalifikacijo upravljalec/ upravljalka  lesnoobdelovalnih strojev  pridobi, kdor je uspešno ocenjen  iz navedenih kompetenc vsebinskih sklopov strokovnega dela izobraževalnega programa.

 Oznaka

Kompetence

Raven pridobivanja kompetenc

OSNOVE LESARSTVA 

LES1

Prepoznavanje domačih lesnih vrst, razvrščanje v kakovostne razrede, prepoznavanje lesnih plošč

Rutinska raven

LES2

Merjenje žagarskih proizvodov, merjenje vlage v lesu, priprava žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanje parametrov pri tehničnem sušenju lesa

Osnovna raven

LES3

Varno delo v mizarski delavnici

Rutinska raven

LES4

Varovanje zdravja in okolja

Rutinska raven

LES5

Skiciranje enostavnih mizarskih izdelkov oz. njihovih detajlov, opremljanje načrtov z osnovnimi podatki

Osnovna raven

OBDELAVA LESA

OLE1

Uporaba ročnega orodja

Rutinska raven

OLE2

Razrez lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih

Osnovna raven

OLE3

Skobljanje lesa na skobeljnih strojih

Osnovna raven

OLE4

Strojno vrtanje in dolbenje lesa

Osnovna raven

OLE5

Rezkanje lesa na rezkalnih strojih

Osnovna raven

OLE6

Struženje lesa

Osnovna raven

OLE7

Brušenje lesa na brusilnih strojih

Osnovna raven

OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

OLP1

Izbiranje lesnih plošč glede na namen uporabe

Osnovna raven

OLP2

Obdelava robov

Osnovna raven

OLP3

Izbira furnirja, sestavljanje furnirja, furniranje plošč

Osnovna raven

OLP4

Izdelava izdelka iz lesnih plošč

Osnovna raven