B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK: RAČUNALNIKAR (GLU, GJM) /SPI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A – Splošnoizobraževalni predmeti - ključne kvalifikacije

Slovenščina

               

351

Matematika

               

351

Tuji jezik

               

234

Športna vzgoja

               

234

Umetnost

               

33

Naravoslovje

               

165

Družboslovje

               

165

Skupaj A

15

495

14

462

12

396

10

180

1533

 

B - Strokovni vsebinski sklopi*

Arhitektura računalniških sistemov

               

264

Sistemska in aplikativna programska oprema

               

555

Tehniško komuniciranje

               

198

Baze podatkov

               

318

Omrežja in omrežne storitve

               

219

Skupaj B

12

396

13

429

15

495

13

234

1554

Od tega za:

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

 

165

 

330

 

330

 

180

1005

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično usposabljanje z delom

 

114

 

114

 

114

 

570

912

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

64

 

64

 

64

 

32

224

 

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

 

165

 

165

 

165

 

162

657

        

Skupno število ur pouka (A+B+E)

 

1056

 

1056

 

1056

 

576

3744

Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č)

 

279

 

 444

 

444

 

750

1917

Skupno število ur izobraževanja v šoli (A + B + D +E)

 

1120

 

1120

 

1120

 

608

3968

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

1234

 

1234

 

1234

 

1178

4880

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

33

 

33

 

33

 

19

118

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

3

 

3

 

3

 

15

24

Število tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

2

 

1

7

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

35

149

Pojasnilo k predmetniku:
* V strokovnih vsebinskih sklopih so integrirani cilji ključnih kvalifikacij naravoslovje, družboslovje, umetnost, podjetništvo, informacijsko-komunikacijska pismenost, zdravje in varnost pri delu, okoljska vzgoja, socialne spretnosti, učenje učenja ter načrtovanje in vodenje kariere.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Izobraževalni program se izvaja šola in delodajalci.
Poklicno usposabljanje z delom pri delodajalcih  se izvaja na podlagi sklenjene kolektivne ali individualne učne pogodbe.

VSEBINSKI SKLOPI
V tabeli so prikazani vsebinski sklopi, razdeljeni na poklicne kompetence, vključno s strukturiranjem teh kompetenc po nivojih.

Oznaka Kompetence

Nivo osvajanja kompetenc

Sistemska in aplikativna programska oprema

SAP1

Uporaba standardne pisarniške programske opreme

Osnovni nivo

 

 

SAP2

Beleženje sistemskih in uporabniških sporočil in organizacija servisiranja sistemske in aplikativne programske opreme

Osnovni nivo

 

 

SAP3

Priprava samodejnega arhiviranja in datotek za zunanje uporabnike

Osnovni nivo

 

 

SAP4

Zaganjanje sistema, nameščanje standardne in sistemske programske opreme in varno zaključevanje dela na računalniškem sistemu

 

Rutinski nivo

 

SAP5

Nameščanje, testiranje in posodabljanje sistemske programske opreme in operacijskega sistema

 

Rutinski nivo

 

SAP6

Administriranje operacijskega sistema

 

 

Napredni nivo

SAP7

Skrb za varnost delovne postaje in uporabniških podatkov

 

 

Napredni nivo

Arhitektura računalniških sistemov

ARS1

Priprava računalniške opreme za delo

Osnovni nivo

 

 

ARS2

Nameščanje in osnovno vzdrževanje strojne opreme

Osnovni nivo

 

 

ARS3

Spremljanje delovanja računalniškega sistema in odprava lažjih napak

 

Rutinski nivo

 

ARS4

Poznavanje lastnosti, konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

ARS5

Preverjanje delovanja in odprava napak strojne opreme

 

 

Napredni nivo

ARS6

Izbiranje komponent in sestavljanje računalnikov

 

 

Napredni nivo

OMREŽJA IN OMREŽNE STORITVE

OOS1

Poznavanje delovanja omrežij in omrežnih storitev

Osnovni nivo

 

 

OOS2

Spremljanje delovanja in odpravljanje lažjih napak v omrežju

 

Rutinski nivo

 

OOS3

Postavljanje in vzdrževanje enostavnih računalniških omrežij

 

 

Napredni nivo

TEHNIŠKO KOMUNICIRANJE

TK1

Vodenje dokumentacije o strojni in programski opremi

Osnovni nivo

 

 

TK2

Vzdrževanje računalniške opreme

 

Rutinski nivo

 

TK3

Organizacija vzdrževanja in podpora uporabnikom

 

 

Napredni nivo

Baze PODATKOV

BP1

Vnašanje podatkov v informacijski sistem

Osnovni nivo

 

 

BP2

Arhiviranje baz podatkov

 

Rutinski nivo

 

BP3

Obdelava podatkov

 

Rutinski nivo

 

BP4

Nameščanje SUPB in kreiranje baz podatkov

 

 

Napredni nivo

BP5

Varovanje baz podatkov

 

 

Napredni nivo

BP6

Oblikovanje obrazcev in poročil

 

 

Napredni nivo

ZNANJE, GA MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA OZIROMA VSEBINSKEGA  SKLOPA

Predmet oziroma sklopi (VS)

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Angleščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz angleškega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, strojništva, metalurgije ali elektrotehnike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Naravoslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike

laborant

srednja splošna ali strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije, kemije ali fizike ali drugih predmetov z biološkega, kemijskega ali fizikalnega področja.

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

VS: Sistemska in aplikativna programska oprema

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba s področje elektrotehnike ali računalništva ali informatike

VS: Arhitektura računalniških sistemov

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

VS: Omrežja in omrežne storitve

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

VS: Tehniško komuniciranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike, metalurgije, računalništva in informatike, fizike ali organizacije dela

učitelj praktičnega pouka

visokošolska izobrazba iz strojništva, elektrotehnike ali računalništva ali informatike

VS: Baze podatkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

učitelj praktičnega pouka

višja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali računalništva ali informatike

Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti ustrezno specialno defektološko kvalifikacijo in znanje slovenskega znakovnega jezika.