A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: EKONOMSKI TEHNIK - Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojen za gibalno ovirane dijake.
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Matematika

x

x

 

 

P3

Tuji jezik I

x

x

 

 

P4

Tuji jezik II

x

x

 

 

P5

Umetnost

 

 

x

 

P6

Zgodovina

x

 

 

 

P7

Geografija

x

 

 

 

P8

Sociologija

x

 

 

 

P9

Psihologija

x

 

 

 

P10

Kemija

x

 

 

 

P11

Biologija

x

 

 

 

P12

Športna vzgoja

 

 

 

praktične naloge

P13

Komunikacija

x

 

 

 

M1

Poslovni projekti

 

 

x

 

M2

Poslovanje podjetij

 

 

x

 

M3

Ekonomika poslovanja

 

 

x

 

M4

Sodobno gospodarstvo

 

 

x

 

M5

Finančno poslovanje

 

 

x

 

M6

Materialno knjigovodstvo

 

 

x

 

M7

Komercialno poslovanje

 

 

x

 

M8

Upravno administrativno poslovanje

 

 

x

 

M9

Zavarovalne storitve

 

 

x

 

M10

Bančno poslovanje

 

 

x

 

M11

Poštne storitve

 

 

x

 

M12

Finančno knjigovodstvo

 

 

x

 

M13

Neposredno trženje

 

 

x

 

Ocenjevanje znanja dijakov se prilagodi individualno glede na posameznega dijaka, kar je posebej opredeljeno v individualiziranem programu.

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1 Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2 Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

Izbirni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Izobraževalni program omogoča pridobitev naslednjih nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije:

7.1. Knjigovodja / knjigovodkinja

Nacionalno poklicno kvalifikacije Knjigovodja/ knjigovodkinja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 6

Materialno knjigovodstvo

Strokovni modul v celoti

7

M 12

Finančno knjigovodstvo

Strokovni modul v celoti

6

7.2. Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja

Nacionalno poklicno kvalifikacije Referent/ referentka v podpori bančnega poslovanja pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 5

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 10

Bančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6

7.3 .Referent/ referentka v bančni komerciali

Nacionalno poklicno kvalifikacije Referent/ referentka v bančni komerciali pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Vsebinski sklopi

Število kreditnih točk

M 5

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 10

Bančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

6


7.4. Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Poštni uslužbenec/ poštna uslužbenka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Št. kreditnih točk

M 5

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 11

Poštni promet

Strokovni modul v celoti

6


7.5. Komercialni referent/ komercialna referentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Komercialni referent/ komercialna referentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Št. kreditnih točk

M 7

Komercialno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

7.6. Tajnik/ tajnica

Nacionalno poklicno kvalifikacije Tajnik/ tajnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Št. kreditnih točk

M 8

Upravno administrativno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7


7.7. Zavarovalniški asistent/ zavarovalniška asistentka

Nacionalno poklicno kvalifikacije Zavarovalniški asistent/ zavarovalniška asistentka pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni moduli

Sklopi

Št. kreditnih točk

M 5

Finančno poslovanje

Strokovni modul v celoti

7

M 9

Zavarovalne storitve

Strokovni modul v celoti

6


7.8. Teletržnik/ teletržnica

Nacionalno poklicno kvalifikacije Teletržnik/ teletržnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka

Strokovni modul

Sklopi

Št. kreditnih točk

M 13

Neposredno trženje

Strokovni modul v celoti

6