A. SPLOŠNI DEL

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

1.1.Ime izobraževalnega  programa: GEODETSKI TEHNIK
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: geodetski tehnik/ geodetska tehnica

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3.1.Izobraževanje traja štiri leta.
3.2. Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Splošnoizobraževalni predmeti oz. strokovni moduli

Ustno

Pisno

Izdelek oz. storitev

Drugo

P1

Slovenščina

x

x

 

 

P2

Tuji jezik

x

x

 

 

P3

Matematika

x

x

 

 

P4

Umetnost

 

 

x

 

P5

Zgodovina

 

x

 

 

P6

Geografija

 

x

 

 

P7

Psihologija

 

x

 

 

P8

Sociologija

 

x

 

 

P9

Fizika

x

x

 

 

P10

Kemija

 

x

 

 

P11

Športna vzgoja

 

 

 

Praktične vaje

M1

Geodezija

 

 

x

 

M2

Evidentiranje nepremičnin

 

 

x

 

M3

Izdelava geodetskih načrtov

 

 

x

 

M4

Fotogrametrija

 

 

x

 

M5

Geodetski in izravnalni računi

 

 

x

 

M6

Opisna geometrija

 

 

x

 

M7

Inženirska geodezija

 

 

x

 

M8

Organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo

 

 

x

 

M9

Geodetski računalniški programi

 

 

x

 

 

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

6.1. Pogoji za napredovanje

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega zbora.

6.2. Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

Poleg tega mora opraviti:

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

7. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

Program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.