SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

TEHNIČNA MEHANIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

140

 

140

3.

105

 

105

4.

   

 

skupaj

245

 

245

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • utrdijo in poglobijo temeljna teoretična in praktična spoznanja iz statike, trdnosti, dinamike in mehanike tekočin, ki so osnova za razumevanje učnih vsebin pri drugih strokovnih predmetih s področja ladijskega strojništva in za nadaljnji študij;

 • se usposobijo za samostojno razreševanje konkretnih praktičnih problemov na teoretični ravni;

 • spoznajo pomen samostojnega praktičnega oziroma eksperimentalnega dela za razvoj kreativnega razmišljanja, samozavesti in samoinciativnosti, za razvoj psihomotoričnih sposobnosti in kooperativnih odnosov;

 • se zavedo pomena izdelave in uporabe specialnih programskih orodij za ponazoritev oziroma simulacijo realnih situacij v naravnem okolju;

 • razvijajo pozitiven odnos do tehnike in še posebej do svoje stroke (vedoželjnost, natančnost, objektivnost, odgovornost, strokovnost);

 • se usposobijo za spremljanje tehnološkega razvoja na svojem strokovnem področju in pridobijo interes za nadaljnjo strokovno rast ter raziskovalno in razvojno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJ

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski Cilji

  Posebnosti V izvedbi

   

  Dijaki

  Dijaki

   

 • poznavanje STATIKE in njenih elementov: prostor, materialna točka, togo telo, veličine statike in njihov pomen, merski sistem SI

 • spozna načela (aksiome) statike

 • znajo obnoviti in prepoznati osnovne elemente statike ter identificirati načela (aksiome) statike

 • Začutijo pomen pojmov in načel (aksiomov) za nadaljnje proučevanje te temeljne vede.

   

 • seznanitev s silami s skupnim prijemališčem in poznavanje določanja rezultante dveh in več sil grafično in analitično, ravnotežnih pogojev, razstavljanja sile na dve komponenti ter ravnotežje štirih sil (Culmann)

 • razumejo pojem rezultanta ali nadomestna sila, zna sile sestavljati in razstavljati ter je usposobljen za reševanje praktičnih nalog

 • Razvijajo si čut za natančnost pri delu in si razvija psihomotorične spretnosti.

  VAJE: računanje nalog in analiza dobljenih rezultatov.

 • poznavanje momenta sile (definicija, enote, smer, učinek, Varignonov teorem, projekcija momenta), dvojice sil, dvojica + sila, redukcija sile in sestavljanje dvojic sil

 • obvladajo in zna aplicirati navedene pojme ter zna napraviti zaključke glede delovanja navedenih elementov

 • S poznavanjem snovi pridobiva sposobnost za reševanje praktičnih problemov in začuti potrebo po interpretaciji ter vrednotenju in analizi dobljenih rezultatov.

  VAJE: računanje nalog in analiza dobljenih rezultatov.

 • poznavanje sestavljanja sil brez skupnega prijemališča grafično in analitično, prikaz dela na računalniku

 • spoznajo zakonitosti ravnotežja sil in momentov

 • osvojijo sestavljanje sil brez skupnega prijemališča

 • osvoji zakonitosti ravnotežja sil in momentov

 • se usposobi za reševanje praktičnih nalog

 • S poznavanjem snovi pridobiva sposobnost za reševanje praktičnih problemov in začuti potrebo po interpretaciji ter vrednotenju in analizi dobljenih rezultatov.

  VAJE: računanje nalog in analiza dobljenih rezultatov.

 • se seznanijo s središčem vezanega sistema vzporednih sil

 • spoznajo izračunavanja težišč heterogenih in homogenih teles, ploščinskih likov, črtovja

 • spoznajo Papus-Guldinovi pravili

 • seznanijo se z geometrijskimi lastnostmi prerezov: statični moment (Ux - informativno), aksialne in polarne vztrajnostne momente (Jx, Jy, Jp), aksialne in polarne odpornostne momente (Wx, Wy, Wp), Steinerjevo pravilo

 • navajamo na uporabo priročnika

 • znajo interpretirati (povedati po svoje) in uporabiti navedene pojme v informativnih ciljih ter poznajo uporabo priročnika pri reševanju nalog iz te materije, tako pomembne pri nauku o trdnosti

 • Si razvijajo kreativnost razmišljanja in natančnost pri delu, znajo vrednotiti pomen učenja novih pojmov in vrednotiti pomen uporabe priročnikov ter si razvijajo psihomotorične sposobnosti.

  VAJE: računanje nalog in analiza dobljenih rezultatov.

  Delo na računalniku.

 • spoznavanje vrste ravnotežij (stabilno, labilno in indiferentno) in statično stabilnost

 • seznanitev s prevratnim in stabilitetnim momentom ter varnostjo proti prevrnitvi

 • znajo napovedati vrsto ravnotežja in statično stabilnost telesa

 • znajo izračunati prevratni in stabilitetni moment ter varnost proti prevrnitvi danega obremenjenega telesa

 • Začutijo pomembnost tega poglavja, posebej pri operacijah transporta in nakladanja.

  VAJE: računanje stabilitetnih in prevratnih momentov ter varnosti.

 • spoznajo pojem in pomen enoosnega nosilca: kaj je, podpore, zunanje obremenitve, zunanjo in notranjo statično določenost, ravnotežne pogoje

 • prikažemo določanje reakcij v podporah, določanje notranjih sil in momentov ter risanje ustreznih diagramov

 • osvojijo pojme v zvezi z enoosnimi nosilci

 • usposobijo in naučijo se reševanja izbranih enoosnih nosilcev in konzol

 • znajo narisati ustrezen diagram notranjih sil in momentov ter določiti Mumax

 • znajo dejansko sliko prirediti v za statika primerno sliko

 • Spoznavajo pomen natančnosti pri delu, pridobivajo psihomotorične sposobnosti in motivacijo za poglabljanje znanj v okviru svojih mentalnih zmožnosti.

  VAJE: računanje nalog in analiza dobljenih rezultatov.

  Delo na računalniku.

 • se seznanijo s paličjem (predalčni nosilci): kaj je, uporabnost, statična stabilnost, obremenilnost

 • spoznajo metode določanja sil v palicah

 • poznajo paličje (predalčje), obremenitev palic in pogoje notranje ter zunanje statične stabilnosti

 • se usposobijo za računanje sil v posameznih palicah

 • Si razvijajo sposobnost razumevanja teorije in transfer njene praktične uporabe.

  VAJE: računanje nalog.

  Laboratorijska vaja - meritev v vozlišču.

 • se seznanijo s trnjem, vrstami trenj in značilnostmi ter enostavnimi stroji

 • spoznajo drsno trenje (Coulombovi zakoni, torni koeficient in torni kot), drsno trenje na strmini, na vijaku in v ležajih, kotalno trenje in upor vožnje, trenje vrv/kolut in tračne ter ploščate zavore

 • seznanimo jih s pritrjenim in gibljivim škripcem, škripčevji (Arhimedovo, potencialno, diferencialno), navadnim in diferencialnim vitlom

 • osvojijo in znajo razložiti zakone za razne vrste trenja in značilnosti osnovnih strojev

 • se usposobijo za praktično reševanje (izračun) nalog na nivoju obdelane snovi

 • Začutijo probleme trenja v praksi.

  S poznavanjem stroke si pridobivajo psihomotorične sposobnosti in sposobnosti za kreativno razmišljanje, vrednotenje in analizo rezultatov.

  VAJE: računanje nalog.

  Laboratorijska vaja - meritev trenja oziroma torne sile.

 • seznanimo kaj nauk o trdnosti obravnava in njen pomen, obrazložimo pojem elastično telo

 • spoznajo vrste napetosti (normalne in tangencialne), vrste in načine obremenitev (Bach), povezavo napetosti in deformacije (Hookeov zakon, diagram s-e , pomen veličin), dopustna napetost in varnost.

 • osvojijo podane pojme in zna interpretirati osnovne zakonitosti ter načela nauka o trdnosti

 • Se navaja na delo z literaturo, tabelami in priročnikom, si razvija psihomotorične sposobnosti ter si razvija samozavest in samoiniciativnost za reševanje praktičnih problemov dimenzioniranja strojnih delov.

  VAJE: računanje in analiza nalog.

  Laboratorijska vaja - meritev na trgalnem stroju.

 • spoznajo normalne napetosti: NATEG - TLAK (napetost, deformacija, vpliv lastne teže, dimenzioniranje), ploščinski tlak, temperaturna napetost

 • znajo ponazoriti in obrazložiti normalne napetosti ter se usposobijo za dimenzioniranje strojnih delov obremenjenih z navedenimi napetostmi

 • Pridobivajo občutek za natančnost, kreativno razmišljanje, vrednotenje in analizo rezultatov.

  VAJE: dimenzioniranje strojnih delov.

 • predstavimo UPOGIB: napetosti v nosilcu, nevtralno os, napetostno enačbo, deformacijo pri upogibu - poves (informativno) in principe dimenzioniranja nosilcev na upogib

 • osvojijo pojme in zakone, navadijo se na uporabo priročnika

 • se usposobijo za dimenzioniranje nosilcev na nivoju obdelane snovi

 • Spoznajo pomen korelacije (transferja, povezave) znanj, pridobivajo občutek za natančnost pri delu, kreativno razmišljanje, vrednotenje in analizo rezultatov.

  VAJE: dimenzioniranje strojnih delov.

  Delo na računalniku.

 • spoznajo tangencialni napetosti:

 • STRIG (napetost, deformacija, strižni modul, dimenzioniranje)

 • TORZIJA ali vzvoj okroglih presekov (napetosti, deformacije,dimenzioniranje) , torzija tankostenskih profilov

 • osvojijo zakone za tangencialne napetosti in se usposobijo za dimenzioniranje strojnih delov na nivoju obdelane snovi

 • navadijo se na uporabo priročnika

 • Spoznajo pomen korelacije (transferja, povezave) znanj, pridobivajo občutek za natančnost pri delu, kreativno razmišljanje, vrednotenje in analizo rezultatov.

  VAJE: dimenzioniranje strojnih delov.

 • predstavimo UKLON: kritično silo in kritično napetost, vitkost, načine vpetja palice, elastični in plastični uklon, postopka dimenzioniranja (Euler, Tetmayer in posebej omega postopek)

 • osvojijo pojme in zakone v zvezi z uklonom in se usposobijo za dimenzioniranje strojnih delov obremenjenih na uklon

 • navadijo se na uporabo priročnika

 • Pridobivajo občutek za natančno delo, potrebo po kreativnem razmišljanju in analizi rezultatov.

  VAJE: dimenzioniranje strojnih delov.

 • spoznajo sestavljene napetosti: sestavljanje normalnih napetosti in jedro preseka, sestavljanje tangencialnih napetosti in sestavljanje normalnih in tangencialnih napetosti

 • približamo pomembne porušitvene hipoteze in njihov pomen za dimenzioniranje

 • se naučijo principe sestavljanja napetosti in poznajo pomen jedra preseka ter porušitvenih hipotez

 • usposobijo se za dimenzioniranje strojnih delov obremenjenih s sestavljenimi obremenitvami

 • navadijo se na uporabo priročnika

 • Si razvijajo samozavest in samoiniciativnost ter si s tem povečujejo kreativne sposobnosti razmišljanja in tako povečajo zanesljivost pri delu.

  VAJE: dimenzioniranje strojnih delov.

  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski Cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijaki

  Dijaki

   

 • obnoviti znanja kinematike obdelana pri predmetu fizika: kaj je gibanje, veličine in enote, uporaba

 • PREMO GIBANJE (enakomerno, enakomerno spreminjajoče, prosti pad, vertikalni met - enačbe in diagrami)

 • SESTAVLJENO - RAVNINSKO GIBANJE (sestavljanje poti, hitrosti in pospeškov, vodoravni in poševni met)

 • KROŽENJE (veličine, enakomerno in enakomerno spreminjajoče se kroženje, normalni in tangencialni pospešek)

 • utrdijo zakone kinetike in se usposobijo za reševanje praktičnih nalog iz gibanja - kinetike

 • Spoznavajo pomen korelacije znanj, si razvijajo psihomotorične spretnosti in potrebo po kreativnem razmišljanju ter začutijo potrebo po poglabljanju znanj.

  VAJE: računanje praktičnih nalog iz kinematike - gibanja.

 • se seznanijo s prestavnimi razmerji (enostavnimi, sestavljenimi in planetnimi oziroma diferencialnimi)

 • spoznajo ravninsko gibanje teles - komplanarno gibanje (grafično-analitično določanje hitrosti in pospeškov, batni mehanizem)

 • se usposobijo za reševanje praktičnih nalog, znajo rezultate vrednotiti in analizirati

 • Pridobivajo občutek za natančnost in kreativno razmišljanje, si razvijajo samozavest in samoiniciativnost ter si s tem povečujejo zanesljivost in skrb za delo.

  VAJE: računanje praktičnih nalog.

 • obnovimo in poglobimo osnovne zakone kinetike (Newtonovi zakoni), veličine in enote, sile in D´Alambertovo načelo, sile pri kroženju, sunek (impulz) sile in gibalna količina, zakon o ohranitvi gibalne količine, delo, moč, izkoristek, energije in zakon o ohranitvi energije ter značilnosti kinetike kroženja (masni vztrajnostni moment, Steinerjevo pravilo, osnovna enačba, delo moč, energije in zakon o ohranitvi energije)

 • spoznajo tudi kinetiko batnega mehanizma

 • osvojijo - znajo zakone kinetike in se usposobijo za reševanje praktičnih nalog na nivoju svojih mentalnih sposobnosti

 • znajo dobljene rezultate vrednotiti, primerjati in analizirati, poznajo probleme kinetike batnega mehanizma

 • Pridobivajo občutek za natančnost, kreativno razmišljanje, vrednotenje in se navajajo na delo s priročnikom ter začutijo potrebo po poglabljanju znanj in korelaciji znanj.

  Si razvijajo samozavest in psihomotorične spretnosti (praktični izračuni, zaokroževanje rezultatov, logično razmišljanje).

  VAJE: računanje praktičnih nalog.

  Laboratorijska vaja- meritve trka na pnevmatski drči v povezavi z PC.

  Trenje in Joulova toplota - delo.

 • se seznanijo z osnovnimi pojmi o hidromehaniki in njenim pomenom, fizikalnimi lastnostmi kapljevin, realnimi in idealnimi kapljevinami

 • spoznajo osnovne zakone HIDROSTATIKE: tlaki in hidrostatični tlak, merilniki in vezne posode, Pascalov zakon in uporabo (pretvorniki), pritiski na steno (vodoravno, ravno, poševno, ukrivljeno), vzgon (Arhimedov zakon) in plavanje teles ter osnove stabilnosti plavajočih teles

 • osvojijo - zakone hidrostatike in se usposobijo za reševanje praktičnih nalog

 • poznajo fizikalne lastnosti tekočin in znajo ločevati realno in idealno kapljevino

 • Dijaki pridobivajo občutek za natančnost, kreativno razmišljanje, vrednotenje in se navajajo na delo s priročnikom ter začutijo potrebo po poglabljanju znanj in korelaciji znanj.

  Si razvijajo samozavest in psihomotorične spretnosti (praktični izračuni, zaokroževanje rezultatov, logično razmišljanje).

  VAJE: računanje praktičnih nalog in analiza rezultatov.

  Prikaz računalniškega programa Arhimed.

 • predstavimo osnovne značilnosti HIDRODINAMIKE: osnovne veličine, hidravlični polmer, vrste pretakanj, Reynoldsovo število, kontinuitetno enačbo, energije in Bernoulli - jevo enačbo ter njeno uporabo (Venturi cev, Pitot - Prandtl cev, ejektor)

 • osvojijo - zakone hidrodinamike in se usposobijo za reševanje praktičnih nalog

 •  

  VAJE: računanje praktičnih nalog in analiza rezultatov.

 • spoznajo stacionarni tok tekočin v ceveh s trenjem (realno pretakanje - linijske in lokalne višine izgub, določanje premera cevovoda, moč pri črpalkah in vodnih turbinah)

 • približamo tudi iztekanje tekočin iz posod, merjenje pretočnih hitrosti in volumskega pretoka, sile pri iztekanju in pretakanju tekočin po cevovodih, odpore gibanja v zraku in tekočini, hidravlični udar in kavitacijo ter zakone podobnosti in njihov pomen za prakso

 • osvojijo zakone hidravlike in se usposobijo za praktično reševanje nalog, da znajo vrednotiti in interpretirati dobljene rezultate ter se posledicam zoperstaviti, da znajo načrtovati primerna merjenja in obvladovati zakone podobnosti ter uporabo priročnika

 • S poznavanjem stroke si razvijajo samozavest in samoiniciativnost ter si s tem povečajo zanesljivost in skrb za delo, da si razvijajo osebno odgovornost do dela (učenja, poglabljanja znanj) ter kvaliteto dela oprto na strokovnost.

  VAJE: računanje praktičnih nalog in analiza rezultatov.

 • posredujemo osnove fluidike: naprave in komponente, znake in simbole

 • navedene informacije se dopolni s pomočjo analize učnih pripomočkov HUP1 in HUP2

 • se usposobijo za izdelavo lažjih vezalnih shem in razumejo funkcijo ter soodvisnost delovanja vgrajenih komponent

 • znajo opisati delovanje prikazane hidravlične naprave - sheme

 • Se navajajo na logično razmišljanje, pridobivajo psihomotorične spretnosti in začutijo potrebo po dodatnem samoizobraževanju.

  VAJA: analiza in interpretacija (opis) hidravličnega pogona vitla.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Pri predmetu tehnična mehanika dijaki poglobijo že pri fiziki pridobljeno znanje s področja mehanike trdnih teles in mehanike tekočin. Uspešno obvladovanje predmeta zahteva tudi solidno znanje matematike in sposobnost transfera spoznanj v strokovni predmet. Tehnična mehanika kot pretežno teoretični predmet predstavlja tudi vez med vsebinami, ki jih dijaki spoznajo pri strojnih elementih (dimenzioniranje) in tehnologiji (materiali, obdelava) ter vsebinami v okviru strokovnih predmetov ladijski stroji in ladijski parni postroj.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  2. letnik

     

 • enoosni nosilci: kaj so, podpore, obremenitve, statična določenost, ravnovesni pogoji, zunanje in notranje sile z momenti

 • Tehnično risanje s strojnimi elementi 2. letnik

 • osi in gredi, tečaji, ležaji

 • Trenje: vrste, značilnosti, osnovni stroji, škripci in škripčevja, vitli

 • Ladijski stroji

 • tovorna oprema (dvigala, vitli), naprave za sidrenje in krmarjenje

 • nauk o trdnosti: vrste obremenitev, osnovne in sestavljene napetosti, Hookeov zakon, dopustne napetosti in koeficienti varnosti

 • Tehnično risanje s strojnimi elementi

 • osnovni principi (teorija) dimenzioniranja strojnih elementov, kot npr.: vijaki, sorniki, zatiči, osi in gredi, ležaji, sklopke, cevi, itd

 • nauk o trdnosti: vrste obremenitev, osnovne in sestavljene napetosti, Hookeov zakon, dopustne napetosti in koeficienti varnosti

 • Ladijski stroji

 • osnovni principi (teorija) določanja dimenzij nekaterih delov motorja, naprimer: kolenčasta gred, gredje

 • 3. letnik

 •  

 •  

 • sestavljeno ravninsko gibanje in komplanarno gibanje

 • osnovni zakoni kinetike, delo, moč, izkoristek, energije, …

 • Ladijski stroji 3. letnik

 • kinematika batnega mehanizma

 • dinamika batnega mehanizma

 • osnovni zakoni kinetike, delo, moč, izkoristek, energije, ..

 • Tehnologija 2. letnik

 • teorija odrezovanja - sile pri odrezovanju in izračun moči obdelovalnega stroja

 • prestavna razmerja

 • kontinuitetna enačba, Bernoulli enačba

 • realno pretakanje tekočin

 • Tehnično risanje s strojnimi elementi 2. letnik

  Ladijski stroji 3. letnik

 • zobniški (jermenski, verižni) prenosi

 • dimenzioniranje cevovodov in izgube oziroma padci tlaka

 • izračun moči črpalke in izgube

 • kavitacija

 • Ladijski parni postroj 4. letnik

 • spoznavanje motenj pri pretokih

 • izgube

 • osnove fluidike: naprave in komponente, znaki in simboli

 • Ladijski stroji 4. letnik

 • osnove avtomatike

 • hidravlični pogon vitla