SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

LADIJSKI PARNI POSTROJ

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

102

 

102

skupaj

172

 

172


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Ladijski parni postroj je strokovnoteoretični predmet, ki dijake, skladno z določili konvencije STCW 1995, usposobi za upravljanje s parnimi postroji z močjo do 3000 KW. Pri predmetu se dijaki temeljito seznanijo z ladijskim parnim postrojem in vsemi njegovimi bistvenimi sestavinami (glavni in pomožni kotli, parna turbine, kondenzator in naprave za pripravo kotlovne vode) ter pridobijo osnovna spoznanja o upravljanju oziroma vodenju ter vzdrževanju celotnega parnega postroja.


4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

 • obnovi znanje določenih poglavij iz fizike

 • razume pomen osnovnih zakonov termodinamike pri obravnavi parnega postroja;

 • Zaveda se pomena vseh termodinamičnih veličin.

  Predavanje, računske vaje.

 • spozna entropijski zakon za povračljive procese

 • razume entropijski zakon;

 • Zave se pomena entropijskega zakona.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna preobrazbe in procese s plini

 • razume preobrazbe idealnega plina;

 • Zave se pomena osnovnih preobrazb.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna krožne procese

 • razume teoretične krožne procese in jih med seboj primerja;

 • Zaveda se pomena krožnih procesov.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna paro in parne procese

 • definira fazne spremembe, spozna parne krožne procese;

 • Zaveda se pomena uporabe pare na ladji.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna vlažnost zraka

 • razlikuje pojma absolutne in relativne vlažnosti;

 • Zaveda se pomena vlažnega zraka.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna transport toplote

 • razlikuje pojme prevajanje, prestop in prehod toplote;

 • Zaveda se pomena teh pojmov pri obratovanju kotlov in toplotnih izmenjevalcev.

  Predavanja, računske vaje.


  4. letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna tokove plinov in par

 • pozna energije v tokovih;

 • Zaveda se pomena tokov.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna pomen tokov skozi različne oblike šob

 • primerja različne oblike šob, zna konstruirati šobo;

 • Zaveda se pomena konstrukcijskih oblik šob.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna diagramski potek parnih procesov

 • zna praktično uporabljati Mollierov diagram za vodno paro;

 • Zave se pomena praktične uporabe diagramov.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna vrste parnih kotlov

 • razlikuje različne vrste kotlov in načine kurjave;

 • Zaveda se pomena različnih vrst kurjav.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna načine cirkulacije vode

 • definira vrste cirkulacije, razlikuje naravni in umetni vlek;

 • Zaveda se pomena cirkulacije in vleka.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna motnje pri delovanju kotla

 • nauči se postopkov pri zagonu in zaustavitvi kotla;

 • Zave se pomena pravilnega delovanja kotla.

  Predavanja,uporaba strojnega simulatorja.

 • spozna postopek nadzorovanja kotla

 • opiše postopek nadzora;

 • Zaveda se pomena varnostnih predpisov in ukrepov.

  Predavanja,uporaba strojnega simulatorja.

 • spozna vrste in izvedbe parnih turbin

 • opiše različne vrste turbin in njihovo uporabnost;

 • Zaveda se energetskega pomena parne turbine.

  Predavanja,uporaba strojnega simulatorja.

 • spozna sestavne dele parnih turbin

 • opiše sestavne dele, pozna njihove materiale;

 • Zaveda se vloge posameznih delov v celotnem sklopu.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna izgube parnih turbin

 • razlikuje zunanje in notranje izgube, zna izračunati izkoristek;

 • Zaveda se pomena ekonomičnega obratovanja turbine.

  Predavanja, računske vaje.

 • spozna vrste regulacije parnih turbin

 • razloži vrste regulacije turbin, pozna načine avtomatizacije turbin;

 • Zaveda se pomena regulacije in avtomatizacije.

  Predavanja, uporaba strojnega simulatorja.

 • spozna toplotne sheme turbinskih postrojev

 • zna brati sheme;

 • Zaveda se pomena branja shem.

  Predavanja, avdijo in video oprema.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno:

  Zahteva se dobro predznanje iz posameznih splošnoizobraževalnih predmetov fizika (toplotni pojavi, vlažnost, plinski zakoni) in matematika (eksponentne enačbe), kakor tudi iz naslednjih strokovnih predmetov: tehnično risanje s strojnimi elementi, tehnologija (lastnosti materialov) in tehnična mehanika.

  Konkretno:

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  4. letnik

     

 • oprema ladij

 • oprema za reševanje in protipožarna oprema

 • oprema za manipulacijo s tovorom, privez in krmarjenje

 • manevriranje in ravnanje z ladjo

 • Ladijski stroji

 • spozna osnovne cevovode na ladji;

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencije;

 • spozna tovorno opremo, naprave za sidranje in krmarjenje;

 • spozna pojem propulzije;

 • osnove navigacije

 • Geografija

 • človek in pokrajina. naravoslovni dejavniki;

 • oprema za reševanje

 • Varnost pri delu in reševanje na morju

 • uporaba opreme za reševanje in preživetje, načini reševanja in preživetja;