SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

LADIJSKI STROJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

175

35

210

4.

136

35

171

skupaj

311

70

381


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Ladijski stroji je strokovnoteoretični predmet, ki dijake, skladno z določili konvencije STCW 1995, usposobi za upravljanje z motornimi pogoni do moči 3000 KW. Predmet daje temeljna strokovna znanja za naslednja operativna delovna področja, ki so povezana z vodenjem in vzdrževanjem celotnega strojnega kompleksa na ladji:

 • upravljanje z glavnimi pogonskimi motorji ladje,

 • upravljanje oziroma ravnanje s pomožnimi stroji,

 • upravljanje s tovorno opremo za nakladanje, razkladanje oziroma transport tovora na ladji,

 • upravljanje oziroma ravnanje z napravami za sidranje in privez ladje,

 • upravljanje hladilnih in drugih pomožnih ladijskih agregatov,

 • racionalno trošenje goriva oziroma energetskih virov,

 • strokovno vzdrževanje glavnih pogonskih motorjev, pomožnih strojev in drugih naprav za optimalno obratovanje

 • izvajanje posameznih delovnih opravil v skladu s principi varstva pri delu in zaščite okolja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik – (5 ur/teden teoretičnega pouka; 1 ura/teden vaj)

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

 • seznani se s strukturo ladje in vrstami strojev

 • pozna strukturo ladje, vse elemente ki tvorijo strukturo, njihovo pomembnost za trdnost strukture ladje

 • Zaveda se pomena vseh delov in jih zna povezati v celoto.

   

 • spozna osnovne cevovode na ladji

 • sposoben mora biti cevovode prepoznati, jih dimenzionirati in vzdrževati

 • Razvije si sposobnost takoj ukrepati v primeru poškodbe cevovoda.

   

 • spozna batne črpalke

 • poznati mora pomembnost batnih črpalk, različne vrste črpalk,definirati sesalno, tlačno geodetsko in manometersko višino

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnosti pri delovanju.

  Vaje: glej praktični pouk.

 • spozna centrifugalne črpalke

 • poznati mora lastnosti centrifugalnih črpalk, njihovo vlogo pri posameznih cevovodih

 • zna ugotoviti nepravilnosti pri delovanju in jih odpraviti

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnosti pri delovanju.

   

 • spozna rotacijske črpalke

 • poznati mora vse vrste rotacijskih črpalk, njihove karakteristike in materiale iz katerih so sestavljene

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna batne in rotacijske kompresorje

 • spozna sestavne dele in njihovo funkcijo

 • seznani se s predpisi klasifikacijskih ustanov v zvezi s kompresorji

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna naprave za proizvodnjo sladke vode

 • razlikuje sladko in pitno vodo

 • pozna naprave za proizvodnjo le-te

 • pozna higienske predpise

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna naprave za prečiščevanje goriv, maziv, oljnih odplak in sanitarnih izlivov

 • opiše delovanje in strukturo filtrov

 • pozna sestavne dele separatorjev, pojasni njihovo delovanje

 • razume ekološko vrednost teh naprav

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencije

 • zna vzdrževati protipožarno in reševalno opremo

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

  Vsebine so povezane s predmetom varstvo in reševanje na morju.

 • spozna tovorno opremo, naprave za sidranje in krmarjenje

 • zna uporabljati in vzdrževati opremo

 • pozna njihovo pomembnost

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

  Teorija: uporaba raznih strokovnih virov, revij, ogled slik, prosojnic, avdiovizualnih prezentacij ipd.

 • spozna hladilne in klima naprave

 • razume pomembnost naprav, obvlada vzdrževanje le-teh

 • spozna ekološke pristope

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • seznani se z avtomatizacijo ladijskih postrojev

 • spozna sestavne dele in razume njihovo delovanje

 • spozna pomembnost naprav za komunikacijo

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna sestavne dele ladijskih motorjev

 • pozna njihove funkcije, gradiva in tehnološki postopek za izdelavo

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

  Vsebine so povezane s predmetom tehnologija.


  4. letnik – (4 ure/teden teoretičnega pouka; 1 ura/teden vaj)

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna goriva in maziva za motorje z notranjim zgorevanjem

 • pozna in opiše osnovne kemijske in fizikalne lastnosti goriv in maziv

 • Osvaja ekološko zavest in varčnost pri uporabi goriv in maziv.

   

 • spozna osnove delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem

 • obnovi znanja iz predmeta ladijski parni postroj

 • se nauči indiciranja in diagnosticiranja okvar s pomočjo indikatorskih diagramov

 • obvlada dinamiko gibnega mehanizma

 • Razvije čut za ekonomično porabo goriva in maziva.

   

 • spozna plinske turbinske postroje

 • pozna sestavne dele plinskega turbinskega postroja

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna pripravo zgorevalne zmesi

 • opiše zunanjo in notranjo pripravo zgorevalne zmesi

 • opiše naprave, razlikuje pripravo zmesi otto in diesel motorjev

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna sisteme za hlajenje in mazanje ladijskih motorjev

 • pozna vse sisteme za hlajenje in mazanje

 • opiše njihovo delovanje

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna načine regulacije in meritev ladijskih motorjev

 • nauči se različnih meritev in s tem povezanih regulacij

 • Razvije si sposobnost pravilnega in hitrega ukrepanja pri okvarah ali nepravilnostih pri delovanju.

   

 • spozna pojem propulzije

 • zna oceniti efektivno moč motorja

 • pozna karakteristike vijaka, opiše zaščito ladijskih motorjev

 • opiše vlogo vztrajnika

 • oceni ekonomičnost porabe goriva

 • Razvije sposobnost ocene ekonomičnosti delovanja ladijskega postroja.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje v okviru praktičnega pouka),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Za učinkovito usvajanje vsebin predmeta ladijski stroji je potrebno kvalitetno predznanje iz predmetov: matematika, tehnologija, tehnična mehanika ter tehnično risanje s strojnimi elementi; to zagotavlja tudi predmetnik programa, saj so navedeni predmeti praviloma v nižjih letnikih. Deloma se nekatere vsebine predmeta ladijski stroji navezujejo tudi na posamezne vsebine preostalih strokovnih predmetov (ladijski parni postroj, ladijska elektrika in avtomatika, varstvo pri delu in reševanje na morju), neposredno pa s praktičnim poukom v okviru vaj, ki so v podporo temu strokovnoteoretičnemu predmetu.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  3. letnik

     

 • seznani se s strukturo ladje in vrstami strojev

 • spozna osnovne cevovode na ladji

 • Pomorstvo

 • ladja, definicije, deli, pojmi in konstrukcija

 • pozna konstrukcijo ladje

 • spozna batne črpalke

 • Tehnologija

 • pozna materiale, tehnološki postopek obdelave materialov

 • spozna batne in rotacijske kompresorje

 • Ladijski parni postroj

  Tehnologija

 • pozna krožne procese in materiale

 • spozna naprave za proizvodnjo sladke in pitne vode

 • Ladijski parni postroj

 • pozna paro in parne procese

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencij

 • Pomorstvo

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • pozna konstrukcijo ladje in postopke pri reševanju

 • spozna tovorno opremo, naprave za sidranje in krmarjenje

 • Pomorstvo

  Ladijska elektrika in avtomatika

 • pozna vrste tovorne opreme

 • pozna zgradbo elektromotorja in električna omrežja

 • spozna hladilne in klima naprave

 • Ladijski parni postroj

 • pozna levi krožni proces in hladilno število

 • seznani se z avtomatizacijo ladijskih postrojev

 • Ladijska elektrika in avtomatika

 • pozna električna tipala in prenos signala

 • spozna sestavne dele ladijskih motorjev

 • Tehnologija

 • pozna materiale in postopke obdelave

 • 4. letnik

 •    

 • spozna osnove delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem

 • spozna plinske turbinske postroje

 • Ladijski parni postroj

 • pozna krožne procese

 • pozna krožne procese

 • spozna načine regulacije in meritev ladijskih motorjev

 • Tehnologija

 • pozna merilne instrumente

 • spozna pojem propulzije

 • Tehnična mehanika

 • zna razstavljati sile

 • pozna masni vztrajnostmi moment