SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

LADIJSKA ELEKTRIKA IN AVTOMATIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

140

35

140

4.

68

68

68

skupaj

208

 

208


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • obnovijo teoretične osnove elektrotehnike in elektronike za nadaljnje razumevanje delovanja električnih / elektronskih strojev in naprav na ladji;

 • spoznajo zgradbo ladijskih električnih strojev in naprav in usvojijo principe njihovega delovanja;

 • spoznajo principe avtomatike, krmiljenja in regulacije;

 • se usposobijo za razumevanje tehničnih (inštrukcijskih) navodil za uporabo ladijskih naprav in strojev in znajo skladno z navodili tudi ukrepati;

 • še posebno ob izvajanju praktičnih vaj pridobivajo ustrezne delovne navade, smisel za sistematičnost, natančnost, iniciativnost in tehnično kulturo;

 • pri praktičnem pouku razvijajo dobre medsebojne in delovne odnose pri skupinskem delu ter razvijajo čut za osebno in kolektivno odgovornost;

 • ob delu spoznavajo tudi eventualne možnosti za onesnaževanja okolja in si tako krepijo svojo ekološko zavest.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik (4 ure/teden teoretičnega pouka; 1 ura/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

 • zgradba snovi in nosilci električnega naboja; električni tok

 • pozna zgradbo snovi, zgradbo atoma, način »pridobivanja elektrenine«

 • spozna pojem električnega naboja in polja

 •  

  Predavanja

 • osnovne električne količine in njihove enote; sklenjen električni krog

 • ohmov in kirchoffov zakon

 • upornost in prevodnost; električno delo in moč

 • obnovi osnovne zakone elektrike in poglobi razumevanje principov delovanja električnih naprav in strojev

 • S poznavanjem teorije si razvija sposobnost uporabe merskih enot.

  Čuti potrebo po poglabljanju in nadaljnjem učenju.

  Predavanja

  Vaje: računske naloge.

 • elektrokemija, akumulator, galvanski člen, elektrokorozija

 • spozna elektrokemijske lastnosti raztopin in kovin za razumevanje delovanja akumulatorja, galvanskega člena in zaščito proti koroziji

 •  

  Predavanja

  Vaje: ogled.

 • magnetizem, magnetne lastnosti snovi, magnetno polje in elektromagneti

 • spozna magnetizem in magnetne lastnosti snovi

 • razdelitev snovi in uporaba pri strojih

 • Pridobi predstavo o magnetizmu in magnetnih lastnosti snovi.

  Predavanja

  Vaje

 • osnovni zakoni v magnetizmu in elektromagnetizmu, indukcija, sila na vodnik

 • spozna lastnosti enote, energije ter učinek polja

 •  

  Predavanja

  Vaje: računske metode.

 • specifičnost ladijske elektrotehnike, predpisi za izvedbo in gradnjo ladijskih električnih naprav in instalacij

 • seznani se z predpisi in gradnjo plovbnih objektov ter izvedbo elektronaprav in instalacij na ladji

 •  

  Predavanja

 • ladijski kabli, energetski, telekomunikacijski, ladijske instalacije, izvedbe

 • elektroinštalacijski materiali, stikala, razvodnice, razvodne omarice, svetila

 • seznani se z elementi ladijskih instalacij, ladijskimi kabli, njihovo vgradnjo, način polaganja ter vezave

 •  

  Predavanja

  Ogled

 • ladijske mreže, radijalne zankaste

 • se seznani z razvodom električne energije in vrstah inštalacij

 •  

  Predavanja

 • ladijska centrala in glavna razvodna plošča, bilanca energije

 • spozna ladijsko centralo, teoretično, glavno razvodno ploščo in njene elemente (stikala, varovalke, merilne inštrumente)

 •  

  Predavanja

  Vaje: ogled.

 • električni merilni inštrumenti in meritve na ladji

 • nauči se o merilnih inštrumentih in meritvah

 • Razvija sposobnost uporabe merskih enot.

  Čutijo potrebo po poglabljanju in nadaljnjem izobraževanju.

  Predavanja

 • ladijska razsvetljava: notranja, zunanja in signalizacijska ter navigacijska

 • spozna se s svetlobnimi telesi in napravami za razsvetljevanje ter signalnimi in navigacijskimi lučmi

 •  

  Predavanja

  Vaje

 • viri električne energije na ladjah, alternatorji, generatorji

 • naučijo se delovanja, vzdrževanja in uporabe akumulatorjev in varnost pri delu z njimi

 •  

  Predavanja

  Vaje

 • enosmerni generatorji, glavnovezni, stranskovezni, kompaudni (zaporedni, vzporedni in kombinirani)

 • naučijo se kako so generatorji zgrajeni

 •  

  Predavanja

  Vaje: ogled stroja.

 • trifazni sinhronski generator, tuje in lastno vzbujanje

 • naučijo se zgradbo, vrste in princip delovanja generatorja

 •  

  Predavanja

  Ogled.

 • paralelno delovanje, pogon in sinhronizacija generatorja, postopki pri vklopu in izklopu

 • naučijo se kako delujejo in vrste generatorjev

 •  

  Predavanja

  Ogled v delavnici.

 • pogoni generatorja na ladji: dizel, turbina, osovinski in utilizacijski kotel

 • seznanijo se s pogoni in specifičnostmi teh pogonov, kateri so na ladjah

 •  

  Predavanja

 • usmerniki in pretvorniki na ladji

 • seznani se z usmerniškimi elementi in vezji za usmerjanje izmeničnega toka ter pretvorniki

 •  

  Predavanja

 • energetski transformatorji na ladji

 • nauči se kako je zgrajen

 • nauči se kako deluje in kje se na ladji uporablja

 •  

  Predavanja in ogled v delavnici.

 • elektromotorji na ladji, asinhronski motor, delovanje in vrste motorjev

 • seznani se z zgradbo, delovanjem in vrstah motorjev

 •  

  Predavanja, vaje in ogled v delavnici.

 • zagon asinhronskega motorja in upravljanje smeri in hitrosti vrtenja

 • seznani in nauči se vrste zagona,regulacijo vrtljajev in sprememba smeri vrtenja asinhronskega motorja

 •  

  Predavanja, vaje in ogled v delavnici.

 • enosmerni motor, serijski in zaporedni

 • nauči se kako je zgrajen in kako deluje enosmerni motor ter spozna vrste enosmernih motorjev

 •  

  Predavanja, vaje in ogled v delavnici.

 • zagon in regulacije na enosmernem motorju

 • spozna načine regulacije in zagona enosmernih motorjev

 •  

  Predavanja, vaje in ogled v delavnici.

 • elektromotorni pogoni črpalk, ventilacijskih naprav, sidrnega in priteznega vitla, tovorna vitla, dvigala in krmarske naprave

 • spozna se z vezavo in uporabo elektromotorjev za pogone ladijskih naprav (črpalke, vitla, dvigala), specifičnosti ladijskih pogonov pri regulaciji in zapisovanju

 •  

  Predavanja, pregled prospektov proizvajalca opreme.

 • zaščite elektromotorjev od preobremenitve, kratkega stika, podnapetosti, mehanska zaščita

 • zaščita generatorjev od preobremenitvene, pretokovne, kratkega stika, podnapetostne, povratne moči in termične

 • z vrstami zaščit in specifičnosti ladijskih pogonov ter zaščite preobremenitve, kratkega stika in termične zaščite

 • seznaniti z zaščito generatorja od preobremenitve pretoka, kratkega stika in povratne moči

 •  

  Predavanja

 • senzorji fizikalnih količin na ladji: temperatura, tlak, nivoji tekočin in sipkih materialov, premikov in vlažnosti

 • se seznani s senzorji fizikalnih količin in pretvorniki teh v električne: za medije is stopnje merjenja na ladji

 •  

  Predavanja, vaje in ogled v strojni delavnici.


  4. letnik (2 uri/teden teoretičnega pouka; 2 uri/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

 • uvod

 • pomen in cilji avtomatike v smislu razbremenitve rutinskih opravil

 •    

 • upravljanja in avtomatizacija

 • ladijskega pogona

 • ročno upravljanje (sistem z odprto zanko)

 • sistem z zaprto zanko

 •  

  Predavanja

 • stopanje avtomatizacije ladijskega pogona

 • razvoj ladijske avtomatike

 • globina predelave signalov od krmiljenja

 • javljanja do optimiziranja in obdelave shranjenih signalov

 •  

  Predavanja

 • zahteva ladijskega registra s področja avtomatizacije

 • sistem mora biti za projektirnanje, gradnjo

 • visoka zanesljivost, varnost v specifično težjih obratovalnih pogojih

 • Spoznavanje zanesljivosti naprav na ladji.

  Predavanja

 • krmiljenje in regulacije

 • zajem (meritev) vhodnih signalov

 • obdelava signala

 • izhod signala (povelja)

 •    

 • digitalni in analogni signali

 • prilagoditev signalov po zajemu, z na njihovo obdelavo

 • točnost merjenja ,pogreški pri odčitavanju

 • prednosti digitalnega, merjenja pri prenosu na oddaljena mesta

 •  

  Predavanja in praktične vaje.

 • vrste krmilij glede na zahtevano stopnjo avtomatizacije

 • kombinacijska krmilja

 • programska programska (frekvenca) krmiljenja

 •  

  Predavanja in teoretične vaje.

 • analiza kombinacijskega in programskega krmilja

 • pripadajoča logična povezava med vhodnim in izhodnim veličinami kombinacijskega vezja

 • funkcijski načrti z enostavnejšo programsko verigo

 • (ponavljajoče operacije s časovnimi pogoji)

 •  

  Predavanja in teoretične vaje.

 • osnovni pojmi regulacije

 • razlika med krmiljenjem in regulacijo, vloga povratne vezave

 • komporator za primerjave dejanske z želeno vrednostjo, regulator za zmanjšanje odstopanje med omenjenima veličinama

 •  

  Predavanja in teoretične vaje.

 • sestavni elementi, veličine rgeulacijskega kroga

 • funkcije referenčnega , merilnega člena ,regulatorja in vloga negativne povratne vezave v regulacijskem krogu

 • regulirana,regulirana veličina , motorja in regulacijskem krogu odstopek

 •  

  Predavanja in teoretične vaje.

 • delitev regulacij glede na potek in odvisnost vrednosti

 • regulacije s konstantno želeno vrednostjo

 • časovno programirane regulacije

 • sledilne regulacije

 •  

  Predavanja in praktične vaje.

 • vrste regulatorjev in njihove lastnosti

 • pnevmatski, hidravlični, elektrontski regulatorji

 • osnove lastnosti, regulatorjev P,I,D in njihovih kombinacij

 • izbira regulatorjev glede na fizikalne lastnosti sistema

 •  

  Predavanja in praktične vaje.

 • avtomatizacija ladijskega pogona in pomožnih ladijskih naprav

 •      

 • sistem regulacije in upravljanja ladijskega pogona in pomožnih naprav

 • tipolni (monitoring) podsistem

 • kazalni (display) podsistem

 • regulacijski podsistem

 • Spozna prednosti avtomatiziranih procesov in se zave njihovih prednosti.

   

 • tipolni podsistem

 • analogna, digitalna zvočna , svetlobna indikacije, mimic diagram data loger

 • merilna vezja (nastavitev spodnjega dela oziroma zgornjega alarmnega nivoja)

 • možnosti preklopa alarmov

 •    

 • naprave za nastavitev ukrepanje v regulacijskem podsistemu

 • izbira aktuatorja na pogonski medij

 •    

 • vrste aktuatorjev in njihove lastnosti

 • hidravlični gonilniki

 • pnevmatski gonilniki

 • električni gonilniki

 •  

  Predavanja

 • avtomatska upravljanja pogonskega diesel motorja

 • blok shema sistema upravljanja pogonskega diesel motorja

 • elementi za sinhronizacijo in obremenitev

 • elementi za avtomatsko upravljanjem, zagon zaustavitev

 • Wodwordov regulator

 • Razvijanje strokovnosti in praktične odgovornosti.

  Predavanja in ogled ladij Lahor.

 • zgradba telegrafa

 • funkcije ročic telegrafa in tipkah

 • električni in pnevmatski signal, ki jih preko programskega krmiljenja posredujemo ladijskemu motorju

 •  

  Predavanja

 • izvor in postopki upravljanja

 • ročno upravljanje

 • upravljanje s komandnega mostu

 • upravljanje iz kontrolne kabine stroja

 • mehanizem za zagonski zrak

 • kratkotrajen in vnaprej določen čas zaustavitve

 • sinhronizacija vbrizgavanja goriva in izklopa zagonskega zraka

 • zaustavitev motorja v tili (emergenciy stop)

 •  

  Predavanja

 • avtomatika upravljanje separatorja za čiščenje goriv(naziv) upravljanje motorja in grelnika

 • logika za vklop iz kontrolne kabine ali pri separatoju

 • avtomatski ali ročni izklop

 • Se zaradi posledic onesnaževanja in s tem razvije ekološko zavest.

  Predavanja

 • časovniki in elementi za upravljanje ventilov za dovod pere, težkega goriva tople, hladne, odvod čistega goriva

 • delovanje separatorja z ali brez grelnikov

 • simulirano delovanje

 •  

  Predavanja

 • avtomatika za uporabljanje parnih kotov regulacija nivoja vode v kotlu

 • regulacijski krog nastavljanja ventila za dotok napajalne vode

 • Razvije čut in odgovornost timskega dela.

  Predavanja in ogled na ladji.

 • regulacija temperature pare

 • regulacijski krog nastavitve mešalnega ventila za gretje

 •  

  Predavanja

 • regulacija zraka za zgorevanje

 • regulacijski krog nastavitve lopute za zrak

 •  

  Predavanja

 • regulacija pritiska pare

 • regulacijski krog nastavitve ventila za dovod goriva v gorilnik

 •  

  Predavanja


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje v okviru praktičnega pouka),

 • ustno.

  Dijak izdela ustrezna poročila o vajah, ki jih učitelj oceni.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Pri predmetu ladijska elektrika in avtomatika dijaki poglobijo že pri fiziki pridobljeno znanje s področja elektrike in magnetizma. Uspešno obvladovanje predmeta in razumevanje delovanja posameznih strojev in naprav zahteva tudi solidno znanje matematike in sposobnost dijakov za transfer spoznanj v strokovni predmet. V posameznih vsebinah se predmet povezuje s predmeti ladijski stroji, navtika in ladijski parni postroj.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  3. letnik

     

 • ladijski stroji

 • Ladijski stroji

  Ladijski parni postroj

 • poznavanje vrst in značilnosti strojev, ki poganjajo generatorje v ladijski centrali (osovinski generator-reduktorji, turbina, utilizacijski kotel, lastni diesel motor);

 • črpalke (centrifugalne, rotacijske) in kompresorji

 • Ladijski stroji

 • poznavanje vrst črpalk in kompresorjev;

 • oprema za tovor, sidrenje in krmarjenje

 • Ladijski stroji

  Pomorstvo

 • pozna naprave za krmarjenje ladij, nakladanje in razkladanje tovora ter naprave za privez in sidranje (vrste naprav in njihovo vzdrževanje);

 • 4. letnik

     

 • seznani se z avtomatizacijo ladijskih postrojev

 • Ladijski stroji

 • pozna naprave in izvedbo avtomatizacije na ladji, centrale ipd.;

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencije

 • Ladijski stroji

  Pomorstvo

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

 • pozna alarmne in protipožarne naprave;