SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

POMORSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

35

68

skupaj

68

 

68


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet pomorstvo je temeljni strokovni predmet programa plovbni tehnik; nekaj bistvenih vsebin predmeta pa morajo vsekakor spoznati tudi bodoči ladijski strojni tehniki, saj je delovno okolje za ene in druge isto, to je ladja; in le kot dobro sodelujoča ekipa lahko v vseh pogledih zagotovijo varno plovbo. Zato morajo tudi slednji spoznati:

Pri predmetu dijak spozna:

 • osnovne informacije o ladjah,

 • opremo ladje, še posebej opremo za reševanje in protipožarno opremo,

 • osnovne konstrukcijske dele ladje in njihovo povezanost,

 • konvencije o varnosti in preprečevanju onesnaženja morja,

 • osnovne ladijske dokumente,

 • osnove stabilnosti in trima ter računanje,

 • osnove pravil izogibanja trčenja na morju,

 • vodenja ladje in navtike,

 • osnove manevriranja,

 • osnove strojnega stražarjenja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

  Ladja, definicije, deli , pojmi in konstrukcija

 • obvlada osnovne definicije, pojme in konstrukcijske lelemente ladij

 • Razvijanje strokovnosti ter čuta odgovornosti in sposobnosti upravljanja ter rokovanja z ladjo.

  Vaje: praktični pouk.

  Ladijska posadka

 • spozna službe na ladji, ladijsko hirarhijo ter delovna mesta in dela pomorščakov

 • Razvijanje poklicne etike, solidarnosti, sodelovanja, motivacije, strpnosti ter pozitivnega odnosa med pomorščaki.

   

  Osnovne lastnosti in prikazovanje velikosti ladij

 • pozna osnovne lastnosti ladij, pozna ladijske dimenzije, zna odčitati ugrez, razume in obvlada ladijske mere

 • Razvijanje čuta za obliko in velikost ladij.

  Praktični primeri računanja delpasmana, nosilnosti in mas tovora in njihova medsebojna povezanost.

  Delitev ladij

 • pozna delitve ladij, prepozna in opiše njihove razlike

 • primerja različne ladje

 • prepozna in opiše različne vrste trgovskih ladij

 • opazuje in identificira vrste ladij

 • Razvijanje čuta za poklicno odgovornost, razvijanje zanimanja za ladje.

  Opazovanje in identifikacija ladij, praktični pouk.

  Oprema ladij, protipožarna oprema in oprema za reševanje

 • pozna vrste ladijske opreme, najpomembneje lastnosti te opreme

 • pozna vzdrževanje in uporabo

 • Razvijanje strokovnosti pri rokovanju z ladijsko opremo, razvijanje čuta za odgovornost in zanesljivost pri rokovanju z opremo.

  Ogled ladij in njihove opreme.

  Praktični pouk

  Konstrukcija in gradnja ladij

 • zna opisati in narisati osnovne dele ladijske konstrukcije

 • zna povezati konstrukcijske elemente ladje v celoto

 • pozna načine in sredstva za vzdrževanje ladje

 • Razvijanje čuta za ladijsko obliko in velikost, razvijanje čuta za skrbnost in odgovornost za varno delovanje.

  Ogled ladje in njihove opreme, ogled ladjedelnice.

  Stabilnost in trim ladij

 • pozna pomen stabilnosti in trima za varnost ladje

 • razume spremembo stabilnosti in trima zaradi manipulacij s tovorom

 • pozna osnovne elemente stabilnosti in trima ladij

 • Razvijanje čuta do natančnosti, strokovnosti, zanesljivosti, sodelovanja ter skrbnosti zaradi varnosti ladje, tovora in ljudi.

  Vaje

  Osnove komuniciranja

 • spozna pomen komuniciranja za varnost in delo ladij

 • pozna sistem GMDSS, njegovo opremo

 • zna vzpostaviti vezo in oddati signal v sili

 • Razvijanje čuta za sposobnost komuniciranja ter pomen komuniciranja za varnost, pomen natančnosti in odgovornosti pri komuniciranju.

  Praktični pouk: vaje.

  Osnove pravil izogibanja trčenj na morju

 • pozna vsebino in uporabo pravilnika

 • zna pravilnik uporabljati v praksi

 • Razvijanje odgovornosti, točnosti, doslednosti, previdnosti in komunikativnosti s ciljem varnega in pravilnega vodenja ladje.

  Praktični pouk: vaje.

  Osnove manevriranja

       

  Osnove strojnega stražarjenja

 • se seznani z delovanje m služb na ladji

 • se zaveda pomembnosti in odgovornosti pravilnega ladijskega stražarjenja

 • se seznani z normativi in navodili ladijskega stražarjenja strojne službe

 • obvlada osnovna načela ladijskega stražarjenja

 • Razvijanje odgovornosti, točnosti, doslednosti, previdnosti, skrbnosti in ekološke zavesti pri opravljanju svoje službe ter nujnost profesionalnega sodelovanja med službami na ladji.

  Vaje

  Osnove navtike

 • spozna osnove navtike, pozna osnovne pojme, opremo ter vodenje navigacije v različnih področjih plovbe

 • Razvijanje točnosti, strokovnosti pomembnosti varnega in pravilnega vodenja ladij.

  Praktični pouk, praktične vaje na pomorskih kartah ter ostale vaje.

  Ladijski dokumenti

 • pozna osnovne ladijske dokumente in listine ter ostale dokumente, ki se jih uporablja v pomorstvu

 • Razvijanje pomembnosti ladijskih dokumentov za nemoteno plovbo, odgovornosti za pravilno izpolnjevanje dokumentov.

  Vaje


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • oprema ladij

 • oprema za reševanje in protipožarna oprema

 • oprema za manipulacijo s tovorom, privez in krmarjenje

 • manevriranje in ravnanje z ladjo

 • Ladijski stroji

 • spozna osnovne cevovode na ladji;

 • spozna protipožarno in reševalno opremo ter predpise konvencije;

 • spozna tovorno opremo, naprave za sidranje in krmarjenje;

 • spozna pojem propulzije;

 • osnove navigacije

 • Geografija

 • človek in pokrajina. naravoslovni dejavniki;

 • oprema za reševanje

 • Varnost pri delu in reševanje na morju

 • uporaba opreme za reševanje in preživetje, načini reševanja in preživetja;