SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

105

35**

105

2.

105

70**

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

210

 

210


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo in usvojijo teoretične osnove s področja obdelave materialov kot podlago za razumevanje izkušenj pri neposrednem praktičnem delu;

 • spoznajo temeljne značilnosti posameznih vrst materialov oziroma gradiv, klasifikacijo;

 • spoznajo pomen standardizacije gradiv, orodij in drugih delovnih sredstev;

 • se naučijo pri konkretnem delu in za poglabljanje spoznanj uporabljati strokovno literaturo, še posebej priročnike;

 • se zavedo pomena smotrnega in ekološko neoporečnega izkoriščanja naravnih bogastev in ekonomične porabe materiala;

 • spoznajo pravila za varno izvajanje posameznih opravil in delovnih nalog, ki omogočajo tudi gospodarno ravnanje z različnimi orodji in delovnimi sredstvi;

 • razvijajo interes za raznovrstna tehnična spoznanja in tehnološki razvoj v svoji stroki.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik (3 ure/teden teoretičnega pouka; 1 ura/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMACIJSKI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijaki

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo kaj tehnologija obravnava in splošna opravila tehnologa, razlikovanje med tehnologijo pridobivanja in obdelovalno tehnologijo (shematski prikaz)

 • Spoznajo splošne lastnosti gradiv in poznajo pomen standardizacije. Slišijo za tendenco razvoja tehnologije z vsemi prednostmi in težavami

 • znajo identificirati vrste tehnologij in opravil, pozna pomen standardizacije in njen razvoj, osvoji osnovne splošne vrste lastnosti gradiv

 • S poznavanjem trendov razvoja tehnologij spoznajo potrebo po čim boljšem izobraževanju, da bodo lahko delovno mesto dobili in ohranili.

   

 • seznanitev zakaj gradiva preizkušamo in spoznavanje mehansko tehnoloških preizkusov: oblike standardiziranih preizkušancev, trdnost, načine obremenjevanja, udarna žilavost (Charpy), trdote, vrednotenje rezultatov in informativno mikrostrukturne preizkuse

 • znajo interpretirati podatke dobljene s preizkusom

 • znajo prepoznavati mehansko tehnološke lastnosti gradiv

 • znajo razlikovati različne preizkuse

 • S poznavanjem materije si razvijajo samozavest in samoiniciativnost za izbiranje gradiv glede na mehansko tehnološke lastnosti.

  VAJA: merjenje trdote po Brinelu, Vickersu in Rockwellu.

 • seznanimo s čistim železom in njegovo ohlajevalno krivuljo, povemo definicijo za jeklo in narišemo Fe - Fe3C diagram.

 • razložimo sivo litino in jekleno litino (shema pridobivanja, vrste, lastnosti, označevanje, polizdelki)

 • spoznajo jekla: shemo pridobivanja, vrste jekel in njih osnovne lastnosti, označevanje, uporabnostne primere in vrste jeklenih polizdelkov

 • ravno tako spoznajo toplotna stanja jekel in litin: žarjeno jeklo, kaljeno jeklo, jeklo za poboljšanje, cementacijsko, nitrirano in karbonitrirano jeklo ter površinsko kaljenje

 • se usposobijo za izbiro primernih jekel in litin pri konkretni uporabi oziroma nabavi

 • razumejo pomen označevanja

 • znajo razlikovati razne vrste jekel in litin

 • znajo vrednotiti kakovost, stanje in primernost gradiv

 • znajo ugotoviti katere lastnosti so pomembnejše pri konkretnem delovnem problemu

 • Na osnovi poznavanja osnovnih vrst jekel in litin pridobivajo ustvarjalnost, ekološko zavest, inovativnost in potrebo po poglabljanju znanj.

  VAJA: izbiranje in označevanje jekel za konkretne primere ob uporabi priročnika.

 • seznanimo z neželeznimi kovinami in zlitinami, njihovimi lastnostmi, sistemom označevanja, uporabo in polizdelki

 • spoznajo: lahke kovine (Al, Mg) in zlitine, Baker in zlitine (broni, medi), druge težke kovine (Pb, Zn, Sn, Cr, Ni, ...) ter plemenite kovine

 • poznajo definicije in osnovne lastnosti

 • se usposobijo za izbiro primernih kovin in zlitin pri konkretni uporabi

 • znajo razlikovati in prepoznati kovine in zlitine

 • znajo vrednotiti kakovost in primernost gradiv za določeno uporabo

 • Na osnovi poznavanja snovi si privzgajajo varčnost, ekološko zavest, delovno odgovornost ter potrebo po poglabljanju znanj.

  VAJA: izbiranje in označevanje kovin in zlitin ob uporabi priročnika.

 • spoznajo postopek pridobivanja, splošne značilnosti, pomen, uporabo in označevanje sintranih gradiv: karbidnih trdin in keramičnih ploščic, železnih sintrancev in sintrancev barvnih kovin in zlitin

 • se naučijo kdaj in kje se uporabljajo sintrana gradiva

 • osvojijo bistvene lastnosti sintrancev

 • Si razvijajo osebno odgovornost do nadaljnjega poglabljanja znanj.

  Ogled filma.

 • predstavimo nekovinska gradiva, njihove lastnosti, uporabo in osnove predelave: umetne mase (duroplaste, termoplaste, mase iz naravnih snovi, vulkanizacijske mase, silikone), naravno gumo, les in oplemenitenje lesa, papir, usnje, tekstil, steklo, porcelan in izolacijske materiale (gradbene, toplotne, zvočne, hidroizolacijske, elektroizolacijske)

 • znajo razlikovati primernost različnih gradiv

 • se usposobijo za izbiro nekovinskih gradiv

 • znajo predvidevati uporabo

 • Si razvijajo osebno odgovornost do nadaljnjega poglabljanja znanj, si razvijajo ekološko zavest.

  Ogled filma: plastične mase.

  Ogled filma: izolacijski materiali.

 • spoznajo korozijo: vzroke in vrste korozije ter odpornost najvažnejših kovin proti koroziji

 • Seznanijo se z zaščitami proti koroziji: z olji in mastmi, z barvnimi in lakastimi premazi, s kemičnimi, toplotno-kemičnimi, kovinskimi prevlekami in prevlekami iz umetnih mas

 • se usposobijo za preprečevanje vzrokov za nastajanje korozije

 • poznajo razne zaščite proti koroziji

 • znajo ocenjevati škode zaradi nastanka korozije

 • osvojijo validiranje za izbiro kakovostnejših, a zato dražjih gradiv

 • Razvijajo si zavest o preventivnem vzdrževanju, delovno strokovnost in potrebo po dodatnem izobraževanju.

  Ogled filma: korozija in zaščita proti koroziji.

 • spoznajo merjenja, kontrolo (principi in postopki) in zarisovanje v “delavnici”

 • podrobno obrazložimo pomična merila in mikrometer ter nenastavljiva merilna orodja, informativno pa: metre, prenos mer, merilne ure, pasametre in merilnike kotov

 • se seznanijo z vzdrževanjem merilnih orodij in zarisovanjem (orodja, primeri zarisovanj) ter njegovim pomenom

 • osvojijo osnovna delavniška merjenja

 • se usposobijo za izbiro meril ustrezne zahtevane točnosti, njihovo vzdrževanje in hranjenje

 • Si razvijajo zavest po določeni potrebi po točnosti in kakovosti izdelave in si razvijajo odgovornost do dela in preverjanja kakovosti dela. Razvijanje psihomotoričnih sposobnosti.

  VAJA: prikaz meril in primeri merjenj ter določanje odstopkov.

 • spoznajo nekaj tehnologij obdelav brez odvzemanja odrezkov: kovanje (kovnost gradiv, orodja, stroji, odkovki, kako se kuje in delovna navodila), poravnavanje in upogibanje pločevine, zarobljenje, gubanje in zgibanje, klepanje in cizeliranje, vlečenje čez formo in tezenje ter ravnanja in krivljenja

 • znajo opisati osnovne lastnosti odkovkov

 • poznajo osnovne ročne postopke oblikovanja pločevine

 • Začutijo potrebo po praktičnih vajah in razvijanju psihomotoričnih sposobnosti.

   

 • se seznanijo in spoznajo osnove teorije odrezovanja: kote na orodjih pri odrezovanju, rezalne hitrosti, podajanje in globino rezanja, nastajanje odrezka in hlajenje, hladila in maziva, izračunavanje prereza in volumen odrezkov, sile pri odrezovanju in moč stroja, gradiva za rezalna orodja

 • osvojijo teoretične osnove odrezovanja in vplivne faktorje

 • naučijo se izbirati ustrezne hitrosti in orodja na osnovi preglednic v strojno-tehnološkem priročniku (priročniku za kovinarje) glede na gradivo obdelovanca ter ostale tehnološke veličine in tudi glede na vrsto obdelave

 • S poznavanjem teorije si razvijajo sposobnost razumevanja odnosov med veličinami, si razvijajo samozavest in samoiniciativnost ter si s tem povečajo zanesljivost in skrb za delo.

  VAJE: primeri določanja veličin in gradiv pri odrezovanju ob uporabi preglednic iz ustreznega priročnika.

  2. letnik (3 ure/teden teoretičnega pouka; 2 uri/teden vaj pri praktičnem pouku)

  INFORMACIJSKI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo osnovne ročne obdelave (delovne postopke in kote, orodja, delovna pravila): sekanje, žaganje (ročno in strojno), piljenje, strganje, vrezovanje navojev, rezanje in striženje (škarje), prebijanje, izdelovanje vzmeti (ročno in strojno), honanje, lepenje, poliranje in super finiš

 • osvojijo osnovne ročne obdelave navedene v informativnih ciljih (postopki in orodja)

 • so sposobni razložiti pomen delovnih pravil

 • S poznavanjem delovnih pravil si razvijajo občutek za varno delo in varovanje delovne opreme.

   

 • predstavimo skobljanje in pehanje: delovne postopke (značilnosti, rezalne hitrosti), skobeljni stroj, vodoravni pehalni stroj - šeping in pokončni pehalni stroj.

 • obvladajo (znajo razložiti in opisati ter prepoznati) postopek skobljanja in pehanja

 • Se pričnejo zavedati potrebe po transferju znanja v “delavnico“.

   

 • prikažemo postopek struženja in tako se seznanijo z: vrstami stružnic, univerzalno stružnico (glavni deli in delovna navodila), vpenjanjem obdelovancev, stružnimi noži in struženjem obdelovancev (rezalne hitrosti, vzdolžno in plano struženje, vstruženje, vrtanje, konusi, male sani, konjiček, linete, profilno struženje, ekscentri, narebričenje, navoji)

 • tudi spoznajo numerično krmiljene stružnice (NC), pritrditev in vzdrževanje stružnic

 • se usposobijo (teoretična znanja) za delo na stružnicah

 • znajo opisati, razložiti, narisati, določiti in predvideti postopek struženja

 • razumejo, opišejo in skicirajo stružnico ter na njej pokažejo glavne sestavne dele in njihovo vlogo v procesih dela

 • obvladajo delovna navodila

 • S poznavanjem delovnih pravil si razvijajo občutek za varno delo in varovanje delovne opreme.

  Se zavedajo potrebe po transferju znanja v “delavnico”.

  VAJA: prikaz programiranja za CNC stružnico.

 • spoznajo vrtanje, grezenje in povrtavanje in tako se seznanijo z: splošnim opisom postopkov, orodji za vrtanje, grezenje in povrtavanje, vrtalniki (vrste in delovna navodila), vzdrževanjem vrtalnikov in orodij

 • obvladujejo (teoretična znanja) postopke vrtanja, grezenja in povrtavanja, orodja in vrtalnike

 • znajo opisati delovna pravila

 • S poznavanjem delovnih pravil si razvijajo občutek za varno delo in varovanje delovne opreme.

   Se zavedajo potrebe po transferju znanja v “delavnico”.

   

 • predstavimo frezanje in tako dijaki spoznajo: orodja za frezanje (vrste, koti, oblike, gradiva, vpenjanje, ostrenje in delovna navodila), frezalne stroje (vodoravni in pokončni frezalnik), numerično krmiljeni (NC) frezalni stroj, delo z delilnikom, vpenjanje obdelovancev, vzdrževanje strojev in delovna navodila za delo s stroji

 • obvladujejo (teoretična znanja) postopke frezanja, orodja in stroje

 • jih znajo razložiti, opisati in narisati

 • S poznavanjem delovnih pravil si razvijajo občutek za varno delo in varovanje delovne opreme.

  Se zavedajo potrebe po transferju znanja v “delavnico”.

  VAJA: delo z delilnikom, prikaz značilnih frezal - orodij in delilnika.

 • spoznajo posnemanje: postopek dela, posnemalne igle in posnemalni stroj

 • poznajo postopek posnemanja in njegov pomen

 • razumejo in znajo razložiti

 •    

 • predstavimo brušenje in tako dijaki spoznajo: postopke brušenja (okroglo notranje in zunanje, plano brezkonično), bruse (brusilna sredstva, izbiranje ustreznih brusov, vpenjanje in ostrenje), stroje, rezanje z brusi in varnostne predpise, numerično krmiljeni brusilni stroj, vzdrževanje brusilnih strojev in orodij

 • se usposobijo (teoretična znanja) za postopke brušenja

 • razumejo, znajo razložiti, narišejo brusilni stroj in orodje

 • znajao predvideti pravilno izbiro brusa

 • obvladujejo principe varnega dela, posebej pri rezanju z brusi

 • S poznavanjem delovnih pravil si razvijajo občutek za varno delo in varovanje delovne opreme.

  Se zavedajo potrebe po transferju znanja v “delavnico”.

  VAJA: prikaz programiranja za CNC brusilnik, prikaz značilnih brusov.

 • prikažemo spajanje kovin in tako spoznajo:

 • lepljenje: postopke, lepila, značilnosti

 • lotanje: pogoji, postopki, lastnosti lotnih materialov, loti (mehki, trdi), talila, primeri lotanja, delovna navodila

 • talilno plamensko varjenje: razvijalci acetilena, jeklenke, redukcijski ventil, gorilniki, kako gorilnike držimo, dodajni material in delovna pravila

 • obločno talilno varjenje: oblok, viri električne energije za varjenje, varilno orodje, elektrode, priključke, nastavljanje varilnega toka, vrste varnih spojev, napetosti in preizkušanje

 • električna uporovna varjenja - varjenja s stiskanjem in obžiganjem (informativno)

 • posebna varjenja: varjenje sive litine, barvnih kovin, alutermično varjenje, MIG, TIG, MAG postopek, varjenje s plazmo

 • plamensko rezanje: obločno rezanje s kisikom in rezanje s plazmo

 • metaliziranje, varilni predpisi pri varjenju

 • se naučijo in znajo (razumejo, razložijo, ponazorijo, skratka obvladajo) vse postopke spajanja kovin v obsegu informativnih ciljev

 • osvojijo (teoretična znanja) postopek plamenskega rezanja s kisikom in s plazmo

 • obvladujejo delovna navodila in varnostne predpise pri varjenju

 • S poznavanjem teoretičnih osnov ugotavljajo potrebo po praktičnem znanju, po psihomotoričnih spretnostih.

  S poznavanjem delovnih navodil in varnostnih predpisov si razvijajo občutek za varovanje delovne opreme ter varno delo, še posebej pomembno pri varjenjih na ladji med vožnjo.

  Si razvijajo samozavest in samoiniciativnost ter vztrajnost in si s tem povečujejo zanesljivost ter skrb za delo.

  Začutijo potrebo po dodatnem samoizobraževanju.

  Prikaz filma “varjenje in rezanje kovin” - ZRS za varjenje.

 • spoznajo pomen računalnika za tehnologijo in tako vidijo: sistem računalniškega optimiranja tehnoloških parametrov, osnove prenosa geometrije iz CAD sistema, nekatere možnosti realnih simulacij, način skladiščnega poslovanja za surovce in rezervne dele, postprocesiranje za različne CNC stroje

 • spoznajo možnosti računalnika in njegovega uvajanja za delo v delavnici oziroma na ladji

 • spoznajo tendence razvoja v tehnologiji obdelave in njegovo primernost za delo na ladji

 • Si razvijajo zavest za ustvarjalno delo in čutijo potrebo po nadaljnjem samoizobraževanju.

  Projektno delo na računalniku.

  Prikaz filma.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (krajše seminarske naloge),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Tehniška mehanika (statika, nauk o trdnosti), tehniško risanje s strojnimi elementi (tehnična dokumentacija, gradiva), ladijski pogonski in pomožni stroji oziroma naprave ter ladijski parni postroj (lastnosti ter ustrezna izbira in obdelava gradiv za posamezne ladijske elemente. Teoretična spoznanja so podlaga za izvedbo vaj pri praktičnem pouku in za delovno prakso.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  1. letnik

     

 • zakaj gradiva preizkušamo in vrste mehansko tehnoloških preizkusov, oblike standardiziranih preizkušancev, vrednotenje rezultatov

 • Tehnična mehanika – 2. letnik

  Tehnično risanje s strojnimi elementi - 2. letnik

 • pomen preizkusov in pridobivanje rezultatov za nauk o trdnosti in dimenzioniranje strojnih elementov

 • spoznajo korozijo: vzroke, vrste korozij, odpornost najvažnejših kovin, zaščite proti koroziji (oljenja, barve in laki, kemične prevleke, …)

 • Ladijski stroji – 3. in 4. letnik

  Pomorstvo – 2.in 3. letnik

 • cevovodi na ladji, tovorna oprema ladje, oplate ladij in podja

 • osnove teorije odrezovanja: koti, hitrosti, sile pri odrezovanju in moči motorjev za obdelovalne stroje

 • Tehnična mehanika – 3. letnik

 • kinematika in kinetika - primeri uporabe pri poznavanju teorije, izkoristki

 • 2. letnik

     

 • ročne in strojne obdelave z odvzemanjem odrezkov

 • Tehnično risanje s strojnimi elementi - 2. Letnik

  Ladijski stroji – 3. letnik

  Ladijski parni postroj – 4. letnik

 • spoznavanje možnosti za zamenjave in popravljanje strojnih delov, poliranje ventilov, tesnenje stičnih delov cevi in armatur

 • spajanje kovin, predvsem postopki varjenja in lotanja

 • Varstvo pri delu in reševanje na morju – 3. letnik

  Pomorstvo – 2. in 3. letnik

  Ladijski stroji – 3. in 4. letnik

  Ladijski parni postroj – 4. letnik

 • spoznavanje možnosti popravil in spoštovanja varnosti pri delu