B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Italijanščina

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Angleščina

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Psihologija

           

2

68

68

Geografija*

2

70

2

70

       

140

Informatika

2

70

           

70

Fizika

3

105

3

105

2

70

   

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

26

910

22

770

16

560

16

544

2784

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Ladijski stroji

       

5

175

4

136

311

Tehnično risanje s strojnimi elementi

3

105

2

70

       

175

Tehnična mehanika

   

4

140

3

105

   

245

Ladijska elektrika in avtomatika

       

4

140

2

68

208

Ladijski parni postroj

       

2

70

3

102

172

Tehnologija

3

105

3

105

       

210

Pomorstvo

           

2

68

68

Varstvo pri delu in reševanje na morju

       

1

35

   

35

Skupaj B

6

210

9

315

15

525

11

374

1424

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

3

105

3

105

5

170

450

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

         

72

   

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

34

1190

34

1190

32

1088

4658

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

105

 

177

 

170

522

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1286

 

1286

 

1286

 

1152

5010

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1286

 

1286

 

1358

 

1152

5082

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

         

2

   

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

* V drugem letniku so predvidene vsebine iz pomorske geografije.

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

19

8

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine tehničnega risanja s strojnimi elementi

35

do 17

   

- vsebine tehnologije

35

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

19

8

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine tehničnega risanja s strojnimi elementi

35

do 17

   

- vsebine tehnologije

70

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Praktični pouk -

učitelj

       

- vsebine ladijskih strojev

35

do 17

   

- vsebine varstva pri delu in reševanja na morju

35

do 17

   

- vsebine ladijske elektrike in avtomatike

35

do 17

   

4.

Praktični pouk

učitelj

       

- vsebine ladijskih strojev

68

do 17

   

- vsebine ladijske elektrike in avtomatike

68

do 17

   

- vsebine pomorstva

34

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Italijanščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz italijanščine

Angleščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz angleščine

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Ladijski stroji

učitelj

visokošolska izobrazba iz ladijskega strojništva

Tehnično risanje in strojni elementi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali ladijskega strojništva

Tehnična mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali ladijskega strojništva

Ladijska elektrika in avtomatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektroenergetike ali elektronike

Ladijski parni postroj

učitelj

visokošolska izobrazba iz ladijskega strojništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali ladijskega strojništva

Pomorstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Varstvo pri delu in reševanje na morju

učitelj

visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Praktični pouk
(vsebine ladijskih strojev)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz ladijskega strojništva

Praktični pouk
(vsebine tehničnega risanja s strojnimi elementi)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz strojništva ali ladijskega strojništva

Praktični pouk
(vsebine ladijske elektrike in avtomatike)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz elektroenergetike ali elektronike

Praktični pouk
(vsebine tehnologije)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz strojništva ali ladijskega strojništva

Praktični pouk
(vsebine pomorstva)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)

Praktični pouk
(vsebine varstva pri delu in reševanja na morju)

učitelj

višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva (navtike)