A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: LADIJSKI STROJNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje
(izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri)

Naziv strokovne izobrazbe: ladijski strojni tehnik/ladijska strojna tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da se usposobijo za poklicno delo tako, kot določa konvencija STCW 1995 (Kodeks za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stažiranje pomorščakov). Ladijski strojni tehnik se usposobi za operativna dela in opravila na ladjah, ki imajo pogonski stroj moči nad 3000 kilovatov, ali vodstveno delo na ladjah, ki imajo pogonski stroj moči pod 3000 kilovatov.

Usposobijo se predvsem za:

 • pravilno ravnanje z ladijskimi pogonskimi motorji,
 • nadzor in skrb za racionalno porabo goriva glavnih in pomožnih strojev,
 • odpravljanje različnih napak na pogonskih in pomožnih strojih,
 • vzdrževanje glavnega ladijskega stroja, pomožnih strojev in generatorjev ter hladilnih naprav,
 • pravilno delovanje kompresorjev, črpalk in drugih naprav,
 • vzdrževanje in pravilno delovanje strojev na krovu,
 • brezhibno delovanje krmila in naprav za sidranje,
 • vodenje ladijskega strojnega dnevnika in druge administracije,
 • nadzor avtomatike na ladjah s strojnico brez stalne straže,
 • varovanje pred izlitjem nafte, naftnih derivatov, olj in drugih odplak z ladje v morje,
 • prvo pomoč ponesrečencem,
 • delo z napravami in sredstvi po predpisih o varstvu pri delu,
 • ravnanje z napravami za gašenje in vodenje gašenja požara na ladji,
 • ustrezno ukrepanje pri reševanju in za preživetje na morju ter
 • vodenje skupine ljudi v posebnih razmerah oziroma ladijskem delovnem in življenjskem okolju.

  Program je prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri in ima še naslednje posebne cilje:

 • razvijanje sporazumevalne sposobnosti v italijanskem in slovenskem jeziku,
 • razvijanje vedenja o naravni, kulturni in zgodovinski dediščini italijanske narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda,
 • vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske narodne skupnosti.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Ladijski stroji

  ustno

  Tehnično risanje s strojnimi elementi

  ustno, grafični izdelki

  Tehnična mehanika

  ustno

  Ladijska elektrika in avtomatika

  ustno

  Ladijski parni postroj

  ustno

  Tehnologija

  ustno

  Pomorstvo

  ustno

  Varstvo pri delu in reševanje na morju

  ustno

  Praktični pouk

  vaje, storitve ali izdelki in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • ladijski stroji.

  Izbirni del:

 • angleščina ali italijanščina (drugi jezik) ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.